Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 19801 S2
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 19801 S2


PL 19801 S2

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 19801 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 20551 (22) Data zgłoszenia: 15.01.2013 (51) Klasyfikacja: 23-03 (54) Hydrauliczny zestaw podłączeniowy (73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego: (45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono: ISKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA SBS, Jastrzębie-Zdrój, (PL) 30.09.2013 WUP 09/2013 (72) Twórca(y) wzoru przemysłowego: KROCZEK HENRYK, Jastrzębie-Zdrój, (PL) PL 19801 2 PL 19801 Opis wzoru przemysłowego Przedmiotem wzoru przemysłowego jest hydrauliczny zestaw podłączeniowy stosowany w układach grzewczych pompowych i wymiennikowych centralnego ogrzewania. Hydrauliczny zestaw podłączeniowy według wzoru przemysłowego odróżnia się od znanych urządzeń tego typu nową i posiadającą indywidualny charakter postacią i oryginalnością przejawiającą się w sposobie połączenia poszczególnych elementów tworzących zestaw wyposażony w dwa wejścia jedno zasilające i drugie powrotne dla podłączenia wewnętrznego obiegu kotła, oraz dwa wyjścia: zasilające i powrotne dla podłączenia zewnętrznego układu centralnego ogrzewania. Znany jest z polskiego zgłoszenia wzoru użytkowego o numerze 96835 układ wymiennikowo pompowy, w którym bateria wymienników ciepła po stronie czynnika cieplnego schłodzonego połączona jest z usytuowaną pionowo baterią pomp poprzez jeden, wspólny dla baterii wymienników i baterii pomp rozdzielacz tłoczny. Po stronie czynnika cieplnego podgrzanego bateria wymienników połączona jest poprzez rozdzielacz z jednym, wspólnym dla wszystkich wymienników w baterii zaworem zwrotnym. Znany jest również z polskiego opisu wzoru przemysłowego o numerze ochrony 8618 układ pompowo - wymiennikowy składający się z wymiennika płytkowego, pompy, armatury odcinającej i kontrolnej, filtrów oraz zaworów zwrotnych. Powyższy układ posiada podłączenia przeciwprądowe do wymiennika płytowego z jednej strony filtra osadnikowego i zaworu odcinającego oraz zaworu zwrotnego i odcinającego. Poprzez zawór zwrotny i odcinający następuje zasilanie termokominka, natomiast poprzez filtr osadnikowy i zawór odcinający następuje powrót do kotła. Po przeciwnej stronie układ posiada pompę obiegową, filtr osadnikowy i zawór odcinający oraz zawór zwrotny i odcinający. Poprzez zawór zwrotny i odcinający następuje powrót z instalacji co., natomiast poprzez pompę obiegową następuje powrót do termokominka. Hydrauliczny zestaw podłączeniowy charakteryzuje się doborem niezbędnych elementów instalacyjnych tworzących w zestawie jeden spójny optymalny układ dostarczany jako wyregulowany dla poszczególnych użytkowników i wymagający jedynie przyłączenia do wewnętrznej instalacji kotła i do zewnętrznego obwodu centralnego ogrzewania. Efektem tego jest znaczne skrócenie montażu oraz wyeliminowanie pomyłkowego doboru poszczególnych elementów instalacyjnych. Przedmiot wzoru przemysłowego zostanie bliżej objaśniony na przykładzie wykonania na załączonych rysunkach gdzie fig. 1 przedstawia zestaw dla podłączenia z prawej strony kotła, natomiast fig. 2 dla podłączenia z lewej strony kotła. Hydrauliczny zestaw podłączeniowy podłączony jest do kotła wejściem zasilającym (1) i powrotnym (2), poprzez złączki rozłączne typu śrubunkowego (3) i (4). Do śrubunku (3) podłączonego do wejścia zasilającego (1) podłączona jest złączka zaciskowa z oringiem (5), która poprzez rurę korekcyjną (6) i złączkę (7), łączy się z trójnikiem (8). Trójnik (8) łączy złączkę (9) z trójnikiem (10) dla podłączenia dodatkowego obwodu grzewczego (zasilającego), a następnie poprzez złączkę (11) łączy się z trójnikiem (12), dla podłączenia zasilającego przewodu grzewczego (13) dodatkowego zewnętrznego układu grzewczego. Trójnik (12) poprzez złączkę (14) łączy się z zaworem trójdrogowym (15) wraz z napędem (16), co umożliwia podłączenie powrotnego przewodu grzewczego (17). Zawór trójdrogowy (15), poprzez złączkę (18), łączy się z trójnikiem (19) dla podłączenia dodatkowego obwodu grzewczego (powrotnego), a następnie poprzez złączkę (20) i rurę (21) (ze złączką lub bez) łączy się z trójnikiem (22). Trójnik (22) (ze złączką lub bez) łączy się z rurą korekcyjną (23) i złączką zaciskową z originem (24), która jest połączona ze złączką rozłączną typu śrubunkowego (4). Rura korekcyjna (23) umożliwia dostosowanie zestawu do zróżnicowanych rozmiarów kotła. Dla stworzenia układu hydraulicznego pracy trójnik (8) i złączka (25) łączy się z zaworem przelotowym (26), a następnie poprzez złączkę (27) z filtrem (28). Filtr (28) poprzez złączkę (29) jest podłączony do pompy przewałowej (30) wyposażonej po obu stronach w złączki rozłączne śrubunkowe. Pompa przewałowa (30) wraz z śrubunkami po obu jej stronach jest podłączona złączką (31) do zaworu zwrotnego (32), który jest połączony z zaworem przelotowym (33). Następnie zawór przelotowy (33) poprzez złączkę (34) jest połączony z trójnikiem (22). Układ hydrauliczny z pompą przewałową (30) jest potrzebny dla zagwarantowania właściwej temperatury powrotu układu pracy kotła. Zadaniem zaworów (26) i (33) jest możliwość odcięcia pompy od układu hydraulicznego pracy kotła, celem dokonania naprawy lub wymiany pompy. Zadaniem filtra (28) jest wyeliminowanie możliwości zanieczyszczenia pompy i jej awarii. Natomiast zadaniem zaworu zwrotnego (32) jest wykluczenie przepływu czynnika grzewczego w odwrotnym kierunku. Zespół współpracuje również z czujnikiem przylgowym zamontowanym na przewodach grzewczych, natomiast czujniki przewodami elektrycznymi są PL 19801 3 podłączonego do regulatora (35) na obudowie kotła. Czujnik (36) jest zainstalowany na przewodzie rurowym (23), który poprzez nastawy na regulatorze (35) steruje odpowiednio pracą pompy przewałowej (30). Natomiast czujnik (37) jest zainstalowany na przewodzie rurowym zasilającym (13) w celu realizowania bieżącego pomiaru temperatury. Czujnik (37) poprzez regulator (35) i zawór mieszający (15) wraz z napędem (16) reguluje w sposób automatyczny odpowiednio dobraną krzywą grzania w zakresie wymaganej temperatury zasilania na przewodzie zasilającym (13). Zadaniem zaworu trójdrogowego (15) z napędem (16) współpracującego z programatorem (35) jest zmieszanie czynnika układu grzewczego centralnego ogrzewania z układem pracy kotła w celu uzyskania wymaganej temperatury zgodnie z odpowiednią krzywą grzania na przewodzie zasilającym (13). Zestaw może być wykonany w dwóch wersjach dla podłączenia z lewej lub prawej strony kotła w zależności od możliwości zabudowy. Hydrauliczny zestaw podłączeniowy zawiera cechy istotne wzoru przemysłowego o odmiennym wyglądzie połączonych z sobą niezbędnych elementów instalacyjnych takich jak: rury, zawory, czujniki, pompa, które stanowią zwarty układ wyposażony w wejścia zasilające (1) oraz powrotne (2) dla podłączenia wewnętrznego obiegu kotła i dwa wyjścia: zasilające (13) i powrotne (17) dla podłączenia zewnętrznego układu centralnego ogrzewania, natomiast zawór trójdrogowy (15) z siłownikiem (16) podłączony jest do powrotnego przewodu grzewczego (17) a pompa przewałowa (30) współpracuje z regulatorem (35) i czujnikiem (36) zainstalowanym na przewodzie rurowym (23) oraz czujnikiem (37) zabudowanym na przewodzie zasilającym (13). Wzajemne ukształtowanie poszczególnych elementów instalacyjnych nadaje hydraulicznemu zestawowi podłączeniowemu odróżniający kształt. 4 PL 19801 Ilustracja wzoru PL 19801 5 6 PL 19801 Departament Wydawnictw UP RP

Grupy dyskusyjne