Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 18323 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 18323 B1


PL 18323 B1

Warszawa, 15 września 1933 r, o PAr?/^ EOic dd/dS ?.'TE1 / OPIS Nr 18323. RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENTOWY KI. 19 u, a/22. Inż. Władysław Tryliński (Warszawa, Polska). Jezdnia drogowa i chodniki z płyt betonowych sześciokątnych. Zgłoszono 14 grudnia 1932 r. Udzielono 24 kwietnia 1933 r? 49c >H/lg Materjaiy na nawierzchnię drogową i przy porównaniu prostokąta ż sześoiokątern foremnym z tą różnicą, że obwód i chodniki, mianowicie: kostka kamienna lub drewniana, płyty kamienne lub betono? we, klinkier, posiadają zwykle kształt kwadratu lub prostokąta, Z porównania figury kwadratu o bo? ku = 1 i sześciokąta foremnego o bo? ku = 0,62, których powierzchnie są rów? ne, wypada, że największy wymiar prostokąta będą je? szcze większe niż w kwadracie. Przy produkcji płyt betonowych nale? ży oddać pierwszeństwo płytom sześcio? kątnym przed kwadratowemi ze względu na mniejszą długość spoin i większą wy? trzymałość płyt sześciokątnych, jako wię? 1) obwód kwadratu wynosi 4x1 = 4, gdy obwód sześciokąta 6 x 0,62 = 3,72, czyli o 7,5% mniej, 2) największy wymiar po przekątnej kwadratu wynosi 1,41, a dla sześciokąta ? 1,24, czyli o 14% mniej, 3) wszystkie kąty w kwadracie mają po 90°, a w sześciokącie foremnym po 120°. Takie wyniki otrzymuje się również cej zbliżonych do koła. Największą jednak zaletą płyt sześcio? kątnych w jezdni jest zupełny brak dłu? gich, prostych spoin, które są najsłabszem miejscem jezdni. Płyty betonowe sześciokątne mogą być stosowane 1) przy budowie nowych dróg wprost na gruncie o dostatecznej odporności, 2) jako gładka haW^rzćłinia na starej "'} ^szosió lub bruku,/ *? dwu boków sześciokąta linją prostą; lecz lepiej jezdnię z płyt ograniczać wąskim pa? skiem ze zwyczajnego bruku o szerokości ? 3j "przy układaniu chodników. Dla osiągnięcia większej odporności na ścieranie, płyty betonowe dla jezdni (fig. 1 0,75 ? 1,00 m, który kosztuje niewiele drożej od krawężnika, a służy jako po? szerzenie jezdni. \ Po dokładnem ubiciu lub uwałowaniu i 2) powinny mieć górną powierzchnię ze szczelnie ułożonych grubszych ziarn tłucz? nia (6 do 8 cm) z twardego kamienia, np. granitu, bazaltu, kwarcytu; przy należytern sortowaniu może być użyty kamień polny. Płyty betonowe sześciokątne o boku 20 cm i grubości 10 cm ważą 24 kg i są dogod? ne przy układaniu; na 1 m2 przypada 9,6 sztuk płyt. jezdni spoiny zalewa się asfaltem, lepiej jednak pokryć boczne krawędzie płyt przed ułożeniem warstwą smoły lub asfaltu. Na zakrętach drogi układa się normal? ne płyty betonowe aż do spotkania pro? Płyty można wyrabiać o boku 15 cm i wadze około 15 kg; wówczas w 1 m2 jest 16 sztuk płyt; będą one sztywniej sze. Przy ciężkim ruchu grubość płyt nale? ży zwiększyć do 12 cm, dodając uzbrojenie stych pośrodku łuku; pozostałe przestrze? nie, w których całe płyty nie mogą się mie? ścić, wypełnia się betonem. Jeżeli chodzi o szybkie otwarcie ruchu, stosuje się przy tej robocie cement glinowy szybko tward? niejący. z drutu żelaznego w kształcie kolistych pierścieni lub prętów, ułożonych wzdłuż przekątnych. Płyty betonowe sześciokątne do chod? ników wyrabia się i układa w analogiczny sposób, jak zwykle używane płyty kwadra? towe. Płyty należy wyrabiać w formach że? laznych dostatecznie sztywnych i dokład? Zastrzeżenia patentowe. nych; na dno formy układa się ręcznie gruby tłuczeń, który zalewa się najpierw zaprawą cementową, poczem formę wypeł? nia się betonem z drobniejszego tłucznia. Wzór układania jezdni podany jest na fig, 3 i 4. 1. Jezdnia drogowa i chodniki z płyt betonowych, ułożonych na warstwie pia? sku, żwiru lub grysiku z wypełnieniem spoin smołą lub asfaltem, znamienna tern, że płyty betonowe posiadają kształt sześcio? kąta foremnego. Na wyrównanej starej szosie lub bruku rozsypuje się i dokładnie ubija warstwę piasku, żwiru lub grysiku, grubości około 5 cm, na którą układa się szczelnie płyty betonowe. 2. Jezdnia drogowa, według zastrz. 1, znamienna tern, że górna powierzchnia płyt betonowych jest wzmocniona grubszemi ziarnami kamienia, a boczne krawędzie Nawierzchnia z płyt betonowych może być ujęta w krawężniki i wtedy przy kra? wężniku układa się płyty w kształcie in? fuł, które otrzymuje się przez zastąpienie płyt przed ułożeniem pokrywa się warstwą smoły lub asfaltu. Inż. Władysław Tryliński. Do opisu patentowego Kr 18323. FIG 3. FIG 4 Druk L. Bogusławskiego i Ski, Warszawi.


Grupy dyskusyjne