Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 145498 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 145498 B1


PL 145498 B1

POLSKA OPIS PATENTOWY 145498 CZ*TfcLNlA Urzędu Paiemow*no RZECZPOSPOLITA LUDOWA Patent dodatkowy do patentu nr Zgłoszono: B5 0417 (P. 252972) Msi<4 Iw** * ' ? Pierwszeństwo Int. Cl.4 H05H 1/00 URZĄD PATENTOWY PRL Zgłoszenie ogłoszono: 86 10 21 Opis patentowy opublikowano: 89 06 30 Eugeniusz Górskif Andrzej Horodeński, Bogdan Staszkiewicz TWórcy wynalazku: Uprawniony z patentui Instytut Froblemów Jądrowych, Świerk (R>lska) IMPULSOWY ELEKTRODYNAMICZNY INŻEKTOR GAZU Irzedmiotem wynalazku jest impulsowy elektrodynamiczny inżektor gazu* Wynalazek ma zastosowanie w dziedzinie techniki akceleracji cząstek naładowanych, a zwłaszcza w impulsowych źródłach plazmowych. Znany jest z publikacji N. M. Umri chin, F.M.Chamidulin, Fribory i Tiechnika Ekspieri- mienta,1983, Nr 12f str.160-162, impulsowy elektrodynamiczny inżektor gazu* W konstrukcji tej zastosowana Jest prądowa cewka impulsowat korpus z kanałem dla gazu oraz ruchomy pier? ścień przewodzący* Zadaniem pierścienia jest uszczelnienie komory z gazem roboczym oraz kon? trolowane otwieranie tej komory pod wpływem impulsu elektrodynamicznego. Ruchomy pierścień w tej konstrukcji ma przekrój romboidalny i jest stosunkowo gruby* Do uszczelnienia komory z gazem roboczym w tym rozwiązaniu wykorzystana jest siła sprężystości pierścienia. Oba obrzeża ruchomego pierścienia przy pracy inżektora zmieniają swoje położenie* Cewka prądowa i uszczelka separująca wypływ gazu do próżni umieszczone są po przeciwnych stronach rucho? mego pierścienia. Stosunkowo duża grubość i romboidalny kształt ruchomego pierścienia powodują, że do otwarcia zbiornika z gazem wymagana Jest stosunkowo duża energia, co znacznie ogranicza niezawodność i żywotność inżektora. Uszczelnianie i otwieranie zbiornika z gazem roboczym uzależnione jest w znanym inżektorze od siły sprężystości pierścienia, co powoduje, że wskutek zmęczenia materiału, z którego wykonany jest ruchomy pierścień* parametry inżektora mogą się zmieniać wraz z ilością zadziała ń. Ptożliwa Jest również narastająca w czasie azymutalna asy? metria wypływu gazu* Tnpulsowy elektrodynamiczny inżektor gazu według wynalazku zawiera prądową cewkę impulsową oraz korpus z kanałem dla gazu i ruchomy pierścień wykonany z materiału, w którym indukują się prądy wirowe* Ruchomy pierścień jest wykonany z blachy, przy czym jedno obrzeże Hł5 498 2 145 498 tego pierścienia jest unieruchomione przez dociśnięcie do pierścieniowej uszczelki umiesz? czonej w komorze z gazem roboczym* Drugie obrzeże ruchomego pierścienia jest umocowane w sposób ruchomy przez dociśnięcie siłą parcia gazu roboczego do uszczelki separującej osa? dzonej w korpusie izolacyjnym* Cewka impulsowa i uszczelka separująca umieszczone są po tej samej stronie ruchomego pierścienia. Zastosowanie pierścienia o jednym obrzeżu ruchomym a drugim unieruchomionym oraz umieszczenie cewki prądowej w sąsiedztwie uszczelki na wysokości obrzeża ruchomego powoduje, że siłą dociskającą pierścień do uszczelki może być wyłącznie siła parcia gazu roboczego, a więc pierścień może być wykonany ze stosunkowo cienkiej blachy i może mieć niewielki współ czynnik sprężystości (samouszczelnienie)? Eliminacja siły sprężystości z bilansu sił dzia? łających podczas otwierania zbiornika z gazem roboczym (elektrodynamicznego odchylania pier? ścienia) - siły: elektrodynamiczna, sprężystości, parcia gazu i bezwładności pierścienia - powoduje, że wyeliminowany jest wpływ zmęczenia materiału pierścienia, pociągając za sobą zwiększenie stabilności parametrów pracy inżektora oraz lepszą symetrię azymutaIną wypływu gazu. gdyż przestaje ona zależeć od ewentualnej anizotropii własności mechanicznych pier? ścienia* Do otwarcia kanału z gazem roboczym wystarcza niższa o 30-5096 energia zasilania w stosunku do znanych rozwiązań, co korzystnie wpływa na niezawodność i trwałość urządzenia. Wynalazek jest bliżej objaśniony w przykładzie wykonania na rysunku przedstawiającym półprzekrój pionowy inżektora* Impulsowy elektrodynamiczny inżektor gazu składa się z podzespołu zbiornika z gazem roboczym i podzespołu cewki prądowej* Podzespół zbiornika składa się natomiast z korpusu 1, w którym osadzony jest ruchomy pierścień 6 przytwierdzony do korpusu pierścieniem nierucho? mym 2* Zbiornik gazu roboczego stanowi przestrzeń między pierścieniem ruchomym 2 a korpu? sem 1f do którego doprowadzony Jest gaz za pomocą rurki* Fbdzespół cewki prądowej składa się z osłony 3, w której osadzony jest korpus izolacyjny 4 wraz z cewką impulsową 5? Etadczas przepływu prądu zmiennego przez cewkę impulsową 5 w ruchomym pierścieniu indukuje się prąd wirowy, a siła wzajemnego oddziaływania obu prądów (siła elektrodynamiczna) powoduje odchy? lenie ruchomego obrzeża ruchomego pierścienia 6 i otwarcie zbiornika do próżni, wskutek czego następuje wypływ gazu na całym obwodzie osłony 3* Jedno obrzeże ruchomego pierścienia 6 jest unieruchomione za pośrednictwem pierście? niowej uszczelki 7 przez dociśnięcie pierścienia ruchomego 2 do korpusu 1* Uszczelka se? parująca 8 uszczelnia zbiornik gazu w czasie przerw pomiędzy impulsami gazu* Do uszczelnie? nia wewnętrznej części zbiornika gazu zastosowana jest natomiast uszczelka wewnętrzna 9. Zastrzeżenie patentowe Impulsowy elektrodynamiczny inżektor gazu z zastosowaniem prądowej cewki impulsowej, zawierający korpus z kanałem dla gazu oraz ruchomy pierścień wykonany z materiału, w którym indukują się prądy wirowe, znamienny tym, że ruchomy pierścień (6) jest wy? konany z blachy, przy czym jedno obrzeże pierścienia jest unieruchomione przez dociśnięcie do pierścieniowej uszczelki (7) umieszczonej w komorze z gazem roboczym, a drugie obrzeże ruchomego pierścienia (6) jest umocowane w sposób ruchomy przez dociśnięcie siłą parcia gazu roboczego do uszczelki separującej (8) osadzonej w korpusie izolacyjnym (4), przy czym cewka impulsowa (5) i uszczelka separująca (8) umieszczone są po tej samej stronie ruchomego pierścienia (6)* 145 ^98 9 8


Grupy dyskusyjne