Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 196886 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 196886 B1


PL 196886 B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL 196886 (13) B1 (11) (51) Int.Cl. B65G 67/46 (2006.01) B61D 47/00 (2006.01) (21) Numer zgłoszenia: 346738 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 27.03.2001 (54) Zestaw urządzeń do wyciszenia pracy mechanizmów wyładunkowych wagonów samowyładowczych (73) Uprawniony z patentu: Fabryka Wagonów Gniewczyna SA, Gniewczyna Łańcucka,PL (43) Zgłoszenie ogłoszono: 07.10.2002 BUP 21/02 (72) Twórca(y) wynalazku: Piotr Kołtuniewicz,Przeworsk,PL Wojciech Polczak,Jarosław,PL (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 29.02.2008 WUP 02/08 (74) Pełnomocnik: Ostrzychowski Tadeusz, Kancelaria Patentowa WKTiR (57) PL 196886 B1 1. Zestaw urządzeń do wyciszenia pracy mechanizmów wyładunkowych wagonów samowyładowczych, znamienny tym, że składa się z co najmniej jednego amortyzatora hamującego 2, zamocowanego sztywno i rozłącznie do konstrukcji nośnej - ramy wagonu, współpracującego z każdą z klap wyładunkowych 1 tego wagonu zaopatrzonych w połączone z tymi klapami 1 trwale, w pobliżu ich dolnej krawędzi, zderzaki 7 oraz z zamontowanego na wylocie powietrza zaworu sterującego 17 pracą pneumatycznych siłowników roboczych 18 napędu klap wyładunkowych 1 znanego tłumika hałasu 19. 2 PL 196 886 B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest zestaw urządzeń do wyciszenia pracy mechanizmów wyładunkowych wagonów samowyładowczych, mający zastosowanie zwłaszcza w wagonach samowyładowczych do przewozu materiałów sypkich i ziarnistych z pneumatycznymi układami sterowania pracą klap wyładunkowych. Głównymi źródłami uciążliwego dla otoczenia hałasu podczas pracy mechanizmów wyładunkowych wagonów samowyładowczych są, z jednej strony, praca układu pneumatycznego sterowania otwieraniem i zamykaniem klap wyładunkowych związana z intensywnym przepływem powietrza w tym układzie, z drugiej zaś, uderzenie klap wyładunkowych o puste pudło wagonu podczas zamykania tych klap po zakończeniu wyładunku. Poziom hałasu mierzony na stanowisku obsługi systemu wyładunkowego na poziomie uszu pracownika obsługującego ten system przekracza często wartość 100 dB, osiągając nawet poziom powyżej 110 dB. Celem wynalazku jest znaczące wyeliminowanie opisanych powyżej niekorzystnych zjawisk. Zestaw urządzeń do wyciszenia pracy mechanizmów wyładunkowych wagonów samowyładowczych według wynalazku składa się z co najmniej jednego amortyzatora hamującego zamocowanego sztywno i rozłącznie do konstrukcji nośnej - ramy wagonu współpracującego z każdą z klap wyładunkowych oraz z zamontowanego na wylocie powietrza zaworu sterującego pracą pneumatycznych siłowników roboczych napędu klap wyładunkowych znanego tłumika hałasu redukującego prędkość powietrza wypływającego z zaworu sterującego w trakcie zamykania kłap wyładunkowych. Każdy amortyzator hamujący, korzystnie hydrauliczny, o skoku roboczym w zakresie 30 - 80 mm, przeznaczony do hamowania mas do 2500 kg poruszających się z prędkością w przedziale 0,2 - 5,0 m/s, nadto z tłoczyskiem zaopatrzonym w nakładkę elastomerową, współpracował z połączonym trwale z klapą wyładunkową w pobliżu jej dolnej krawędzi zderzakiem. Przedmiot wynalazku pokazany jest w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia wagon samowyładowczy typ 440V serii Falns w widoku z boku, fig. 2 - przedstawiony schematycznie fragment przekroju wagonu wzdłuż lnii BB, fig 3 - przedstawiony schematycznie fragment przekroju tego samego wagonu wzdłuż linii AA, zaś fig. 4 - schemat pneumatycznej instalacji napędu kłap wyładunkowych z zamontowanym tłumikiem hałasu. Przykład Zestaw urządzeń do wyciszenia pracy mechanizmów wyładunkowych wagonu samowyładowczego typu 440V serii Falns z czterema klapami wyładowczymi 1, po dwie klapy 1, z każdego boku wagonu i pneumatycznym układem sterowania pracą klap 1, składa się z czterech hydraulicznych amortyzatorów hamujących 2 - po jednym do współpracy z każdą z klap 1. Każdy z amortyzatorów 2 zamocowany jest przy pomocy nakrętek 3 do wykonanego z płaskownika stalowego wspornika 4 przyspawanego z jednej strony do wspornika haka holowniczego 5 połączonego trwałe z ramą wagonu, z drugiej zaś strony do ściany czołowej 6 zsypu środkowego wagonu. Do każdej z klap 1, w pobliżu jej dolnej krawędzi, przyspawany jest stalowy zderzak 7 współpracujący z tłoczyskiem 8 amortyzatora 2, przy czym końcówka tłoczyska 8 wyposażona jest w nakładkę 9 z elastomeru. Amortyzatory 2 posiadają skok roboczy 40 mm i przeznaczone są do pracy przy zakresie masy hamowanej w granicach 14 - 2040 kg i prędkości tej masy w granicach 0,3 - 3,6 m/s. W układzie pneumatycznym sterowania pracą klap 1 wagonu, który składa się z sprzęgów instalacji roboczej 10, zaworów końcowych 11, filtra 12, zaworu zwrotnego 13, zbiorników powietrza 14 z zaworem odcinającym 15, suwakowych zaworów odcinających 16, zaworu sterującego 17 oraz siłowników roboczych 18 na wlocie powietrza zaworu sterującego 17 zamontowany jest znany tłumik hałasu 19, redukujący prędkość powietrza wypływającego z zaworu sterującego 12 w trakcie zamykania klap wyładunkowych 1. Jak wykazały pomiary, zastosowanie zestawu według wynalazku, w przypadku wagonu typu 440V serii Falns powoduje obniżenie poziomu hałasu podczas zamykania klap wyładunkowych o około 25 dB w rejonie podestu operatora, co w subiektywnej ocenie kwalifikuje emitowany poziom dźwięku jako cichy. PL 196 886 B1 3 Zastrzeżenia patentowe 1. Zestaw urządzeń do wyciszenia pracy mechanizmów wyładunkowych wagonów samowyładowczych, znamienny tym, że składa się z co najmniej jednego amortyzatora hamującego 2, zamocowanego sztywno i rozłącznie do konstrukcji nośnej - ramy wagonu, współpracującego z każdą z klap wyładunkowych 1 tego wagonu zaopatrzonych w połączone z tymi klapami 1 trwale, w pobliżu ich dolnej krawędzi, zderzaki 7 oraz z zamontowanego na wylocie powietrza zaworu sterującego 17 pracą pneumatycznych siłowników roboczych 18 napędu klap wyładunkowych 1 znanego tłumika hałasu 19. 2. Zestaw urządzeń według zastrz. 1, znamienny tym, że amortyzatory hamujące 2 zamocowane są przy pomocy nakrętek 3 do wykonanego z płaskownika stalowego wspornika 4 przyspawanego z jednej strony do wspornika haka holowniczego 5 połączonego trwale z ramą wagonu, z drugiej zaś strony do ściany czołowej 6 zsypu środkowego wagonu. 3. Zestaw urządzeń według zastrz. 1, znamienny tym, że amortyzatory hamujące 2, są amortyzatorami hydraulicznymi, o skoku roboczym w zakresie 30 - 80 mm, przeznaczonymi do hamowania mas do 2500 kg poruszających się z prędkością w przedziale 0,2 - 5,0 m/s. 4. Zestaw urządzeń według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że końcówki tłoczysk 8 amortyzatorów 2 zaopatrzone są w nakładki 9 z elastomeru. Rysunki 4 PL 196 886 B1 PL 196 886 B1 5 6 PL 196 886 B1 Departament Wydawnictw UP RP Nakład 50 egz. Cena 2,00 zł.

Grupy dyskusyjne