Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 12075 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 12075 B1


PL 12075 B1

25 lipca 1930 r. ,v O PATSy^ C2?b 19/W(' 4:kaI a >? ?*4rf RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS PATENTOWY Nr 12075. KI. 40 a 42_ Metallgesellschaft A.-G. (Frankfurt n. M., Niemcy). Sposób otrzymywania cynku z tlenowych jego związków. Zgłoszono 27 września 1928 r. Udzielono 12 maja 1930 r. M/on Pierwszeństwo: 13 października 1927 r. (Niemcy). Wynalazek dotyczy otrzymywania cyn? ku z tlenowych jego związków hub z materjałów je zawierających, np- tlenkowych rud cynkowych, zapomocą destylacji. Spo? sób według wynalazku w zasadzie polega na tern, że tlenowe ziwiązki cynku wraz ze blenidy cynkowej zapomocą ogrzewania tejże ze stopionem żelazem w obecności rozpuszczalnika rudy cynkowej. Sposób ten wykonywany z fazą płynną przy wy? sokiej temperaturze, np. l!l00°C i więcej, zjgodnie ze wskazówkami patentu szwaj? carskiego Nr 110325 nie daje dobrych wy? ników, ponieważ nie udaje się dokonać środkami redukującemi, które nie wytwa? rzają gazów, poddaje się redukcji w sto? sunkowo niskiej temepraturze, nie prze? kraczającej 1000°C, w próżni, oddestylo? wał jąc jednocześnie wydzielający się cynk. Jako środki redukujące służą metale, całkowicie przemiany blendy cynkowej na cynk. Następnie próbowano otrzymywać lot? ne metale, np. cynk, z ich siarczków lub mieszanin siarczków z tlenkami w piecu jak żelazo, mangan, miedź. Zwlłaszcza od? powiednie okazało się tanie żelazo, które można stosować w postaci sproszkowanej lub gąbczastej. Obecnie próbowano otrzymać cynk z elektrycznym przy użyciu żelaza metalicz? nego, jako środka wiążącego siarkę, przy- czem lotny metal po oddaniu siarki żela? zu oddestylowuje się. Ilość żelaza dosto- $owuje się odpowiednio do ilości siarki, jaką należy ziwiązać. W celu zredukowa? nia zawiązkówtlenowych metali, zawartych -w małerijale wyjściowym dodaje się odpo? wiednie ilości węgla. do 850°C. Tlenek cynku przetwarza się w myśl równania: 4 ZnO + 3 Fe = Fe304 + 4 Zn. Według wynalazku niniejszego przera? bia się tlenkowy materjał wyjściowy z metalem w fazie stałej, np- ze sproszko- Oddestylowany cynk skrapla się przy oko? ło 500°C. Otrzymuje się 41 części cynku z zawartością 0,02% ołowiu. Odpowiada wanem żelazem; przy stosunkowo niskiej temperaturze, np. 850°C, unikając, wywią? zujących gazy środków redukujących, Spo?sób tein daje tę Swifclką korzyść, ii otrzy? muje się cynk o wysokim stopniu czysto? to około 95% wydajności cynku. Z odcynkowanego materiału zapomocą obróbki elektromagnetycznej otrzymuje się 69 czę? ści wagowych tlenku żelazawo-żelazowego, który po zredukowaniu można po? ści, zwłaszcza praktycznie wełny od oło? wiu, pirzyczem wydajność jest bardzo zbli? żona do teoretycznej. Dzięki prowadzeniu redukcji bez wywiązywania gazów łatwo jest utrzymać próżnię, a dzięki temu zno? wu można proces prowadzić w sposób cią? nownie używać do reakcji. Zastrzeżenia patentowe. 1. Sposób otrzymywania cynku z je? go związków tlenowych lub z materjałów je zawierających, znamienny tern, że za? gły. Zgodnie z jedną z odmian sposobu we? dług wynalazku można ilość żelaza tak obliczyć, ażeby utworzył się magnetyczny tlenek żelaza Fe304. Sposób ten daje tę korzyść, że utworzony tlenek żelazawożelazowy można łatwo oddzielić od pozo? stałych zanieczyszczeń, jak wapna, krze? wierające cynik materjały wyjiściowe redu? kuje się zapomocą metali w próżni w umiankowanych temperaturach, np. od 800 do 900°C, oddestyiowując jednocześnie mionki i t. d., np. zapomocą elektromagne? su, poczem tak oczyszczony produkt można zapomocą redukcji zamienić zpowrotem na żelazo gąbczaste i użyć je ponownie do reakqji. Przy znanem stosowaniu węgla, jako wydzielający się cynk. 2. Sjposóh według zastrz, 1, znamien? ny tern, że jako środek redukujący stosuje się żelazo3. Sposób według zastrz. 1 i 2, zna? mienny tern, że żelazo sitosuije się w takiej ilości, żeby się utworzył tlenek żelazawożelazowy, 4. Sposób według zastrz. 1 ? 3, zna? środka redukującego, nie można osiągnąć takich samych wyników. Trzebaby przytem stale odsysać duże ilości gazu, a prócz tego, skutkiem znacznego rozcieńczenia pair cynkowych tlenkiem węgla, skraplanie cynku byłoby utrudnione, a jego wydaj? ność byłaby mniejsza. Przykład- 100 części tlenkowej rudy mienny tern, że utworzony tlenek żelazawo-żelazowy oczyszcza się na drodze ma? gnetycznej, a następnie zapomocą redukcji odtwarza się zpowrotem żelazo gąjbczaste, które następnie, jako gotowy do użytku środek redukcyjny, ponownie stosuje się do reakqji. Metallgesellschaf t A. - G. cynkowej o składzie: Zn = 43,62%, Fe = = 16,37%, Pb = 0,72%, Mn = 78%, CaO = 1,31% miesza się dokładnie z 50 Zastępca: Inż. M. Brokman, rzecznik patentowy. częściami sproszkowanego żelaza i w elek? trycznym piecu próżniowym ogrzewa się Druk L. Bogusławskiego, Warszawa.

Grupy dyskusyjne