Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 235234 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 235234 B1


PL 235234 B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 412939 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 30.06.2015 235234 (13) B1 (11) (51) Int.Cl. F21V 14/00 (2018.01) F21V 13/00 (2006.01) F21V 17/00 (2006.01) F21S 8/00 (2006.01) Lampa oświetleniowa, zwłaszcza diodowa (54) (73) Uprawniony z patentu: (43) Zgłoszenie ogłoszono: NORLYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 02.01.2017 BUP 01/17 (72) Twórca(y) wynalazku: JANUSZ SUS, Librantowa, PL (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 15.06.2020 WUP 07/20 (74) Pełnomocnik: PL 235234 B1 rzecz. pat. Bogusław Kler 2 PL 235 234 B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest lampa oświetleniowa, zwłaszcza diodowa, czyli posiadająca jako źródło światła diody świecące (luminescencyjne), zwane diodami LED. Lampa według wynalazku przeznaczona jest do użytku głównie na zewnątrz budynków, na przykład jako lampa uliczna albo ogrodowa. Stan techniki. Z ofert różnych producentów, w tym zgłaszającego, znane są lampy oświetleniowe osadzone na słupie wsporczym, użytkowane na zewnątrz budynków. Lampy te posiadają obudowę, przeźroczystą co najmniej częściowo, wewnątrz której umieszczone jest źródło światła, szczególnie diody świecące (luminescencyjne), zwane diodami LED. Lampy te posiadają również daszek, osłaniający je od góry, który pełni także funkcję odbłyśnika, odbijając w dół światło emitowane ukośnie do góry. Omawiane lampy emitują również rozbieżny strumień światła w dół, którego zewnętrzna część, przechodząc ukośnie przez przeźroczyste ściany obudowy lampy, oświetla teren znajdujący się poniżej lampy. Środkowa część tego strumienia światła odbija się od powierzchni dna obudowy lampy, po czym rozpraszana jest ukośnie w górę, oświetlając na przykład górne kondygnacje budynków. Środkiem zaradczym może być stosowanie daszków o bardzo duży rozmiarach, co jednak jest materiałochłonne oraz zakłóca estetykę lamp. Istota rozwiązania. Lampa oświetleniowa, zwłaszcza diodowa, zawierająca elektryczne źródło światła umieszczone wewnątrz obudowy, której część powierzchni bocznej przepuszcza światło, a część powierzchni, usytuowana co najmniej w górnej strefie obudowy jest nieprzezroczysta, posiada kierownicę strumienia światła, usytuowaną we wnętrzu obudowy, w całości poniżej źródła światła. Kierownica strumienia światła ma postać kratki z przelotowymi otworami, przez które przechodzi strumień światła. We wnętrzu obudowy lampy, ponad jej dnem, a poniżej kierownicy strumienia światła, jest wolna przestrzeń, tworząca komorę dolną obudowy lampy. W elementach kierownicy, pomiędzy którymi przechodzi strumień światła, wysokości ich przekrojów są większe niż szerokości przekrojów tych elementów kierownicy. Źródłem światła w lampie są w szczególności diody świecące (luminescencyjne), zwane diodami LED. Lampa, przeznaczona jest zwłaszcza do użytkowania na zewnątrz budynków, osadzona jest na czołowej powierzchni słupa wsporczego. Lampa ma także zespół doprowadzenia energii elektrycznej do źródła światła, przy czym przewody elektryczne wprowadzone są do tej lampy poprzez wnętrze słupa, na którym jest osadzona. Korzystnie, na wysokości kierownicy strumienia światła oraz poniżej tej kierownicy, obudowa lampy jest nieprzezroczysta. W wyniku tego, część strumienia światła, która w lampie skierowana jest w stronę dna jej obudowy, przechodzi poprzez szczeliny w kierownicy strumienia światła, a następie ulega odbiciu w różnych kierunkach od górnej powierzchni dna oraz wewnętrznych powierzchni bocznych obudowy lampy, w przestrzeni znajdującej się w tej obudowie poniżej kierownicy strumienia światła. Prawdopodobieństwo przedostania się tak odbitego strumienia światła ponad kierownicę strumienia światła poprzez jej szczeliny jest bardzo małe, w związku z czym kierownica strumienia światła wraz z usytuowaną pod nią wolną przestrzenią pełnią funkcję pochłaniania światła. W pierwszym wariancie wynalazku kierownica strumienia światła zmontowana jest z pasków blachy, krzyżujących się wzajemnie. Każdy pasek ma szereg wycięć o szerokości nieco większej niż grubość tego paska, otwartych od strony jednego z jego dłuższych boków. W wycięciach jednej grupy pasków wzajemnie równoległych, umieszczone są prostopadłe do nich paski drugiej grupy. Korzystnie, długość wycięć w paskach blachy równa jest połowie szerokości tych pasków. Pozwala to na unifikację części kierownicy strumienia światła, ponieważ paski o tej samej długości wykorzystuje się w obu ich grupach. W drugim wariancie wynalazku kierownica strumienia światła jest monolityczna, wytworzona z tworzywa sztucznego, korzystnie metodą wtrysku. Jej ścianki, o grubości kilkakrotnie mniejszej niż wysokość tych ścianek, w swej górnej części mają dodatkową zbieżność, dla uzyskania jak najmniejszej szerokości górnych powierzchni ścianek tej kierownicy. Zmniejsza to wielkość górnej poziomej powierzchni ścianek kierownicy strumienia światła, a w rezultacie ilość światła odbitego w górę od tej powierzchni. W obu wariantach wynalazku, obudowa lampy zawiera klosz, korzystnie w postaci bryły obrotowej, w którym wszystkie powierzchnie boczne przepuszczają światło. Ten klosz usytuowany jest w całości powyżej kierownicy strumienia światła. Górną częścią obudowy lampy jest nieprzezroczysty daszek, korzystnie o kształcie zbliżonym do płaskiego, wystający na boki poza klosz. Zewnętrzne obrysy daszka oraz klosza są figurami podobnymi, korzystnie mają one w swym zarysie zewnętrznym kształt koła, a środki tych kół usytuowane są w osi symetrii obudowy lampy. PL 235 234 B1 3 Korzystne skutki stosowania wynalazku. Wyposażenie lampy oświetleniowej w kierownicę strumienia światła oraz w umieszczoną poniżej tej kierownicy, komorę dolną z nieprzeźroczystymi ścianami, pozwala wyeliminować odbicia strumienia światła od dna obudowy, co w rezultacie wydatnie zmniejsza ilość światła rozpraszanego w górę. Przeprowadzone badania wskazują, że lampa według wynalazku rozprasza w górę tylko około 3,5 procent światła. Rozwiązanie według wynalazku jest przy tym mniej kosztowne od innych środków ograniczających rozpraszanie światła w górę, takich jak stosowanie w lampach daszków o znacznie powiększonych rozmiarach. Uniknięcie korzystania z takich dużych daszków wpływa także na poprawę estetyki lamp. Przykłady realizacji wynalazku. Lampa oświetleniowa, zwłaszcza diodowa uwidoczniona jest w przykładach realizacji na rysunku, na którym poszczególne figury przedstawiają: Fig. 1 ? Lampę oświetleniową z diodowym źródłem światła ? w przekroju płaszczyzną pionową. Fig. 2 ? Kierownicę strumienia światła, złożoną z pasków blachy ? w widoku aksonometrycznym. Fig. 3 ? Kierownicę z figury 2 ? w widoku aksonometrycznym rozstrzelonym. Fig. 4 ? Pasek blachy będący elementem kierownicy z figury 2 ? w widoku aksonometrycznym. Fig. 5 ? Kierownicę strumienia światła, wykonaną z tworzywa sztucznego ? w widoku aksonometrycznym. Fig. 6 ? Kierownicę z figury 5 ? w przekroju płaszczyzną pionową. P r z y k ł a d 1. Lampa oświetleniowa zwłaszcza diodowa, według pierwszego przykładu realizacji wynalazku przeznaczona jest do zainstalowania na słupie oraz użytkowania jako lampa uliczna, ogrodowa, lub o podobnym przeznaczeniu. Lampa ma kształt bryły obrotowej, a zatem wszystkie jej części składowe w przekrojach poziomych są okrągłe. W swej środkowej strefie, w przybliżeniu w połowie wysokości swego korpusu, lampa posiada uchwyt 1 dla źródeł światła, którymi są dwie diody świecące (diody LED), usytuowane centralnie w uchwycie 1; na górnej jego powierzchni osadzona jest dioda górna 2, a na dolnej powierzchni tego uchwytu zamocowana jest dioda dolna 3. Ponad uchwytem 1 jest klosz górny 4, a poniżej niego jest klosz dolny 5 ? obydwa przezroczyste, o walcowym kształcie. Ponad kloszem górnym 4 jest okrągły daszek 6, o średnicy wyraźnie większej niż średnica klosza górnego 4, a od dołu do daszka 6 zamocowany jest odbłyśnik 7, umieszczony w całości we wnętrzu klosza górnego 4. Strumień światła z diody górnej 2 odbija się od dolnej powierzchni daszka 6, zaś środkowa wiązka tego strumienia światła odbija się od odbłyśnika 7, wskutek czego zarówno daszek 6, jak i odbłyśnik 7, kierują strumień światła w dół. W dolnej części lampy, poniżej jej klosza dolnego 5, jest komora dolna 8, wykonana z nieprzezroczystego materiału, a wewnętrzne przestrzenie klosza dolnego 5 i komory dolnej 8, rozdzielone są kierownicą strumienia światła 9, która ma postać kratki z przelotowymi otworami. W elementach kierownicy strumienia światła 9, pomiędzy którymi przechodzi strumień światła emitowanego przez diodę dolną 3, wysokości przekrojów tych elementów są większe niż ich szerokości. Kierownica strumienia światła 9, w niniejszym przykładzie realizacji wynalazku (uwidoczniona na rysunku ? figury: 2, 3 i 4), zestawiona jest z krzyżujących się, pod kątem prostym, pasków blachy 10. Każdy z nich posiada szereg wycięć 11, otwartych od strony jednego z dłuższych boków paska blachy 10, przy czym szerokość wycięć 11 jest nieco większa niż grubość tego paska blachy, a długość wycięć 11 równa jest połowie jego szerokości. Kierownicę strumienia światła montuje się ustawiając jedną grupę pasków blachy 10a równolegle do siebie, pionowo, wycięciami 11 do góry, po czym w te wycięcia wsuwa się paski blachy 10b drugiej grupy, skierowane swoimi wycięciami 11 w dół. Zastosowanie nacięć sięgających do połowy szerokości paska blachy pozwala na unifikację części kierownicy strumienia światła, ponieważ paski 10 o tej samej długości wykorzystuje się w obu ich grupach. Część strumienia światła emitowanego przez diodę dolną 3 rozchodzi się ukośnie przez klosz dolny, oświetlając przestrzeń poniżej lampy. Natomiast środkowa wiązka tego strumienia światła odbija się od ścianek bocznych elementów kierownicy strumienia światła 9, po czym wpada do komory dolnej 8, gdzie ulega rozproszeniu i nie wraca w górę. Cienkie paski blachy 10, tworzące kierownicę strumienia światła 9, sprawiają, iż górne powierzchnie pasków blachy 10 są wąskie, a w rezultacie część światła z diody dolnej 3 odbijająca się wewnątrz lampy i rozpraszana w górę stanowi tylko nieznaczną ilość światła wytwarzanego przez tę lampę. Częściami złącznymi korpusu całej lampy są rurki 12 zamocowane w uchwycie 1, z których trzy rurki wystają z korpusu 1 w górę, a dalsze trzy rurki wystają z niego w dół. Rurki rozmieszczone są symetrycznie wokół osi geometrycznej lampy, rozstawione co 120 stopni. Rurki 12 zakończone są gwintami zewnętrznymi, na których u góry osadzone są nakrętki kołpakowe 13, dociskające daszek 6 4 PL 235 234 B1 do klosza górnego 4, a u dołu osadzone są nakrętki 14 dociskające komorę dolną 8 do klosza dolnego 5. Komora dolna 8 wyposażona jest także w czop 15 wystający w dół z dna tej komory, który służy do połączenia lampy ze słupem, na którym jest ona osadzona. Przez wnętrze czopa 15 wprowadza się do lampy przewody zasilające lampę energią elektryczną, które poprzez jedną z rurek 12 doprowadzone są do uchwytu 1 i do diody górnej 2, a poprzez otwór w uchwycie 1, do diody dolnej 3. Uchwyt 1 wystaje poza klosze: górny 4 oraz dolny 5, i w tym obszarze posiada trzy pierścienie 16, które za pośrednictwem regularnie rozmieszczonych promieniowo wokół lampy żeberek 17, połączone są z centralną strefą uchwytu 1. Pierścienie 10 oraz żeberka 17 odprowadzają ciepło wytwarzane w lampie przez jej źródło światła. P r z y k ł a d 2. Lampa oświetleniowa, zwłaszcza diodowa, według drugiego przykładu realizacji wynalazku przeznaczona jest do identycznych funkcji jak lampa z przykładu pierwszego. Budowa tej lampy jest także niemal identyczna, wobec czego rysunek ? figura 1 odnosi się do obu przykładów realizacji wynalazku, Lampa według drugiego przykładu posiada uchwyt 1, na którym osadzone są dwie diody świecące (diody LED): górna 2, oraz dolna 3. Ponad uchwytem 1 jest przezroczysty klosz górny 4, a ponad nim daszek 6 z odbłyśnikiem 7, zaś pod uchwytem 1 jest przezroczysty klosz dolny 5, a poniżej ? nieprzezroczysta komora dolna 8, zakończona u dołu czopem 15 do mocowania lampy na słupie. Części złączne korpusu całej lampy są identyczne jak w pierwszym przykładzie wykonania. Wewnętrzne przestrzenie klosza dolnego 5 i komory dolnej 8 rozdzielone są kierownicą strumienia światła 18, która ma postać kratki z przelotowymi otworami, ale jest wykonana inaczej niż w przykładzie poprzednim Kierownica strumienia światła 18, w niniejszym przykładzie realizacji wynalazku (uwidoczniona na rysunku ? figury: 5 i 6), jest monolityczna, wykonana z tworzywa sztucznego, metodą wtrysku. Ścianki 19 kierownicy strumienia światła 18, których grubość jest kilkakrotnie mniejsza niż wysokość tych ścianek, w swej górnej części mają dodatkową zbieżność 20, dla uzyskania jak najmniejszej szerokości górnych powierzchni 21 tej kierownicy. Zmniejszenie szerokości powierzchni 21 służy zminimalizowaniu zjawiska odbijania światła w górę. Zastrzeżenia patentowe 1. Lampa oświetleniowa, zwłaszcza diodowa, przeznaczona szczególnie do użytkowania na zewnątrz budynków, zwłaszcza lampa osadzona na czołowej powierzchni słupa wsporczego, zawierająca elektryczne źródło światła, z zespołem doprowadzenia do niego energii, oraz wyposażona w obudowę, mającą nieprzeźroczyste dno, której część powierzchni bocznej przepuszcza światło, a część powierzchni, usytuowana co najmniej w górnej strefie obudowy jest nieprzezroczysta, znamienna tym, że posiada kierownicę strumienia światła (9, 18), mającą postać kratki z przelotowymi otworami, przez które przechodzi strumień światła, usytuowaną we wnętrzu obudowy, w całości poniżej źródła światła (3), przy czym w elementach tej kierownicy (9, 18), pomiędzy którymi przechodzi strumień światła, wysokości ich przekrojów są większe niż szerokości przekrojów tych elementów kierownicy, a we wnętrzu obudowy, ponad jej dnem, a poniżej kierownicy strumienia światła, jest wolna przestrzeń, tworząca komorę dolną (8) tej obudowy. 2. Lampa według zastrz. 1, znamienna tym, że jej obudowa, na wysokości kierownicy strumienia światła (9, 18) oraz poniżej, jest nieprzezroczysta. 3. Lampa według zastrz. 1 albo 2, znamienna tym, że kierownica strumienia światła (9, 18) zmontowana jest z pasków blachy (10), a każdy pasek ma szereg wycięć (11) o szerokości nieco większej niż grubość tego paska, otwartych od strony jednego z jego dłuższych boków, przy czym w wycięciach (11) jednej grupy (10a, 10b) pasków (10) wzajemnie równoległych umieszczone są prostopadłe do nich paski drugiej grupy. 4. Lampa według zastrz. 3, znamienna tym, że długość wycięć (11) w paskach blachy (10) równa jest połowie szerokości tych pasków. 5. Lampa według zastrz. 1 albo 2, znamienna tym, że kierownica strumienia światła (18) wytworzona jest z tworzywa sztucznego, korzystnie metodą wtrysku. 6. Lampa według zastrz 1 albo 2, albo 3, albo 4, albo 5, znamienna tym, ze obudowa zawiera klosz (4, 8), korzystnie w postaci bryły obrotowej, w którym wszystkie powierzchnie boczne przepuszczają światło. PL 235 234 B1 5 7. Lampa według zastrz. 6, znamienna tym, że górną częścią jej obudowy jest nieprzezroczysty daszek (6), korzystnie zbliżony do płaskiego, wystający poza klosz (4, 5). 8. Lampa według zastrz. 7, znamienna tym, ze zewnętrzne obrysy daszka (6) oraz klosza (4, 5) są figurami podobnymi, korzystnie mają kształt koła. Rysunki 6 PL 235 234 B1 PL 235 234 B1 7 8 PL 235 234 B1Grupy dyskusyjne