Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 199756 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 199756 B1


PL 199756 B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 363687 (22) Data zgłoszenia: 21.02.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 199756 (13) B1 (11) (51) Int.Cl. C03B 23/03 (2006.01) 21.02.2002, PCT/US02/05118 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: 06.09.2002, WO02/068346 PCT Gazette nr 36/02 (54) Urządzenie do gięcia arkusza szkła z prasowaniem oraz sposób wytwarzania wypukłej części formy do gięcia arkusza szkła z prasowaniem (73) Uprawniony z patentu: (30) Pierwszeństwo: 27.02.2001,US,60/271,750 19.09.2001,US,09/956,524 PILKINGTON NORTH AMERICA, INC., Toledo,US (72) Twórca(y) wynalazku: (43) Zgłoszenie ogłoszono: 29.11.2004 BUP 24/04 Thomas A. Dunifon,Whitehouse,US Jennifer R. Wolfe,Curtis,US (74) Pełnomocnik: (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 31.10.2008 WUP 10/08 Górczak Jolanta, JAN WIERZCHOŃ & PARTNERZY, BIURO PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH (57) PL 199756 B1 Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do gięcia arkusza szkła z prasowaniem, zawierające wypukłą część formy i wklęsłą część formy usytuowane do prasowania arkusza szkła pomiędzy nimi, przy czym wypukła część formy zawierająca elementy grzejne ma powierzchnię prasującą zwróconą do wklęsłej części formy, a ta powierzchnia prasująca ma konturowany kształt do gięcia arkusza szkła z prasowaniem do określonego kształtu, albo urządzenie do gięcia arkusza szkła z prasowaniem, zawierające wypukłą część formy z elementami grzejnymi, mającą powierzchnię prasującą, przy czym powierzchnia prasująca ma konturowany kształt do gięcia arkusza szkła z prasowaniem do określonego kształtu, w których to urządzeniach wypukła część (10) formy zawiera wiele giętkich elementów grzejnych (16) umieszczonych w całej wypukłej części formy, przy czym każdy z tych elementów grzejnych jest usytuowany zgodnie z konturowanym kształtem powierzchni prasującej (14), w zasadniczo stałym odstępie od prasującej powierzchni wypukłej części formy. Ponadto, przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania wypukłej części formy do gięcia arkusza szkła z prasowaniem, polegający na odlewaniu wypukłej części formy, w którym na ramie do odlania wypukłej części formy zawiesza się usuwalne elastomeryczne rury i ustala się położenie usuwalnych elastomerycznych rur w ramie zgodnie z powierzchnią odlanej wypukłej części formy, odlewa się wypukłą część formy, a następnie usuwa się elastomeryczne rury z wypukłej części formy po utwardzeniu tej części formy, pozostawiając kanały w wypukłej części formy, po czym przewleka się elementy grzejne poprzez kanały. 2 PL 199 756 B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do gięcia arkusza szkła z prasowaniem oraz sposób wytwarzania wypukłej części formy do gięcia arkusza szkła z prasowaniem. W szczególności, przedmiotem wynalazku jest urządzenie do gięcia z prasowaniem stosunkowo cienkich arkuszy szkła. Gięte arkusze szkła są głównie stosowane jako oszklone zamknięcia lub okna pojazdów, takich jak samochody osobowe, itp. W takich zastosowaniach arkusze muszą być gięte do dokładnie określonych krzywizn zgodnych z kształtami i wymiarami otworów okiennych, jak również z ogólną stylistyką pojazdu. Ponadto gięte arkusze muszą spełniać surowe wymagania optyczne, tak, aby obszar obserwacji zamknięć lub okien był pozbawiony wad powierzchniowych i zakłóceń optycznych, które przeszkadzałyby w wyraźnym widzeniu. Można zatem zauważyć, że nie tylko potrzebne jest urządzenie gnące, które będzie kształtować arkusze szkła zgodnie z dokładnymi krzywiznami, ale będzie to robić bez powodowania poważnych wad optycznych na powierzchniach tych arkuszy. Jeden przemysłowy sposób wytwarzania takich giętych arkuszy obejmuje zasadniczo grzanie płaskich arkuszy szkła po uprzednim wyrównaniu temperatury do temperatury mięknienia, gięcie z prasowaniem tych ogrzanych arkuszy do żądanej krzywizny pomiędzy wypukłym a wklęsłym członem formy, które mają komplementarne powierzchnie kształtujące, a w końcu chłodzenie wygiętych arkuszy w kontrolowany sposób, aby zmniejszyć naprężenia lub wyrównać temperaturę tych arkuszy szkła, co jest podyktowane ich zamierzonym zastosowaniem. Taki sposób gięcia nazywany jest gięciem z prasowaniem i można go odpowiednio przeprowadzać z arkuszami szkła usytuowanymi pionowo, poziomo lub ukośnie. W produkcji masowej powyższe operacje przeprowadza się kolejno, podczas gdy arkusze szkła są przemieszczane zasadniczo ciągle wzdłuż określonej drogi do obszaru grzania, obszaru gięcia i obszaru chłodzenia lub wyrównywania temperatury. Aby uzyskać zadowalające wyrównanie temperatury w arkuszu szkła, temperatura szkła musi być większa od określonej wartości minimalnej tak, aby utrzymywać rdzeń lub część środkową powyżej temperatury odkształcania po wystawieniu na działanie czynnika wyrównującego temperaturę. Ciepło pozostałe w arkuszach szkła o konwencjonalnej grubości, czyli w zakresie 0,200-0,255" (5,08-6,48 mm), znacznie przewyższa taki określony poziom minimalny po gięciu, by móc natychmiast przemieścić szkło do obszaru wyrównywania temperatury, gdzie zostaje poddane działaniu czynnika wyrównującego temperaturę. Ciepło początkowo doprowadzane do arkusza, by doprowadzić go do prawidłowej temperatury gięcia, może być również wykorzystywane w końcowej operacji obróbki cieplnej, mającej na celu wyrównanie temperatury. W latach ubiegłych większość laminowanych szyb przednich w przemyśle samochodowym była zginana znaną techniką grawitacyjną lub techniką gięcia w zwisie, przy której dwa nałożone na siebie arkusze są zginane równocześnie przez siły grawitacji na odpowiedniej formie typu szkieletowego. Technika ta, chociaż była wysoce skuteczna, jest znacznie powolniejsza i droższa niż proces zginania z prasowaniem. Ponadto ostatnie postępy w technologii zginania z prasowaniem dają w wyniku w większości przypadków produkt, który ma znacznie lepszą jakość niż produkt wytworzony przez zginanie grawitacyjne. Aby zatem uzyskać ulepszony produkt i zmniejszyć koszty, powstał coraz większy nacisk na gięcie szkła na szyby przednie, tam gdzie to możliwe, w procesie gięcia z prasowaniem. W typowej operacji gięcia z prasowaniem po ukształtowaniu arkusza pomiędzy dwoma przeciwległymi członami gnącymi wygięty arkusz jest natychmiast umieszczany na przenośniku rolkowym lub na pierścieniu nośnym w celu odtransportowania ze stanowiska gięcia do stanowiska chłodzenia. Dolnym członem prasy jest zasadniczo pierścieniowa konstrukcja i według pierwszego sposobu wspiera on arkusz po wygięciu i kładzie go na przenośniku rolkowym, gdy ten człon prasy zostanie opuszczony poniżej rolek. Według drugiego sposobu arkusz jest wspierany przez podciśnieniowy człon formy i kładziony na pierścieniu nośnym natychmiast po wygięciu. W każdym przypadku podczas początkowego etapu chłodzenia obrzeże gorącego arkusza szklanego jest w kontakcie z chłodniejszym, zasadniczo ciągłym pierścieniem, który przyspiesza chłodzenie brzegów arkusza w porównaniu z częścią środkową. Takie różnicowe chłodzenie ma wpływ na ostateczny rozkład naprężeń w arkuszu po osiągnięciu przez niego temperatury pokojowej. Przy gięciu z prasowaniem cienkich arkuszy szkła na szyby przednie może to powodować obszary trwałych dużych naprężeń wewnątrz obwodowej krawędzi arkusza, co zwiększa prawdopodobieństwo pęknięcia spowodowanego przez odpryskiwanie, ścieranie, uderzenia kamieni itp. podczas późniejszej eksploatacji samochodów. W celu uzyskania równomiernego wykończenia szkła w większości przypadków korzystne jest, aby temperatura formy była zasadniczo równomierna na całej jej powierzchni kształtującej, która styka PL 199 756 B1 3 się ze szkłem. Konwencjonalne elementy grzejne do wypukłych części form typu litego lub ciągłego zwykle zawierają spiralne lub zwojowe elementy grzejne, które przechodzą przez formę pod powierzchnią kształtującą. Patent USA nr 5.279.635 (Flaugher i in.) ujawnia sposób i urządzenie do przeprowadzania procesu gięcia z prasowaniem. Patent ten, który przywołuje się tu w całości, przedstawia proces i sposób gięcia wyrobów szklanych z prasowaniem. Zastosowano tam ogrzewaną wypukłą część formy w gięciu szkła z prasowaniem. Patent USA nr 5.437.703 (Jacques i in.) ujawnia sposób kształtowania i urządzenie do gięcia szkła z prasowaniem. Zastosowano tam wypukłą część formy ze spiralnie zwiniętymi elementami grzejnymi przebiegającymi poprzez kanały wycięte w całej wypukłej części formy. Patent USA nr 3.753.673 (Pickard i in.) ujawnia inny sposób gięcia arkuszy szkła z prasowaniem. Wykorzystano tam elementy grzejne, które są zwinięte i umieszczone w formie. Wokół tych elementów grzejnych upakowany jest materiał ogniotrwały zapewniający dobre przewodzenie ciepła. Patent USA nr 3.854.920 (Kay i in.) stosuje komplementarne powierzchnie gnące zasadniczo o temperaturze gięcia szkła i przewiduje utrzymywanie tych temperatur przez czas wystarczający, by znikły niejednorodności cieplne i naprężenia zginające. Opisane powyżej konstrukcje i sposoby są ograniczone pod względem temperatury, która może być wytwarzana przez wypukłe części form. Korzystne byłoby zastosowanie narzędzia, które może wytwarzać temperaturę na powierzchniach co najmniej 400°C, a korzystnie zbliżającą się do 550-600°C. Ponadto znane sposoby mają ograniczenie polegające na tym, że temperatura na powierzchniach gnących z prasowaniem ma tendencję do nieregularności. Bardziej równomierna temperatura mogłaby poprawić jakość gotowego wyrobu szklanego. Dalszy problem ze znanymi wypukłymi częściami form polega na tym, że w razie uszkodzenia konwencjonalnych elementów grzejnych mają one tendencję do eksplodowania, a przy umieszczaniu ich zasadniczo wewnątrz wypukłej części formy utrudnia to lub uniemożliwia usunięcie takiego uszkodzonego elementu grzejnego z wypukłej części formy. Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia i sposobu gięcia szkła pozwalającego na wyeliminowanie wyżej podanych wad, spowodowanych stosowaniem znanych urządzeń. Według wynalazku, urządzenie do gięcia arkuszy szkła z prasowaniem, zawierające wypukłą część formy i wklęsłą część formy usytuowane do prasowania arkusza szkła pomiędzy nimi, przy czym wypukła część formy zawierająca elementy grzejne ma powierzchnię prasującą zwróconą do wklęsłej części formy, a ta powierzchnia prasująca ma konturowany kształt, w celu gięcia arkusza szkła z prasowaniem do określonego kształtu, charakteryzuje się tym, że wypukła część formy zawiera wiele giętkich elementów grzejnych umieszczonych w całej wypukłej części formy, przy czym każdy z tych elementów grzejnych jest usytuowany zgodnie z konturowanym kształtem powierzchni prasującej, w stałym odstępie od prasującej powierzchni wypukłej części formy. Korzystnie, każdym z elementów grzejnych jest dostosowany drut grzejny, zwłaszcza druty ze stopu niklowochromowego. Korzystnie, wypukła część formy jest z materiału ceramicznego. Korzystnie, konturowany kształt wypukłej części formy jest przeznaczony do prasowania arkusza szkła do kształtu samochodowej szyby przedniej lub szyby tylnej albo bocznej. Korzystnie, wszystkie elementy grzejne są zasadniczo równoległe do siebie. Ponadto, urządzenie do gięcia arkuszy szkła z prasowaniem, zawierające wypukłą część formy z elementami grzejnymi, mającą powierzchnię prasującą, przy czym powierzchnia prasująca ma konturowany kształt do gięcia arkusza szkła z prasowaniem do określonego kształtu, charakteryzuje się tym, że wypukła część formy zawiera wiele giętkich elementów grzejnych umieszczonych w całej wypukłej części formy, przy czym każdy z tych elementów grzejnych jest usytuowany zgodnie z konturowanym kształtem powierzchni prasującej, w stałym odstępie od prasującej powierzchni wypukłej części formy. Korzystnie, każdym z elementów grzejnych jest dostosowany drut grzejny, zwłaszcza druty ze stopu niklowochromowego. Korzystnie, wypukła część formy jest z materiału ceramicznego. Korzystnie, konturowany kształt wypukłej części formy jest przeznaczony do prasowania arkusza szkła do kształtu samochodowej szyby przedniej lub szyby tylnej albo bocznej. Korzystnie, wszystkie elementy grzejne są zasadniczo równoległe do siebie. Według wynalazku, sposób wytwarzania wypukłej części formy do gięcia szkła z prasowaniem, polegający na odlewaniu wypukłej części formy, charakteryzuje się tym, że na ramie do odlania 4 PL 199 756 B1 wypukłej części formy zawiesza się usuwalne elastomeryczne rury i ustala się położenie usuwalnych elastomerycznych rur w ramie zgodnie z powierzchnią odlanej wypukłej części formy, odlewa się wypukłą część formy, a następnie usuwa się elastomeryczne rury z wypukłej części formy po utwardzeniu tej części formy, pozostawiając kanały w wypukłej części formy, po czym przewleka się elementy grzejne poprzez kanały. Korzystnie, stosuje się usuwalne rury elastomeryczne wykonane z pierścieniowego materiału o przekroju okrągłym. Korzystnie, wypukłą część formy odlewa się z materiału ceramicznego. Korzystnie, stosuje się elementy grzejne wytworzone z drutu ze stopu niklowochromowego. Wypukła część formy jest korzystnie ceramicznym korpusem z wykonanymi w nim otworami na giętkie elementy grzejne. Tymi elementami grzejnymi są korzystnie druty grzejne, np. druty ze stopu niklochromowego (ni-chromu), które przechodzą przez wypukłą część formy zasadniczo w stałej odległości od zewnętrznej konturowanej powierzchni tej wypukłej części formy, dopasowując się przez to do konturu wypukłej części formy. Druty grzejne ni-chromowe ulegają uszkodzeniu w sposób, który nie wtapia ich w wypukłą część formy. Wypukła części formy do gięcia arkuszy szkła z prasowaniem utrzymuje bardziej równomierną temperaturę powierzchni prasującej niż w przypadku znanych form. Wypukła części formy do gięcia arkuszy szkła z prasowaniem może być grzana do wyższej temperatury, korzystnie powyżej 400°C, a jeszcze korzystniej około 550-600°C lub więcej na powierzchni prasującej, w porównaniu z formami aktualnie używanymi w tej dziedzinie. Uważa się, że temperatura może być zwiększana do maksymalnej temperatury odlewanych materiałów. Korzystny materiał odlewany może być grzany do około 1100°C. Ponadto, wypukła część formy do gięcia arkuszy szkła z prasowaniem wykorzystuje tańsze elementy grzejne niż formy aktualnie stosowane w tej dziedzinie, jak też wykorzystuje elementy grzejne, które są prostsze i bardziej ekonomiczne przy wymianie niż elementy grzejne zwykle stosowane w tej dziedzinie. Przedmiot wynalazku uwidoczniono w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 jest widokiem perspektywicznym wypukłej i wklęsłej części formy według wynalazku do stosowania przy gięciu szkła z prasowaniem, fig. 2 jest powiększonym widokiem z boku wypukłej części formy według wynalazku wzdłuż linii 2-2 z fig. 1, fig. 3 jest powiększonym przekrojem wzdłuż linii 3-3 z fig. 2, fig. 4 jest widokiem końcowym przykładu wykonania przedmiotowego wynalazku. Figura 5 przedstawia przykład znanej wypukłej części formy. Na fig. 1 przedstawiono wypukłą część 10 formy i wklęsłą część 12 formy stosowanej do gięcia szkła z prasowaniem. Te części formy pokazano w konfiguracji typowej dla procesu prasowaniem, gdzie wypukła część 10 formy jest umieszczona nad wklęsłą częścią 12 formy i naciska do dołu, aby kształtować arkusz szkła pomiędzy tymi częściami formy. Wypukła część 10 formy ma prasującą lub kształtującą powierzchnię 14, która jest dostosowana do żądanego obrysu gotowego arkusza szkła. Wypukła część jest ponadto przymocowana do płyty 24 podstawy. Ponadto przedstawiono co najmniej jeden element grzejny 16, korzystnie wiele grzejnych elementów 16. Te grzejne elementy 16, jak omówiono poniżej, są dopasowane do prasującej powierzchni 14 wypukłej części formy, aby utrzymywać zasadniczo jednakową temperaturę na całym konturze wypukłej części formy. Chociaż znane jest stosowanie metalowych wypukłych części formy do procesu grzania, korzystne jest użycie ceramicznej części formy, na przykład wykonanej jako odlew z krzemionki. Figura 5 przedstawia znaną wypukłą część 100 formy zawierającą znane grzejne elementy 102. Te elementy grzejne 102 przebiegają liniowo poprzez część 100 formy i nie są zgodne z konturem powierzchni 104 tej części formy. Przykładem znanego elementu grzejnego byłby wkład grzejny Watlow FIREROD?. Wkład ten zawiera drut oporowy ze stopu niklochromowego z izolacją z tlenku magnezu wewnątrz płaszcza z materiału Incoloy? (zarejestrowany znak towarowy rodziny przedsiębiorstw Inco). Jak omówiono powyżej, wspólną wadą tych elementów jest to, że w przypadku uszkodzenia elementu mają one tendencję do odkształcania się i zwiększania swych wymiarów, co niezwykle utrudnia lub uniemożliwia usunięcie takiego elementu z formy. Figura 2 jest widokiem z boku wypukłej części 10 formy według przedmiotowego wynalazku. Ten widok z boku przedstawia wykrzywioną lub konturowaną powierzchnię prasującą 14 wypukłej części formy i grzejne elementy 16 przebiegające poprzez wypukłą część formy zgodnie z powierzchnią 14 tej części formy (patrz fig. 3). Zgodność z powierzchnią części formy oznacza tu, że droga grzejnych elementów 16 poprzez wypukłą część 10 formy utrzymuje zasadniczo stałą odległość od PL 199 756 B1 5 powierzchni 14 wypukłej części 10 formy niezależnie od konturu powierzchni 14. Przy utrzymywaniu grzejnych elementów 16 w stałej odległości od powierzchni 14 możliwe jest uzyskanie bardziej równomiernego rozkładu temperatury na powierzchni 14 niż to było dotychczas osiągane. Przy zastosowaniu w wytwarzaniu arkuszy szkła w systemie float działanie formy wymaga utrzymywania podciśnienia dla ustalania położenia i kontrolowania arkuszy szkła. Z tego powodu w prasującej powierzchni 14 wypukłej części formy wykonane są podciśnieniowe otwory 18 (fig. 3 i 4). Te otwory podciśnieniowe umożliwiają wytworzenie podciśnienia wymaganego do wspierania arkuszy szkła podczas procesu prasowania. Dodatkowo w wypukłej części formy umieszczone są termopary 20. Zastosowanie termopar i otworów podciśnieniowych jest znane w procesie float do określania temperatury w pewnych punktach. Do mocowania wypukłej części 10 formy do płyty 24 podstawy można między innymi sposobami zastosować śruby montażowe 22. Figura 3 przedstawia korzystny przykład realizacji grzejnych elementów 16. Zwykle w konwencjonalnych wypukłych częściach formy do gięcia z prasowaniem stosuje się proste prętowe (sztywne) elementy grzejne, które przebiegają bezpośrednio poprzez wypukłą część formy. Jednakże, jak pokazano na fig. 3, drut grzejny ze stopu niklochromowego, korzystnie o grubości 12 (gauge) (0,0808 cala, 2,05 mm), jest przewleczony przez wypukłą część formy jako grzejne elementy 16. Jak pokazano na tym rysunku korzystne jest poprowadzenie odcinków drutu poprzez część formy, korzystnie w postaci pięciu drutów, przy czym trzy otwory 26 są usytuowane bliżej powierzchni 14 części 10 formy, a dwa pozostałe otwory 26 są zagłębione względem powierzchni 14. Możliwe jest wiele innych konfiguracji takich drutów grzejnych. Przykładowo byłoby możliwe poprowadzenie oddzielnych drutów poprzez każdy otwór 26. Chociaż taka konfiguracja byłaby najprostsza przy wymianie uszkodzonego drutu, mogą być korzystne inne konfiguracje. Jeżeli oddzielny drut nie jest używany poprzez każdy otwór 26, jeden drut jest po prostu przewleczony przez jeden z otworów 26, a przy drugim końcu części 10 formy jest przewleczony z powrotem przez inny otwór 26, tworząc pętlę 32 po tylnej stronie formy. Taką pętlę 32 pokazano na tym rysunku. Możliwe jest również stosowanie oddzielnego drutu do połączenia pomiędzy dwoma drutami grzejnymi przechodzącymi przez otwory 30. Jak pokazano na tym rysunku, wszystkie końce 28 drutów są korzystnie usytuowane przy tym samym końcu części 10 formy, podczas gdy drugi koniec tej części formy ma tylko pętle 32. Te końce 28 mogą być połączone ze sobą dowolnymi środkami zwykle stosowanymi do łączenia drutów elektrycznych i mogą alternatywnie być niezależnie dołączone do źródeł energii w celu doprowadzania ciepła do wypukłej części formy. W celu przymocowania pokrywy (patrz fig. 4) do wypukłej części formy można zastosować dodatkowe elementy mocujące (nie pokazano) (patrz fig. 4). Elementy mocujące są korzystnie prostymi elementami mocującymi typu zatrzaskowego. Figura 4 przedstawia widok powierzchni kształtującej wypukłej części formy z odpornym na ciepło włókienniczym pokryciem 36 i z arkuszem 38 szkła umieszczonym przy tej wypukłej części formy. Pokrycie 36 jest korzystnie wykonane z materiału odpornego na wysoką temperaturę, takiego jak tkanina ze stali nierdzewnej, co jest znane w dziedzinie gięcia z prasowaniem. Zwykle w dziedzinie gięcia z prasowaniem wypukła część formy jest usytuowana nad wklęsłą częścią formy, przy czym arkusz szkła jest usytuowany pomiędzy tymi częściami formy. Dlatego widok ten jest faktycznie widokiem wypukłej części formy od dołu. Gdy każdy grzejny drut 16 jest korzystnie przewleczony przez górną część formy i z powrotem wielokrotnie, pozostawione wolne końce są przeznaczone do dołączenia do źródła energii w celu grzania drutów. Wyrwania w pokryciu 26 pokazują, że wszystkie te swobodne końce grzejnych drutów 16 są korzystnie usytuowane przy tym samym końcu wypukłej części formy bez pozostawiania nieciągłości w drutach przy drugim końcu. Wszystkie dołączenia elektryczne do drutów grzejnych są zatem usytuowane przy tym samym końcu wypukłej części formy. Warto zauważyć, że wszystkie grzejne druty 16 przebiegają zasadniczo równolegle do siebie, jak pokazano w tym widoku. Podciśnieniowe otwory 18 są również usytuowane w liniach równoległych do siebie pomiędzy odcinkami drutów. Elementy grzejne w konwencjonalnych formach mają tendencję do przebiegania w układzie wachlarzowym od wąskiego końca 40 wypukłej części 10 formy do szerokiego końca 42 wypukłej części 10 formy, przez co unika się znacznie krótszych grzejnych elementów 16 usytuowanych po bokach wypukłej części 10 formy, jak przedstawiono na rysunku. Podobnie podciśnieniowe otwory 18 były również konwencjonalnie rozmieszczane w takim układzie wachlarzowym. W związku z przedmiotowym wynalazkiem stwierdzono, że korzystne jest umieszczenie tych elementów równolegle do siebie, aby pomóc zmniejszyć do minimum zmiany wartości temperatury w poprzek 6 PL 199 756 B1 formy. Konwencjonalne usytuowanie elementów grzejnych ma tendencję do wytwarzania wyższej temperatury przy wąskim końcu 40 niż przy szerokim końcu 42, ponieważ grzejne elementy 16 są z konieczności usytuowane bliżej siebie przy wąskim końcu 40 niż przy szerokim końcu 42. Elementy grzejne formy mogą być indywidualnie lub strefowo regulowane, aby pomóc w uzyskaniu optymalnego rozkładu temperatury w arkuszu szkła, wymaganego do prawidłowego gięcia. Rozkład temperatury spowodowany w ogrzewanym arkuszu przez obszary elementów grzejnych jest skoordynowany z rozkładem temperatury w piecu, a następnie modyfikowany przez rozpraszanie ciepła, gdy arkusz szkła jest przemieszczany do stanowiska gięcia, by osiągnąć prawidłową temperaturę gięcia. Elementy grzejne mogą być również wykorzystywane do tworzenia rozkładu temperatury w arkuszu szkła zwykle wyższego niż rozkład temperatury pierwotnie uzyskany w piecu. Stwierdzono, że korzystny sposób wytwarzania otworów na elementy grzejne w wypukłej części formy polega na podtrzymywaniu materiału przez tę część formy podczas tworzenia tej części formy. Materiał powinien korzystnie być zdolny do zachowywania swego kształtu podczas procesu formowania, a jednak powinien być wystarczająco sprężysty, by można było łatwo usuwać go z wypukłej części formy po jej ukształtowaniu. Zwykle wypukłą część formy można kształtować w procesie odlewania, chociaż zakres przedmiotowego wynalazku obejmuje inne sposoby kształtowania formy. Niespodziewanie odkryto, że materiał w kształcie pierścienia o przekroju okrągłym szczególnie nadaje się do tworzenia otworów na elementy grzejne według przedmiotowego wynalazku. Materiał ten wystarczająco zachowuje swój kształt podczas wytwarzania formy, by utworzyć kanały, które zasadniczo zachowują swą odległość od powierzchni części formy, a jednak jest łatwo usuwany z części formy po jej wytworzeniu. Po usunięciu materiału w kształcie pierścienia o przekroju okrągłym z wypukłej części formy poprzez kanały w żądanym układzie można przewlec drut ze stopu ni-chromowego. Wspomnianym tu materiałem o przekroju okrągłym jest pospolicie stosowany kord cięty na żądane wymiary. Korzystnym przykładem jest kord w kształcie pierścieni o przekroju okrągłym Buna-N McMaster Carr, część nr 9679K22. Materiał ten nadaje się do temperatury w zakresie -40 do 230°F (-34 do 110°C) i ma twardość 70 ? 5 Shore A. Chociaż wymieniony materiał ma średnicę nominalną 6,5 mm, wybrana średnica powinna być uzależniona od grubości stosowanego drutu grzejnego. Zastrzeżenia patentowe 1. Urządzenie do gięcia arkusza szkła z prasowaniem, zawierające wypukłą część formy i wklęsłą część formy usytuowane do prasowania arkusza szkła pomiędzy nimi, przy czym wypukła część formy zawierająca elementy grzejne ma powierzchnię prasującą zwróconą do wklęsłej części formy, a ta powierzchnia prasująca ma konturowany kształt do gięcia arkusza szkła z prasowaniem do określonego kształtu, znamienne tym, że wypukła część (10) formy zawiera wiele giętkich elementów grzejnych (16) umieszczonych w całej wypukłej części formy, przy czym każdy z tych elementów grzejnych jest usytuowany zgodnie z konturowanym kształtem powierzchni prasującej (14), w zasadniczo stałym odstępie od prasującej powierzchni wypukłej części formy. 2. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że każdym z elementów grzejnych (16) jest dostosowany drut grzejny. 3. Urządzenie według zastrz. 2, znamienne tym, że dostosowane druty grzejne są ze stopu niklowochromowego. 4. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że wypukła część (10) formy jest z materiału ceramicznego. 5. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że konturowany kształt wypukłej części (10) formy jest przeznaczony do prasowania arkusza szkła do kształtu samochodowej szyby przedniej lub szyby tylnej albo bocznej. 6. Urządzenie według zastrz. 1, znamienne tym, że wszystkie elementy grzejne (16) są zasadniczo równoległe do siebie. 7. Urządzenie do gięcia arkusza szkła z prasowaniem, zawierające wypukłą część formy z elementami grzejnymi, mającą powierzchnię prasującą, przy czym powierzchnia prasująca ma konturowany kształt do gięcia arkusza szkła z prasowaniem do określonego kształtu, znamienne tym, że wypukła część (10) formy zawiera wiele giętkich elementów grzejnych (16) umieszczonych w całej wypukłej części formy, przy czym każdy z tych elementów grzejnych jest usytuowany zgodnie PL 199 756 B1 7 z konturowanym kształtem powierzchni prasującej (14), w stałym odstępie od prasującej powierzchni wypukłej części formy. 8. Urządzenie według zastrz. 7, znamienne tym, że każdym z elementów grzejnych (16) jest dostosowany drut grzejny. 9. Urządzenie według zastrz. 8, znamienne tym, że dostosowane druty grzejne są ze stopu niklowochromowego. 10. Urządzenie według zastrz. 7, znamienne tym, że wypukła część (10) formy jest z materiału ceramicznego. 11. Urządzenie według zastrz. 7, znamienne tym, że konturowany kształt wypukłej części (10) formy jest przeznaczony do prasowania arkusza szkła do kształtu samochodowej szyby przedniej lub szyby tylnej albo bocznej. 12. Urządzenie według zastrz. 7, znamienne tym, że wszystkie elementy grzejne (16) są zasadniczo równoległe do siebie. 13. Sposób wytwarzania wypukłej części formy do gięcia arkusza szkła z prasowaniem, polegający na odlewaniu wypukłej części formy, znamienny tym, że na ramie do odlania wypukłej części formy zawiesza się usuwalne elastomeryczne rury i ustala się położenie usuwalnych elastomerycznych rur w ramie zgodnie z powierzchnią odlanej wypukłej części formy, odlewa się wypukłą część formy, a następnie usuwa się elastomeryczne rury z wypukłej części formy po utwardzeniu tej części formy, pozostawiając kanały w wypukłej części formy, po czym przewleka się elementy grzejne poprzez kanały. 14. Sposób według zastrz. 13, znamienny tym, że stosuje się usuwalne rury elastomeryczne wykonane z pierścieniowego materiału o przekroju okrągłym. 15. Sposób według zastrz. 13, znamienny tym, że wypukłą część formy odlewa się z materiału ceramicznego. 16. Sposób według zastrz. 13, znamienny tym, że stosuje się elementy grzejne wytworzone z drutu ze stopu niklowochromowego. Rysunki 8 PL 199 756 B1 Departament Wydawnictw UP RP Nakład 50 egz. Cena 2,00 zł.Grupy dyskusyjne