Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 207152 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 207152 B1


PL 207152 B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL 207152 (13) B1 (11) (51) Int.Cl. C09D 5/18 (2006.01) C09K 21/00 (2006.01) (21) Numer zgłoszenia: 365338 (22) Data zgłoszenia: 02.04.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 02.04.2002, PCT/CA02/000467 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: 10.10.2002, WO02/079329 (54) Farba do malowania powierzchni na uprzednio określony kolor zawierająca składnik powstrzymujący palenie (30) Pierwszeństwo: (73) Uprawniony z patentu: 02.04.2001, US, 60/280,789 02.04.2001, CA, 2,342,662 21.12.2001, US, 10/023,949 MOLES TECHNOLOGY A.S., Bratislava, SK (72) Twórca(y) wynalazku: (43) Zgłoszenie ogłoszono: 27.12.2004 BUP 26/04 ROMAN MAGDINA, Kanianka, SK BOHUSLAV JACKO, Prievidza, SK (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: (74) Pełnomocnik: 30.11.2010 WUP 11/10 rzecz. pat. Bogdan Rokicki PL 207152 B1 2 PL 207 152 B1 Opis wynalazku Dziedzina techniki Przedmiotowy wynalazek dotyczy farby do malowania powierzchni na uprzednio określony kolor zawierającej składnik powstrzymujący palenie. Stan techniki Farby są szeroko znane i wykorzystywane w przemyśle, gospodarstwie domowym i w innych dziedzinach nowoczesnego życia. Znane farby zwykle zawierają spoiwo tworzące cienką warstwę, które zapewnia powstawanie cienkiej warstwy i przywieranie do podłoża, na które farba ma zostać nałożona, a ponadto zawierają składnik nadający barwę, taki jak np. pigmenty i inne środki barwiące. Podczas gdy znane farby zapewniają pewną ochronę powierzchni, na które są nakładane, przed szkodliwym działaniem atmosfery i nadają pewne barwy powierzchniom, na które są nakładane, nie chronią one odpowiednio powierzchni podłoży przed skutkami pożaru. Wyeliminowanie tej niedogodności uważa się za korzystne. Istota wynalazku Celem niniejszego wynalazku jest opracowanie farby, która nie ma niedogodności stanu techniki oraz sposobu wytwarzania farby. Mając na uwadze te cele i inne, które staną się dalej oczywiste, cecha przedmiotowego wynalazku polega w skrócie na tym, że farba do malowania powierzchni na uprzednio określony kolor, zawierająca spoiwo do tworzenia cienkiej warstwy farby na powierzchni, składnik barwiący, składnik powstrzymujący palenie oraz dodatkowe składniki obejmujące wypełniacz i dodatek, charakteryzuje się tym, że składnik powstrzymujący palenie zawiera melaminę lub jej pochodną wybraną z grupy złożonej z cyjanuranu melaminy, boranu melaminy, polifosforanu melaminy, difosforanu melaminy, pirofosforanu melaminy i fosforanu melaminy w ilości od 10 do 65% wagowych, pentaerytryt lub jego pochodną wybraną z grupy złożonej z mono-pentaerytrytu lub di-pentaerytrytu w ilości od 10 do 65% wagowych, oraz fosforan lub jego pochodną wybraną z grupy złożonej z polifosforanu melaminy, polifosforanu amonu, difosforanu melaminy, pirofosforanu melaminy i fosforanu melaminy w ilości od 5 do 75% wagowych; przy czym zawartość składnika powstrzymującego palenie nie przekracza 20% wag. farby, zaś zawartość fosforu nie przekracza 1,50% wag. całkowitej wagi farby. Kiedy farba ma skład zgodny z przedmiotowym wynalazkiem, wówczas oprócz zwykłych właściwości farby chroni ona również powierzchnię podłoża, na które jest ona nałożona, przynajmniej zasadniczo przed skutkami pożaru, w wielu przypadkach zwiększa odporność na korozję i przedłuża żywotność farby. Korzystnie, składnik powstrzymujący palenie zawiera wagowo od 30 do 40% melaminy lub jej pochodnej wybranej z grupy złożonej z cyjanuranu melaminy, boranu melaminy, polifosforanu melaminy, difosforanu melaminy, pirofosforanu melaminy i fosforanu melaminy, od 30 do 40% pentaerytrytu lub jego pochodnej wybranej z grupy złożonej z mono-pentaerytrytu lub di-pentaerytrytu, oraz od 25 do 35% fosforanu lub jego pochodnej wybranej z grupy złożonej z polifosforanu melaminy, polifosforanu amonu, difosforanu melaminy, pirofosforanu melaminy i fosforanu melaminy Korzystniej, składnik powstrzymujący palenie zawiera wagowo od 30 do 40% melaminy, od 30 do 40% pentaerytrytu, oraz od 25 do 35% polifosforanu melaminy. Równie korzystnie, składnik powstrzymujący palenie zawiera od 1,50 do 7,00% wagowych melaminy lub jej pochodnej wybranej z grupy złożonej z cyjanuranu melaminy, boranu melaminy, polifosforanu melaminy, difosforanu melaminy, pirofosforanu melaminy i fosforanu melaminy, od 3,00 do 7,00% wagowych pentaerytrytu lub jego pochodnej wybranej z grupy złożonej z mono-pentaerytrytu lub di-pentaerytrytu, oraz od 2,50 do 11,25% wagowych fosforanu lub jego pochodnej wybranej z grupy złożonej z polifosforanu melaminy, polifosforanu amonu, difosforanu melaminy, pirofosforanu melaminy i fosforanu melaminy w odniesieniu do całkowitej wagi farby. Korzystniej, składnik powstrzymujący palenie zawiera od 3,50 do 6,00% wagowych melaminy lub jej pochodnej wybranej z grupy złożonej z cyjanuranu melaminy, boranu melaminy, polifosforanu melaminy, difosforanu melaminy, pirofosforanu melaminy i fosforanu melaminy, od 3,50 do 6,00% wagowych pentaerytrytu lub jego pochodnej wybranej z grupy złożonej z mono-pentaerytrytu lub dipentaerytrytu, oraz od 2,50 do 5,00% wagowych fosforanu lub jego pochodnej wybranej z grupy złożonej z polifosforanu melaminy, polifosforanu amonu, difosforanu melaminy, pirofosforanu melaminy i fosforanu melaminy w odniesieniu do całkowitej wagi farby. Korzystnie, składnik powstrzymujący palenie stanowi nie więcej niż 15% wagowych farby. PL 207 152 B1 3 Polifosforan melaminy lub jego odpowiedni równoważnik chemiczny stosuje się w farbie lub innych kompozycjach powłoki jako składnik powstrzymujący palenie, korzystnie w kombinacji z innymi chemikaliami powstrzymującymi palenie. Jeśli polifosforan melaminy stosowany jest w kombinacji z innymi składnikami powstrzymującymi palenie, to polifosforan melaminy może być obecny w ilości leżącej w zakresie od 5% do 75% łącznie kompozycji powstrzymującej palenie. Kompozycja powstrzymująca palenie może w całkowitej kompozycji powierzchniowej substytucyjnie zastępować pewną część suchych składników proszkowych, które w przeciwnym razie byłyby obecne w kompozycji powierzchniowej w ilości leżącej w zakresie od około 5 do 40 procent wagowych suchych składników proszkowych, jaka znajduje się w pierwotnej farbie lub innej kompozycji powłoki. Kompozycja powstrzymująca palenie jak opisana niniejszym może być stosowana jako dodatek złożony, który nadaje farbom i powłokom zawierającym produkty zatrzymujące pożar zdolność powstrzymywania palenia, zarazem zasadniczo zachowując właściwości fizyczne powłoki. Dodatek ma trzy główne składniki: (1) 10 do 65% wagowych przydatnego środka zwęglającego, takiego jak pentaerytryt; (2) 10 do 65% wagowych przydatnego środka porotwórczego, takiego jak melamina; oraz (3) 5 do 75% wagowych polifosforanu melaminy lub jego równoważnika chemicznego. Zgodnie z powyższymi wytycznymi, kompozycja powstrzymująca palenie może w całkowitej kompozycji powierzchniowej substytucyjnie zastępować suche składniki proszkowe w ilości leżącej w zakresie od około 5 do 40 procent wagowych suchych składników proszkowych, jaka znajduje się w pierwotnej farbie lub innej kompozycji powłoki. Następnie dodaje się przydatną ilość chemikaliów tiksotropowych dla zapewnienia odpowiedniej lepkości farby powstrzymującej palenie lub innej powłoki. Nowe właściwości, które są uważane za charakterystyczne dla przedmiotowego wynalazku, podano zwłaszcza w załączonych zastrzeżeniach. Sam wynalazek, zarówno pod względem konstrukcji jak i sposobu działania oraz dodatkowych celów i zalet wynalazku, najlepiej zostanie zrozumiany na podstawie następującego opisu specyficznych przykładów wykonania. Opis korzystnych przykładów wykonania Według przedmiotowego wynalazku opracowano farbę, która ma jako składnik spoiwo tworzące cienką warstwę, składnik barwiący oraz składnik powstrzymujący palenie, który ma przynajmniej zasadniczo chronić przed ogniem powierzchnię, na którą jest nałożona taka farba. Kompozycja ma trzy główne składniki: (1) odpowiedni środek zwęglający, który stanowi na przykład pentaerytryt, mono-pentaerytryt lub di-pentaerytryt, taki jak pentaerytryt; (2) odpowiedni środek porotwórczy, taki jak melamina lub jej pochodna taka jak cyjanuran melaminy, boran melaminy, polifosforan melaminy, difosforan melaminy, pirofosforan melaminy i fosforan melaminy; oraz (3) fosforan lub jego pochodna, taka jak polifosforan melaminy, polifosforan amonu, polifosforan melaminy lub ich równoważnik chemiczny. Pierwszy składnik, pentaerytryt, jest obecny w ilości wynoszącej 10 do 65% wagowych dodatku powstrzymującego palenie. Drugi składnik, melamina, jest obecny w ilości wynoszącej 10 do 65% wagowych dodatku powstrzymującego palenie. Trzeci składnik, polifosforan melaminy lub jego równoważnik chemiczny, jest obecny w ilości wynoszącej 5 do 75% wagowych dodatku powstrzymującego palenie. Składnik powstrzymujący palenie może zawierać fosforan lub jego pochodną, taką jak polifosforan melaminy, polifosforan amonu. Ponadto składnik powstrzymujący palenie może zawierać melaminę lub jej pochodną, taką jak cyjanuran melaminy, boran melaminy, polifosforan melaminy, difosforan melaminy, pirofosforan melaminy oraz fosforan melaminy. W farbie według przedmiotowego wynalazku składnik powstrzymujący palenie może zawierać środek zwęglający, którym jest przykładowo pentaerytryt, monopentaerytryt lub dipentaerytryt, środek porotwórczy, którym jest przykładowo melamina, oraz dodatkowy środek wybrany z grupy środków wymienionych tu powyżej. Jak wspomniano powyżej, farba przeciwogniowa chroni podłoże, na które jest naniesiona, tworząc nad podłożem izolującą warstwę ochronną, kiedy zostaje wystawiona na wysokie temperatury. W związanej z tym reakcji chemicznej, która zachodzi w wysokiej temperaturze, polifosforan melaminy działa jako środek pieniący, pentaerytryt to alkohol wielowodorotlenowy, który działa jako środek węglowy lub zwęglający, zaś melamina działa jako środek porotwórczy będący źródłem gazu. Oczekuje się, że inne środki zwęglające i środki porotwórcze jako źródła gazu będzie można stosować w zastępstwie pentaerytrytu i melaminy, ale każdy taki substytut powinien zostać oceniony doświadczalnie, by spełniał wymagania producenta kompozycji, żeby takie zastąpienie nie wpłynęło szkodliwie na zdolność do powstrzymywania palenia lub właściwości fizyczne farby lub innej powłoki. 4 PL 207 152 B1 Należy rozumieć, że oprócz substancji wytwarzających cienką warstwę (spoiwa i zmiękczacze), które są jednym z głównych składników farb zapewniających trwałość, połysk, sprężystość, wiązanie, giętkość i twardość, oraz oprócz pigmentów, które mogą być barwnymi proszkami nierozpuszczalnymi w spoiwach i rozpuszczalnymi w środkach barwnych, tak aby tworzyć zmiany barw i powodować zdolność farby do barwienia powierzchni, mogą być również stosowane składniki lotne, które w połączeniu ze spoiwami tworzą w większości przypadków roztwór lub tak zwany lakier bazowy. Ponadto mogą być stosowane dodatki do farby, które są wspomagającymi związkami chemicznymi, nadającymi farbom specyficzne właściwości. Farba według przedmiotowego wynalazku może być wytwarzana sposobem, który obejmuje etapy dostarczania spoiwa tworzącego cienką warstwę; dostarczania składnika barwiącego, mieszania tych składników z pewnymi brakującymi suchymi składnikami proszkowymi; oraz dodawania składnika powstrzymującego palenie zamiast suchego składnika proszkowego. W szczególności wypełniacze, takie jak na przykład węglan wapnia i dwutlenek tytanu, są zastępowane składnikiem powstrzymującym palenie. Jednakże oczywiście możliwe jest zastępowanie niewielkich ilości składnika tworzącego cienką warstwę. Farba według przedmiotowego wynalazku przedstawiona jest w następujących przykładach. P r z y k ł a d 1a Farba epoksydowa dwuskładnikowa bez środka powstrzymującego palenie Część A Funkcja Materiał % wagowy ciekła żywica epoksydowa Epotuf 37-127 32,80 spoiwo tworzące cienką warstwę rozcieńczalnik alkohol benzylowy 3,75 spoiwo tworzące cienką warstwę dyspergator BYK P-104S 0,32 dodatki dodatek przeciwdziałający wżerom BYK A-530 0,15 dodatki dodatek polepszający płynięcie BYK 501 0,16 dodatki pigment podkładowy Titanox 2020 12,3 składnik barwiący wypełniacz Microna 7 33,99 suchy proszek Część B utwardzacz poliaminowy Epotuf 37-801 13,32 spoiwo tworzące cienką warstwę rozcieńczalnik alkohol benzylowy 3,21 spoiwo tworzące cienką warstwę 100,00 P r z y k ł a d 1b Farba epoksydowa dwuskładnikowa ze środkiem powstrzymującym palenie według zgłoszenia patentowego Część A Funkcja Materiał % wagowy ciekła żywica epoksydowa Epotuf 37-127 32,80 spoiwo tworzące cienką warstwę rozcieńczalnik alkohol benzylowy 3,75 spoiwo tworzące cienką warstwę dyspergator BYK P-104S 0,32 dodatki dodatek przeciwdziałający wżerom BYK A-530 0,15 dodatki dodatek polepszający płynięcie BYK 501 0,16 dodatki pigment podkładowy Titanox 2020 12,3 składnik barwiący wypełniacz Microna 7 18,99 suchy proszek środek porotwórczy melamina 5,25 składnik powstrzymujący palenie katalizator polifosforan melaminy 4,50 składnik powstrzymujący palenie zwęglacz pentaerytryt 5,25 składnik powstrzymujący palenie utwardzacz poliaminowy rozcieńczalnik Część B Epotuf 37-801 alkohol benzylowy 13,32 spoiwo tworzące cienką warstwę 3,21 spoiwo tworzące cienką warstwę 100,00 PL 207 152 B1 5 Zmieszać część A/część B w proporcji objętościowej 4/1. Farby o zawartości środka powstrzymującego palenie od 10 do 20% wagowych w odniesieniu do całkowitej wagi farby i o składzie, jak podano w poniższej tabeli, wytworzono w taki sam sposób. Skład środka powstrzymującego palenie [% wagowy] Melamina Pentaerytryt Polifosforan melaminy Razem 27 30 43 100 Zawartość składników powstrzymujących palenie w odniesieniu do całkowitej wagi farby [%] 2,70 3,00 4,30 10 3,24 3,60 5,16 12 3,78 4,20 6,02 14 4,59 5,10 7,31 17 5,40 6,00 8,60 20 P r z y k ł a d 2a Podkład alkidowy bez środka powstrzymującego palenie Funkcja alkid średnioolejowy 80% rozpuszczalnik dyspergator środki tiksotropowe regulator osiadania sykatywa kobaltowa sykatywa wapniowa środek przeciw kożuszeniu pigment podkładowy pigment wypełniający Materiał Beckosol AA-203 benzyna lakowa lecytyna sojowa Thixatrol ST Post 4 12% naftenian kobaltu 6%o naftenian wapnia metyloetyloketoksyna Tipure 902 Nicron 604 % wagowy 31,48 spoiwo tworzące cienką warstwę 21,94 składnik lotny 0,13 dodatki 0,32 środek tiksotropowy 0,44 środek tiksotropowy 0,08 dodatki 0,78 dodatki 0,33 dodatki 21,38 składnik barwiący 23,12 suchy składnik proszkowy 100,00 P r z y k ł a d 2b Podkład alkidowy ze środkiem powstrzymującym palenie według zgłoszenia patentowego Funkcja alkid średnioolejowy 80% rozpuszczalnik dyspergator środki tiksotropowe regulator osiadania sykatywa kobaltowa sykatywa wapniowa środek przeciw kożuszeniu pigment podkładowy pigment wypełniający środek porotwórczy katalizator zwęglacz Materiał Beckosol AA-203 benzyna lakowa lecytyna sojowa Thixatrol ST Post 4 12% naftenian kobaltu 6% naftenian wapnia metyloetyloketoksyna Tipure 902 Nicron 604 melamina polifosforan melaminy pentaerytryt % wagowy 31,48 spoiwo tworzące cienką warstwę 21,94 składnik lotny 0,13 dodatki 0,32 środek tiksotropowy 0,44 środek tiksotropowy 0,08 dodatki 0,78 dodatki 0,33 dodatki 21,38 składnik barwiący 8,12 suchy składnik proszkowy 5,25 składnik powstrzymujący palenie 4,50 składnik powstrzymujący palenie 5,25 składnik powstrzymujący palenie 100,00 6 PL 207 152 B1 Farby o zawartości środka powstrzymującego palenie od 10 do 20% wagowych w odniesieniu do całkowitej wagi farby i o składzie, jak podano w poniższej tabeli, wytworzono w taki sam sposób. Skład środka powstrzymującego palenie [% wagowy] Melamina Pentaerytryt Polifosforan melaminy Razem 15 35 50 100 Zawartość składników powstrzymujących palenie w odniesieniu do całkowitej wagi farby [%] 1,50 3,50 5,00 10 1,80 4,20 6,00 12 2,10 4,90 7,00 14 2,55 5,95 8,50 17 3,00 7,00 10,00 20 Przykład 3a Emalia uretanowa bez środka powstrzymującego palenie Funkcja poliuretan modyfikowany olejem dyspergator środki tiksotropowe rozpuszczalnik pigment podkładowy sykatywa kobaltowa sykatywa wapniowa sykatywa cyrkonowa środek przeciw kożuszeniu Materiał Spenkel F47-M-60 Nuosperes 657 Bentone SD-1 benzyna lakowa Tronox CR-828 12% naftenian kobaltu 6% naftenian wapnia 24% naftenian cyrkonu Exkin nr 2 % wagowy 60,00 spoiwo tworzące cienką warstwę 0,46 dodatki 0,95 środek tiksotropowy 6,18 składnik lotny 29,05 składnik barwiący 0,38 dodatki 1,26 dodatki 1,61 dodatki 0,11 dodatki 100,00 P r z y k ł a d 3b Emalia uretanowa ze środkiem powstrzymującym palenie według zgłoszenia patentowego Funkcja poliuretan modyfikowany olejem dyspergator środki tiksotropowe rozpuszczalnik pigment podkładowy sykatywa kobaltowa sykatywa wapniowa sykatywa cyrkonowa środek przeciw kożuszeniu środek porotwórczy katalizator zwęglacz Materiał Spenkel F47-M-60 Nuosperes 657 Bentone SD-1 benzyna lakowa Tronox CR-828 12% naftenian kobaltu 6% naftenian wapnia 24% naftenian cyrkonu Exkin nr 2 melamina polifosforan melaminy pentaerytryt % wagowy 50,10 spoiwo tworzące cienką warstwę 0,46 dodatki 0,95 środek tiksotropowy 6,18 składnik lotny 23,95 składnik barwiący 0,38 dodatki 1,26 dodatki 1,61 dodatki 0,11 dodatki 5,25 składnik powstrzymujący palenie 4,50 składnik powstrzymujący palenie 5,25 składnik powstrzymujący palenie 100,00 PL 207 152 B1 7 Farby o zawartości środka powstrzymującego palenie od 10 do 20% wagowych w odniesieniu do całkowitej wagi farby i o składzie, jak podano w poniższej tabeli, wytworzono w taki sam sposób. Skład środka powstrzymującego palenie [% wagowy] Melamina Pentaerytryt Polifosforan melaminy Razem 30 32 38 100 Zawartość składników powstrzymujących palenie w odniesieniu do całkowitej wagi farby [%] 3,00 3,20 3,80 10 3,60 3,84 4,56 12 4,20 4,48 5,32 14 5,10 5,44 6,46 17 6,00 6,40 7,60 20 P r z y k ł a d 4a Zdzieralna powłoka winylowa bez środka powstrzymującego palenie Funkcja żywica winylowa o dużej masie cząsteczkowej żywica winylowa o małej masie cząsteczkowej plastyfikator pigment biały rozcieńczalnik rozpuszczalnik ketonowy rozpuszczalnik octowy Materiał Ucar YVNS Ucar VYHD ftalan dioktylu TiPure 902 toluen keton metylowo-izobutylowy octan butylu % wagowy 15,32 spoiwo warstwę tworzące cienką 7,66 spoiwo tworzące cienką warstwę 5,97 spoiwo tworzące cienką warstwę 6,50 składnik barwiący 22,20 składnik lotny 20,95 składnik lotny 21,40 składnik lotny 100,00 P r z y k ł a d 4b Zdzieralna powłoka winylowa ze środkiem powstrzymującym palenie według zgłoszenia patentowego Funkcja żywica winylowa o dużej masie cząsteczkowej żywica winylowa o małej masie cząsteczkowej plastyfikator pigment biały rozcieńczalnik rozpuszczalnik ketonowy rozpuszczalnik octanowy środek porotwórczy katalizator zwęglacz Materiał Ucar YVNS Ucar VYHD ftalan dioktylu TiPure 902 toluen keton metylowoizobutylowy octan butylu melamina polifosforan melaminy pentaerytryt % wagowy 7,38 spoiwo tworzące cienką warstwę 3,69 spoiwo tworzące cienką warstwę 2,88 spoiwo tworzące cienką warstwę 6,50 składnik barwiący 22,20 składnik lotny 20,95 składnik lotny 21,40 składnik lotny 5,25 składnik powstrzymujący palenie 4,50 składnik powstrzymujący palenie 5,25 składnik powstrzymujący palenie 100,00 Farby o zawartości środka powstrzymującego palenie od 10 do 20% wagowych w odniesieniu do całkowitej wagi farby i o składzie, jak podano w poniższej tabeli, wytworzono w taki sam sposób. 8 PL 207 152 B1 Skład środka powstrzymującego palenie [% wagowy] Melamina Pentaerytryt Polifosforan melaminy Razem 38 37 25 100 Zawartość składników powstrzymujących palenie w odniesieniu do całkowitej wagi farby [%] 3,80 3,70 2,50 10 4,56 4,44 3,00 12 5,32 5,18 3,50 14 P r z y k ł a d 5a Nitrocelulozowy lakier satynowy bez środka powstrzymującego palenie Funkcja nitroceluloza o małej masie cząsteczkowej nitroceluloza o dużej masie cząsteczkowej rozcieńczalnik rozpuszczalnik poboczny szybki rozpuszczalnik powolny rozpuszczalnik alkid kokosowy 70% w BA plastyfikator pigment biały środek sieciujący katalizator środka sieciującego Materiał nitroceluloza 1/4 sek. nitroceluloza 1/2 sek. toluen izopropanol octan butylu octan PM Bookosol 91-470 ftalan dioktylu TiPure 902 Cymel 303 wodorofosforan butylu % wagowy 8,78 spoiwo tworzące cienką warstwę 0,13 spoiwo tworzące cienką warstwę 13,75 składnik lotny 2,70 składnik lotny 27,60 składnik lotny 2,70 składnik lotny 23,52 spoiwo tworzące cienką warstwę 1,34 spoiwo tworzące cienką warstwę 12,00 składnik barwiący 6,95 składnik tworzący cienką warstwę 0,53 dodatki 100,00 P r z y k ł a d 5b Nitrocelulozowy lakier satynowy ze środkiem powstrzymującym palenie według zgłoszenia patentowego Funkcja nitroceluloza o małej masie cząsteczkowej nitroceluloza o dużej masie cząsteczkowej rozcieńczalnik rozpuszczalnik poboczny szybki rozpuszczalnik powolny rozpuszczalnik alkid kokosowy 70% w BA plastyfikator pigment biały środek sieciujący katalizator środka sieciującego środek porotwórczy katalizator zwęglacz Materiał nitroceluloza 1/4 sek. nitroceluloza 1/2 sek. toluen izopropanol octan butylu octan PM Bookosol 91-470 ftalan dioktylu TiPure 902 Cymel 303 wodorofosforan butylu melamina polifosforan melaminy pentaerytryt % wagowy 6,75 spoiwo tworzące cienką warstwę 0,10 spoiwo tworzące cienką warstwę 13,75 składnik lotny 2,70 składnik lotny 27,60 składnik lotny 2,70 składnik lotny 12,78 spoiwo tworzące cienką warstwę 1,34 spoiwo tworzące cienką warstwę 9,80 składnik barwiący 6,95 składnik tworzący cienką warstwę 0,53 dodatki 5,25 składnik powstrzymujący palenie 4,50 składnik powstrzymujący palenie 5,25 składnik powstrzymujący palenie 100,00 PL 207 152 B1 9 Farby o zawartości środka powstrzymującego palenie od 10 do 20% wagowych w odniesieniu do całkowitej wagi farby i o składzie, jak podano w poniższej tabeli, wytworzono w taki sam sposób. Skład środka powstrzymującego palenie [% wagowy] Melamina Pentaerytryt Polifosforan melaminy Razem 35 38 27 100 Zawartość składników powstrzymujących palenie w odniesieniu do całkowitej wagi farby [%] 3,50 3,80 2,70 10 4,20 4,56 3,24 12 4,90 5,32 3,78 14 P r z y k ł a d 6a Lateksowa farba matowa bez środka powstrzymującego palenie Funkcja rozpuszczalnik dyspergator środek powierzchniowo czynny odpieniacz regulator kąta zwilżania biocyd pigment biały wypełniacz zagęstnik celulozowy polimer lateksowy 55% regulacja pH zagęstnik asocjacyjny Materiał woda tripolifosforan potasu Igepal CO-630 Colloid 643 glikol propylenowy Nuosept 95 TiPure 902 Microna 7 Bernocol E411 FQ Rovace 9100 28% wodorotlenek amonu Acrysol RM-5 % wagowy 25,3 składnik lotny 0,22 dodatki 0,84 dodatki 0,23 dodatki 2,77 dodatki 0,38 dodatki 18,11 składnik barwiący 15,00 suchy proszek 0,32 środek tiksotropowy 34,88 spoiwo tworzące cienką warstwę 0,13 dodatki 1,82 środek tiksotropowy 100,00 P r z y k ł a d 6b Lateksowa farba matowa ze środkiem powstrzymującym palenie według zgłoszenia patentowego Funkcja rozpuszczalnik dyspergator środek powierzchniowo czynny odpieniacz regulator kąta zwilżania biocyd pigment biały środek porotwórczy katalizator zwęglacz zagęstnik celulozowy polimer lateksowy 55% regulacja pH zagęstnik asocjacyjny Materiał woda tripolifosforan potasu Igepal CO-630 Colloid 643 glikol propylenowy Nuosept 95 TiPure 902 melamina polifosforan melaminy pentaerytryt Bernocol E411 FQ Rovace 9100 28% wodorotlenek amonu Acrysol RM-5 % wagowy 25,3 składnik lotny 0,22 dodatki 0,84 dodatki 0,23 dodatki 2,77 dodatki 0,38 dodatki 18,11 składnik barwiący 5,25 składnik powstrzymujący palenie 4,5 składnik powstrzymujący palenie 5,25 składnik powstrzymujący palenie 0,32 środek tiksotropowy 34,88 spoiwo tworzące cienką warstwę 0,13 dodatki 1,82 środek tiksotropowy 100,00 10 PL 207 152 B1 Sposób wytwarzania Powyższe próbki wytworzono za pomocą urządzenia Cowles High Speed Disperser. Stosując normalną technikę wytwarzania farb materiały sproszkowane dyspergowano z dużą prędkością w odpowiedniej ilości nośnika, który zawiera dyspergatory i środki zwilżające. Po zakończeniu dyspergowania prędkość zmniejszono i dodano resztę nośnika wraz z pozostałymi składnikami preparatu. Farby o zawartości środka powstrzymującego palenie od 10 do 20% wagowych w odniesieniu do całkowitej wagi farby i o składzie, jak podano w poniższej tabeli, wytworzono w taki sam sposób. Skład środka powstrzymującego palenie [% wagowy] Melamina Pentaerytryt Polifosforan melaminy Razem 36 35 29 100 Zawartość składników powstrzymujących palenie w farbie [%] 3,60 3,50 2,90 10 4,32 4,20 3,48 12 5,04 4,90 4,06 14 P r z y k ł a d 7a Proszkowa powłoka akrylowa bez środka powstrzymującego palenie Funkcja glicydylowy polimer akrylowy środek sieciujący środek polepszający płynność pigment biały pigment wypełniający Materiał Fine-Clad A-207-SA kwas dodekanodiowy Silwet L-7500 Titanox 2020 Nicron 604 % wagowy 56,90 spoiwo tworzące cienką warstwę 10,83 spoiwo tworzące cienką warstwę 0,33 dodatki 16,94 składnik barwiący 15,00 suchy proszek 100,00 P r z y k ł a d 7b Proszkowa powłoka akrylowa ze środkiem powstrzymującym palenie według zgłoszenia patentowego Funkcja glicydylowy polimer akrylowy środek sieciujący środek polepszający płynność pigment biały środek porotwórczy katalizator zwęglacz Materiał Fine-Clad A-207-SA kwas dodekanodiowy Silwet L-7500 Titanox 2020 melamina polifosforan melaminy pentaerytryt % wagowy 56,90 spoiwo tworzące cienką warstwę 10,83 spoiwo tworzące cienką warstwę 0,33 dodatki 16,94 składnik barwiący 5,25 składnik powstrzymujący palenie 4,50 składnik powstrzymujący palenie 5,25 składnik powstrzymujący palenie 100,00 Temperatura spiekania: 20 minut w 150°C. Sposób wytwarzania Proszki zmieszano za pomocą mieszarki W&P ZSK-30. Temperatura bębna 60/80°C. Prędkość ślimaka: 250 obr/min Sortowanie: 100% przez sito nr 200. Z powyższych przykładów widać, że składnik farby według przedmiotowego wynalazku powstrzymujący palenie jest złożony z trzech materiałów powstrzymujących palenie, mianowicie z melaminy, polifosforanu melaminy i pentaerytrytu. Te składniki powstrzymujące palenie mogą razem stanowić zaledwie do 15% wagowych farby. PL 207 152 B1 11 Należy rozumieć, że każdy z elementów opisanych powyżej, albo dwa lub więcej razem, mogą również znaleźć użyteczne zastosowanie w innych rodzajach substancji i sposobach różniących się od opisanych powyżej. Chociaż wynalazek został przedstawiony i opisany na przykładzie farby i sposobu jej wytwarzania, nie jest on ograniczony do przedstawionych szczegółów, gdyż bez odbiegania w jakikolwiek sposób od ducha przedmiotowego wynalazku możliwe są różne modyfikacje i zmiany konstrukcyjne. Bez dalszej analizy, powyższe będzie tak kompletnie ujawniać istotę przedmiotowego wynalazku, że fachowcy mogą łatwo dostosować go do różnych zastosowań bez omijania właściwości, które z punktu widzenia stanu techniki stanowią istotne cechy rodzajowe lub specyficzne aspekty niniejszego wynalazku. Nowe cechy, które mają być chronione patentem, podane są w załączonych zastrzeżeniach. Zastrzeżenia patentowe 1. Farba do malowania powierzchni na uprzednio określony kolor, zawierająca spoiwo do tworzenia cienkiej warstwy farby na powierzchni, składnik barwiący, składnik powstrzymujący palenie oraz dodatkowe składniki obejmujące wypełniacz i dodatek, znamienna tym, że składnik powstrzymujący palenie zawiera melaminę lub jej pochodną wybraną z grupy złożonej z cyjanuranu melaminy, boranu melaminy, polifosforanu melaminy, difosforanu melaminy, pirofosforanu melaminy i fosforanu melaminy w ilości od 10 do 65% wagowych, pentaerytryt lub jego pochodną wybraną z grupy złożonej z mono-pentaerytrytu lub di-pentaerytrytu w ilości od 10 do 65% wagowych, oraz fosforan lub jego pochodną wybraną z grupy złożonej z polifosforanu melaminy, polifosforanu amonu, difosforanu melaminy, pirofosforanu melaminy i fosforanu melaminy w ilości od 5 do 75% wagowych; przy czym zawartość składnika powstrzymującego palenie nie przekracza 20% wag. farby, zaś zawartość fosforu nie przekracza 1,50% wag. całkowitej wagi farby. 2. Farba według zastrz. 1, znamienna tym, że składnik powstrzymujący palenie zawiera wagowo od 30 do 40% melaminy lub jej pochodnej wybranej z grupy złożonej z cyjanuranu melaminy, boranu melaminy, polifosforanu melaminy, difosforanu melaminy, pirofosforanu melaminy i fosforanu melaminy, od 30 do 40% pentaerytrytu lub jego pochodnej wybranej z grupy złożonej z monopentaerytrytu lub di-pentaerytrytu, oraz od 25 do 35% fosforanu lub jego pochodnej wybranej z grupy złożonej z polifosforanu melaminy, polifosforanu amonu, difosforanu melaminy, pirofosforanu melaminy i fosforanu melaminy. 3. Farba według zastrz. 2, znamienna tym, że składnik powstrzymujący palenie zawiera wagowo od 30 do 40% melaminy, od 30 do 40% pentaerytrytu, oraz od 25 do 35% polifosforanu melaminy. 4. Farba według zastrz. 1, znamienna tym, że składnik powstrzymujący palenie zawiera od 1,50 do 7,00% wagowych melaminy lub jej pochodnej wybranej z grupy złożonej z cyjanuranu melaminy, boranu melaminy, polifosforanu melaminy, difosforanu melaminy, pirofosforanu melaminy i fosforanu melaminy, od 3,00 do 7,00% wagowych pentaerytrytu lub jego pochodnej wybranej z grupy złożonej z mono-pentaerytrytu lub di-pentaerytrytu, oraz od 2,50 do 11,25% wagowych fosforanu lub jego pochodnej wybranej z grupy złożonej z polifosforanu melaminy, polifosforanu amonu, difosforanu melaminy, pirofosforanu melaminy i fosforanu melaminy w odniesieniu do całkowitej wagi farby. 5. Farba według zastrz. 4, znamienna tym, że składnik powstrzymujący palenie zawiera od 3,50 do 6,00% wagowych melaminy lub jej pochodnej wybranej z grupy złożonej z cyjanuranu melaminy, boranu melaminy, polifosforanu melaminy, difosforanu melaminy, pirofosforanu melaminy i fosforanu melaminy, od 3,50 do 6,00% wagowych pentaerytrytu lub jego pochodnej wybranej z grupy złożonej z mono-pentaerytrytu lub di-pentaerytrytu, oraz od 2,50 do 5,00% wagowych fosforanu lub jego pochodnej wybranej z grupy złożonej z polifosforanu melaminy, polifosforanu amonu, difosforanu melaminy, pirofosforanu melaminy i fosforanu melaminy w odniesieniu do całkowitej wagi farby. 6. Farba według zastrz. 1, znamienna tym, że składnik powstrzymujący palenie stanowi nie więcej niż 15% wagowych farby. 12 PL 207 152 B1 Departament Wydawnictw UP RP Cena 4,00 zł.Grupy dyskusyjne