Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 126140 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 126140 B1


PL 126140 B1

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA OPIS PATENTOWY 126 140 C: r i lLNIa * Patent dodatkowy do patentu Orrędu Patentoweg 19.01.80 /p.221483/ Zgłoszono: Pierwszeństwo: Int Cl* : F27D 1/00 URZĄD PATENTOWY PRL Zgłoszenie ogłoszono: zk.07.81 Opis patentowy opublikowano: 15.03.85 Twórcy wynalazku: Jan Sycz, Edward Grzebyk, Jan Tabor, Krzysztof Żurek Uprawniony z patentu: Kombinat - Huta inu Lenina, Kraków /Polska/ URZ4DZSNIE DO SUSZENIa WYŁOŻENIA OGNIOTRWAŁEGO POKRYW PRZEMYSŁOWYCH, KOMOROWYCH PIECb;/ GRZEWCZYCH Przedmiotem wynalazku Jest urządzenie do suszenia wyłożenia ogniotrwałego pokryw przemysłowych, komorowych pieców grzewczych, zwłaszcza pokryw pieców wgłębnych służących do nagrzewania wlewków stalowych przed walcowaniem* Piece wgłębne wyposażone są w ruchome sklepienia zwane pokrywami pieców wgłębnych. Składają się one ze stalowej konstrukcji oraz z ogniotrwałego wyłożenia wykonanego z od? powiednio podwieszonych i zabezpieczonych kształtek ogniotrwałych lub wykonanego z beto? nów ognioodpornych. W przypadku uszkodzenia wyłożenia ogniotrwałego pokrywy lub w przypad? ku konieczności przeprowadzenia bieżącego remontu pieca wgłębnego, dokonuje się naprawy lub wymiany wyłożenia ogniotrwałego pokrywy pieca. Przed przekazaniem pokrywy do normal? nej eksploatacji pieca, jej wyłożenie ogniotrwałe poddawane jest zabiegowi suszenia. Dotychczas suszenie pokryw pieców wgłębnych dokonywane było bezpośrednio na komorze danego pieca wgłębnego, co w znacznym stopniu utrudniało utrzymanie odpowiedniej tempera? tury suszenia dla całej powierzchni pokrywy i stopniowego, założonego przyrostu tej tem? peratury dla odpowiedniego wyłożenia ogniotrwałego. Szczególne parametry suszenia wymaga? ne są podczas suszenia pokryw posiadających wyłożenie z betonów ognioodpornych, gdyż w przypadku zbyt szybkiego wzrostu temperatury następuje rozluźnienie struktury betonu spowodowane intensywnym wydzielaniem się dużych ilości pary wodnej, trwałego co w efekcie powoduje wykruszenie się ogniotrwałego betonu, a tym samym prowadzi do szybkich uszkodzeń ognio? wyłożenia pokrywy. Ponadto suszenie pokryw pieców wgłębnych bezpośrednio na ko? morze pieca wydłużało czas oddania pieca do eksploatacji. Urządzenie do suszenia wyłożenia ogniotrwałego pokryw przemysłowych, komorowych pieców grzewczych według wynalazku ma kształt o przekroju poziomym odpowiadającym wymia? rom takiego przekroju danych komór pieców grzewczych i posiadające ściany z materiałów ogniotrwałych, wzmocnione stalowymi kształtownikami. W dłuższych, przeciwległych ścianach 2 ^26^ko wykonane są otwory, w których osadzono palniki gazowe podłączone do rurooiągu gazowego, który poprowadzony jest na zewnątrz ścian urządzenia* Ponadto na zewnątrz ścian urządze? nia znajdują się stalowe podpory9 na których układana jest pokrywa przeznaczona do susze? nia , przy ozym wysokość tych podpór Jest tak dobrana, aby po ułożeniu na nich pokrywy pozostawał odstęp - pomiędzy górnym obrzeżem ścian urządzenia i dolną częścią wyłożenia ogniotrwałego pokrywy - wynoszący od 50 do 200 mm* Przedmiot wynalazku pokazany jest na załąozonym rysunku, na którym fig. widok urządzenia z boku wraz z ułożoną nad nim pokrywą pieca wgłębnego, zakresu temperatury i czasu a fig* 1 przedsta? 3 - wykres wia przekrój poziomy urządzenia na wysokości palników gazowych, w widoku z góry, fig* 2 suszenia wyłożenia ogniotrwałego pokrywy pieoa wgłębnego* Urządzenie ma ściany 1 ne stalowymi kształtownikami 2 wykonane z ogniotrwałych materiałów ceramicznych, wzmoonioi posiada kształt prostopadłościanu o przekroju poziomym nie przekracza 2000 mm* V ścianach - w odleg? w kształcie prostokąta o wielkości odpowiadającej powierzchni przekroju poziomego danej pokrywy pieca wgłębnego. Vysokość ścian 1 palniki k . Każdy z palników k łości około 2/3 od podstawy urządzenia wykonano otwory 3, w których osadzone są gazowe - poprzez odcinki rurooiągu z indywidualnymi zaworami 5 - połączony jest z centralnym rurociągiem 6 gazu, poprowadzonym na zewnątrz ścian 1 , a gaz do centralnego rurociągu 6 podawany jest z sieoi poprzez oentralny zawór odcina? jący 7 . Obok gazowego rurociągu 6 nia rurociągu 6 wspornikom 10 poprowadzony jest również rurociąg 8 służący do przepakowywa? w odległościach odpowiadających ustalana jest w taki sposób, gazu przed rozpoczęciem i po zakończeniu eksploatacji urządzenia* Na zew? pokrywy 11 . Zaś wysokość stalowych podpór 9 nątrz ścian 1 ustawione są cztery stalowe podpory 9 aby po ułożeniu na nich pokrywy 11 mm* \{ jednej z krótszych ścian 1 pozostawał odstęp 12 , pomiędzy górnym obrzeżem urządzenia wykonane jest wejście 14 zabezpieczone odpo? do po? ścian 1 , a dolną częścią wyłożenia ogniotrwałego 13 pokrywy 11 , wynoszący od 50 do 200 wiednimi drzwiami 15 , a w przeciwległej ścianie umieszczony jest znany przyrząd 16 miaru temperatury wnętrza urządzenia* Celem wysuszenia ogniotrwałego wyłożenia 13 kładając kolejno do poszczególnych palników k pokrywy 11 należy dokonać przepakowa? a następnie przy? - zapaloną pochodnię, nia rurociągu gazowego 6 , po czym odkręcić centralny zawór odcinający 7. - poprzez otwory 3 11 odkręcić zawory 5 i zapalić palniki odpowiedniego urządzenia dźwigowego, czym należy zamknąć drzwi 15 ? *ł ? Po rozpaleniu wszystkich palników ustawia się pokrywę h , przy użyciu na stalowych podporach 9. po Tym samym rozpoczyna się okres suszenia wyłożenia ogniotrwa? łego 13 pokrywy 11 ? Przebieg suszenia należy tak prowadzić,aby - w zależnośoi od rodza? - przyrost tempe? ju materiału ogniotrwałego 13 , jakim jest wyłożona suszona pokrywa 11 ratury wewnątrz urządzenia, w pierwszych szesnastu godzinach wynosił od 273 K do 28k K to jest na poziomie temperatury, jaką osiągnięto po okresie pierwszych na każdą godzinę. Następnie w okresie dalszych 9 - 16 godzinach utrzymujemy temperaturę na stałym poziomie, 16 godzin. Z kolei ponownie podnosimy temperaturę suszenia, regulując tak dopływ gazu przez palniki k , aby przyrost temperatury wynosił około 310 K na godzinę i po osiągnięciu temperatury suszenia w granicach około 820°K i wytrzymaniu w tej temperaturze przez okres od 1 do 2 godzin, odcinamy dopływ gazu, poprzez zamknięcie indywidualnych zaworów 5 , a następnie centralnego zaworu odcinającego 7 ? Po odcięciu dopływu gazu należy odkręcić zawór 17 pary^ dokonując tym samym przeparowania centralnego rurociągu odpowiedniej temperatury pokrywa 11 6 z pozostałe? go w nim gazu* Po ostudzeniu do zostaje przetrans? portowana na komorę pieca wgłębnego. Zastrzeżenie patentowe Urządzenie do suszenia wyłożenia ogniotrwałego pokryw przemysłowych, komorowych pieców grzewczych, mające kształt o przekroju poziomym,odpowiadającym wymiarom takiego przekroju danych komór pieców grzewczych i posiadające ściany z materiałów ogniotrwałych, wzmocnio? ne stalowymi kształtownikami, znamienne tym, że w dłuższych, przeciwległych ^^6^kO 3 solanach /1/ posiada otwory /3/f w któryoh osadzona są gazowo palniki /k/ podłąozone do rurooiągu gazowego /6/poprowadzonego na zewnątrz ścian /1/ urządzenia, jak również na zewnątrz śoian /1/ urządzenia osadzone są stalowe podpory /?/;;/Ap;SA 3JE 16 I Y//l]V///7tf/V/Ay/;/s'////SA\l//////////\ J^7777^wAf/////j;//77ik Fig. 2 Pracownia Poligraficzna UP PRL. Nakład 100 cgz. Cena 100 złGrupy dyskusyjne