Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 215033 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 215033 B1


PL 215033 B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL 215033 (13) B1 (11) (51) Int.Cl. F42D 5/02 (2006.01) F42D 5/04 (2006.01) F42D 5/00 (2006.01) F42C 14/00 (2006.01) (21) Numer zgłoszenia: 388319 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 14.04.2009 (54) Pojazd do niszczenia min morskich (73) Uprawniony z patentu: (43) Zgłoszenie ogłoszono: POLITECHNIKA GDAŃSKA, Gdańsk, PL 25.10.2010 BUP 22/10 (72) Twórca(y) wynalazku: LECH ROWIŃSKI, Stanisławowo, PL (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 31.10.2013 WUP 10/13 (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Czesław Popławski PL 215033 B1 2 PL 215 033 B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest pojazd do niszczenia min morskich, przeznaczony szczególnie do pracy w trudnych warunkach podwodnych. Znany dotychczas pojazd do niszczenia min morskich zaopatrzony jest w kadłub, głowicę z gniazdem, w którym umieszczony jest ładunek kumulacyjny, zdalnie sterowane zespoły napędowe, zespoły sterowania, zespoły zasilania oraz zespoły lokalizujące minę morską. W pojeździe tym głowica nieruchoma umieszczona jest w części środkowej pojazdu, a przednia część kadłuba pochylona jest w kierunku wzdłużnym pojazdu. Niedogodnością tego rozwiązania są trudności w utrzymaniu wzajemnego położenia ładunku niszczącego i obiektu niszczonego podczas czynności niszczenia w przypadku złych warunków atmosferycznych. Ulega również zniszczeniu konstrukcja pojazdu przenoszącego urządzenie do niszczenia min. Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji pojazdu do niszczenia min morskich, pozbawionego powyższych niedogodności. Cen ten został osiągnięty poprzez mechanizm zamocowany do konstrukcji kieszeni połączony z zewnętrznym kołem zębatym oraz listwą zębatą zamocowaną do zewnętrznej powierzchni ładunku niszczącego, do którego przyłączony jest co najmniej jeden zespół mocujący oraz czujnik zbliżeniowy połączony przewodami elektrycznymi z elektronicznym zespołem odpalającym. Zespół mocujący składa się z lufy cylindrycznej, w której znajduje się pręt stalowy z kołnierzem, pirotechniczny ładunek miotający oraz spłonka elektryczna połączona przewodem z elektronicznym zespołem odpalającym. Pojazd według wynalazku charakteryzuje się tym, że w czasie niszczenia min, nie ulega zniszczeniu konstrukcja zespołu sterująco-napędowego przenoszącego urządzenie do niszczenia min morskich, jak również wszelkie operacje niszczenia min są łatwiejsze, zwłaszcza gdy mina znajduje się w strefie występowania silnych prądów morskich lub w miejscach, w których znajdują się przeszkody. Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia pojazd do niszczenia min morskich, fig. 2 - obudowę ładunku niszczącego wraz z ładunkiem wybuchowym, zaś fig. 3 - mechanizm z zewnętrznym kołem zębatym wraz z ładunkiem niszczącym i kieszenią. Pojazd według wynalazku składa się z urządzenia do niszczenia min morskich 1, z podstawy obrotowej 2 zamocowanej obrotowo na centralnej osi 3 w konstrukcji zespołu sterująco-napędowego 4, przenoszącego urządzenie do niszczenia min morskich 1 w pobliże obiektu niszczonego 5. Na podstawie obrotowej 2 napędzanej mechanizmem 6, zamocowane są wsporniki 7, w których obrotowo w łożyskach 8 usytuowana jest kieszeń 9, napędzana mechanizmem 10, w której mocowany jest ładunek niszczący 11. Ładunek niszczący 11 składa się z obudowy 14 oraz z pokrywy przedniej 15 i pokrywy tylnej 16, które szczelnie zamykają wnętrze obudowy 14 ładunku niszczącego 11. Wewnątrz obudowy 14, pomiędzy pokrywą przednią 15 i pokrywą tylną 16, znajduje się ładunek wybuchowy 17 o znanej konstrukcji, przeznaczony do niszczenia min morskich. W pokrywie tylnej 16 obudowy 14 zamontowany jest elektroniczny zespół odpalający 18, za pośrednictwem przewodów 19, pobudzający sygnałem elektrycznym spłonkę 20 i ładunek wybuchowy 17. Na zewnętrznej powierzchni bocznej obudowy 14 ładunku niszczącego 11, zamocowany jest co najmniej jeden zespół mocujący 21. Zespół mocujący 21 złożony jest z lufy cylindrycznej 22, w której znajduje się zaostrzony pręt stalowy 23 z kołnierzem 24 oraz pirotechniczny ładunek miotający 25 i spłonka elektryczna 26, połączona przewodem 27 z elektronicznym zespołem odpalającym 18. Otwór wylotowy lufy cylindrycznej 22 zamknięty jest zaślepką 28 odcinającą wnętrze lufy cylindrycznej 22 od środowiska zewnętrznego. Obok zespołów mocujących 21 do powierzchni obudowy 14, zamontowany jest co najmniej jeden czujnik zbliżeniowy 29, połączony przewodami elektrycznymi 30 z elektronicznym zespołem odpalającym 18. Przed wylotem lufy cylindrycznej 22, znajduje się płaskownik 31 z otworem 32 zamontowany do obudowy 14. Oś otworu 32 znajduje się na osi symetrii lufy cylindrycznej 22. Na zewnętrznej powierzchni bocznej obudowy 14 ładunku niszczącego 11, równolegle do osi wzdłużnej obudowy 14, zamocowana jest co najmniej jedna listwa zębata 33. Do konstrukcji kieszeni 9 zamocowany jest mechanizm 12 z zewnętrznym kołem zębatym 13, które wykorzystywane jest do mocowania i wypychania ładunku niszczącego 11, z kieszeni 9. Po włożeniu ładunku niszczącego 11, do kieszeni 9, listwa zębata 33 sprzęgana jest z kołem zębatym 13 zamocowanym na osi mechanizmu 12. W celu zniszczenia miny morskiej lub innego obiektu niszczonego 5 za pomocą pojazdu do niszczenia min morskich, pojazd ten w znany sposób zbliża się do obiektu niszczonego 5, równocze- PL 215 033 B1 3 śnie wykorzystując kieszeń 9 i mechanizm 10, nakierowuje się oś ładunku niszczącego 11 na powierzchnię obiektu niszczonego 5. Kiedy pokrywa przednia 15 obudowy 14 ładunku niszczącego 11 znajduje sie dostatecznie blisko powierzchni obiektu niszczonego 5, czujnik zbliżeniowy 29 wykrywa fakt zbliżenia ładunku niszczącego 11 do powierzchni obiektu niszczonego 5 i wysyła sygnał za pośrednictwem przewodów elektrycznych 30 do elektronicznego zespołu odpalającego 18 który za pośrednictwem przewodów 27, odpala spłonkę elektryczną 26 i pirotechniczny ładunek miotający 25, w wyniku czego gazy powstające podczas wybuchu pirotechnicznego ładunku miotającego 25, wypychają pręt stalowy 23 w kierunku wylotu lufy cylindrycznej 22 i wbijają pręt stalowy 23 w obudowę obiektu niszczonego 5 poprzez płaskownik 31 w taki sposób, że kołnierz 24 pręta stalowego 23 dociska płaskownik 31 do obiektu niszczonego 5, mocując ładunek niszczący 11 do obiektu niszczonego 5. Po połączeniu ładunku niszczącego 11 z obudową obiektu niszczonego 5, ładunek niszczący 11 odłączany jest od kieszeni 9 i urządzenia do zwalczania min morskich 1, za pomocą mechanizmu 12 obracającego koło zębate 13 napierające na listwę zębatą 33. Ładunek niszczący 11 zamocowany jest w znany sposób, gdy zespół sterująco-napędowy 4 przenoszący ładunek niszczący 11 oddali się na bezpieczną odległość od obiektu niszczonego 5. Zastrzeżenie patentowe Pojazd do niszczenia min morskich, składający sie z zespołu sterująco-napędowego, znamienny tym, że zawiera mechanizm (12) zamocowany do konstrukcji kieszeni (9) połączony z zewnętrznym kołem zębatym (13) oraz listwą zębatą (33), zamocowaną do zewnętrznej powierzchni ładunku niszczącego (11), do którego przyłączony jest co najmniej jeden zespół mocujący (21) oraz czujnik zbliżeniowy (29) połączony przewodami elektrycznymi (30) z elektronicznym zespołem odpalającym (18), przy czym zespół mocujący (21) składa sie z lufy cylindrycznej (22), w której znajduje sie pręt stalowy (23) z kołnierzem (24), pirotechniczny ładunek miotający (25) oraz spłonka elektryczna (26) połączona przewodem (27) z elektronicznym zespołem odpalającym (18). Rysunki 4 PL 215 033 B1 PL 215 033 B1 5 6 PL 215 033 B1 Departament Wydawnictw UP RP Cena 2,46 zł (w tym 23% VAT)

Grupy dyskusyjne