Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 235235 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 235235 B1


PL 235235 B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) (21) Numer zgłoszenia: 418782 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) PL 235235 (13) B1 (11) (51) Int.Cl. C08L 91/08 (2006.01) (22) Data zgłoszenia: 21.09.2016 Wosk odlewniczy do układów wlewowych i sposób otrzymywania wosku odlewniczego do układów wlewowych (73) Uprawniony z patentu: POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL (43) Zgłoszenie ogłoszono: 26.03.2018 BUP 07/18 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: (72) Twórca(y) wynalazku: IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL 15.06.2020 WUP 07/20 (74) Pełnomocnik: PL 235235 B1 rzecz. pat. Krystyna Kozak 2 PL 235 235 B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest wosk odlewniczy do układów wlewowych i sposób otrzymywania wosku odlewniczego do układów wlewowych przeznaczony do produkcji elementów układu wlewowego, zwłaszcza do produkcji odlewów precyzyjnych dla przemysłu lotniczego. Z polskiego opisu patentowego PL nr 214 177 znana jest masa modelowa miękka, która zawiera parafinę o temperaturze krzepnięcia 54?58°C, penetracji w temperaturze 25°C nie przekraczającej 25 mm-1 i zawartości oleju nie wyższej niż 1,1% w ilości 65?75% w/w, parafinę otrzymaną w wyniku syntezy Fischera-Tropscha, zwaną dalej parafiną FT o temperaturze krzepnięcia 68?72°C, penetracji w temperaturze 25°C 9?16 mm-1 i maksymalnej zawartości oleju do 0,7% oraz lepkości kinematycznej w 100°C w zakresie 5,5?6,0 mm2/s w ilości 1?10% w/w, stearynę o liczbie kwasowej190,0?210,0 i liczbie jodowej nie wyższej niż 0,8 w ilości 18?25% w/w, kopolimer etylenu i octanu winylu (EVA) o temperaturze kroplenia nie większej niż 95°C, penetracji w zakresie 5,0?11,0 mm-1 i o lepkości dynamicznej w temperaturze 40°C wynoszącej 585?605 mPa?s w ilości 0,3?6% w/w, wosk polietylenowy o gęstości w temperaturze 23°C mieszczącej się w przedziale 0,92?0,94 g/cm3, temperaturze kroplenia w zakresie 100?110°C, lepkości dynamicznej w temperaturze 120°C wynoszącej 230?500 mPa?s i penetracji w temperaturze 25°C wynoszącej 1?5 mm-1 w ilości 2?10% w/w oraz barwnik w ilości nie wyższej niż 0,5% w/w. Z innego polskiego opisu patentowego PL nr 178 574 znana jest kompozycja wosku modelowego miękkiego złożona z 48,0?55,0 części wagowych mikrowosku żółtego o temperaturze krzepnięcia 58°C, 9,5?10,0 części wagowych mikrowosku białego o temperaturze krzepnięcia 59°C, 28,0?33,0 części wagowych parafiny chińskiej o temperaturze krzepnięcia 60°C, 7,0?8,5 części wagowych parafiny białej o temperaturze krzepnięcia poniżej 53°C i 0,1 części wagowych koncentratu barwnika. Znany z polskiego opisu patentowego PL nr 214 177 sposób otrzymywania masy modelowej miękkiej polega na tym, że do zbiornika z mieszadłem dozuje się parafinę o temperaturze krzepnięcia w przedziale 54?58°C, o penetracji w temperaturze 25°C nie przekraczającej 25 mm -1 i zawartości oleju nie wyższej niż 1,1% w ilości 65?75% w/w, parafinę FT o temperaturze krzepnięcia 68?72°C, penetracji w temperaturze 25°C 9?16 mm-1 i maksymalnej zawartości oleju do 0,7% oraz lepkości kinematycznej w temperaturze 100°C w zakresie 5,5?6,0 mm2/s w ilości 1?10% w/w, stearynę o liczbie kwasowej 190,0?210,0 i liczbie jodowej nie wyższej niż 0,8 w ilości 18?25% w/w. Powyższe składniki w zbiorniku podgrzewa się do temperatury 70?90°C i miesza się aż do całkowitego ich rozpuszczenia. Po rozpuszczeniu otrzymaną mieszaninę podgrzewa się w zbiorniku do temperatury 100?120°C i dodaje się kopolimer etylenu i octanu winylu (EVA) o temperaturze kroplenia max 95°C, twardości w zakresie 5,0?11,0 mm-1 i o lepkości dynamicznej w temperaturze 140°C równej 585?605 mPa?S w ilości 0,3?6% w/w oraz wosk polietylenowy o gęstości w temperaturze 23°C mieszczącej się w przedziale 0,92?0,94 g/cm3, temperaturze kroplenia w zakresie 100?110°C, lepkości dynamicznej w 120°C wynoszącej 230?500 mPa?s i penetracji w temperaturze 25°C wynoszącej 1?5 [0,1 mm] w ilości 2?10% w/w oraz barwnik w ilości nie wyższej niż 0,5% w/w. Całość miesza się w temperaturze 100?120°C, przez okres 45?70 minut do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Gotowy produkt schładza się do temperatury 60?80°C. Znane i stosowane w odlewniach precyzyjnych woski modelowe zawierające głównie parafinę, stearynę, niewielkie ilości cerezyny, wosku polietylenowego, parafinę otrzymaną w wyniku syntezy Fischera-Tropscha lub wosku Montana nie gwarantują stabilnych właściwości technologicznych wosku odlewniczego do układów wlewowych co ma wpływ na jakość produkowanych elementów układów wlewowych, a w dalszej kolejności otrzymywanych odlewów precyzyjnych. Znane sposoby wytwarzania mas modelowych, nie zapewniają produkcji wosku odlewniczego do produkcji elementów układów wlewowych o stabilnych właściwościach. Celem wynalazku jest opracowanie wosku odlewniczego do układów wlewowych, w którym tak dobrano jakościowo i ilościowo składniki, że powstały wosk odlewniczy wykazuje właściwości, które zapewnią wytworzenie stabilnych układów wlewowych. Sposób otrzymywania wosku odlewniczego do układów wlewowych jest również celem wynalazku. Wosk odlewniczy do układów wlewowych według wynalazku otrzymuje się w procesie komponowania parafiny, wosku mikrokrystalicznego, kopolimeru etylenu i octanu winylu (EVA), wosku otrzymanego w wyniku syntezy Fischera-Tropscha, zwanego dalej parafiną FT, żywicy syntetycznej, żywicy naturalnej i/lub wosku Montana oraz barwnika. PL 235 235 B1 3 Wosk odlewniczy do układów wlewowych według wynalazku zawiera parafinę o temperaturze krzepnięcia 54?58°C, zawartości oleju nie większej niż 1,1% i penetracji mierzonej w 25°C nie większej niż 25 [0,1 mm] w ilości od 3,9?19,5% w/w i/lub parafinę o temperaturze krzepnięcia 62?66°C, zawartości oleju nie większej niż 1,1% i penetracji mierzonej w 25°C nie większej niż 30 [0,1 mm] w ilości 2,7?10,9% w/w, wosk mikrokrystaliczny o lepkości kinematycznej w 100°C w zakresie 12?20 mm/s2, temperaturze krzepnięcia 68?76°C, zawartości oleju nie większej niż 1,5% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 15?25 [0,1 mm] w ilości 2,7?20,0% w/w, kopolimer etylenu i octanu winylu (EVA) o temperaturze kroplenia 90?100°C i gęstości 0,93?0,95 g/cm3 w ilości 8,0?24,0% w/w, wosk z syntezy Fischera-Tropscha o temperaturze krzepnięcia 68?72°C, zawartości oleju nie większej niż 1,03% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 9?16 [0,1 mm] w ilości 10,0?27,0% w/w, żywicę syntetyczną o temperaturze mięknienia 95?105°C i gęstości mierzonej w 25°C równej 0,97 kg/dm 3 w ilości 18,0?37,0% w/w, wosk Montana o temperaturze kroplenia 81?89°C, lepkości dynamicznej w temperaturze 140°C wynoszącej 10?20 mPa?s, penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 0,8?1,2 [0, 1 mm] w ilości 8,0?22,0% w/w i/lub żywicę naturalną o temperaturze mięknienia 80?90°C, lepkości w 160°C równej 150 mPa?s i temperaturze zeszklenia równej 45°C w ilości 13,0?18,0% w/w, barwnik o zawartości popiołu poniżej 0,05% w ilości 0,05?0,15% w/w. Istota sposobu otrzymywania wosku odlewniczego do układów wlewowych według wynalazku polega na tym, że do ogrzanego do temperatury 100?115°C reaktora wyposażonego w mieszadło wprowadza się parafinę o temperaturze krzepnięcia 54?58°C, zawartości oleju nie większej niż 1,1% i penetracji mierzonej w 25°C nie większej niż 25 [0,1 mm] w ilości od 3,9?19,5% w/w i/lub parafinę o temperaturze krzepnięcia 62?66°C, zawartości oleju nie większej niż 1,1% i penetracji mierzonej w 25°C nie większej niż 30 [0,1 mm] w ilości 2,7?10,9% w/w, wosk mikrokrystaliczny o lepkości kinematycznej w 100°C w zakresie 12?20 mm/s2, temperaturze krzepnięcia 68?76°C, zawartości oleju nie większej niż 1,5% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 15?25 [0,1 mm] w ilości 2,7?20,0% w/w, kopolimer etylenu i octanu winylu (EVA) o temperaturze kroplenia 90?100°C i gęstości 0,93?0,95 g/cm3 w ilości 8,0?24,0% w/w, wosk z syntezy Fischera-Tropscha o temperaturze krzepnięcia 68?72°C, zawartości oleju nie większej niż 1,03% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 9?16 [0,1 mm] w ilości 10,0? 27,0% i/lub wosk Montana o temperaturze kroplenia 81?89°C, lepkości dynamicznej w temperaturze 140°C wynoszącej 10?20 mPa?s, penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 0,8?1,2 [0,1 mm] w ilości 8,0?22,0% w/w. W reaktorze utrzymuje się temperaturę 100?115°C i miesza się do całkowitego rozpuszczenia składników. Następnie w reaktorze podnosi się temperaturę do 115?125°C i stopniowo dodaje się żywicę syntetyczną o temperaturze mięknienia 95?105°C i gęstości mierzonej w 25°C równej 0,97 kg/dm3 w ilości 18,0?37,0% w/w i/lub żywicę naturalną o temperaturze mięknienia 80?90°C, lepkości w 160°C równej 150 mPa?s i temperaturze zeszklenia równej 45°C w ilości 13,0?18,0% w/w. Całość miesza się przez 1 godz. w temperaturze 115?125°C do uzyskania jednorodnej mieszaniny, po czym do reaktora dodaje się barwnik o zawartości popiołu poniżej 0,05% w ilości 0,05?0,15% w/w i miesza się do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Właściwe parametry wyrobu gotowego uzyskuje się dzięki zastosowaniu parafiny o temperaturze krzepnięcia 62?66°C, wosku mikrokrystalicznego, kopolimeru etylenu i octanu winylu (EVA), który znacząco wpływa na poprawę własności technologicznych wosku odlewniczego do układów wlewowych, umożliwiając uzyskanie mniejszego skurczu liniowego oraz większej wytrzymałości masy modelowej na zginanie. Najistotniejszymi parametrami fizyko-chemicznymi gotowego wosku odlewniczego do układów wlewowych są skurcz liniowy, temperatury mięknienia metodą pierścienia i kuli, penetracja w 25°C, zawartość popiołu oraz lepkość kinematyczna w 100°C. Parametry fizyko-chemiczne gotowego produktu powinny mieścić się w następujących zakresach parametrów: skurcz liniowy w zakresie 1,0?1,6%, temperatura mięknienia metodą pierścienia i kuli w zakresie 65?80°C, zawartość popiołu nie wyższa niż 0,01% oraz lepkość kinematyczna w 100°C w zakresie 50,0?100,0 mm2/s, penetracja w 25°C w zakresie 3?11 [0,1 mm]. Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykładach wykonania wosku odlewniczego do układów wlewowych i sposobu otrzymywania tego wosku. Przykład 1 Wosk odlewniczy zawiera parafinę o temperaturze krzepnięcia 62?66°C, zawartości oleju nie większej niż 1,1% i penetracji mierzonej w 25°C nie większej niż 30 [0,1 mm] w ilości 6,9% w/w, wosk mikrokrystaliczny o lepkości kinematycznej w 100°C w zakresie 12?20 mm/s2, temperaturze krzepnięcia 68?76°C, zawartości oleju nie większej niż 1,5% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 4 PL 235 235 B1 15?25 [0,1 mm] w ilości 13,0% w/w, kopolimer etylenu i octanu winylu (EVA) o temperaturze krop lenia 90?100°C i gęstości 0,93?0,95 g/cm 3 w ilości 10,0% w/w, wosk z syntezy Fischera-Tropscha o temperaturze krzepnięcia 68?72°C, zawartości oleju nie większej niż 1,03% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 9?16 [0,1 mm] w ilości 20,0% w/w, żywicę syntetyczną o temperaturze mięknienia 95?105°C i gęstości mierzonej w 25°C równej 0,97 kg/dm 3 w ilości 30% w/w, wosk Montana o temp. kroplenia 81?89°C, lepkości dynamicznej w temperaturze 140°C wynoszącej 10?20 mPa?s, penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 0,8?1,2 [0,1 mm] w ilości 20% w/w oraz barwnik o zawartości popiołu poniżej 0,05% w ilości 0,1% w/w. Przykład 2 Wosk odlewniczy zawiera parafinę o temperaturze krzepnięcia 54?58°C, zawartości oleju nie większej niż 1,1% i penetracji mierzonej w 25°C nie większej niż 25 [0,1 mm] w ilości 5,9% wag, parafinę o temperaturze krzepnięcia 62?66°C, zawartości oleju nie większej niż 1,1% i penetracji mierzonej w 25°C nie większej niż 30 [0,1 mm] w ilości 6,0% w/w, wosk mikrokrystaliczny o lepkości kinematycznej w 100°C w zakresie 12?20 mm/s2, temperaturze krzepnięcia 68?76°C, zawartości oleju nie większej niż 1,5% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 15?25 [0,1 mm] w ilości 13,0% w/w, kopolimer etylenu i octanu winylu (EVA) o temperaturze kroplenia 90?100°C i gęstości 0,93?0,95 g/cm3 w ilości 15,0% w/w, wosk z syntezy Fischera-Tropscha o temperaturze krzepnięcia 68?72°C, zawartości oleju nie większej niż 1,03% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 9?16 [0,1 mm] w ilości 25,0% w/w, żywicę syntetyczną o temperaturze mięknienia 95?105°C i gęstości mierzonej w 25°C równej 0,97 kg/dm3 w ilości 20,0% w/w, żywicę naturalną o temperaturze mięknienia 80?90°C, lepkości w 160°C równej 150 mPa?s i temperaturze zeszklenia równej 45°C w ilości 15,0% w/w, barwnik o zawartości popiołu poniżej 0,05% w ilości 0,1% w/w. Przykład 3 Do ogrzanego do temperatury 105°C reaktora wyposażonego w mieszadło wprowadzono parafinę o temperaturze krzepnięcia 62?66°C, zawartości oleju nie większej niż 1,1% i penetracji mierzonej w 25°C nie większej niż 30 [0,1 mm] w ilości 6,9% w/w, wosk mikrokrystaliczny o lepkości kinematycznej w 100°C w zakresie 12?20 mm/s2, temperaturze krzepnięcia 68?76°C, zawartości oleju nie większej niż 1,5% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 15?25 [0,1 mm] w ilości 13% w/w, kopolimer etylenu i octanu winylu (EVA) o temperaturze kroplenia 90?100°C i gęstości 0,93?0,95 g/cm3 w ilości 10% w/w, wosk z syntezy Fischera-Tropscha o temperaturze krzepnięcia 68?72°C, zawartości oleju nie większej niż 1,03% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 9?16 [0,1 mm] w ilości 20%, wosk Montana o temperaturze kroplenia 81?89°C, lepkości dynamicznej w temperaturze 140°C wynoszącej 10?20 mPa?s, penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 0,8?1,2 [0,1 mm] w ilości 20% w/w, w reaktorze utrzymywano temperaturę 105°C i mieszano do całkowitego rozpuszczenia składników, a następnie w reaktorze podniesiono temperaturę do 115°C i stopniowo dodawano żywicę syntetyczną o temperaturze mięknienia 95?105°C i gęstości mierzonej w 25°C równej 0,97 kg/dm 3 w ilości 30% w/w. Następnie całość mieszano przez 1 godz. w temperaturze 115°C do uzyskania jednorodnej mieszaniny, po czym do reaktora dodano barwnik o zawartości popiołu poniżej 0,05% w ilości 0,1% w/w i mieszano do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Przykład 4 Do ogrzanego do temperatury 110°C reaktora wyposażonego w mieszadło wprowadzono parafinę o temperaturze krzepnięcia 54?58°C, zawartości oleju nie większej niż 1,1% i penetracji mierzonej w 25°C nie większej niż 25 [0,1 mm] w ilości od 5,9% w/w, parafinę o temperaturze krzepnięcia 62? 66°C, zawartości oleju nie większej niż 1,1% i penetracji mierzonej w 25°C nie większej niż 30 [0,1 mm] w ilości 6,0% w/w, wosk mikrokrystaliczny o lepkości kinematycznej w 100°C w zakresie 12?20 mm/s2, temperaturze krzepnięcia 68?76°C, zawartości oleju nie większej niż 1,5% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 15?25 [0,1 mm] w ilości 13,0% w/w, kopolimer etylenu i octanu winylu (EVA) o temperaturze kroplenia 90?100°C i gęstości 0,93?0,95 g/cm3 w ilości 15,0% w/w, wosk z syntezy Fischera-Tropscha o temperaturze krzepnięcia 68?72°C, zawartości oleju nie większej niż 1,03% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 9?16 [0,1 mm] w ilości 25% w/w, następnie w reaktorze utrzymywano temperaturę 110°C i mieszano do całkowitego rozpuszczenia składników, następnie w reaktorze podniesiono temperaturę do 120°C i stopniowo dodano żywicę syntetyczną o temperaturze mięknienia 95?105°C i gęstości mierzonej w 25°C równej 0,97 kg/dm 3 w ilości 20,0% w/w, żywicę naturalną o temperaturze mięknienia 80?90°C, lepkości w 160°C równej 150 mPa?s i temperaturze zeszklenia równej 45°C w ilości 15,0% w/w. Całość mieszano przez 1 godz. w temperaturze 120°C do uzyskania jednorodnej PL 235 235 B1 5 mieszaniny po czym do reaktora dodano barwnik o zawartości popiołu poniżej 0,05% w ilości 0,1% w/w i mieszano do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Wyniki oznaczeń parametrów fizykochemicznych mieszanek zestawionych według przykładów powyżej Wosk odlewniczy do układów wlewowych wg wynalazku może być wprowadzany do procesu technologicznego wykonywania elementów układów wlewowych stosowanych w odlewniach do produkcji odlewów precyzyjnych metodą traconego wosku. Metoda ta pozwala na wytwarzanie układów wlewowych o dowolnie skomplikowanych kształtach. Zastrzeżenia patentowe 1. Wosk odlewniczy do układów wlewowych zawierający parafinę, parafinę FT, kopolimer etylenu i octanu winylu (EVA), wosk polietylenowy i barwnik, znamienny tym, że zawiera parafinę o temperaturze krzepnięcia 54?58°C, zawartości oleju nie większej niż 1,1% i penetracji mierzonej w 25°C nie większej niż 25 [0,1 mm] w ilości od 3,9?19,5% w/w i/lub parafinę o temperaturze krzepnięcia 62?66°C, zawartości oleju nie większej niż 1,1% i penetracji mierzonej w 25°C nie większej niż 30 [0,1 mm] w ilości 2,7?10,9% w/w, wosk mikrokrystaliczny o lepkości kinematycznej w 100°C w zakresie 12?20 mm/s2, temperaturze krzepnięcia 68?76°C, zawartości oleju nie większej niż 1,5% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 15?25 [0,1 mm] w ilości 2,7?20,0% w/w, kopolimer etylenu i octanu winylu EVA o temperaturze kroplenia 90?100°C i gęstości 0,93?0,95 g/cm 3 w ilości 8,0?24,0% w/w, wosk z syntezy Fischera-Tropscha o temperaturze krzepnięcia 68?72°C, zawartości oleju nie większej niż 1,03% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 9?16 [0,1 mm] w ilości 10,0?27,0% w/w, żywicę syntetyczną o temperaturze mięknienia 95?105°C i gęstości mierzonej w 25°C równej 0,97 kg/dm3 w ilości 18,0?37,0% w/w, wosk Montana o temperaturze kroplenia 81?89°C, lepkości dynamicznej w temperaturze 140°C wynoszącej 10?20 mPa?s, penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 0,8?1,2 [0,1 mm] w ilości 8,0?22,0% w/w i/lub żywicę naturalną o temperaturze mięknienia 80?90°C, lepkości w 160°C równej 150 mPa?s i temperaturze zeszklenia równej 45°C w ilości 13,0?18,0% w/w, barwnik o zawartości popiołu poniżej 0,05% w ilości 0,05?0,15% w/w. 2. Sposób otrzymywania wosku odlewniczego do układów wlewowych na bazie parafiny, parafiny FT, kopolimeru etylenu i octanu winylu (EVA) i barwnika, znamienny tym, że do ogrzanego do temperatury 100?115°C reaktora wyposażonego w mieszadło wprowadza się parafinę o temperaturze krzepnięcia 54?58°C, zawartości oleju nie większej niż 1,1% i penetracji mierzonej w 25°C nie większej niż 25 [0,1 mm] w ilości od 3,9?19,5% w/w i/lub parafinę o temperaturze krzepnięcia 62?66°C, zawartości oleju nie większej niż 1,1% i penetracji mierzonej w 25°C nie większej niż 30 [0,1 mm] w ilości 2,7?10,9% w/w, wosk mikrokrystaliczny o lepkości kinematycznej w 100°C w zakresie 12?20 mm/s2, temperaturze krzepnięcia 68?76°C, zawartości oleju nie większej niż 1,5% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 6 PL 235 235 B1 15?25 [0,1 mm] w ilości 2,7?20,0% w/w, kopolimer etylenu i octanu winylu (EVA) o temperaturze kroplenia 90?100°C i gęstości 0,93?0,95 g/cm3 w ilości 8,0?24,0% w/w, wosk z syntezy Fischera-Tropscha o temperaturze krzepnięcia 68?72°C, zawartości oleju nie większej niż 1,03% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 9?16 [0,1 mm] w ilości 10,0?27,0% i/lub wosk Montana o temperaturze kroplenia 81?89°C, lepkości dynamicznej w temperaturze 140°C wynoszącej 10-20 mPa?s, penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 0,8?1,2 [0,1 mm] w ilości 8,0?22,0% w/w, w reaktorze utrzymuje się temperaturę 100?115°C i miesza się do całkowitego rozpuszczenia składników, następnie w reaktorze podnosi się temperaturę do 115? 125°C i stopniowo dodaje się żywicę syntetyczną o temperaturze mięknienia 95?105°C i gęstości mierzonej w 25°C równej 0,97 kg/dm 3 w ilości 18,0?37,0% w/w i/lub żywicę naturalną o temperaturze mięknienia 80?90°C, lepkości w 160°C równej 150 mPa?s i temperaturze zeszklenia równej 45°C w ilości 13,0?18,0% w/w, całość miesza się przez 1 godz. w temperaturze 115?125°C do uzyskania jednorodnej mieszaniny po czym do reaktora dodaje się barwnik o zawartości popiołu poniżej 0,05% w ilości 0,05?0,15% w/w i miesza się do uzyskania jednorodnej mieszaniny.

Grupy dyskusyjne