Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 141027 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 141027 B1


PL 141027 B1

POLSKA OPIS PATENTOWY RZECZPOSPOLITA LUDOWA Patent dodatkowy 141027 C L < i Ł L NI A Urzędu Patentowego do patentu nr Zgłoszono: 83 11 21^ (P. 244705) Int. Cl* E21D 23/08 Pierwszeństwo URZĄD PATENTOWY PRL Zgłoszenie ogłoszono: 85 06 18 Opis patentowy opublikowano: 1987 11 30 Twórcy wynalazku: Franciszek Gaździk, Marian Janowski, Henryk Pyka, Jacek Ratman, Jan Rodzoń, Józef Szczepański Uprawniony z patentu: Dąbrowskie Gwarectwo Węglowe Kopalnia Wę- gjla Kamiennego ?Andaluzja", Piekairy Śląskie (Polska) Urządzenie do przesuwania zmechanizowanej obudowy osłonowej po miękkich spągach Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do prze? minuje urządzenie według wynalazku umożliwiają? suwania zmechanizowanej obudowy osłonowej po miękkich spągach, zwłaszcza piaskowym. Znane dotychczas urządzenia do przesuwania zmechanizowanych obudów osłonowych składają się 7 siłowników hydraulicznych i belek łączących ce przesuwanie zmechanizowanej obudowy osłono? wej po miękkich spągach zwłaszcza piaskowych bez koniecznośfi pozostawiania półki węgla w spą? gu wyrobiska lub wykonywania sztucznej podłogi. Istotą konstrukcji urządzenia według wynalazku jest zastosowanie elastycznego cięgna przechodzące? sekcje obudowy z przenośnikiem ścianowym. Działa-iue tych urządzeń polega na tym, że po uprzednim .obniżeniu stojaków poszczególnych sekcji obu? dowy uzyskuje się roizluźndieaiiie kcotatkitu obudowy ze stropem a następnie poprzez zsuwanie siłowni? ków przemieszcza się po spągu sekcje obudowy w nowe położenie i rozpiera. go pod stropnicami obudowy osłonowej, na którym 10 przed przesuwaniem w nowe położenie sekcje za? wisają, a jiastępnie jako wiszące są przesuwane w nowe miejsce i rozpierane. Urządzenie do przesuwania zmechanizowanej obudowy osłonowej posiada elastyczne cięgno prze? Przy twardych spągach nie występują trudności z przesuwaniem zmechanizowanej obudowy osłono? 15 chodzące przez kabłąkowe obejmy umieszczone wej. Natomiast przesuwanie zmechanizowanej obu? dowy osłonowej po miękkich spągach (np. spąg piaskowy) sprawia dużo utrudnień i niedogodności pod stropnicami obudowy osłonowej. Kabłąkowe obejmy wykonane są w ten sposób, że umożliwia? ją podłużne i poprzeczne przesuwanie się cięgna a tym samym przemieszczanie się sekcji obudowy w nowe położenie. Końce cięgna zamocowane są do 20 na skutek zagłębiania się spągnic w miękkie pod? łoże skrajnych sekcji obudowy przy pomocy urządzeń napinająco-amortyzujących. Elastyczne cięgno mo? że być wyposażone w ograniczniki dzielące cięgno poprzecznie do czoła ściany na niezależne od siebie pracujące odcinki. W takich przypadkach pozostawia się przyspągową łatę węglową po której przesuwa się zme? chanizowaną obudowę osłonową lub wykonuje sztuczną podłogę z drewnianych stropnic, co zapo? biega zagłębiam'ju się spągGrupy dyskusyjne