Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 123719 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 123719 B1


PL 123719 B1

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA OPIS PATENTOWY Patent dodartkowy do patentu o: Zgłoszono: 27.02.80 Pierwszeństwo: 123719 (P. 222340) Int. Cl.8 F02M 35/08 B04C 3/06 URZĄD PATENTOWY PRL Zgłoszenie ogłoszono: 04.09.81 Opis patentowy opublikowano: 31.12.1984 Twórcy wynalazku: Zbigniew Dżygadło, Stefan Szczeciński, Jerzy Otyś. Ryszard Wiatrek, Jam Matuszkiewicz, Paweł Dzier? żanowski, Władysław Majda, Uprawniony z patentu: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Warszawa (Polska) Bezwładnościowy promieniowy odpylacz powietrza wlotowego do silnika spalinowego Przedmiotem wynalazku jest bezwładnościowy promieniowy odpylacz powietrza wlotowego do silnika spalinowego z odprowadzeniem pyłu do atmosfery. Znane bezwładnościowe odpylacze promieniowe stałych dwóch boków zamkniętego równoległymi płaskimi ściankami 3. W końcowym odcinku ka? 5 nału wlotowego wmontowana jest w płaszczyźnie stycznej do krzywizn promieniowych ścianek 1 i 2 ścianka 4, która dzieli kanał wlotowy na kanał 5 doprowadzający powietrze do filtra i kanał 6 od? mają kanały o pierścieniowym przekroju poprze? cznym przez co charakteryzują się dużymi opo? rami przepływów i spadkiem skuteczności odpyla? nia uniemożliwiającym zastosowanie ich przy na? prowadzający część powietrza z pyłami do wyloto? wej dyszy 7 umieszczonej spalin z silnika. io ne powietrze przemieszcza w kanale wylotowym tężeniach przepływu powietrza poniżej 1,0 kg/s. Celem wynalazku jest wstępne odpylenie powie? trza przed wlotem do filtra, a przez to przedłu? żenie okresu używalności wkładów filtracyjnych. Wpływające do kanału wlotowego zanieczyszczo? się ruchem krzywoli? Istota wynalazku polega na tym, że kanał wlo? towy odpylacza o prostokątnym przekroju poprze? cznym ukształtowany promieniowo posiada na wy? locie rozdzielczą ściankę dzielącą kanał w płaszczy? niowym. Na zasadzie działania sił odśrodkowych w ruchu tym następuje odseparowanie zanieczysz? czeń, które wraz z częścią powietrza trafiają do 15 kanału 6, skąd wydalane są do atmosfery przez wylotową dyszę 7. Odpylacz według wynalazku umożliwia wstęp? ne odpylanie powietrza przy natężeniach prze? pływu powyżej 0,05 kg/s. Odpylacz ten charakte- źnie równoległej do krzywizn ścian promienio? wych na kanał prowadzący do filtra powietrza i kanał odpylający, zakończony zwężką ejekcyjną zainstalowaną w kanale wylotowym spalin 2 isilmika. Wynalazek jest poniżej objaśniony przykłado? wo w oparciu o rysunek przedstawiający schemat działania bezwładnościowego promieniowego od? 20 ryzuje się zmniejszonymi oporami przepływu w porównaniu z dotychczas znanymi odpylaczami bezwładnościowymi i większą skutecznością odpy? lania. pylacza powietrza wlotowego do silnika spalino? wego. Odpylacz powietrza umieszczony jest przed filtrem powietrza. Odpylacz ten składa się z ba? nału wlotowego, o prostokątnym przekroju po? przecznym, ograniczonego z dwóch stron krzywi? znami promieniowymi ścianek 1 i 2, a z pozo? 123 719 25 Zastrzeżenie patentowe Bezwładnościowy promieniowy odpylacz powie? trza wlotowego do silnika spalinowego, znamien? ny tym, że kanał wlotowy odpylacza ukształtowa- 30 ny promieniowo z prostokątnym przekrojem pc*- 123 719 3 4 przecznym, ograniczonym z dwóch stron krzywo? liniowymi ściankami (1) i (2), a z pozostałych dwóch boków zamkniętym równoległymi do siebie ściankami (3), posiada na wylocie rozdzielczą ścian? kę (4), dzielącą kanał wlotowy w płaszczyźnie równoległej do krzywizn ścianek (1) i (2) na kanał (5) doprowadzający powietrze do filtra i kanał (6) odprowadzający część powietrza z pyłami do ejekcyjnej zwężki (7) osadzonej w kanale wylotowym spalin z silnika. Drukarnia Narodowa, Zakład Nr 6, 123/84 Cena 100 zł

Grupy dyskusyjne