Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 123045 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 123045 B1


PL 123045 B1

PILSKI OP RZECZPISPIUTA LUDOWA S PATENTOWY 123045 Patent dodatkowy do patentu Zgłoszono: Pierwszeństwo: 27.11.79 (P. 219907) Int Cl' A61G 7/04 URZAO riTEiriwr pil Zgłoszenie ogłoszono: 05.06.81 Opis patentowy opublikowano: 31.12.1984 Twórcy wynalazku: Włodzimierz Dahlig, Danuta Jaroszyńska, Mariusz Wołochowicz Uprawniony z patentu: Politechnika Warszawska, Warszawa (Polska) Poduszka przeciwodleżynowa Przedmiotem wynalazku jest poduszka przeciw? odleżynowa wykonana z materiału żelowego. Dotychczas znane poduszki przeciwodleżynowe z materiałów żelowych charakteryzują się tym, że twór kauczuku termoplastycznego w oleju parafi? nowym, przy czym jako kauczuk termoplastyczny stosuje się kauczuk styrenowo-izoprenowy lub styrenowo-4>utadienowy. wypełnienie ich stanowi substancja lita folia lub dzianina. jednorodna, 5 zabezpieczona materiałem izolacyjnym, takim jak W takich poduszkach, przy dłuższym użytkowa? niu, żel będący wypełnieniem poduszki ulega częś? ciowemu rozwarstwieniu i może popękać. Długo? trwałe naprężenia, którym podlegają podkłady Korzystnie żelowe wypełnienie poduszki stanowi roztwór kauczuku styrenowo-butadienowego w ole? ju parafinowym o zawartości kauczuku w zakre? sie 8?13%. Układy żelowe powinny, zawierać nie? io wielką ilość napełniaczy, typu kreda, krzemionka, które poprawiają ich własności elastyczne i zmniej? szają skłonność do płynięcia. Poduszka zabezpieczona jest warstwą folii i/lub dzianiny. Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przy- przeciwodleżynowe podczas eksploatacji, powodują ich trwałe odkształcenia. Nieoczekiwanie okazało się, że wprowadzenie do żelowego wypełnienia poduszki ciągłej warstwy materiału nieżelowego usuwa te niedogodności zna? 15 kładzie wykonania. Do formy wlewano kolejno warstwy gorącego (140°C) 10% roztworu kopolimeru styrenowo-izoprenowego w oleju parafinowym rozdzielając je folią poliuretanową. Po wyjęciu wypełnienia z formy nych poduszek przeciwodleżynowych. W poduszce przeciwodleżynowej według wyna? lazku wypełnienie składa się z co najmniej trzech warstw żelu kauczuku termoplastycznego rozdzielo? 20 owinięto je folią i obszyto dzianiną bawełnianą. Zewnętrzna warstwa folii zapobiega przenikaniu niewielkich ilości oleju, którym mogłaby nasiąknąć dzianina. nych warstwami folii poliuretanowej. Folię poli? uretanową, stanowiącą międzywarstwę w wypeł? nieniu poduszki, można wprowadzić w postaci uprzednio wytworzonej już folii między poszcze? gólne warstwy żelu podczas wytwarzania podusz? 25 Zastrzeżenia patentowe 1. Poduszka przeciwodleżynowa z wypełnieniem z materiału żelowego, zabezpieczonego warstwą fo? lii i/lub dzianiny, znamienna tym, że wypełnienie składa się z co najmniej trzech warstw żelu kau- ki, bądź wytworzyć ją ?in situ" nanosząc na war? stwy żelu roztwór, zawiesinę lub emulsję poliure? tanową, z której powstaje lita błona. Zel termo? plastyczny, który wypełnia poduszkę, stanowi roz? M 123 045 123 045 3 4 czuku termoplastycznego, rozdzielonych warstwami folii poliuretanowej. 2. Poduszka według zastrz. 1, znamienna tym, że wypełnienie składa się z trzech warstw roztworu finowym, rozdzielonych dwiema warstwami poliuretanowej. folii kauczuku styrenowo-butadienowego w oleju para- 3. Poduszka według zastrz. 1, znamienna tym, że materiał żelowy wypełnienia zawiera wypełniacze, takie jak kreda, krzemionka. RSW Zakl. Graf. W-wa, Srebrna 11, z. 1016-84/O. ? 85+20 egz. Cena 100 ił

Grupy dyskusyjne