Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 121415 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 121415 B1


PL 121415 B1

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA OPIS PATENTOWY 121415 Patent dodatkowy ao patentu nr Zgłoszono: 16.05.79 (P. 215618) Int. Cl.8 Pierwszeństwo: C25D 3/26 URZĄD PATENTOWY PRL Zgłoszenie ogłoszono: 31,01.81 Opis patentowy opublikowano: 25.06.1985 Twórcy wynalazku: Piotr Tomassi, Jerzy Weber, Tadeusz Żak Uprawniony z patentu: Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa (Polska) BezcyJankowa kąpiel do galwanicznego kadmowania z połyskiem Przedmiotem wynalazku jest bezcy Jankowa ką? piel do galwanicznego kadmowania z połyskiem. Kąpiel jest przeznaczona do wytwarzania błysz? czących powłok kadmowych w urządzeniach sta? cjonarnych i obrotowych. ce lub sulfonowany alkohol lub jego sól, względ? nie jedną lub kilka z następujących substancji* formalina, imidazol, kwas naftalenosulfonowy lub ich sole. Znaina jest z opisu patentowego RFN or 2 905 756 kąpiel, w której obok wybłyszczaczy pierwszorzę- Ze względu na konieczność zapewnienia nieza? wodnej ochrony środowiska jak i dla poprawy warunków bhp, ogranicza się stosowanie kąpieli dowych i/lub drugorzędowych wprowadzono halo? genki, jako podstawowe środki pomocnicze przy uzyskiwaniu powłok błyszczących. Znane substancje wybłyszczające mają silne działanie blaskotwórcze, ale powodują wytwarza? nie powłok kadmowych o większej kruchości i gor? galwanicznych opartych na solach cyjankowych. Znane są kąpiele bezcyjankowe, takie jak na przykład amminochlorkowe, amminosiarczanowe, 10 fluoroboranowe lub pirofosforanowe. Kąpiele am? minochlorkowe i fluoroboranowe wykazują dużą agresywność korozyjną w stosunku do liwanie ścieków w przypadku kąpieli urządzeń, 15 szej przyczepności do podłoża. Szczególnie dotyczy to związków typu pochodnych tiomocznika. Celem wynalazku jest opracowanie bezcyjanko- ponieważ zawierają jony chlorowcowe. Unieszkodammino- wych jest utrudnione ze względu na obecność jo? nów amonowych, gdyż ich stężenie w ściekach musi być niewielkie. Kąpiele pirofosforanowe ma? ją ograniczone zastosowanie ze względu na trudno dostępne surowce. Najbardziej korzystne łatwe do obróbki. Znana jest z opisu patentowego RFN nr 1 771 465 są kąpiele siarczanowe, wej kąpieli do kadmowania z połyskiem opartej na elektrolicie siarczanowym, która umożliwia uzy? skiwanie powłok o małej kruchości, dobrej przy? czepności do podłoża 20 i o dużym połysku w sze? rokim zakresie gęstości prądu. Postawiony cel udało się uzyskać przez zasto? sowanie roztworu wodnego siarczanu kadmowego gdyż nie są agresywne korozyjnie i dają ścieki 25 kąpiel siarczanowa, w której jako substancję wy? błyszczającą stosuje się tiosemikarbazon o wzorze i kwasu siarkowego i dodanie kombinacji dwóch związków wybłyszczających o wzorach 2 i 3, z któ? rych związek o wzorze 2 jest niejonową substancją powierzchniowo czynną o budowie oligomerowej, strukturalnym 1, w którym R odpowiada rodni? kowi fenolowemu, oraz niejonowe środki zwilża? stanowiącą nośnik połysku i działający wyrównująco oraz zwiększający wgłębność kąpieli a związek o 30 jące zawierające 10 do 30 grup C2H40 w cząstecz- wzorze 3 jest substancją polietylenopoliaminową z 121 415 121 415 podstawnikami heterocyklicznymi, która zasadniczy dodatek blaskotwórczy. stanowi pokryte na całej powierzchni równomierną powło? ką o średniej grubości 15 firn. Przykład II. Sporządzono kąpiel o składzie skiem według wynalazku stanowi roztwór wodny zawierający 5 do 50 g/l kadmu w postaci siar? czanu 4?rtlmowego i 2 do 30 g/l kwasu siarkowego ??raz* związek o_wzorze 2, w którym n przybiera wartość od 1 do 20, natomiast m od 2 do 10 i związek o wzorze 3, w którym n przybiera war? ^ ICąpieJ do^galwanicznego kadmowania z poły? 25 g/l siarczanu kadmowego, 18 g/l kwasu siarko? wego, 1,5 g/l związku o wzorze Z, w którym n by? ło równe 7, a m = 8 oraz. 0,7 g/l związku o wzo? rze 3, w którym n było równe 3, Rx stanowił CH2CH8, a Rj ? C4H4N. W kąpieli umieszczono śruby w bębnie skośnym i prowadzono proces 10 tość od 1 do 5, Rx stanowi H lub CH8 lub CH2CH3, natomiast R2 stanowi albo grupę o wzorze 4 lub o wzorze 5 lub o wzorze 6 względnie o wzorze 7, przy czym stosunek molowy obu związków wy? kadmowania przez 40 minut prądem o gęstości 1,5 A/dm2. Otrzymana powłoka kadmowa o śred? niej grubości 15 y.m wykazywała wysoki połysk. błyszczających znajduje się do 3:1, korzystnie 2:1, przy kąpieli od 0,1 do 8 g/l. Korzystny zakres gęstości granicach od 1 do 6 A/dm2, kąpieli od 20 do 35°C. w granicach od 1:1 łącznym stężeniu w prądu mieści się w a temperatura pracy 15 Zastrzeżenie patentowe Kąpiel według wynalazku jest przedstawiona w 20 przykładzie wykonania. Przykład I. Sporządzono kąpiel o składzie BezcyJankowa kąpiel do galwanicznego kadmo? wania z połyskiem, zawierająca siarczan kadmowy i kwas siarkowy oraz substancje wybłyszczające, znamienna tym, że zawiera w charakterze nośni? ka substancji wybłyszczającej związek o wzorze 2, w którym n znajduje się w granicach od 1 do 20, a m w granicach od 2 do 10 oraz substancję wy? 30 g/i siarczanu kadmowego, 20 g/l kwasu siarko? wego, 2 g/l związku o wzorze 2, w którym n wy? nosiło 9, a m było równe 5 i 0,8 g/l związku o wzorze 3, w którym n było równe 4, Rj stanowił 25 CHj, a R2 ? C5H4N. W kąpieli umieszczono silnie profilowane części sprzętu elektrotechnicznego i prowadzono proces kadmowania przy gęstości 30 błyszczającą w postaci związku o wzorze 3, w któ? rym n znajduje się w granicach od 1 do 5, RA stanowi H lub CH, względnie CH2CH3, R* stanowi grupę o wzorze 5 lub o wzorze 5 albo o wzorzec lub o wzorze 7, przy czym stosunek molowy obu związków wybłyszczających znajduje się w gra? nicach od 1:1 do 3:1, korzystnie 2:1, przy łącz? nym ich stężeniu w kąpieli od 0,1 do 8 g/l. prądu 5 A/dm* w ciągu 20 mimut. Po wyjęciu z kąpieli i opłukaniu stwierdzono, że części zostały NH. / ś=c \ NH-N=CH-R wzór 1 CnH2n-1 J ChUCr-LO1 - H wzór 2 rr N N wzór 4 izór 5 NH2- tHjCKjNH^ CH - CH2~ NR - CO- R. wzór 3 PZGraf. Koszalin A-1686 90 A-4 -NH .NH^ 'TÓr 6 wzór 7 /r2fP)i Cena 100 zł

Grupy dyskusyjne