Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 152500 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 152500 B1


PL 152500 B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA OPIS PATENTOWY Patent dodatkowy do patentu nr 152 500 Int. Cl.5 A01G 1/00 A01G 17/00 Aft* ^^^^ Zgłoszono: 87 11 20 /P. 268926/ Pierwszeństwo:86 11 20 Związek Socjalis? tycznych Republik Radzieckich lp URZĄD RP tafii** PATENTOWY Zgłoszenie ogłoszono: 88 09 01 Opis patentowy opublikowano: 1991 09 30 Twórcy wynalazku: Jurij Markovic Mirenkovt Yalentin NikolaevicvKniznikov, Ljudmila Pavlovna Radionova, Nikołaj Ivanovic Cimbalist Uprawniony z patentu: Naupcno-Isslsdovatel 'skij Zonal'nyj Institut Sądovodstva Necernozemnoj Polosy, Moskwa; Vsesoju,znyj Sel skochozjajstvennyj Vsg,sojuznyj Naucno-IssledovatelJskij Institut Udobrenij i Agro- Institut Zaocnogo Obrazovanija, Balasicha ; I'oskovskaja Sel sko? chozja jstvenna ja Akadamija imani X.A. Timirjazeva, ŁToskwa; pocvovedenija ime ni D.N. Prjanisnikova, Moskwa /Związek Socjalis? tycznych Republik Radzieckich/ SPOSÓB H0D07/AEIA ROŚLIN Z PCDOW ZDREWNIAŁYCH Wynalazek dotyczy rolnictwa, a bardziej dokładnie - sposobów hodowania roślin, na przykład, wierzby, topoli, porzeczki, oblepieni, brzoskwini, herbaty, róży, wiciokrzewu, z pędów zdrewniałych. Wymienione sposoby są skierowane na otrzymywanie wolnych od chwastów plantacji kultur hodowanych z pędów zdrewniałych w okresie ukorzeniania się sadzonek i rozwoju młodych roślin /owocowych, jagodowych, leśnych, dekoracyjnych, kwia? towych/, oraz na zwiększenie produktywności plantacji. Hodowanie roślin z pędów zdrewniałych można realizować zarówno w celu otrzymania standardowego materiału nasadzęniowego jak też przy zakładania plantacji przemysłowych celem produkcji żywności. Znany jest sposób hodowania roślin z pędów zdrewniałych pole? gający na przygotowaniu gleby /wniesienie nawozów, orka, kultywacja, wyrównanie powie? rzchni gleby/, sadzeniu zdrewniałych sadzonek pochylnie względem równej powierzchni gleby i pielęgnacji posadzonych sadzonek /pielenie ręczne, spulchnianie gleby w międzyrzędziach i zrastanie gleby poprzez deszczowanie/ - patrz T.I. Sevjakova i inni "Tipovye technologiceskie karty po vozdelyvaniju plodovych i jagodnych kultur v Necernosiemnoj polose RSPSR", 1975, nIvIoskovskij rabocij", Moskwa, str. 106-108. 7/sda znanego sposobu polega na tym, że po posadzeniu zdrewniałych sadzonek są wyma? gane 4-6 ręczne pielenia kultur w rządkach, 4-6 spulchnięń gleby w międzyrzędsiach i 1-3 polewania. Taka liczba pieleń jest wynikiem niemożliwości zastosowania wysokoskutecznych herbicydów zarówno w okresie przygotowywania gleby pod nasadzenia sadzonek jak też w okresie pielęgnacji posadzonych sadzonek ze względu na ujemne oddziaływanie tych herbicydów na sadzonki. Inną wadą tego sposobu jest to, że nie eliminuje on zjawiska wypierania sadzonek w przypadku jesiennego zakładania plantacji, które to wypieranie może dotyczyć 5Ot wysa? dzonych sadzonek. Poza tym znany sposób charakteryzuje się tym, że współczynnik przyj? mowania 3ię zdrewniałych sadzonek nie jest większy od 60-70?, ponieważ ten sposób nie zapewnia optymalnych warunków ekologicznych dla hodowania roślin z sadzonek zdrewniałych 152 500 2 152 500 /przy zastosowaniu tego sposobu nie eliminuje się ujemnego wpływu wahań temperatury otoczenia na proces wzrostu roślin/. Współczynnik wykorzystania powierzchni uprawne j przy zastosowaniu znanego opisanego powyżej sposobu nie jest większy od 0,3 a uzysk standardowego materiału nasadzeniowego nie jest większy cd 60f;. Sslem zabezpieczenia ?^leby przed nadmiernym wysuszeniem przy zastosowaniu opisanego powyżej znanego sposo? bu wymagane jest pracochłonne mulczowanie ~leby torfem. Znany jest również sposób hodowania roślin z sadzonek zdrewniałych polegający na przygotowywaniu gleby /wniesienie nawozów, orka, kultywacja, wyrównanie powierzchni gleby/,- utworzeniu grzęd, mulczowanych papierem lub nie przepuszczaj ącą światła folią polimerową, sadzeniu zdrewniałych sadzonek pochylnie względem powierzchni grzędy i pie? lęgnacji zdrewniałych sadzonek ,/spulchnianie gleby w międnyrz^dziach i polewanie gleby poprzez deszczowanie/ - patrz Y/.G. Truseckin i inni* "Rekomend a cii po proizvodstvu smorodiny v Moskovskoj oblas"i;i", 1954, CNIITZI, Moskwa, str. 15-16. Wada opisanego sposobu polega na tym, że nie eliminuje on zjawiska wypierania sadzo? nek. Poza tym przy realizacji tego sposobu zachodzi konieczność zastosowania drogich, nieprzepuszczających światła materiałów polimerowych do mulczowania powierzchni gleby na grzędach. Stosowanie tych materiałów doprowadza do zanieczyszczenia środowiska oraz utrudnia przeprowadzenie prac związanych z walką ze szkodnikami i organizmami chorobo? twórczymi egzystującymi w glebie lub przechodzącymi początkową fazę rozwoju w glebie. Poza tym znany jest sposób hodowania roślin z sadzonek zdrewniałych polegający na tym, że przeprowadza się przygotowanie gleby /wniesienie nawozów, orka, kultywacja, wy? równywanie powierzchni gleby/, nacinaniu bruzd, sadzeniu zdrewniałych sadzonek w płasz? czyźnie pionowej z obu stron bruzdy poniżej powierzchni gleby i pie lęgnacji .posadzonych sadzonek /pielenie ręczne, spulchnianie gleby w międzyrzędziach, polewanie gleby w bruz^ dach/ - patrz "Selskoe chozjajstvo Sibiri", nr 10, 1960, Ornak, X. Jarkova "Uskorennoe wyrascivanie oernoj smorodiny w Priirtyse, str. 58-61. V'Tada znanego opisanego powyżej sposobu polega na tym, że przy hodowaniu kultur ze zdrewniałych sadzonek wymagane jest 4-6->rotne spulchnianie ~leby w mięrzyrzędziach, 4-6-krotne ręczne pielenie kultur w rządkach i 3-4-krotne polewanie. wielokrotne piele? nie wymagane jest z tego względu, że nie jest możliwe zastosov;anie wysokoskutecznych herbicydów zarówno w okresie przygotowania gleby pod nasadzenie sadzonek jak też w okre? sie pielęgnacji posadzonych sadzonek z powodu ujemnego oddziaływania tych herbicydów na sadzonki. Zadaniem wynalazku jest opracowanie sposobu hodowania roślin z pędów zdrewniałych polegającego na utworzeniu takiej topografii gleby i na takiej zmianie warunków sadzenia zdrewniałych sadzonek i ich pielęgnacji, które pozwoliłyby wyeliminować pielenie ręczne chwastów, wyeliminować zjawisko wypierania sadzonek, oraz wyeliminować konieczność sto? sowania drogich nieprzepuszczających światła materiałów polimerowych do mulczowania gle? by, zmniejszyć liczbę zraszan gleby i spulchnień, zwiększyć współczynnik wykorzystania powierzchni uprawnej, zwiększyć procent przyjętych roślin i przez to zwiększyć wydajność plentacji. Zadanie to zostało rozwiązane w wyniku opracowania sposobu hodowania roślin z pędów zdrewniałych polegającego na przygotowaniu gleby celem nadania glebie wyjściowej, powierzchni utworzeniu topografii gleby, posadzeniu zdrewniałych sadzonek i spulchnianiu. Zgodnie z wynalazkiem topografię gleby tworzy się poprzez formowanie re jej powierzchni wyjściowej ciągłych równoległych grzebieni i bruzd między tymi grzebieniami, sadzi się zdrewniałe sadzonki z obu stron bruzdy poniżej powierzchni wyjściowej gleby równolegle do wyjściowej powierzchni gleby pod grzebienie, przed lub po posadzeniu zdrewniałych sadzonek na glebę przed pojawieniem się wschodów chwastów nanosi się herbicydy, spulchnia się grzebienie, przy czym pierwsze spulchnienie realizuje się po tym, jak hodov.'3ne ze zdrewniałych sadzonek rośliny osiągną poziom wierzchołków grze cieni, po czym spulchnianie powtarza się w miarę pojawienia się chwastów, a zaprzestaje się spulchniania po utworze? niu równej powierzchni gleby, a następnie, po zakończeniu spulchniania, na glebę przed pojawieniem się wschodów chwastów nanosi się herbicydy. 152 500 3 Dzięki utworzeniu ciągłych równoległych grzebieni i bruzd między tymi grzebieniami i przy sadzeniu zdrewniałych sadzonek z obu stron bruzdy poniżej powierzchni wyjścio? wej gleby pod grzebienie z rozmieszczeniem sadzonek równolegle do powierzchni wyjścio? wej gleby zapewnia się możliwość stosowania wysokoskutecznych herbicydów przed., posadzeniu zdrewniałych sadzonek, lub po co pozwala całkowicie wyeliminować ręczne pielenie chwastów. Frzy tym grzebienie chronią posadzone sadzonki przed porażeniem herbicydami* Poza tym grzebienie pełnią rolę materiału mulczującego, eliminując konieczność stoso? wania do tego celu drogich materiałów polimerowych, papieru i torfu, a więc eliminując zanieczyszczenie środowiska tymi materiałami. Stosowanie grzebieni pozwala wyeliminować polewanie w rejonach o wystarczającym na? wilgoceniu. Jednakże, w przypadku konieczności, sposób według wynalazku przewiduje możliwość polewania. Prsy tym w okresie od utworzenia topografii gleby do ostatniego spulchniania zaleca się polewanie przeprowadzać w bruzdach. Po utworzeniu równej powie? rzchni gleby, to znaczy po zakończeniu spulchniania, polewanie zaleca się realizować poprzez deszczowanie. Przeprowadzenie spulchniania zgodnie ze sposobem według wynalazku pozwala zwiększyć masę systemu korzeniowego posadzonych sadzonek. Sposób według wynalazku hodowania roś? lin z pędów zdrewniałych pozwala zwiększyć procent przyjętych roślin do 100&, a więc pozwala zwiększyć produktywność plantacji, całkowicie wyeliminować wypieranie sadzonek przy nasadzeniach jesiennych, w ten sposób wyeliminować konieczność oprawiania sadzonek, zwiększyć współczynnik wykorzystania powierzchni uprawnej z 0,3 do 0,9, zmniejszyć ilość polewań i spulchnieli nie mniej niż 50&, zmechanizować wszystkie operacje związane z pielęgnacją roślin uzyskiwanych z pędów zdrewniałych, zmniejszyć wydatki na materiał nasadzęniowy. Sposób hodowania roślin z pędów zdrewniałych według wynalazku jest realizowany na? stępująco. Najpierw przygotowuje się glebę poprzez wniesienie nawozów, orkę, Kultywację, wyrównywanie powierzchni gleby celem uzyskania powierzchni wyjściowej gleby. ?// przypadku wiosennych nasadzeń sadzonek wymienione operacje związane z przygotowa? niem gleby można realizować zarówno jesienią jak też wiosną - w zależności od usytuowa? nia geograficznego obrabianych powierzchni, natomiast w przypadku nasadzeń jesiennych odpowiednio jesienią. Następnie tworzy się topografię gleby poprzez kształtowanie na jej powierzchni wyjściowej ciągłych równoległych grzebieni o wysokości 20-30 cm i bruzd między tymi grzebieniami o głębokości 18-20 cm. Po tym sadzi się zdrewniałe sadzonki pod grzebienie. Sadzonki sadzi się z obu stron bruzdy w jej górnej części, lecz poniżej powierzchni wyjściowej gleby. Głębokość sadzenia sadzonek pod grzebienie określa się koniecznością wyeliminowania wyorywania sadzonek narzędziami rolniczymi stosowanymi przy spulchnianiu gleby na grzebieniach. Z reguły sadzonki sadzi się pod grzebienie o 2-3 cm poniżej powierzchni wyjściowej gleby. Przy tym sadzenie sadzonek można przepro? wadzać zarówno jesienią jaK też wiosną. Sadzenie zdrewniałych sadzonek pod grzebienie przy równoległym ustawieniu sadzonek względem powierzchni wyjściowej gleby zapewnia możliwość wykorzystania wysokoskutecz? nych herbicydów do walki z chwastami, eliminując tym samym ręczne pielenie chwastów. Te herbicydy wnosi się na glebę przed, lub po posadzeniu zdrewniałych sadzonek, przed pojawieniem się wschodów chwastów. Z wysokoskutecznych herbicydów można stosować, na przykład, takie herbicydy, w których w charakterze substancji czynnych stosuje się 2-chloro-4,6-bis/etyloaminoA -sym-triazynę; N-3?4-dwuchlorofenylo-N,N'-dwumetylomocznik; 5-chloro-6-metylo-3- tert -Dutylouracyl, przy normie zużycia Herbicydów 2-4 kg/ha w przeliczeniu na substancję czynną. Zastosowanie herbicydów w wymienionych warunkach pozwala na utrzymanie plan? tacji w stanie wolnym od chwastiw w okresie ukorzeniania się sadzonek zdrewniałych i wzrostu młodych roślin do poziomu wierzchołków grzebieni. Po osiągnięciu przez hodowane rośliny poziomu wierzchołków grzebieni realizuje się pierwsze spulchnienie grzebieni. Spulchnienie powtarza się w miarę pojawiania się i i 4 152 500 chwastów. Spulchnianie kończy się po utworzenia równej powierzchni gleby. Zaleca się przeprowadzać 2-3 spulchnienia. Po zakończeniu spulchnień na glebę, przed pojawieniem się wschodów chwastów, wnosi się herbicydy analogicznie jak wymienione powyżej, lecz przy zachowaniu mniejszej normy ich zużycia, a mianowicie 0,75-1tO kg/ha w przeliczeniu na substancję czynną. Stosowanie sposobu według wynalazku opisanego powyżej pozwala utrzymywać plantacje, na których hodowane są rośliny z pędów zdrewniałych, w stanie wolnym od chwastów przez cały okres wegetacji roślin. Jak zaznaczono powyżej, stosowanie grzebieni pozwala wyeliminować polewanie w rejo? nach o wystarczającym nawilgoceniu. Jednakże w przypadku konieczności sposób według wynalazku przewiduje możliwość polewania. W okresie od stworzenia topografii gleby do ostatniego spulchniania polewanie jest realizowane w bruzdach, przy czym polewania prze? prowadza się w miarę konieczności w dowolnym momencie wymienionego okresu. Fo utworzeniu równej powierzchni gleby, to znaczy po zakończeniu spulchnień, polewanie jest realizowa? ne poprzez deszczowanie, przy czym deszczowanie przeprowadza się przed i/lub po powtórnym wniesieniu herbicydów. W okresach późniejszych, zgodnie z ogólnie przyjętą technologią hodowli roślin z pędów zdrewniałych, przeprowadza się tylko pielęgnację roślin skierowa? ną na walkę ze szkodnikami i chorobami roślin. Celem lepszego zrozumienia istoty rozwiązania według wynalazku poniżej opisywane są przykłady konkretnych zastosowań wynalazku. Przykład I. Jesienią przygotowuje się glebę, a mianowicie wnosi się nawozy, przeprowadza się orkę, kultywację, wyrównywanie powierzchni gleby,tak że uzyskuje się równą powierzchnię gleby. V,'iosną tworzy się topografię sleby poprzez tworzenie na jej powierzchni wyjściowej ciągłych równoległych grzebieni o wysokości 20-30 cm i bruzd mię? dzy tymi grzebieniami o głębokości 18-20 cm. Następnie przeprowadza się polewanie w bruzdach przy normie zużycia wody 300 m /ha. Po czym sadzi się zdrewniałe sadzonki po? rzeczki, oblepichi, wierzby, topoli, o długości 20-25 cm, a winorośli - o długości 20-35 cm, z obu stron bruzdy poniżej powierzchni wyjściowej gleby. Sadzenie zdrewniałych sadzonek roślin jednego gatunku przeprowadza się na, osobne j działce, mającej wymienioną topografię gleby z grzebieniami o wysokości 20-25 i 30 cm. Po posadzeniu zdrewniałych sadzonek, przed pojawięniem się wschodów chwastów na glebę wnosi się herbicydy, zawierające jako substancje czynne takie składniki, jak 2-chloro- -4*6-bis/etyloamino/-3ym-triasynę lub N-3f4-dwuchloro-fenylo-3,N'-dwumetylomocznik lub 5-chloro-6-metylo-3- tert-butylouracyl, przy czym norma zużycia herbicydów wynosi 2, 3t 4 kg/ha w przeliczeniu na substancję czynną. Te działki, odpowiadające temu lub innemu gatunkowi hodowanych roślin, były podzielone na dziewięć poprzecznych pasów, z których na każdy nanoszono jeden ze wskazanych herbi? cydów przy zachowaniu konkretnej normy zużycia /2, 3? 4 kg/ha/. Gdy hodowane rośliny osiągnęły poziom wierzchołków grzebieni, zostało przeprowadzone pierwsze spulchnienie grzebieni na głębokość 3-5 cm, drugie, na głębokość 5-7 cm, trzecie - na głębokość 7-12 cm. Drugie i trzecie spulchnienie było przeprowadzone w miarę pojawiania się wscho? dów chwastów. Stopniowe spulchnianie grzebieni pozwala uniknąć zasypania ziemią słabo rozwiniętych roślin a pędów zdrewniałych i zwiększyć masę systemu korzeniowego hodowa? nych roślin dzięki tworzenia się i wzrostu korzeni na odcinku pędu zwróconego w stronę bruzdy. Po utworzenia się równej powierzchni gleby /po trzecim spulchnieniu/ na glebę przed pojawieniem się wschodów chwastów wnoszono herbicyd, w którym jako substancję czynną była zastosowana 2-chloro-4*6-bis/etyloamino/-syin-triazyna, przy normie zużycia herbi? cydu 1,0 kg/ha w przeliczeniu na substancję czynną. Następnie zastosowano polewanie poprzez deszczowanie przy normie zużycia wody 300 m /ha. W wyniku otrzymano plantację wyhodowanych z pędów zdrewniałych roślin wolne od chwastów w ciągu całego okresu wege? tacji roślin. Przyjęło się przy tym 100? roślin, a uzysk standardowego materiału nasa- dzeniowego wynosił: porzeczki - 9055, oblepichi - 9055, wierzby - 100&, topoli - 100^, winorośli - 87S&. 152 500 5 Pr b y k ła d II. Hodowano porzeczki, oblepione, wierzbę, topolę, winorośl ze zdrewniałych pędów analogicznie jak w przykładzie I. Jednakże herbicydy po raz pierwszy wnoszono na glebę przed posadzeniem zdrewniałych sadzonek przed pojawieniem się wscho? dów chwastów, a polewanie w bruzdach przeprowadzano od razu po posadzeniu sadzonek przy normie zużycia wody 300 nr/ha. W wyniku otrzymano plantacje hodowanych roślin wol? ne od chwastów w całym okresie wegetacji roślin, stuprocentowe przyjęcie się sadzonek i następujący uzysk materiału sadzeniowego: porzeczek - 93S&, oblepichi - 88&, wierzby 1003, topoli - 100?r winorośli - 90#. Przykład III. Hodowano porzeczki, oblepichę, wierzbę, topolę, winorośl ze zdrewniałych pędów w sposób analogiczny jak w przykładzie I. Jednakże nasadzenia prze? prowadzano jesienią, herbicydy po raz pierwszy wnoszono również jesienią po posadzeniu sadzonek przed pojawieniem się wschodów chwastów, a polewanie przeprowadzono tylko po? przez deszczowanie przed powtórnym wniesieniem herbicydów na glebę. Jako herbicyd sto? sowano substancję, w której składnikiem czynnym był N-3,4-dwuchloro-fenylo-N,U'-dwunetylomocznik przy normie zużycia herbicydu 0,85. kg/ha w przeliczeniu na substancję czynną. TT wyniku uzyskano plantacje hodowanych roślin wolne od chwastów w ciągu całego okresu wegetaoji roślin, stuprocentowe przyjęcie się sadzonek zdrewniałych, a uzysk standardowego materiału nasad zeniowego wynosił: porzeczki - 90?, oblepichi - 91%, wierz? by - 1002, topoli - 100*, winorośli - 90^. Przykład IV. Hodowano porzeczki, oblepichę, wierzbę, topolę, winorośl ze zdrewniałych pędów w sposób analogiczny jak w przykładzie I. Jednakże sadzenie zdrew? niałych sadzonek przeprowadzano jesienią, a herbicydy po raz pierwszy wnoszono na gle? bę przed wysadzaniem sadzonek przed pojawieniem się wschodów chwastów. Poza tym po zakończeniu spulchniania grzebieni i utworzeniu równej powierzchni gleby nanoszono her? bicydy, w którym jako substancja czynna występował 5-chloro-S-metylo-3-tert-butylouracyl przy normie zużycia herbicydu 0,75 kg/ha w przeliczeniu na substancję czynną, a polewanie przeprowadzano tylko w bruzdy po pierwszym spulchnianiu. W wyniku otrzymano plantacje roślin wolne od chwastów w ciągu całego okresu wegetacji roślin, stuprocento? we przyjęcie się zdrewniałych sadzonek, a uzysk standardowego materiału sadzeniowego wynosił: porzeczki - 92&, oblepichi - 89>T-, wierzby - 100?, topoli - 100:?-, winorośli 90?. Przykład V. Hodowano porzeczki, oblepichę, wierzbę, topolę, winorośl ne zdrewniałych pędów w sposób analogiczny jak w przy.iładzie I. Jednakże sadzenie zdrew? niałych sadzonek przeprowadzano jesienią, a herbicydy po raz pierwszy wnoszono na glebę wiosną przed pojawieniem się wschodów chwastów. ".7 wyniku otrzymano plantacje hodowanych roślin wolne od chwastów w ciągu całe.30 okresu wegetacji, stuprocentowe przyjęcia się roślin, a uzysk standardowego materiału nasadreniowego wynosił: porzeczki - 90?, oble? pichi - 90:1, wierzby - 100;", topoli - 100?;, winorośli - 595. Przykład VI. Hodowano porzeczki, oblepichę, wierzbę, winorośl ze zdrewnia? łych pędów w spcsób analogiczny jak w przykładzie I. Przy tym nie przeprowadzano pole? wania plantacji. 7/ wyniku otrzymano plantacje hodowanych roślin wolne od chwastów w ciągu całego okresu wegetacji, stuprocentowe przyjęcie się sadzcnek zdrewniałych, a uzysk standardowego materiału nasadzeniowego wynosił: porzeczki - 90?*, oblepichi - 90?!, wierzby - 100;!-, topoli - 130:1, winorośli - ?7;!. Przykład VII. /porÓ7;nswczy/. 7/ warunkach znanego sposobu hodowano porzecz? ki, oblepichę, wierzbę, topolę, winorośl ze zdrewniałych pędów. '.7 tym celu najpierw przygotowywano glebę /wniesienie nawozów, orka, kultywacja, wyrównywanie powierzchni/, następnie sadzonki sadzono pochylnie względem równej powierzchni ^leby i pielęgnowano posadzone sadzonki /ręcznie pielenie, spulchnianie sleby w mir-dzyrnędziach i polewanie poprzez deszczowanie/. Ponieważ na początku okresu wegetacji plantacje hodowanych roślin były bardzo za? chwaszczone /416 sztuk chwastów na 1 m^ powierzchni gleby/ przeprowadzono pierwsze pie? lenie ręczne, a następnie - spulchnianie. Takie operacje w ciągu okresu wegetacji trzeba było przeprowadzać jeszcze 3 razy. W wyniku porzeczki przyjęły się w 60&, oblepicha - 6 152 500 w cOC, wierzba - w 8S?, topola - w ?1&, a winorośl-67?, a uzysk standardowego materia? łu nasadzeniowego wynosił: porzeczki - 43?, oblepichi - 455!, wierzby - 77^, topoli 52-z--, winorośli - 39??. Przykład VIII /porównawczy/. '?Y wertfnkach znanego sposobu hodowano porzecz? ki, oblepiche, wierzbę, topolę, winorośl ze zdrewniałych pędów. Przeprowadzono przygo? towanie gleby /wniesienie nawozów, orkę, kultywację, wyrównanie powierzchni/, mulczowanie za pomocą papieru lub nieprzepuszczającej światła folii polimerowej grzęd* sadze? nie zdrewniałych pędów pochylnie względem powierzchni grzędy i pielęgnację posadzonych sadzonek /spulchnianie gleby w międzyrzędziach i polewanie gleby poprzez deszczowanie/. W wyniku otrzymano plantacje hodowanych roślin wolne od chwastów w ciągu całego okresu wegetacji. 7/ wyniku, przyjęcie się roślin wynosiło: porzeczki - 69?, oblepichi - 70:?, wierzby - 98&, topoli - 100&, winorośli - 67?, a uzysk standardowego materiału sadzenio? wego wynosił: porzeczki - Q0%9 oblepichi - 60&, wierzby - 79%, topoli - 95&, winorośli - 45*. Przykład IX /porównawczy/. *.V warunkach znanego sposobu hodowano porzeczki, wierzbę, topolę z pędów zdrewniałych. 7/ tym celu przygotowywano glebę /wniesienie nawo? zów, orka, kultywacja, wyrównywanie powierzchni gleby/, nacinano bruzdy, sadzono zdrew? niałe pędy w płaszczyźnie pionowej z obu stron bruzdy poniżej powierzchni gleby i pie? lęgnowano posadzone sadzonki /ręczne pielenie, spulchnianie gleby w międzyrzędziach i polewanie gleby w bruzdach/. Ponieważ na początku wegetacji plantacje były bardzo za2 chwaszczone /635 sztuk chwastów na 1 m powierzchni gleby/, przeprowadzono pierwsze pielenie, a następnie - spulchnienie. Te operacje w ciągu okresu wegetacji trzeba było powtórzyć jeszcze 3 rasy. '!! wyniku sadzonki zdrewniałe porzeczki przyjęły się w 80#-f wierzby - w 99&, a topo? li - w 100?, a uzysk standardowego materiału nasadzę niowego wynosił: porzeczki - 70?, wierzby - S3&, topoli - 90&. Poniżej w tabeli podane są wyniki uzyskane przy realizacji sposobu według wynalazku jak w /przykładach 1-6, jak również wyniki uzyskane przy stoso? waniu znanych sposobów /przykłady VII-IX/. Tabela 7/pływ sposobów hodowania roślin z pędów zdrewniałych na zachwaszczenie plantacji, przyjęcie się zdrewniałych sadzonek i uzysk standardowego materiału nasadzeniowego I Łp. i 1 I 1 2 I Sposób hodowania roślin Hodowana roślina I szt/m^ Chwasty % przyjętych sadzonek Uzysk standar- i dowego materiału nasadź. % C 2 ? Sposób według wynalazku /przykłady I-VI/ I 4 5 100 100 Porzeczka 0 Oblepiche 7,'ierzba ! o 0 0 0 90-93 68-91 100 100 | | I 3 100 100 100 50 ! 4 I I 5 6 8 10 Topola 7/inorośl 67-90 Znany sposób /przykład YII/ PorzeCEka 416 Cblepicha Wierzba 416 416 416 60 85 43 48 77 1i 1 Topola Winorośl 91 62 i 416 0 0 | 67 69 39 80 | I I 60 J 1 | | 11 12 Znany sposób /przykład YIII/ Porzeczka 13 14 15 Oblepicha 7/ierzba Topola 0 0 | i j I 70 96 100 80 99 79 Winorośl I 16 ! 1? 18 | I ! Znany sposób i /przykład IX/ | 7/ierzba Topola Porzeczka 0 635 | I 67 45 70 B3 90 95 ! | 1 635 635 i 100 | | 152 500 7 Jak widać z tabeli, sposób według wynalazku pozwala wyeliminować ręczne pielenie plantacji hodowanych ze zdrewniałych pędów sadzonek w 100 procentach, zwiększyć przy? jęcie się sadzonek zdrewniałych do 100$ i zapewnia uzysk standardowego materiału nasadzeniowego rzędu 87-100^ - w zależności od rodzaju hodowanej rośliny. Tak więc sposób według wynalazku pozwala zwiększyć uzysk materiału nasadzeniowego wysokiej jakości oraz produktywność plantacji. Zastrzeżenia patentowe 1. Sposób hodowania roślin z pędów zdrewniałych polegający na przygotowaniu gleby dla uzyskania wyjściowej powierzchni gleby, utworzeniu topografii glebyf wysadzeniu zdrew? niałych pędów i spulchnianiu, znamienny tym, że topografię gleby tworzy się poprzez kształtowanie na niej powierzchni ciągłych równoległych grzebieni i bruzd między tymi tymi grzebieniami, sadzenie zdrewniałych pędów realizuje się z obu stron bruzdy poniżej powierzchni wyjściowej gleby pod grzebienie, umieszczając przy tym zdrew? niałe pędy równolegle do powierzchni wyjściowej gleby, przed lub po posadzeniu zdrewnia? łych pędów na glebę nanosi się przed pojawieniem się wschodów chwastów herbicydy, spul? chnia się grzebienie, a pierwsze spulchnienie przeprowadza się po tym, jak hodowane ze zdrewniałych pędów rośliny osiągną poziom wierzchołków grzebieni, po czym spulchnianie powtarza się w miarę pojawiania się wschodów chwastów, a kończy się spulchnianie po utworzeniu równej powierzchni gleby, po czym, po skończeniu spulchniania gleby, na gle? bę, przed pojawieniem się wschodów chwastów, nanosi się herbicydy. 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że w okresie od utworzenia topografii gleby do ostatniego spulchniania przeprowadza się polewanie w bruzdach. 3. Sposób według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że po zakończeniu spulchniania przeprowadza się polewanie poprzez deszczowanie.


Grupy dyskusyjne