Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 138643 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 138643 B1


PL 138643 B1

POLSKA * RZECX OPIS PATENTOWY 138643 Patent dodatkowy do patentu nr ? Zgłoszono: 85 03 25 Int. Cl.4 C10C 3/02 (P. 252559) CZYULNIA Pierwszeństwo URZĄD PATENTOWY PRL Opis patentowy opublikowano: 89 09 30 Zgłoszenie ogłoszono: 86 01 28 U'*c4u Poferwowego Twórcywynalazku: Marian Rutkowski, Irena Gaweł, Bolesław Kalisiewicz Uprawniony z patentu: Politechnika Wrocławska, Wrocław (Polska) Sposób modyfikacji substancji bitumicznych Przedmiotem wynalazku jest sposób modyfikacji substancji bitumicznych nadających się do stosowania jako komponenty do wytwarzania materiałów drogowych. Znany jest z opisu patentowego Wielkiej Brytanii nr 397 864 sposób modyfikacji substancji bitumicznych polega na tym, że 40%masowych smoły lub mieszaniny smoły i paku, miesza się w temperaturze 373 do 388 K z produktami odpadowymi z przemysłu gazowniczego, zawierającymi około 20% masowych tlenku wapnia, około 21% masowych trójtlenku siarki do 33% masowych wody, około 11% masowych tlenku żelazowego, około 4% żelazicyjanków i około 11% masowych siarki. Tak uzyskane mastyksy asfaltowe poddaje się następnie działaniu wody w celu wytworzenia emulsji asfaltowych, które stosuje się przy produkcji mas drogowych. Wadą tego sposobu jest to, że uzyskuje się produkty bitumiczne o dużej zawartości wody, co ogranicza zakres ich stosowania wyłącznie do wytwarzania emulsji asfaltowych, które posiadają mniejszą trwałość od pozostałych rodzajów mas drogowych. Wynalazek dotyczy sposobu modyfikacji substancji bitumicznych produktami odpadowymi z odsiarczania gazu światlnego. Sposób według wynalazku polega na tym, że materiał bitumiczny w postaci asfaltu utlenio? nego lub destylacyjnego, pozostałości po destylacji próżniowej ropy maftowej, smoły, miesza siew czasie od 1 do 3 godzin, w temperaturze od 403 do 428 K, korzystnie 423 K, bez dostępu powietrza, z modyfikatorem doprowadzonym do stanu powietrzno-suchego i rozdrobnionym, w postaci pro? duktów odpadowych z procesu odsiarczania gazu świetlnego metodą mokrą, zawierającym od 60 do 80% masowych siarki i do 40% masowych wody, tiosiarczan sodu, węglan sodu, rodanek sodu i hydrohinon oraz z produktami odpadowymi z procesu odsiarczania gazu świetlnego metodą suchą, zawierającymi od 20 do 40% masowych siarki, do 20% masowych wody, do 20% masowych tlenku żelazowego i ponadto krzemionkę, amoniak, fenol, naftalen, smołę i związki cyjanowe, przy czym na 1 część masową modyfikatora stosuje się od 1 do 5 części masowych substancji bitumicznych. Można także realizować sposób według wynalazku, tak że materiał bitumiczny w postaci asfaltu utlenionego lub destylacyjnego, pozostałości po destylacji próżniowej ropy naftowej, smoły, w czasie od 1 do 3 godzin w temperaturze 403 do 428 K, korzystnie 423 K, bez dostępu * 2 138 643 powietrza z modyfikatorem doprowadzonym do stanu powietrzno-suchego i rozdrobnionym, w postaci produktów odpadowych z procesu odsiarczania gazu świetlnego metodą suchą, zawierają? cym od 20 do 40% masowych siarki, do 20% masowych wody, do 20% masowych tlenku żelazo? wego i ponadto krzemionkę, amoniak, fenol, naftalen, smołę i związki cyjanowe, przy czym na 1 część masową modyfikatora stosuje się od 1 do 5 części substancji bitumicznych. Korzystne jest stosowanie modyfikatora rozdrobnionego do ziarna o wymiarach od 0,075 mm do 0,5 mm, najko? rzystniej poniżej 0,3 mm. Zaletą sposobu według wynalazku jest uzyskiwanie produktu, który może być używany jako gotowy mastyks lub też jako półprodukt do wytwarzania mastyksów asfaltowych. Sposób ten charakteryzuje się całkowitym brakiem emisji dwutlenku siarki i siarkowodoru do atmosfery. Sposób według wynalazku jest objaśniony w przykładach wykonania. Przykład I. 1500 g asfaltu o penetracji 53 i temperaturze mięknienia 321 K ogrzewa się w mieszalniku przeciwbieżnym, bez dostępu powietrza, do temperatury 423 K, po czym wprowadza się masę pogazową w proporcji 1 część masowa modyfikatora na 2 części masowe asfaltu i miesza intensyfnie przez 3 godziny w wyżej podanej temperaturze. W wyniku tych operacji otrzymuje się asfalt modyfikowany o penetracji 53 i temperaturze mięknienia 322 K. Oznaczenie zawartości substancji bitumicznej w produkcie, poprzez ekstrakcję produktu czterochlorkiem węgla wyka? zało, że ilość substancji bitumicznej wzrasta o 19%. Przykład II. 1500 kg asfaltu o penetracji 53 i temperaturze mięknienia 321 k ogrzewa się w mieszalniku przeciwbieżnym, bez dostępu powietrza, do temperatury 423 K, po czym wprowadza się masę pogazową i siarkę koloidalną w następującej proporcji: lepiszcze, masa pogazowa i siarka koloidalna jak 5:0,8 :0,2. W wyniku tak prowadzonego procesu otrzymuje się produkt o penetracji 60 i temperaturze mięknienia 318 K. Oznaczenie zawartości bitumicznej w produkcie wykazało, że ilość substancji bitumicznej wzrasta o 8%. Przykład III. Postępując analogicznie jak w przykładzie II, z tą różnicą, że proces modyfi? kacji prowadzi się przez 1 godzinę, otrzymuje się produkt o penetracji 74 i temperaturze mięknienia 316 K. Przykład IV. Postępując analogicznie jak w przykładzie II, z tą różnicą, że jako surowiec bitumniczny stosuje się pozostałość z destylacji próżniowej ropy naftowej o penetracji 276 i temperaturze mięknienia 307 K, otrzymuje się produkt o penetracji 202 i temperaturze mięknienia 311 K. Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób modyfikacji substancji bitumicznych produktami odpadowymi z odsiarczania gazu świetlnego prowadzony w podwyższonej temperaturze, znamienny tym, że materiał bitumiczny w postaci asfaltu utlenionego lub destylacyjnego, pozostałości po destylacji próżniowej ropy nafto? wej, smoły, miesza się w czasie 1 do 3 godzin w temperaturze 403 do 428 K, korzystnie 423 K bez dostępu powietrza, z modyfikatorem doprowadzonym do stanu powietrzno-suchego i rozdrobnio? nego, w postaci produktów odpadowych z procesu odsiarczania gazu świetlnego metodą mokrą, zawierających od 60 do 80% masowych siarki i do 40% masowych wody oraz tiosiarczan sodu, węglan sodu, rodanek sodu i hydrochinon oraz z produktami odpadowymi z procesu odsiarczania gazu świetlnego metodą suchą, zawierającymi do 20-40% masowych siarki, do 20% masowych wody, do 20% masowych tlenku żelazowego i ponadto krzemionkę, amoniak, fenol, naftalen, smołę i związki cyjanowe, przy czym na 1 część masową modyfikatora stosuje się od 1 do 5 części masowych substancji bitumicznych. 2. Sposób według zastrz. l,znamienay tym,że stosuje się modyfikator rozdrobniony do ziarna o wymiarach od 0,075 mm do 0,5 mm, najkorzystniej poniżej 0,3 mm. 3. Sposób modyfikacji substancji bitumicznch produktami odpadowymi z odsiarczania gazu świetlnego prowadzony w podwyższonej temperaturze, znamienny tym, że materiał bitumiczny w postaci asfaltu utlenionego lub destylacyjnego, pozostałości po destylacji próżniowej ropy nafto? wej, smoły, miesza się w czasie 1 do 3 godzin w temperaturze od 403 do 428 K, korzystnie 423 K, bez dostępu powietrza, modyfikatorem doprowadzonym do stanu powietrzno-suchego i rozdrobnio f 138 643 3 nym w postaci produktów odpadowych z procesu odsiarczania gazu świetlnego metodą suchą, zawierającym od 20 do 40% masowych siarki, do 20% masowych wody, do 20% masowych tlenku żelazowego i ponadto krzemionkę, amoniak, fenol, naftalen, smołę i związki cyjanowe, przy czym na 1 część masową modyfikatora stosuje się do 1 do 5 części substancji bitumicznej. 4. Sposób według zastrz. 3, znamienny tym,że stosuje się modyfikator rozdrobniony do ziarna o wymiarach od 0,075 mm do0,5 mm, najkorzystniej poniżej0,3 mm.


Grupy dyskusyjne