Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 235236 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 235236 B1


PL 235236 B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) (21) Numer zgłoszenia: 418781 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) PL 235236 (13) B1 (11) (51) Int.Cl. C08L 91/08 (2006.01) (22) Data zgłoszenia: 21.09.2016 Wosk modelowy i sposób otrzymywania wosku modelowego (73) Uprawniony z patentu: POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL (43) Zgłoszenie ogłoszono: 26.03.2018 BUP 07/18 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: (72) Twórca(y) wynalazku: IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL 15.06.2020 WUP 07/20 (74) Pełnomocnik: PL 235236 B1 rzecz. pat. Krystyna Kozak 2 PL 235 236 B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest wosk modelowy i sposób otrzymywania wosku modelowego przeznaczonego do produkcji modeli woskowych, zwłaszcza do produkcji odlewów precyzyjnych wykorzystywanych w lotnictwie metodą traconego wosku. Z polskiego zgłoszenia nr P-316862 znana jest masa plastyczna znamienna tym, że składa się z 4?6 cz. wagowych metylocelulozy lub jej pochodnych, 0,1?1 cz. wagowych wypełniacza i wodnego roztworu, składającego się z 1?7 cz. wagowych wody 0,5?3 cz. wagowych plastyfikatora, 0?0,1 cz. wagowych barwnika, 0?0,1 cz. wagowych środka zapachowego i 0?1% środka konserwującego. Jako plastyfikator stosuje się glikole, np. propylenowy, a jako wypełniacz ? substancję mineralną, np. kaolin. Znana z opisu patentowego nr US 6485553 B1 kompozycja wosku zawiera politereftalan etylenu w ilości od około 5 do około 50 części wagowych sumy kompozycji wosku i wosku w zakresie od około 50 do około 95 części wagowych całej kompozycji wosku. Woski są wybrane z grupy składającej się z wosków roślinnych, wosków mineralnych, materiałów żywicznych pochodzących z rafinacji ropy naftowej i obróbki drewna, żywice terpenowe, typu wosku naftowego, niższe węglowodory alkilowe, wosk mikrokrystaliczny, wosk syntetyczny i polimery oraz ich mieszaniny. Wosk roślinny wybrany jest z grupy składającej się z wosku Carnauba i/lub wosku kandelila. Kompozycja wosku ponadto zawiera wypełniacz w postaci kwasu organicznego wybranego z grupy obejmującej kwas fumarowy, kwas adypinowy, kwas tereftalowy, kwas izoftalowy i ich mieszanin, przy czym wspomniany politereftalan etylenu jest obecny w ilości w zakresie od około 5 do około 50 części wagowych całej kompozycji wosku. Kompozycja wosku zawiera materiał wypełniający wybrany z grupy składającej się z polistyrenu, polistyrenu usieciowanego diwinylobenzenem, mocznika, poliakrylanu, octanu celulozy i bisfenolu, w którym wymieniony politereftalan etylenu jest obecny w ilość w zakresie od około 5 do około 50 części wagowych całej kompozycji wosku. Znana z opisu patentowego nr US 3822138 kompozycja wosków znamienna tym, że zawiera wosk przemysłowy i wydrążony węgiel mikrosferyczny o gęstości cząstek 0,4?1,2 g/ml, a wielkość cząstek 10?300 mikronów jest w ilości 20?60% objętościowych tego wosku. Wosk jest wybrany z grupy składającej się z wosków pochodzących z ropy naftowej, wosku kandelila, wosku Carnauba, wosku pszczelego, a także ich mieszaniny. Kompozycja zawiera ponadto składnik dodatkowy wybrany z grupy składającej się z kalafonii i amidów. Znana z opisu patentowego nr US 4144075 kompozycja wosków odlewniczych do stosowania w procesie odlewania wosku, składa się z gaczu bazowego w zakresie od 120° do 180°F i około 5 do 60% wagowych końcowej kompozycji w postaci heksametylenotetraminy jako wypełniacza, kompozycji wosku. Kompozycja wosku zawiera od około 0 do 15% wosku roślinnego, około 20 do 60% wosku z ropy naftowej, na które składają się z mieszaniny parafin o temperaturze topnienia 120°?160°F i wosków mikrokrystalicznych o temperaturze topnienia od około 135° do 195°F, od około 1 do 12% wosków syntetycznych i około 13 do 79% żywic wybranych spośród chlorowanych aromatycznych żywic węglowodorowych i pochodzących z rafinacji ropy naftowej i produktów z drewna. Wosk roślinny jest woskiem Carnauba lub woskiem kandelila. Kompozycja wosków odlewniczych do wykorzystania w procesie odlewania wosków, który składa się z gaczu bazowego w zakresie od 120° do 180°F i około 5 do 60% wagowych końcowej kompozycji w postaci heksametylenotetraminy jako wypełniacza, że heksametylenotetramina ma wielkość cząstek, taką że 95% wagowych przechodzi przez sito 100 mesh (US Standardowy numer sita) i co najmniej 90% wagowych pozostawało na sicie 170 mesh, przy czym kompozycja wosku mająca niską zawartość popiołu, zwykle poniżej około 0,02% wagowych, i przy czym kompozycja woskowa jest wymiarowo stabilna i o wystarczającej twardości celu wytworzenia dopuszczalnego wzoru, przy czym twardość, w odniesieniu do D-5 badanie penetracji ASTM igłą za pomocą Inwestycje Casting Institute modyfikację 450 g całkowitej wagi na igłę, z pomiaru od 2 do 30 dziesiątych milimetra. Kompozycji wosku odlewniczego składa się z gaczu bazowego w zakresie od 120° do 180°F i heksametylenotetraminy w postaci wypełniacza, jest o następującym składzie: 6,2% wagowych wosku Carnauba; 29,9% wagowych chlorowanej żywicy fenylu o temperaturze mięknienia 100°C, przy czym żywica zawiera 59,0?60,6% chloru i o ciężarze właściwym 1,670 (25°/25°C) i destylującej w zakresie 280°?335°C przy 5 mm Hg, 6,8% wagowych wosku mikrokrystalicznego o temperaturze mięknienia około 178°F, 3,9% wagowych wosku mikrokrystalicznego o temperaturze mięknienia około 171°F, 9,6% wagowych wosku parafinowego o temperaturze mięknienia około 145°F, 0,8% wagowych polietylenu o temperaturze mięknienia metodą pierścienia i kuli około 222°F i 42,8% wagowych wspomnianego PL 235 236 B1 3 wypełniacza heksametylenotetraminy o wielkości cząstek takiej, że 95% masy przechodzi przez sito 100 mesh serii US standardowego sita i co najmniej 90% wagowych pozostawało na sicie 170 mesh. Kompozycja wosku odlewniczego o następującym składzie: 40% wagowych żywicy politerpenowej o ciężarze właściwym 0,995 (25°/25°C) i temperaturze mięknienia metodą pierścienia i kuli około 135°C; 21,6% wagowych wosku parafinowego o temperaturze mięknienia około 156°F; 14,4% wagowych wosku mikrokrystalicznego o temperaturze mięknienia około 178°F; 4,0% wagowych polietylenu o temperaturze mięknienia 244°?262°F do 20% wagowych wypełniacza heksametylenotetramina. Kompozycja wosku odlewniczego o następującym składzie: 35% wagowych żywicy politerpenowej o gęstości 9,995 (25°/25°C) i temperaturze mięknienia metodą pierścienia i kuli około 115°C; 19% wagowych wosku parafinowego o temperaturze mięknienia około 145°F; 12,5% wagowych wosku mikrokrystalicznego o temperaturze mięknienia około 178°F; 3,5% wagowych polietylenu o temperaturze mięknienia metoda pierścienia i kuli około 130°C i 30% wagowych wypełniacza heksametylenotetramina. Znana z opisu patentowego nr US 3880790 kompozycja wosków odlewniczych zawiera około 25% podstawionego polistyrenu, wybranego z grupy składającej się z polimerów i kopolimerów alfaalkilostyrenu, polimerów lub kopolimerów beta-alkilostyrenu; polimerów lub kopolimerów alkilobenzenów winylowych zawierających powtarzające się jednostki, kopolimerów styrenu z alfa-alkilostyrenów i alkilobenzenów winylu lub oba, przy czym zawartość styrenu nie przekracza 50%. Polimery otrzymane przez alkilowanie polistyrenu, w którym co najmniej połowa pierścieni aromatycznych jest podstawiona alkilem lub polimery wielopodstawione styrenu zawierają powtarzające się jednostki, w których R oznacza niższy akryl, R1 oznacza H lub grupę alkilową, a co najmniej dwie z grup R1 z (6) alkilu, a n wynosi od 0 do 3, wspomniane podstawione polistyreny o temperaturze mięknienia metodą pierścienia i kuli 50?150°C i ciężarze cząsteczkowym około 200?8000. Pozostałą część kompozycji stanowi wosk lub materiał podobny do wosku, z lub bez innych żywic i wypełniacze, przy czym ta kompozycja ma temperaturę krzepnięcia w zakresie 55?70°C i niski skurcz oraz zwiększoną sztywność. Kompozycja wosku zawiera około 25?75% wagowych podstawionego polistyrenu. Kompozycja wosku zawiera około 30?60% wagowych podstawionego polistyrenu. W kompozycji polistyren podstawiony jest kopolimerem winylotoluenu/alfa-metylostyrenu lub polistyren podstawiony jest kopolimerem winylotoluenu/alfa-metylostyrenu lub polistyren podstawiony jest kopolimerem winylotoluenu/alfa-metylostyrenu. Kompozycja wosku zawiera od około 25?75% podstawionego polistyrenu, do około 75% wosku lub materiału podobnego do wosku i około 0?50% innych żywic, wypełniaczy, substancji chemicznych tłuszczowych i barwników. Kompozycja wosku odlewniczego zawiera 55 części wagowych kopolimeru alfa-metylostyrenu i winylotoluenu, o ciężarze cząsteczkowym 1000 i punkcie mięknienia 92°C, 35 części wagowych wosku parafinowego o temperaturze topnienia 70°C i 10 części wagowych wosku Montana. Kompozycja wosku odlewniczego zawiera 55 części wagowych kopolimeru alfa-metylostyrenu i winylotoluenu o ciężarze cząsteczkowym 1000 i temperaturze mięknienia 92°C, 35 części wagowych parafiny o temperaturze topnienia 70°C, i 10 części wagowych wosku Carnauba. Kompozycja wosku odlewniczego zawiera 35% kopolimeru alfa-metylostyrenu i winylotoluenu, 45% parafiny w temperaturze topnienia 70°C, 10% wosku Carnauba, 5% wosku mikrokrystalicznego o temperaturze topnienia od 90°C i 5% wosku mikrokrystalicznego o temperaturze topnienia od 85°C. W polskim zgłoszeniu wynalazku nr P-316862 przedstawiono sposób otrzymywania masy plastycznej, który polega na zmieszaniu 4?6 cz. wagowych metylocelulozy lub jej pochodnych z 0,1?1 cz. wagową wypełniacza i dodaniu tej mieszaniny do wstępnie podgrzanego do temperatury 20?65°C wodnego roztworu, składającego się z 1?7 cz. wagowych wody, 0,5?3 cz. wagowych plastyfikatora, 0?0,1 cz. wagowych barwnika, 0?0,1 cz. wagowych środka zapachowego i 0?1% środka konserwującego, a następnie intensywnym mieszaniu do czasu wchłonięcia roztworu. Z polskiego zgłoszenia wynalazku nr PL-315307(A1) znany jest sposób produkcji wosku do modelowania polegający na tym, że cerezynę kosmetyczną w ilości 68?85% wagowych powstałą na bazie mieszanin stałych węglowodorów naftowych w procesie rozpuszczalnikowego odparafinowania frakcji olejowej o zakresie temperatur wrzenia 480?560°C dodatkowo podpoconych na komorach potnych, względnie uzyskanych przy zastosowaniu III stopnia rozpuszczalnikowego odparafinowania o zawartości oleju do 2% wagowych, zrafinowanych dwoma porcjami ziemi odbarwiającej po 2% wagowych każda w temperaturze 110?115°C stapia się w temperaturze 140?150°C z polietylenem lub woskiem polietylenowym w ilości 5?15% wagowych oraz żywicą syntetyczną w ilości od 2?17% wagowych. W sposobie 4 PL 235 236 B1 produkcji korzystnie uzyskaną mieszaninę stapia się w temperaturze 140?150°C z tlenkiem cynku w ilości 0,2?5% wagowych Znane i stosowane w odlewniach precyzyjnych woski modelowe nie gwarantują stabilnych właściwości technologicznych produkowanych modeli woskowych. Znane sposoby wytwarzania mas modelowych, nie zapewniają produkcji wosku modelowego do produkcji modeli woskowych o stabilnych właściwościach. Celem wynalazku jest opracowanie wosku modelowego, w którym tak dobrano jakościowo i ilościowo składniki, że powstały wosk modelowy wykazuje nieoczekiwanie korzystne trwałe właściwości, które zapewnią w technologii wytapiania modeli metodą traconego wosku uzyskiwanie powtarzalności kształtu, odpowiednią jakość powierzchni modelu oraz wysoką wytrzymałość i stabilność wymiarową tych odlewów. Sposób otrzymywania wosku modelowego jest również celem wynalazku. Wosk modelowy według wynalazku otrzymuje się w procesie komponowania parafiny i/lub wosku mikrokrystalicznego i/lub kopolimeru etylenu i octanu winylu (EVA) i/lub wosku otrzymanego w wyniku syntezy Fischera-Tropscha, zwanego dalej parafiną FT i/lub wosku polietylenowego, żywicy syntetycznej, żywicy naturalnej i/lub wosku Montana, barwnika oraz wypełniacza polimerowego. Wosk modelowy według wynalazku zawiera parafinę o temperaturze krzepnięcia 54?58°C, zawartości oleju nie większej niż 1,1% i penetracji mierzonej w 25°C nie większej niż 25 [0,1 mm] w ilości od 1,8?18,8% w/w i/lub parafinę o temperaturze krzepnięcia 62?66°C, zawartości oleju nie większej niż 1,1% i penetracji mierzonej w 25°C nie większej niż 30 [0,1 mm] w ilości 3,0?11,0% w/w i/lub wosk mikrokrystaliczny o lepkości kinematycznej w 100°C w zakresie 12?20 mm/s2, temperaturze krzepnięcia 68?76°C, zawartości oleju nie większej niż 1,5% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 15?25 [0,1 mm] w ilości 1,3?20,0% w/w i/lub wosk Montana o temperaturze kroplenia 81?89°C, lepkości dynamicznej w temperaturze 140°C wynoszącej 10?20 mPa?s, penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 0,8?1,2 [0,1 mm] w ilości 2,0?12,0% w/w i/lub wosk Carnauba o temperaturze topnienia 78?95°C, liczbie kwasowej 2?6 mgKOH/g i liczbie zmydlania 78?88 mgKOH/g w ilości 0,1?3,0% w/w i/lub wosk z syntezy Fischera-Tropscha o temperaturze krzepnięcia 68?72°C, zawartości oleju nie większej niż 1,03% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 9?16 [0,1 mm] w ilości 5,0?17,0% w/w i/lub kopolimer etylenu i octanu winylu (EVA) o temperaturze kroplenia 90?100°C i gęstości 0,93?0,95 g/cm3 w ilości 2,0?12,0% w/w, żywicę syntetyczną o temperaturze mięknienia 95?105°C i gęstości mierzonej w 25°C równej 0,97 kg/dm3 w ilości 4,0?32,0% w/w, żywicę naturalną o temperaturze mięknienia 80?90°C, lepkości w 160°C równej 150 mPa?s i temperaturze zeszklenia równej 45°C w ilości 8,0?32,0% w/w i/lub wosk polietylenowy o temperaturze kroplenia 100?108°C i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 1?5 [0,1 mm] w ilości 1,0?10,0% w/w, barwnik o zawartości popiołu poniżej 0,05% w ilości 0,05?0,3% w/w, wypełniacz polimerowy w postaci sieciowanego polistyrenu (XLPS) o gęstości względnej 1,02?1,05 i średniej wielkości cząstek w przedziale 30?100 ?m, pozostałości po spopielaniu poniżej 0,05% w ilości 33,0?42,0% w/w. Sposób otrzymywania wosku modelowego według wynalazku polega na tym, że do ogrzanego do temperatury 100?115°C reaktora wyposażonego w mieszadło wprowadza się parafinę o temperaturze krzepnięcia 54?58°C, zawartości oleju nie większej niż 1,1% i penetracji mierzonej w 25°C nie większej niż 25 [0,1 mm] w ilości od 1,8?18,8% w/w i/lub parafinę o temperaturze krzepnięcia 62?66°C, zawartości oleju nie większej niż 1,1% i penetracji mierzonej w 25°C nie większej niż 30 [0,1 mm] w ilości 3,0?11,0% w/w i/lub wosk mikrokrystaliczny o lepkości kinematycznej w 100°C w zakresie 12?20 mm/s2, temperaturze krzepnięcia 68?76°C, zawartości oleju nie większej niż 1,5% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 15?25 [0,1 mm] w ilości 1,3?20,0% w/w i/lub wosk Montana o temperaturze kroplenia 81?89°C, lepkości dynamicznej w temperaturze 140°C wynoszącej 10?20 mPa?s, penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 0,8?1,2 [0,1 mm] w ilości 2,0?12,0% w/w i/lub wosk Carnauba o temperaturze topnienia 78?95°C, liczbie kwasowej 2?6 mgKOH/g i liczbie zmydlania 78?88 mgKOH/g w ilości 0,1?3,0% w/w i/lub wosk z syntezy Fischera-Tropscha o temperaturze krzepnięcia 68?72°C, zawartości oleju nie większej niż 1,03% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 9?16 [0,1 mm] w ilości 5,0?17,0% w/w i/lub kopolimer etylenu i octanu winylu (EYA) o temperaturze kroplenia 90?100°C i gęstości 0,93?0,95 g/cm3 w ilości 2,0?12,0% w/w, a następnie zawartość reaktora miesza się w temperaturze 100?110°C, a po uzyskaniu jednorodnej mieszaniny podnosi się temperaturę do 110?125°C i dodaje się żywicę syntetyczną o temperaturze mięknienia 95?105°C i gęstości mierzonej w 25°C równej 0,97 kg/dm3 w ilości 4,0?32,0% w/w, żywicę naturalną o temperaturze mięknienia 80?90°C, lepkości w 160°C równej 150 mPa?s i temperaturze zeszklenia równej 45°C w ilości 8,0?32,0% w/w i/lub wosk polietylenowy o temperaturze kroplenia 100?108°C i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 1?5 [0,1 mm] PL 235 236 B1 5 w ilości 1,0?10,0% w/w, zawartość reaktora miesza się w temperaturze 110?125°C przez 0,5?2 godzin do ujednorodnienia mieszaniny, po czym dodaje się barwnik o zawartości popiołu poniżej 0,05% w ilości 0,05?0,3% w/w, zawartość reaktora miesza się do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie stopniowo dodaje się wypełniacz polimerowy w postaci sieciowanego polistyrenu (XLPS) o gęstości względnej 1,02?1,05 i średniej wielkości cząstek w przedziale 30?100 ?m, pozostałości po spopielaniu poniżej 0,05% w ilości 33,0?42,0% w/w i miesza się do uzyskania jednorodnej zawiesiny. Właściwe parametry wyrobu gotowego uzyskuje się dzięki zastosowaniu specyficznej kompozycji wosku modelowego, w tym również przez dodanie wypełniacza polimerowego w postaci sieciowanego polistyrenu (XLPS) w odpowiedniej ilości, która znacząco wpływa na poprawę własności technologicznych wosku modelowego, umożliwiając uzyskanie stabilności wymiarowej, niskiej zawartości popiołu, mniejszym skurczem liniowym, odpowiednią twardością i sztywnością oraz większą wytrzymałością masy modelowej na zginanie oraz zapewnienie odpowiedniej gładkości powierzchni powstałego modelu. Najistotniejszymi parametrami fizyko-chemicznymi gotowego wosku modelowego są skurcz liniowy, temperatura mięknienia metodą pierścienia i kuli, zawartość popiołu oraz lepkość dynamiczna w 100°C i penetracja w 25°C. Parametry fizyko-chemiczne gotowego produktu powinny mieścić się w następujących zakresach parametrów: skurcz liniowy w zakresie 0,6?1,4%, temperatura mięknienia metodą pierścienia i kuli w zakresie 66?90°C, zawartość popiołu poniżej 0,05% oraz lepkość dynamiczna w 100°C w zakresie 130?420 mPa?s i penetracja w 25°C w zakresie 1?6 [0,1 mm]. Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykładach wykonania wosku modelowego i sposobu otrzymywania tego wosku. Przykład 1 Wosk modelowy zawiera parafinę o temperaturze krzepnięcia 62?66°C, zawartości oleju nie większej niż 1,1% i penetracji mierzonej w 25°C nie większej niż 30 [0,1 mm] w ilości 4,8% w/w, wosk mikrokrystaliczny o lepkości kinematycznej w 100°C w zakresie 12?20 mm/s2, temperaturze krzepnięcia 68?76°C, zawartości oleju nie większej niż 1,5% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 15?25 [0,1 mm] w ilości 10% w/w, wosk Montana o temp. kroplenia 81?89°C, lepkości dynamicznej w temperaturze 140°C wynoszącej 10?20 mPa?s, penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 0,8?1,2 [0,1 mm] w ilości 10% w/w, wosk z syntezy Fischera-Tropscha o temperaturze krzepnięcia 68?72°C, zawartości oleju nie większej niż 1,03% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 9?16 [0,1 mm] w ilości 15% w/w, żywicę syntetyczną o temperaturze mięknienia 95?105°C i gęstości mierzonej w 25°C równej 0,97 kg/dm 3 w ilości 25% w/w, barwnik o zawartości popiołu poniżej 0,05% w ilości 0,2% w/w, wypełniacz polimerowy w postaci sieciowanego polistyrenu (XLPS) o gęstości względnej 1,02?1,05 i średniej wielkości cząstek w przedziale 30?100 ?m, pozostałości po spopielaniu poniżej 0,05% w ilości 35% w/w. Przykład 2 Wosk modelowy zawiera parafinę o temperaturze krzepnięcia 54?58°C, zawartości oleju nie większej niż 1,1% i penetracji mierzonej w 25°C nie większej niż 25 [0,1 mm] w ilości od 2,8% w/w, parafinę o temperaturze krzepnięcia 62?66°C, zawartości oleju nie większej niż 1,1% i penetracji mierzonej w 25°C nie większej niż 30 [0,1 mm] w ilości 6,0% w/w, wosk mikrokrystaliczny o lepkości kinematycznej w 100°C w zakresie 12?20 mm/s2, temperaturze krzepnięcia 68?76°C, zawartości oleju nie większej niż 1,5% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 15?25 [0,1 mm] w ilości 11,0% w/w, wosk z syntezy Fischera-Tropscha o temperaturze krzepnięcia 68?72°C, zawartości oleju nie większej niż 1,03% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 9?16 [0,1 mm] w ilości 10% w/w, kopolimer etylenu i octanu winylu (EVA) o temperaturze kroplenia 90?100°C i gęstości 0,93?0,95 g/cm3 w ilości 8,0% w/w, żywicę syntetyczną o temperaturze mięknienia 95?105°C i gęstości mierzonej w 25°C równej 0,97 kg/dm3 w ilości 15,0% w/w, żywicę naturalną o temperaturze mięknienia 80?90°C, lepkości w 160°C równej 150 mPa?s i temperaturze zeszklenia równej 45°C w ilości 10,0% w/w, wosk polietylenowy o temperaturze kroplenia 100?108°C i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 1?5 [0,1 mm] w ilości 2,0% w/w, barwnik o zawartości popiołu poniżej 0,05% w ilości 0,2% w/w, wypełniacz polimerowy w postaci sieciowanego polistyrenu (XLPS) o gęstości względnej 1,02?1,05 i średniej wielkości cząstek w przedziale 30?100 ?m, pozostałości po spopielaniu poniżej 0,05% w ilości 35,0% w/w. Przykład 3 Wosk modelowy zawiera parafinę o temperaturze krzepnięcia 54?58°C, zawartości oleju nie większej niż 1,1% i penetracji mierzonej w 25°C nie większej niż 25 [0,1 mm] w ilości od 9,0% w/w, wosk mikrokrystaliczny o lepkości kinematycznej w 100°C w zakresie 12?20 mm/s2, temperaturze krzepnięcia 6 PL 235 236 B1 68?76°C, zawartości oleju nie większej niż 1,5% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 15?25 [0,1 mm] w ilości 8,8% w/w, wosk Carnauba o temperaturze topnienia 78?95°C, liczbie kwasowej 2?6 mgKOH/g i liczbie zmydlania 78?88 mgKOH/g w ilości 1,0% w/w, wosk z syntezy Fischera-Tropscha o temperaturze krzepnięcia 68?72°C, zawartości oleju nie większej niż 1,03% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 9?16 [0,1 mm] w ilości 8,0% w/w, kopolimer etylenu i octanu winylu (EVA) o temperaturze kroplenia 90?100°C i gęstości 0,93?0,95 g/cm3 w ilości 3,0% w/w, żywicę syntetyczną o temperaturze mięknienia 95?105°C i gęstości mierzonej w 25°C równej 0,97 kg/dm3 w ilości 8,0% w/w, żywicę naturalną o temperaturze mięknienia 80?90°C, lepkości w 160°C równej 150 mPa?s i temperaturze zeszklenia równej 45°C w ilości 25,0% w/w, barwnik o zawartości popiołu poniżej 0,05% w ilości 0,2% w/w, wypełniacz polimerowy w postaci sieciowanego polistyrenu (XLPS) o gęstości względnej 1,02?1,05 i średniej wielkości cząstek w przedziale 30?100 ?m, pozostałości po spopielaniu poniżej 0,05% w ilości 37,0% w/w. Przykład 4 Wosk modelowy zawiera parafinę o temperaturze krzepnięcia 54?58°C, zawartości oleju nie większej niż 1,1% i penetracji mierzonej w 25°C nie większej niż 25 [0,1 mm] w ilości od 7,1% w/w, parafinę o temperaturze krzepnięcia 62?66°C, zawartości oleju nie większej niż 1,1% i penetracji mierzonej w 25°C nie większej niż 30 [0,1 mm] w ilości 4,5% w/w, wosk mikrokrystaliczny o lepkości kinematycznej w 100°C w zakresie 12?20 mm/s2, temperaturze krzepnięcia 68?76°C, zawartości oleju nie większej niż 1,5% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 15?25 [0,1 mm] w ilości 2,3% w/w, wosk Carnauba o temperaturze topnienia 78?95°C, liczbie kwasowej 2?6 mgKOH/g i liczbie zmydlania 78?88 mgKOH/g w ilości 2,0% w/w, wosk z syntezy Fischera-Tropscha o temperaturze krzepnięcia 68?72°C, zawartości oleju nie większej niż 1,03% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 9?16 [0,1 mm] w ilości 14,0% w/w, kopolimer etylenu i octanu winylu (EVA) o temperaturze kroplenia 90?100°C i gęstości 0,93?0,95 g/cm3 w ilości 10% w/w, żywicę syntetyczną o temperaturze mięknienia 95?105°C i gęstości mierzonej w 25°C równej 0,97 kg/dm 3 w ilości 15,0% w/w, żywicę naturalną o temperaturze mięknienia 80?90°C, lepkości w 160°C równej 150 mPa?s i temperaturze zeszklenia równej 45°C w ilości 10,0% w/w, barwnik o zawartości popiołu poniżej 0,05% w ilości 0,1% w/w, wypełniacz polimerowy w postaci sieciowanego polistyrenu (XLPS) o gęstości względnej 1,02?1,05 i średniej wielkości cząstek w przedziale 30?100 ?m, pozostałości po spopielaniu poniżej 0,05% w ilości 35,0% w/w. Przykład 5 Do ogrzanego do temperatury 100°C reaktora wyposażonego w mieszadło wprowadzono parafinę o temperaturze krzepnięcia 62?66°C, zawartości oleju nie większej niż 1,1% i penetracji mierzonej w 25°C nie większej niż 30 [0,1 mm] w ilości 4,8% w/w, wosk mikrokrystaliczny o lepkości kinematycznej w 100°C w zakresie 12?20 mm/s2, temperaturze krzepnięcia 68?76°C, zawartości oleju nie większej niż 1,5% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 15?25 [0,1 mm] w ilości 10,0% w/w, wosk Montana o temperaturze kroplenia 81?89°C, lepkości dynamicznej w temperaturze 140°C wynoszącej 10?20 mPa?s, penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 0,8?1,2 [0,1 mm] w ilości 10,0% w/w, wosk z syntezy FischeraTropscha o temperaturze krzepnięcia 68?72°C, zawartości oleju nie większej niż 1,03% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 9?16 [0,1 mm] w ilości 15,0% w/w, a następnie zawartość reaktora mieszano w temperaturze 100°C, a po uzyskaniu jednorodnej mieszaniny podniesiono temperaturę do 110°C i dodano żywicę syntetyczną o temperaturze mięknienia 95?105°C i gęstości mierzonej w 25°C równej 0,97 kg/dm3 w ilości 25,0% w/w. Zawartość reaktora mieszano w temperaturze 110°C przez 0,5?2 godzin do ujednorodnienia mieszaniny, po czym dodano barwnik o zawartości popiołu poniżej 0,05% w ilości 0,2% w/w, zawartość reaktora mieszano do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie stopniowo dodano wypełniacz polimerowy w postaci sieciowanego polistyrenu (XLPS) o gęstości względnej 1,02?1,05 i średniej wielkości cząstek w przedziale 30?100 ?m, pozostałości po spopielaniu poniżej 0,05% w ilości 35,0% w/w i mieszano do uzyskania jednorodnej zawiesiny. Przykład 6 Do ogrzanego do temperatury 105°C reaktora wyposażonego w mieszadło wprowadzono parafinę o temperaturze krzepnięcia 54?58°C, zawartości oleju nie większej niż 1,1% i penetracji mierzonej w 25°C nie większej niż 25 [0,1 mm] w ilości od 2,8% w/w, parafinę o temperaturze krzepnięcia 62?66°C, zawartości oleju nie większej niż 1,1% i penetracji mierzonej w 25°C nie większej niż 30 [0,1 mm] w ilości 6,0% w/w, wosk mikrokrystaliczny o lepkości kinematycznej w 100°C w zakresie 12?20 mm/s2, temperaturze krzepnięcia 68?76°C, zawartości oleju nie większej niż 1,5% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 15?25 [0,1 mm] w ilości 11,0% w/w, wosk z syntezy Fischera-Tropscha o temperaturze krzepnięcia 68?72°C, zawartości oleju nie większej niż 1,03% i penetracji mierzonej PL 235 236 B1 7 w 25°C w zakresie 9?16 [0,1 mm] w ilości 10,0% w/w, kopolimer etylenu i octanu winylu (EVA) o temperaturze kroplenia 90?100°C i gęstości 0,93?0,95 g/cm3 w ilości 8,0% w/w, a następnie zawartość reaktora mieszano w temperaturze 105°C, a po uzyskaniu jednorodnej mieszaniny podniesiono temperaturę do 115°C i dodano żywicę syntetyczną o temperaturze mięknienia 95?105°C i gęstości mierzonej w 25°C równej 0,97 kg/dm 3 w ilości 15,0% w/w, żywicę naturalną o temperaturze mięknienia 80?90°C, lepkości w 160°C równej 150 mPa?s i temperaturze zeszklenia równej 45°C w ilości 10,0% w/w, wosk polietylenowy o temperaturze kroplenia 100?108°C i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 1?5 [0,1 mm] w ilości 2,0% w/w. Zawartość reaktora mieszano w temperaturze 115°C przez 0,5?2 godzin do ujednorodnienia mieszaniny, po czym dodano barwnik o zawartości popiołu poniżej 0,05% w ilości 0,2% w/w, zawartość reaktora mieszano do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie stopniowo dodano wypełniacz polimerowy w postaci sieciowanego polistyrenu (XLPS) o gęstości względnej 1,02?1,05 i średniej wielkości cząstek w przedziale 30?100 ?m, pozostałości po spopielaniu poniżej 0,05% w ilości 35,0% w/w i mieszano do uzyskania jednorodnej zawiesiny. Przykład 7 Do ogrzanego do temperatury 110°C reaktora wyposażonego w mieszadło wprowadzono parafinę o temperaturze krzepnięcia 54?58°C, zawartości oleju nie większej niż 1,1% i penetracji mierzonej w 25°C nie większej niż 25 [0,1 mm] w ilości od 9,0% w/w, wosk mikrokrystaliczny o lepkości kinematycznej w 100°C w zakresie 12?20 mm/s2, temperaturze krzepnięcia 68?76°C, zawartości oleju nie większej niż 1,5% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 15?25 [0,1 mm] w ilości 8,8% w/w, wosk Carnauba o temperaturze topnienia 78?95°C, liczbie kwasowej 2?6 mgKOH/g i liczbie zmydlania 78?88 mgKOH/g w ilości 1,0% w/w, wosk z syntezy Fischera-Tropscha o temperaturze krzepnięcia 68?72°C, zawartości oleju nie większej niż 1,03% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 9?16 [0,1 mm] w ilości 8,0% w/w, kopolimer etylenu i octanu winylu (EVA) o temperaturze kroplenia 90?100°C i gęstości 0,93?0,95 g/cm3 w ilości 3,0% w/w, a następnie zawartość reaktora mieszano w temperaturze 110°C, a po uzyskaniu jednorodnej mieszaniny podniesiono temperaturę do 120°C i dodano żywicę syntetyczną o temperaturze mięknienia 95?105°C i gęstości mierzonej w 25°C równej 0,97 kg/dm3 w ilości 8,0% w/w, żywicę naturalną o temperaturze mięknienia 80?90°C, lepkości w 160°C równej 150 mPa?s i temperaturze zeszklenia równej 45°C w ilości 25,0% w/w. Zawartość reaktora mieszano w temperaturze 120°C przez 0,5?2 godzin do ujednorodnienia mieszaniny, po czym dodano barwnik o zawartości popiołu poniżej 0,05% w ilości 0,2% w/w. Zawartość reaktora mieszano do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie stopniowo dodano wypełniacz polimerowy w postaci sieciowanego polistyrenu (XLPS) o gęstości względnej 1,02?1,05 i średniej wielkości cząstek w przedziale 30?100 ?m, pozostałości po spopielaniu poniżej 0,05% w ilości 37,0% w/w i mieszano do uzyskania jednorodnej zawiesiny. Przykład 8 Do ogrzanego do temperatury 110°C reaktora wyposażonego w mieszadło wprowadzono parafinę o temperaturze krzepnięcia 54?58°C, zawartości oleju nie większej niż 1,1% i penetracji mierzonej w 25°C nie większej niż 25 [0,1 mm] w ilości od 7,1% w/w, parafinę o temperaturze krzepnięcia 62?66°C, zawartości oleju nie większej niż 1,1% i penetracji mierzonej w 25°C nie większej niż 30 [0,1 mm] w ilości 4,5% w/w, wosk mikrokrystaliczny o lepkości kinematycznej w 100°C w zakresie 12?20 mm/s2, temperaturze krzepnięcia 68?76°C, zawartości oleju nie większej niż 1,5% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 15?25 [0,1 mm] w ilości 2,3% w/w, wosk Carnauba o temperaturze topnienia 78?95°C, liczbie kwasowej 2?6 mgKOH/g i liczbie zmydlania 78?88 mgKOH/g w ilości 2,0% w/w, wosk z syntezy Fischera-Tropscha o temperaturze krzepnięcia 68?72°C, zawartości oleju nie większej niż 1,03% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 9?16 [0,1 mm] w ilości 14,0% w/w, kopolimer etylenu i octanu winylu (EVA) o temperaturze kroplenia 90?100°C i gęstości 0,93?0,95 g/cm3 w ilości 10,0% w/w, a następnie zawartość reaktora mieszano w temperaturze 110°C, a po uzyskaniu jednorodnej mieszaniny podniesiono temperaturę do 125°C i dodano żywicę syntetyczną o temperaturze mięknienia 95? 105°C i gęstości mierzonej w 25°C równej 0,97 kg/dm 3 w ilości 15,0% w/w, żywicę naturalną o temperaturze mięknienia 80?90°C, lepkości w 160°C równej 150 mPa?s i temperaturze zeszklenia równej 45°C w ilości 10,0% w/w. Zawartość reaktora mieszano w temperaturze 125°C przez 0,5?2 godzin do ujednorodnienia mieszaniny, po czym dodano barwnik o zawartości popiołu poniżej 0,05% w ilości 0,1% w/w, zawartość reaktora mieszano do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie stopniowo dodano wypełniacz polimerowy w postaci sieciowanego polistyrenu (XLPS) o gęstości względnej 1,02?1,05 i średniej wielkości cząstek w przedziale 30?100 ?m, pozostałości po spopielaniu poniżej 0,05% w ilości 35,0% w/w i mieszano do uzyskania jednorodnej zawiesiny. 8 PL 235 236 B1 Wyniki oznaczeń parametrów fizykochemicznych mieszanek zestawionych według przykładów powyżej Wosk modelowy wg wynalazku może być wprowadzany do procesu technologicznego wykonywania modeli woskowych stosowanych w odlewniach do produkcji odlewów precyzyjnych metodą traconego wosku. Metoda ta pozwala na produkowanie odlewów o dowolnie skomplikowanych kształtach. Zastrzeżenia patentowe 1. Wosk modelowy zawierający parafinę, woski, żywice, barwniki, wypełniacz, znamienny tym, że zawiera parafinę o temperaturze krzepnięcia 54?58°C, zawartości oleju nie większej niż 1,1% i penetracji mierzonej w 25°C nie większej niż 25 [0,1 mm] w ilości od 1,8?18,8% w/w i/lub parafinę o temperaturze krzepnięcia 62?66°C, zawartości oleju nie większej niż 1,1% i penetracji mierzonej w 25°C nie większej niż 30 [0,1 mm] w ilości 3,0?11,00% w/w i/lub wosk mikrokrystaliczny o lepkości kinematycznej w 100°C w zakresie 12?20 mm/s2, temperaturze krzepnięcia 68?76°C, zawartości oleju nie większej niż 1,5% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 15?25 [0,1 mm] w ilości 1,3?20,0% w/w i/lub wosk Montana o temperaturze kroplenia 81?89°C, lepkości dynamicznej w temperaturze 140°C wynoszącej 10?20 mPa?s, penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 0,8?1,2 [0,1 mm] w ilości 2,0?12,0% w/w i/lub wosk Carnauba o temperaturze topnienia 78?95°C, liczbie kwasowej 2?6 mgKOH/g i liczbie zmydlania 78?88 mgKOH/g w ilości 0,1?3,0% w/w i/lub wosk z syntezy Fischera-Tropscha o temperaturze krzepnięcia 68?72°C, zawartości oleju nie większej niż 1,03% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 9?16 [0,1 mm] w ilości 5,0?17,0% w/w i/lub kopolimer etylenu i octanu winylu (EVA) o temperaturze kroplenia 90?100°C i gęstości 0,93?0,95 g/cm3 w ilości 2,0?12,0% w/w, żywicę syntetyczną o temperaturze mięknienia 95?105°C i gęstości mierzonej w 25°C równej 0,97 kg/dm 3 w ilości 4,0?32,0% w/w, żywicę naturalną o temperaturze mięknienia 80?90°C, lepkości w 160°C równej 150 mPa?s i temperaturze zeszklenia równej 45°C w ilości 8,0?32,0% w/w i/lub wosk polietylenowy o temperaturze kroplenia 100?108°C i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 1?5 [0,1 mm] w ilości 1,0?10,0% w/w, barwnik o zawartości popiołu poniżej 0,05% w ilości 0,05?0,3% w/w, wypełniacz polimerowy w postaci sieciowanego polistyrenu (XLPS) o gęstości względnej 1,02?1,05 i średniej wielkości cząstek w przedziale 30?100 ?m, pozostałości po spopielaniu poniżej 0,05% w ilości 33,0?42,0% w/w. 2. Sposób otrzymywania wosku modelowego na bazie parafiny, wosków, żywic, barwników i wypełniacza, znamienny tym, że do ogrzanego do temperatury 100?115°C reaktora wyposażonego w mieszadło wprowadza się parafinę o temperaturze krzepnięcia 54?58°C, zawartości oleju nie większej niż 1,1% i penetracji mierzonej w 25°C nie większej niż 25 [0,1 mm] w ilości od 1,8?18,8% w/w i/lub parafinę o temperaturze krzepnięcia 62?66°C, zawartości oleju nie większej niż 1,1% i penetracji mierzonej w 25°C nie większej niż 30 [0,1 mm] w ilości 3,0?11,0% w/w PL 235 236 B1 9 i/lub wosk mikrokrystaliczny o lepkości kinematycznej w 100°C w zakresie 12?20 mm/s2, temperaturze krzepnięcia 68?76°C, zawartości oleju nie większej niż 1,5% i penetracji mierzonej w 25°C zakresie 15?25 [0,1 mm] w ilości 1,3?20,0% w/w i/lub wosk Montana o temperaturze kroplenia 81?89°C, lepkości dynamicznej w temperaturze 140°C wynoszącej 10?20 mPa?s, penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 0,8?1,2 [0,1 mm] w ilości 2,0?12,0% w/w i/lub wosk Carnauba o temperaturze topnienia 78?95°C, liczbie kwasowej 2?6 mgKOH/g i liczbie zmydlania 78?88 mgKOH/g w ilości 0,1?3,0% w/w i/lub wosk z syntezy Fischera-Tropscha o temperaturze krzepnięcia 68?72°C, zawartości oleju nie większej niż 1,03% i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 9?16 [0,1 mm] w ilości 5,0?17,0% w/w i/lub kopolimer etylenu i octanu winylu (EVA) o temperaturze kroplenia 90?100°C i gęstości 0,93?0,95 g/cm3 w ilości 2,0?12,0% w/w, a następnie zawartość reaktora miesza się w temperaturze 100?110°C, a po uzyskaniu jednorodnej mieszaniny podnosi się temperaturę do 110?125°C i dodaje się żywicę syntetyczną o temperaturze mięknienia 95?105°C i gęstości mierzonej w 25°C równej 0,97 kg/dm 3 w ilości 4,0?32,0% w/w, żywicę naturalną o temperaturze mięknienia 80?90°C, lepkości w 160°C równej 150 mPa?s i temperaturze zeszklenia równej 45°C w ilości 8,0?32,0% w/w i/lub wosk polietylenowy o temperaturze kroplenia 100?108°C i penetracji mierzonej w 25°C w zakresie 1?5 [0,1 mm] w ilości 1,0?10,0% w/w, zawartość reaktora miesza się w temperaturze 110?125°C przez 0,5?2 godzin do ujednorodnienia mieszaniny, po czym dodaje się barwnik o zawartości popiołu poniżej 0,05% w ilości 0,05?0,3% w/w, zawartość reaktora miesza się do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie stopniowo dodaje się wypełniacz polimerowy w postaci sieciowanego polistyrenu (XLPS) o gęstości względnej 1,02?1,05 i średniej wielkości cząstek w przedziale 30?100 ?m, pozostałości po spopielaniu poniżej 0,05% w ilości 33,0?42,0% w/w i miesza się do uzyskania jednorodnej zawiesiny.
Grupy dyskusyjne