Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 210506 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 210506 B1


PL 210506 B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) (21) Numer zgłoszenia: 374568 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (22) Data zgłoszenia: 21.04.2005 PL 210506 (13) B1 (11) (51) Int.Cl. A61L 9/01 (2006.01) A01N 59/06 (2006.01) A01N 59/16 (2006.01) A01N 35/02 (2006.01) C02F 11/00 (2006.01) Preparat do dezodoryzacji i dezynfekcji, zwłaszcza ścieków bytowo-gospodarczych (73) Uprawniony z patentu: (43) Zgłoszenie ogłoszono: JAROSZEWICZ STANISŁAW-ECO PARTNER POLSKA, Wrocław, PL 30.10.2006 BUP 22/06 (72) Twórca(y) wynalazku: (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: PL 210506 B1 31.01.2012 WUP 01/12 ZDZISŁAW ŻEBROWSKI, Puławy, PL LESZEK MAJ, Puławy, PL STANISŁAW JAROSZEWICZ, Wrocław, PL 2 PL 210 506 B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest preparat do dezodoryzacji i dezynfekcji, zwłaszcza ścieków bytowo-gospodarczych przeznaczony do usuwania nieprzyjemnych zapachów z odchodów zwierzęcych ze ścieków z domowych urządzeń kanalizacyjnych oraz ze ścieków z przemysłu rolno-spożywczego a jednocześnie powoduje niszczenie drobnoustrojów chorobotwórczych i ich form przetrwalnikowych środkami chemicznymi. Emisja nieprzyjemnych zapachów z gnojowicy i ze ścieków z domowych urządzeń kanalizacyjnych jest związana z występowaniem w niej różnych związków chemicznych o charakterze głównie gazowym. Do związków tych zaliczane są amoniak, siarkowodór oraz typowe związki zapachowe jak mertakaptany, aminomerkaptany, indol, skatol, aminy, kwasy tłuszczowe oraz szereg związków pochodnych. W celu zmniejszenia lub zlikwidowania zapachu gnojownicy, stosowany jest najczęściej tlenek wapnia, którego działanie polega na zmianie odczynu gnojownicy w kierunku zasadowym i zahamowanie działalności bakterii beztlenowych, a tym samym ustaje beztlenowy rozkład substancji organicznej i zmniejszenie powstawania większości związków powodujących wonne zanieczyszczenie atmosfery. Stwierdzono, że dobre rezultaty otrzymano już przy dodawaniu CaO w ilości 75 g na dzień i na jedną sztukę trzody chlewnej o masie 45 kg, przy odczynie zasadowym gnojownicy ph 11. Oprócz zabiegów mających na celu likwidację nieprzyjemnego zapachu gnojownicy, w szczególnych zdarzeniach na przykład w przypadku wybuchu epizootii zachodzi konieczność odkażania gnojownicy. Najczęściej do odkażania są stosowane takie środki jak azotniak, świeże wapno gaszone lub mleko wapienne. Znany jest z polskiego opisu patentowego nr 174272 środek do dezodoryzacji odchodów zwierzęcych, składający się z superfosfatu prostego i z co najmniej jednego związku wybranego spośród kwasu undecylenowego i jego estrów polioksyalilenowanych oraz ewentualnie nadboranu sodu, przy czym superfosfat prosty zawiera około 16-18% wagowych P2O5, a składnikiem kwasu jest undecylenian metylu. Kompozycja dezodorująca według polskiego opisu patentowego nr 186348 zawiera jako środek pochłaniający zapachy co najmniej jedną rozpuszczalną w wodzie sól cynku, korzystnie pirolidonokarboksylan cynkowy. Kompozycja dezodorująca pochłaniająca zapachy jest przeznaczona do wytwarzania dezodorantów i stosowania miejscowego u ludzi. Preparat do dezodoryzacji i dezynfekcji, zwłaszcza ścieków bytowo-gospodarczych według wynalazku charakteryzuje się tym, że zawiera mieszaninę trzech składników (a), (b), (c) w tym składnik (a) stanowi formaldehyd HCHO, składnik (b) stanowi siedmiowodny siarczan cynkowy ZnSO4 ? 7H2O i składnik (c) stanowi siedmiowodny siarczan magnezowy MgSO4 ? 7H2O. Do sporządzania cieczy użytkowej preparatu stosuje się składniki (d), (e), (f) w tym składnik (d) stanowi wodny roztwór o zawartości 37% formaldehydu HCHO o nazwie formalina, składnik (e) stanowi roztwór siedmiowodnego siarczanu cynku ZnSO4 ? 7H2O w stężeniu 50%, składnik (f) stanowi roztwór siedmiowodnego siarczanu magnezu MgSO4 ? 7H2O w stężeniu 50%. Problem zapobiegania powstawania uciążliwych zapachów z odchodów zwierzęcych, ze ścieków domowych urządzeń kanalizacyjnych oraz ze ścieków z przemysłu rolno-spożywczego rozwiązuje stosowanie preparatu dezodoryzująco-dezynfekującego zawierającego trzy składniki zmieszane ze sobą w odpowiednim stosunku i odpowiednio dobrane do wzajemnego wzmocnienia działania w zakresie likwidacji nawet bardzo tak zwanych twardych zapachów a jednocześnie niszczenia drobnoustrojów chorobotwórczych i ich form przetrwalnikowych. Stosowanie preparatu do odwadniania gnojownicy pozwala na równoczesne odkażanie, stabilizację biologiczną i zabezpieczenie przed stratami azotu przy nawożeniu gleby. Składniki preparatu stanowią naturalnie występujące w przyrodzie substancje i odgrywają znaczną rolę w reakcjach metabolicznych roślin i zwierząt. Preparat do dezodoryzacji i dezynfekcji ścieków bytowo-gospodarczych według wynalazku stanowi mieszaninę trzech składników (a), (b), (c), których skład określono w gramach w tabeli 1 oraz z tych samych składników (d), (e), (f) ale w postaci roztworów, których skład określono w litrach w tabeli 2. Składnik (a) stanowi formaldehyd HCHO, składnik (b) stanowi siedmiowodny siarczan cynkowy ZnSO4 ? 7H2O, składnik (c) stanowi siedmiowodny siarczan magnezowy MgSO4 ? 7H2O, składnik (d) stanowi wodny roztwór o zawartości 37% HCHO, składnik (e) stanowi roztwór ZnSO4 ? 7 H2O w stężeniu 50% oraz składnik (f) stanowi roztwór MgSO4 ? 7H2O w stężeniu 50%. Zawartość składników (a), (b), (c) w jednym litrze określono w gramach i przedstawiono składy 1 ÷ 3 w tabeli 1. 3 PL 210 506 B1 Tabela 1 Skład (1) w (g) Skład (2) w (g) Skład (3) w (g) 237,8 264,2 290,6 (b) ZnSO4 ? 7H2O 84,6 w tym Zn - 19,2 71,4 w tym Zn - 16,2 58,2 w tym Zn - 13,2 (c) MgSO4 ? 7H2O 84,6 w tym Mg - 8,4 71,4 w tym Zn - 7,1 58,2 w tym Mg - 5,8 Wyszczególnienie składników (a) Formaldehyd HCHO Zawartość składników (d), (e), (f) w dziesięciu literach preparatu określono w litrach i przedstawiono składy 4 ÷ 6 w tabeli 2. Tabela 2 Wyszczególnienie składników Skład 4 w (l) Skład 5 w (l) Skład 6 w (l) (d) Wodny roztwór o zawartości 37% HCHO o nazwie formalina 6,8 7,2 7,6 (e) Roztwór ZnSO4 ? 7H2O w stężeniu 50% 1,6 1,4 1,2 (f) Roztwór MgSO4 ? 7H2O w stężeniu 50% 1,6 1,4 1,2 W tabeli 1 podano zawartość składników w jednym litrze preparatu określonych w gramach w tym składnik (a) to jest formaldehyd HCHO w ilości od 237,8 ÷ 290,6 natomiast skład korzystny (2) zawiera składnika (a) 264,2; składnik (b) to jest siedmiowodny siarczan cynkowy ZnSO4 ? 7H2O w ilości od 84,6 ÷ 58,2 w tym cynku Zn w ilości 19,2 ÷ 13,2; a korzystny skład (2) zawiera składnika (b) 71,4 w tym cynku Zn w ilości 16,2; składnik (c) to jest siedmiowodny siarczan magnezu MgSO4 w ilości od 84,6 ÷ 58,2, w tym magnezu Mg 8,4 ÷ 5,8 przy czym korzystny jest skład w którym składnik (c) wynosi 71,4, w tym magnezu w ilości 7,1. W tabeli 2 podano zawartość składników (d), (e), (f) w dziesięciu litrach preparatu, określonych w litrach w tym składnik (d) to jest wodny roztwór o zawartości 37% HCHO o nazwie formalina w ilości od 6,8 ÷ 7,6 korzystnie w ilości 7,2; składnik (e) to jest roztwór siedmiowodnego siarczanu cynkowego ZnSO4 ? 7H2O w stężeniu 50% w ilości od 1,6 ÷ 1,2 korzystnie 1,4 oraz składnik (f) to jest roztwór siedmiowodnego siarczanu magnezu MgSO4 ? 7H2O w stężeniu 50% w ilości od 1,6 ÷ 1,2 korzystnie w ilości 1,4 litra. Dodatek formaliny wykazuje duże zalety jako środka odkażającego głównie ze względu na szybkie i uniwersalne jej działanie oraz niski koszt. Dozowanie preparatu wynosi od 2 ÷ 7 litrów na 1 m3 gnojownicy lub innych płynnych nieczystości pochodzenia roślinnego, ludzkiego lub zwierzęcego. Jak wykazały badania bakterie chorobotwórcze giną już po 4 godzinach od zastosowania preparatu z formaliną. Przejście natomiast formaliny w sześciometylenoczteroaminę nie wykazuje w odróżnieniu od formaliny szkodliwego działania na rośliny, przy czym przejście formaliny w sześciometylenoczteroaminę następuje w gnojownicy w ciągu 72 godzin i z tego względu po tym czasie gnojownica może być stosowana jako nawóz naturalny. Zastrzeżenie patentowe Preparat do dezodoryzacji i dezynfekcji, zwłaszcza ścieków bytowo-gospodarczych, znamienny tym, że zawiera mieszaninę trzech składników (a), (b), (c) w tym składnik (a) stanowi formaldehyd HCHO, składnik (b) stanowi siedmiowodny siarczan cynkowy ZnSO4 ? 7H2O, składnik (c) stanowi siedmiowodny siarczan magnezowy MgSO4 ? 7H2O, a zawartość tych składników w jednym litrze preparatu określona w gramach wynosi składnika (a) od 237,8 ÷ 290,6, składnika (b) od 84,6 ÷ 58,2 oraz składnika (c) od 84,6 ÷ 58,2, natomiast przy sporządzaniu cieczy użytkowej stosuje się składniki (d), (e), (f) w tym składnik (d) stanowi wodny roztwór o zawartości 37% HCHO o nazwie formalina, składnik (e) stanowi roztwór ZnSO4 ? 7H2O w stężeniu 50%, składnik (f) stanowi roztwór MgSO4 ? 7H2O w stężeniu 50% a zawartość tych składników w dziesięciolitrowym pojemniku czyli dziesięć litrów preparatu zawiera składnika (d) od 6,8 ÷ 7,6 litrów, składników (e) i (f) od 1,6 ÷ 1,2 litrów każdego. 4 PL 210 506 B1 Departament Wydawnictw UP RP Cena 2,46 zł (w tym 23% VAT)Grupy dyskusyjne