Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 22621 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 22621 B1


PL 22621 B1

Warszawa, 10 marca 1936 r, PA ?*' OPIS Nr 22621. T^0 t>M iloz .ju ^ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PATENTOWY KI. 80 a, 48/15. Inż. Władysław Tryliński (Warszawa, Polska). Dwudzielna forma metalowa do wyrobu płyt. Zgłoszono 21 listopada 1934 r. Udzielono 13 stycznia 1936 r. Przedmiotem wynalazku niniej szego Na fig. 2 podano przykładowo w spo? sób analogiczny formę kwadratową z kli? nami okrągłemi. Forma składa się z dwóch połówek d i e i dwóch klinów c (różnych lub jednako? jest dwudzielna forma metalowa, służąca do wyrobu płyt lub sztucznych kamieni, stosowanych do wykonywania nawierzchni drogowych, ścian budynków, wykładania tych ścian lub podobnych budowli. Wynalazek polega na tern, że zachodzą? ce na podobieństwo palców naprzemianległe występy dwóch połówek formy są roz? pierane zapomocą klina, dzięki czemu uni? ka się otworów na końcach ścian formy, śrub, zarzutek lub zawiasów, które pomimo wych) . Jedno przedłużenie a ścianki pierwszej połowy e formy lub większa ich liczba wchodzi na podobieństwo palców między odpowiednio przesunięte przedłużenia b drugiej połowy d. Przedłużenia są ukształ? towane (końce zagięte, nadlewy i t. d.) tak, iż klin c, opierając się na przedłużeniach połowy e formy, dociska ściankę połowy większych kosztów wykonania działają źle z powodu częstego ich zanieczyszczenia. Na fig. 1 podano przykładowo widok zgóry złożonej formy sześciokątnej, widok zboku jednego końca a jej połowy, widok zboku drugiego końca 6 i widok zboku kli? na c. drugiej d lub jej przedłużenie do połowy pierwszej e i nawzajem. Rozebranie formy uskutecznia się przez wyjęcie klinów c. Wówczas obie połowy można odsunąć od siebie. Opisane formy można stosować do płyt dowolnych kształtów geometrycznych (3-, 4-ro-, 5-cio-, 6-cio i i d, - kątnych). Zastrzeżenie patentowe. Dwudzielna forma metalowa do wyrobu płyt lub sztucznych kamieni, stosowanych do wykonywania nawierzchni drogowych, ścian budynków lub wykładania ich, zna? mienna tern, że przedłużone końce oby? dwóch połówek formy są wykonane w po? staci palca lub kilku palców, zagiętych na końcach lub zaopatrzonych w występy i rozmieszczonych tak, iż przy składaniu formy palce poszczególnych połówek formy zachodzą pomiędzy siebie i są utrzymywa? ne w tern położeniu zapomocą klina. Inż. Władysław Tryliński, Do opisu patentowego Nr 22621. Ftg. 1 Fif.2. Druk L. Bogusławskiego i Ski, Warszawa.


Grupy dyskusyjne