Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 235231 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 235231 B1


PL 235231 B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) (21) Numer zgłoszenia: 425633 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) PL 235231 (13) B1 (11) (51) Int.Cl. E04D 1/06 (2006.01) E04D 3/30 (2006.01) (22) Data zgłoszenia: 18.05.2018 Sposób wytwarzania pokryć dachowych elektrycznych zespołów trakcyjnych (73) Uprawniony z patentu: (43) Zgłoszenie ogłoszono: SPAWSYSTEM GNIEWCZYNA RAILWAY COMPONENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Przeworsk, PL 02.12.2019 BUP 25/19 (72) Twórca(y) wynalazku: (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: ROBERT RAMUS, Przeworsk, PL JACEK SZPILA, Żołynia, PL TOMASZ GĄSIOREK, Ubieszyn, PL 15.06.2020 WUP 07/20 (74) Pełnomocnik: PL 235231 B1 rzecz. pat. Tadeusz Wilczarski 2 PL 235 231 B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania pokryć dachowych elektrycznych zespołów trakcyjnych. Znany jest z opisu zgłoszenia wynalazku P. 292050 sposób wzmocnienia pokryć dachowych wykonanych z płyt metalowych, który polega na tym, że wykonuje się przekrycie żelbetowe bezpośrednio na metalowych płytach. Następnie, zagruntowuje się przekrycie lepikiem asfaltowym i nakłada warstwę papy podkładowej i warstwę papy wykonanej na tkaninie technicznej. Końcowym etapem jest nałożenie emulsji asfaltowo-gumowej o grubości do 3 mm. Znany jest z opisu patentowego PL 177544 sposób wykonania pokrycia dachowego i hydroizolacyjnego, który pozwala na wytwarzanie pokrycia dachowego i pokrycia hydroizolacyjnego ścian we wszelkich rodzajach budownictwa naziemnego i podziemnego, o zwiększonej odporności na niskie i wysokie temperatury, a także o zwiększonej odporności na starzenie i dużej giętkości z jednoczesnym skutecznym zabezpieczeniem podłoża przed przedostaniem się wody nawet pod wysokim ciśnieniem. Osiąga się to przez naniesienie gruntującej warstwy dyspersji asfaltowo-kauczukowej, w ilości od 0,35?0,5 kg/m2, poddanie jej suszeniu, naniesienie na nią pasami kolejnej warstwy dyspersji w ilości 0,35?0,5 kg/m2. Następnie nakłada się pasy polipropylenowej tkaniny drejerowej, którą z kolei pokrywa się warstwami dyspersji asfaltowo-kauczukowej, pierwszą w ilości od 0,35?0,5 kg/m2 powierzchni dachowej lub ściennej, którą poddaje suszeniu, drugą w ilości 0,8?1,0 kg/m2, a po jej wyschnięciu nanosi się trzecią warstwę dyspersji w ilości 0,35?0,5 kg/m2, na którą nakłada się jednocześnie pasy polipropylenowej tkaniny o splocie gazejskim, łączone ze sobą na zakładkę, po czym nanosi się określone warstwy dyspersji pierwszą i drugą poddaje się suszeniu, zaś na końcową warstwę dyspersji tylko dla pokrycia dachowego, nanosi się warstwę w postaci mineralnej posypki, którą z kolei poddaje się walcowaniu. Znany jest z opisu zgłoszenia wynalazku P. 395161 sposób wytwarzania pokrycia dachowego i elewacyjnego z blachy o różnych kształtach przetłoczeń, zwłaszcza kompletnych rozkrojów blach pokryciowych z elementami opierzenia w jednym cyklu produkcyjnym, w którym wytwarzane są produkty blach pokryciowych i elewacyjnych, gąsiory, opierzenia dachowe, rynnowe, polegający na rozkroju kręgu blachy na arkusze o różnych długościach poprzez poprzeczne i wzdłużne cięcie rozwijanego kręgu, ich kształtowanie, pakowanie kompletów, charakteryzuje się tym, że na rozwijaku krąg blachy poddaje się ważeniu, po czym tnie na ustalone odcinki według zamówień, przy czym pasy nieprofilowane poddaje procesowi gięcia, zaś pozostałe pasy blach poddaje się profilowaniu na zimno na specjalizowanej linii walcowniczej w taki sposób, że ustala się odcinkowe elementy wpasowane do profilu, przy czym wszystkie pasy profilowane, jak i pasy nieprofilowane, w tym i zaginane wykonuje się w jednym cyklu procesowym wytwórczym w odniesieniu do konkretnego zamówienia i pakuje. Znany jest z opisu zgłoszenia wynalazku P. 403552 sposób krycia dachu elementami pokrycia dachowego (blacho-dachówkami), który charakteryzuje się tym, że na lewą krawędź arkusza startowego unieruchomionego przez zamocowanie co najmniej jednym wkrętem do łaty dachowej nakładana jest prawa krawędź drugiego arkusza. Poprzez prawy dolny otwór montażowy drugiego arkusza i lewy dolny otwór montażowy arkusza startowego przy pomocy wkrętaka następuje złączenie tych arkuszy. Następnie drugi arkusz jest unieruchamiany przez zamocowanie co najmniej jednym wkrętem do łaty dachowej. Dolna krawędź trzeciego arkusza nakładana jest na górną krawędź arkusza startowego. Poprzez prawy dolny otwór montażowy trzeciego arkusza i prawy górny otwór montażowy arkusza startowego przy pomocy wkrętaka następuje złączenie tych arkuszy i równocześnie lewy dolny otwór montażowy trzeciego arkusza znajduje się nad prawym górnym otworem montażowym drugiego arkusza. Następnie prawa krawędź czwartego arkusza nakładana jest na lewą krawędź trzeciego arkusza, a dolna krawędź czwartego arkusza nakładana jest na górną krawędź drugiego arkusza. Korzystnie poprzez środkowy dolny otwór montażowy czwartego arkusza i środkowy górny otwór montażowy drugiego arkusza przy pomocy wkrętaka następuje złączenie tych arkuszy. Poprzez prawy dolny otwór montażowy czwartego arkusza, lewy dolny otwór montażowy trzeciego arkusza, prawy górny otwór montażowy drugiego arkusza i lewy górny otwór montażowy arkusza startowego wkrętem wykonuje się połączenie węzła utworzonego z narożników tych arkuszy. Każdorazowo proste korzystnie zagięcie zakończenia dolnej krawędzi lub arkusza nakładanego umieszczane jest w półkolistym odgięciu arkusza przykrywanego. Istotą wynalazku jest sposób wytwarzania pokryć dachowych elektrycznych zespołów trakcyjnych polegający na przygotowaniu blach zabudowy górnych dachów oraz blach poszyciowych zabudowy bocznych dachów, które połączone wzajemnie tworzą poszycie dachowe, charakteryzujący się PL 235 231 B1 3 tym, że dla zabudowy bocznych dachów łączy blachy aluminiowe poszyciowe o grubości 2,5 do 3 mm i długości od 1 do 2,6 m z wspornikami z giętej blachy aluminiowej o grubości 4 mm, klejem stanowiącym mieszaninę zawierającą Heksametyleno 1,6-diizocyjanianhomopolimer, 4,4'-metylenodifenylo diizocyjanian, pentamethyl piperidylsebacate. Złączone blachy dociska się siłą 300 N, przez czas 24 godzin, przy czym dwa wsporniki łączy się z blachą o długości 1 m, trzy wsporniki z blachą o długości 1,9 m, natomiast z blachy o długości 2,4 i 2,6 m łączy się z czterema wspornikami, przygotowanymi jako cztery blendy dachowe mocowane jedna za drugą w taki sposób, aby wszystkie blachy poszyciowe stanowiły jedną powierzchnię. Następnie wsporniki poddawane są obróbce frezowania i planowania powierzchni do uzyskania tolerancji wymiarowej ustawienia poszczególnych wsporników na poziomie od 0,2 do 0,4 mm, po czym w giętych blachach aluminiowych o powierzchni 3 do 4,5 m2 wykonuje otwory ?12 mm w tolerancji +/- 0,05 mm pod śruby łączeniowe. Następnie blachy zabudowy dachów łączone są z gotowymi elementami stanowiącymi uchwyty, za pośrednictwem zgrzewania oporowego, z siłą docisku elektrod od 8 do 12 kN w zakresie natężenia prądu od 22 kA do 45 kA i czasie spajania wynoszącym od 1 do 1,3 s. Sposób według wynalazku pozwala na eliminację procesu spawania w przypadku blend dachowych, co zapewnia większą elastyczność konstrukcji, która poddawana jest obciążeniom mechanicznym w trakcie pracy. Wyeliminowanie procesu spawania zapobiega również deformacji blach, co umożliwia prowadzenie procesu obróbki na dużych maszynach skrawających i uzyskanie precyzji obróbki na poziomie +/- 0,1 mm. Dalej eliminacja procesu spawania w pokrywach dachowych aluminiowych zapobiega deformacji wymiarowej, co eliminuje konieczność wygrzewania i prostowania w celu uzyskania odpowiedniej tolerancji wymiarowej. Proces równoczesnej obróbki do 4 blend jednocześnie według wynalazku zapewnia jednakową tolerancję wymiarowo-montażową. Zastosowanie procesu klejenia pozwala na uzyskanie wysokiej tolerancji wymiarowej pozwalającej na jednoczesną obróbkę kilku blend jednocześnie, co znacząco skraca czas obróbki o około 60%. Wprowadzenie procesu wykonania otworów za pomocą metody obróbki skrawaniem zapewnia dużo większą precyzję uplasowania otworów, w stosunku do wykonania otworów za pomocą wykrawania laserowego, gdyż wykonanie otworów według wynalazku następuje już po etapie gięcia, który również wpływa na tolerancję wymiarową konstrukcji. P r z y k ł a d wykonania I W przykładzie wykonania sposób wytwarzania pokryć dachowych elektrycznych zespołów trakcyjnych polega na przygotowaniu blach zabudowy górnych dachów oraz blach poszyciowych zabudowy bocznych dachów, które połączone wzajemnie tworzą poszycie dachowe. Dla zabudowy bocznych dachów blachy aluminiowe poszyciowe o grubości 2,5 mm i długości 1 m łączy się z dwoma wspornikami z giętej blachy aluminiowej o grubości 4 mm, klejem stanowiącym mieszaninę zawierającą Heksametyleno 1,6-diizocyjanianhomopolimer, 4,4'-metylenodifenylo diizocyjanian, pentamethyl piperidylsebacate. Połączone blachy dociska się z siłą 300 N, przez czas 24 godzin. Z połączonyc h blach przygotowuje się cztery blendy dachowe mocowane jedna za drugą w taki sposób, aby wszystkie blachy poszyciowe stanowiły jedną powierzchnię. Wsporniki następnie poddawane są obróbce frezowania i planowania powierzchni do uzyskania tolerancji wymiarowej ustawienia poszczególnych wsporników na poziomie 0,2 mm. W giętych blachach aluminiowych o powierzchni 3 m2 wykonuje otwory ?12 mm w tolerancji +/- 0,05 mm pod śruby łączeniowe. Następnie blachy zabudowy dachów łączone są z gotowymi elementami stanowiącymi uchwyty, za pośrednictwem zgrzewania oporowego, z siłą docisku elektrod 8 kN w zakresie natężenia prądu 22 kA i czasie spajania wynoszącym 1 s. P r z y k ł a d wykonania II W przykładzie wykonania sposób wytwarzania pokryć dachowych elektrycznych zespołów trakcyjnych polega na przygotowaniu blach zabudowy górnych dachów oraz blach poszyciowych zabudowy bocznych dachów, które połączone wzajemnie tworzą poszycie dachowe. Dla zabudowy bocznych dachów blachy aluminiowe poszyciowe o grubości 2,8 mm i długości 1,9 m łączy się z trzema wspornikami z giętej blachy aluminiowej o grubości 4 mm, klejem stanowiącym mieszaninę zawierającą Heksametyleno 1,6-diizocyjanianhomopolimer, 4,4'-metylenodifenylo diizocyjanian, pentamethyl piperidylsebacate. Połączone blachy dociska się z siłą 300 N, przez czas 24 godzin. Z połączonych blach przygotowuje się cztery blendy dachowe mocowane jedna za drugą w taki sposób, aby wszystkie blachy poszyciowe stanowiły jedną powierzchnię. Wsporniki następnie poddawane są obróbce frezowania i planowania powierzchni do uzyskania tolerancji wymiarowej ustawienia poszczególnych wsporników na poziomie 0,3 mm. W giętych blachach aluminiowych o powierzchni 3,6 m2 wykonuje otwory ?12 mm w tolerancji +/- 0,05 mm pod śruby łączeniowe. Następnie blachy zabudowy dachów 4 PL 235 231 B1 łączone są z gotowymi elementami stanowiącymi uchwyty, za pośrednictwem zgrzewania oporowego, z siłą docisku elektrod 10 kN w zakresie natężenia prądu 32 kA i czasie spajania wynoszącym 1,2 s. P r z y k ł a d wykonania III W przykładzie wykonania sposób wytwarzania pokryć dachowych elektrycznych zespołów trakcyjnych polega na przygotowaniu blach zabudowy górnych dachów oraz blach poszyciowych zabudowy bocznych dachów, które połączone wzajemnie tworzą poszycie dachowe. Dla zabudowy bocznych dachów blachy aluminiowe poszyciowe o grubości 3 mm i długości 2,4 m łączy się z czterema wspornikami z giętej blachy aluminiowej o grubości 4 mm, klejem stanowiącym mieszaninę zawierającą Heksametyleno 1,6-diizocyjanianhomopolimer, 4,4'-metylenodifenylo diizocyjanian, pentamethyl piperidylsebacate. Połączone blachy dociska się z siłą 300 N, przez czas 24 godzin. Z połączonych blach przygotowuje się cztery blendy dachowe mocowane jedna za drugą w taki sposób, aby wszystkie blachy poszyciowe stanowiły jedną powierzchnię. Wsporniki następnie poddawane są obróbce frezowania i planowania powierzchni do uzyskania tolerancji wymiarowej ustawienia poszczególnych wsporników na poziomie 0,4 mm. W giętych blachach aluminiowych o powierzchni 4,2 m2 wykonuje otwory ?12 mm w tolerancji +/- 0,05 mm pod śruby łączeniowe. Następnie blachy zabudowy dachów łączone są z gotowymi elementami stanowiącymi uchwyty, za pośrednictwem zgrzewania oporowego, z siłą docisku elektrod 11 kN w zakresie natężenia prądu 40 kA i czasie spajania wynoszącym od 1,3 s. P r z y k ł a d wykonania IV W przykładzie wykonania sposób wytwarzania pokryć dachowych elektrycznych zespołów trakcyjnych polega na przygotowaniu blach zabudowy górnych dachów oraz blach poszyciowych zabudowy bocznych dachów, które połączone wzajemnie tworzą poszycie dachowe. Dla zabudowy bocznych dachów blachy aluminiowe poszyciowe o grubości 3 mm i długości 2,6 m łączy się z czterema wspornikami z giętej blachy aluminiowej o grubości 4 mm, klejem stanowiącym mieszaninę zawierającą Heksametyleno 1,6-diizocyjanianhomopolimer, 4,4'-metylenodifenylo diizocyjanian, pentamethyl piperidylsebacate. Połączone blachy dociska się z siłą 300 N, przez czas 24 godzin. Z połączonych blach przygotowuje się cztery blendy dachowe mocowane jedna za drugą w taki sposób, aby wszystkie blachy poszyciowe stanowiły jedną powierzchnię. Wsporniki następnie poddawane są obróbce frezowania i planowania powierzchni do uzyskania tolerancji wymiarowej ustawienia poszczególnych wsporników na poziomie 0,4 mm. W giętych blachach aluminiowych o powierzchni 4,5 m2 wykonuje otwory ?12 mm w tolerancji +/- 0,05 mm pod śruby łączeniowe. Następnie blachy zabudowy dachów łączone są z gotowymi elementami stanowiącymi uchwyty, za pośrednictwem zgrzewania oporowego, z siłą docisku elektrod 12 kN w zakresie natężenia prądu 45 kA i czasie spajania wynoszącym od 1,3 s. Zastrzeżenie patentowe 1. Sposób wytwarzania pokryć dachowych elektrycznych zespołów trakcyjnych polegający na przygotowaniu blach zabudowy górnych dachów oraz blach poszyciowych zabudowy bocznych dachów, które połączone wzajemnie tworzą poszycie dachowe, znamienny tym, że dla zabudowy bocznych dachów łączy blachy aluminiowe poszyciowe o grubości 2,5 do 3 mm i długości od 1 do 2,6 m z wspornikami z giętej blachy aluminiowej o grubości 4 mm, klejem stanowiącym mieszaninę zawierającą Heksametyleno 1,6-diizocyjanianhomopolimer, 4,4'-metylenodifenylo diizocyjanian, pentamethyl piperidylsebacate, po czym dociska z siłą 300 N, przez czas 24 godzin, przy czym dwa wsporniki łączy się z blachą o długości 1 m, trzy wsporniki z blachą o długości 1,9 m, natomiast z blachy o długości 2,4 i 2,6 m łączy się z czterema wspornikami, przygotowanymi jako cztery blendy dachowe mocowane jedna za drugą w taki sposób, aby wszystkie blachy poszyciowe stanowiły jedną powierzchnię, następnie wsporniki poddawane są obróbce frezowania i planowania powierzchni do uzyskania tolerancji wymiarowej ustawienia poszczególnych wsporników na poziomie od 0,2 do 0,4 mm, po czym w giętych blachach aluminiowych o powierzchni 3 do 4,5 m 2 wykonuje otwory ?12 mm w tolerancji +/- 0,05 mm pod śruby łączeniowe, następnie blachy zabudowy dachów łączone są z gotowymi elementami stanowiącymi uchwyty, za pośrednictwem zgrzewania oporowego, z siłą docisku elektrod od 8 do 12 kN w zakresie natężenia prądu od 22 kA do 45 kA i czasie spajania wynoszącym od 1 do 1,3 s.Grupy dyskusyjne