Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 235237 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 235237 B1


PL 235237 B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 424994 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 22.03.2018 (51) Int.Cl. F24S 10/70 (2018.01) F24S 25/60 (2018.01) H02S 40/44 (2014.01) H02S 20/22 (2014.01) Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny (54) (43) Zgłoszenie ogłoszono: 23.09.2019 BUP 20/19 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 15.06.2020 WUP 07/20 PL 235237 B1 235237 (13) B1 (11) (73) Uprawniony z patentu: KRAMARZ JÓZEF, Krobica, PL (72) Twórca(y) wynalazku: JÓZEF KRAMARZ, Krobica, PL 2 PL 235 237 B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny przeznaczony do absorbowania i kumulowania energii słonecznej na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej oraz energii cieplnej oraz innych zastosowań, w systemach fasadowych i dachowych złożonego z nich pola absorpcji płaszczyznowej. Znane są z polskiego opisu wynalazku PL 336019 listwy charakterystyczne rurową kształtką umieszczona pomiędzy płytą przewodzącą ciepło a płytą termicznie izolacyjną przez którą przepływa medium ogrzewane lub chłodzone z zewnątrz. Znane są z polskiego opisu wynalazku PL 341914 listwy wielofunkcyjne charakterystyczne tym, że na wąskim obrzeżu mocowane są przewody rurowe oraz przewody elektryczne grzejne. Znany jest z polskiego wynalazku PL 200319 system wraz z urządzeniem do sekwencyjnego modułowego ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń czynnikiem i prądem charakterystyczny złożonymi modułami paneli w których w układzie meandrowym rozprowadzono przewody rurowe grzewcze oraz elektryczne sterowane urządzeniem dla tworzenia odpowiednich sekwencji emisji ciepła. Znane są też z polskiego opisu wynalazku PL 205160 listwy panelowe charakterystyczne wnęką, tunelem do transportu ciepłego lub zimnego powietrza. Wszystkie te konstrukcje służą wewnętrznym potrzebom ogrzewania oraz chłodzenia a także wykończenia pomieszczeń. Celem wynalazku jest wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń w zakresie procesu emisji ciepła wewnątrz budynków w nowym odwróconym procesie jego absorbowania z otoczenia do wewnątrz przez dodatkowe zewnętrzne wykorzystanie przedmiotowych rozwiązań i zebranych doświadczeń w nowym zewnętrznym panelu energetycznym służącym do absorpcji termicznej, w tym: odbioru, kumulacji i pozyskiwania z promieniowania słonecznego ciepła oraz wytwarzania energii elektrycznej w sposób niezakłócony, niezależny i dwutorowy przy wykorzystaniu nowych paneli i ich połączonego oraz zespolonego zastosowania w systemie absorpcji ciepła i promieniowania słonecznego przez nową budowę, wielofunkcyjnego energetycznego modułu panelu alu solar oraz modułu alu volt z grupy alu green panel. Istota wynalazku polega na tym, że jego elementarny zespół składa się z listwy panelu i dwóch łóż nośnych, mających po dwa ramiona, przy czym listwa panelu oboma wzdłużnymi obszarami brzegowymi jest dostosowana do osadzenia na jednych z ramion łóż nośnych, tych usytuowanych naprzeciwko siebie, zaś wnęka występująca między ramionami każdego z łóż nośnych jest dostosowana do umieszczenia w niej przewodu rurowego dla przenoszenia pierwszego czynnika termicznego, z kolei listwa panelu ma płytę kompensacyjną nośną, wykonaną ze stopu aluminium, która ogranicza od dołu uformowaną w listwie panelu wnękę, a przestrzeń wnęki od góry jest zamknięta warstwową płytą ceramiczną, w postaci modułu fotowoltaicznego lub modułu termicznego, stanowiąc wspomniany kanał do liniowego transportu powietrza, dostosowany do podłączenia z przewodem rurowym wymiennika ciepła. Korzystnie dla wynalazku jest, że płyta kompensacyjna nośna, w przekroju poprzecznym, jest co najmniej częściowo uformowana w profil harmonijki. Korzystnie dla wynalazku jest, że warstwowa płyta ceramiczna jest osadzona na płycie kompensacyjnej nośnej pod kątem o wartości co najmniej 4 stopni, mierzonym w przekroju poprzecznym, między płaszczyzną warstwowej płyty ceramicznej, a płaszczyzną przylgi łoża nośnego, dostosowanej do ustawienia na podłożu. Przedmiot wynalazku został uwidoczniony w rysunku, na którym fig. 1 przedstawia w przykładzie nieograniczonym wykonania jednego z możliwych, wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny w przekroju poprzecznym panelu z uwidocznionym obszarem magazynowej wnęki (1) zawartej tak w obszarze pomiędzy liniami AA i BB, złożonej jako kompozyt z płyty kompensacyjnej nośnej (2) oraz warstwowej płyty ceramicznej (3) osadzony w stanie złożonym kompozytu brzegowo na połówkach profili łoża nośnego (4) typowych przewodów rurowych gdzie linią CC zaznaczono podłoże panelu i systemu zamocowań łoża nośnego (4) na tym podłożu. Natomiast w przykładzie wykonania uwidocznionym w rysunku, fig. 2 został zobrazowany panel słoneczny skończony przed jego osadzeniem na łożach, a fig. 3 ? złożone na łożach nośnych trzy panele słoneczne w ich połączeniach bądź to na fasadzie budynku bądź to dachu. Panelami według wynalazku, można układać w sposób połączony na stałe, całe fragmenty i pola ścian fasadowych czy też elewacji i dachów, tworząc tak nimi wielopłaszczyznowy system absorpcji ciepła. PL 235 237 B1 3 Korzystne skutki z wynalazku to uzyskanie znacznych efektów i wymiernych uzysków energetycznych w postaci energii cieplnej i elektrycznej a także efekt końcowy w postaci dokonanej jako inwestycji przymusowej, wykończenia części nasłonecznionych fasad, elewacji czy dachów obiektów użytkowych. Wynalazek opracowano w wyniku długoletnich prac badawczo-rozwojowych nad tego typu i rodzajem wielofunkcyjnych paneli grzewczo-chłodzących ALU. Zastrzeżenia patentowe 1. Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny dostosowany do umieszczenia w nim przewodu rurowego dla przenoszenia pierwszego czynnika termicznego oraz zawierający kanał do liniowego transportu powietrza, które stanowi drugi czynnik termiczny, znamienny tym, że jego elementarny zespół składa się z listwy panelu i dwóch łóż nośnych (4), mających po dwa ramiona, przy czym listwa panelu oboma wzdłużnymi obszarami brzegowymi jest dostosowana do osadzenia na jednych z ramion łóż nośnych (4), tych usytuowanych naprzeciwko siebie, zaś wnęka występująca między ramionami każdego z łóż nośnych (4) jest dostosowana do umieszczenia w niej przewodu rurowego dla przenoszenia pierwszego czynnika termicznego, z kolei listwa panelu ma płytę kompensacyjną nośną (2), wykonaną ze stopu aluminium, która ogranicza od dołu uformowaną w listwie panelu wnękę (1), a przestrzeń wnęki (1) od góry jest zamknięta warstwową płytą ceramiczną (3), w postaci modułu fotowoltaicznego lub modułu termicznego, stanowiąc wspomniany kanał do liniowego transportu powietrza, dostosowany do podłączenia z przewodem rurowym wymiennika ciepła. 2. Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny, według zastrz. 1, znamienny tym, że płyta kompensacyjna nośna (2), w przekroju poprzecznym, jest co najmniej częściowo uformowana w profil harmonijki. 3. Wielofunkcyjny energetyczny panel słoneczny, według zastrz. 1, znamienny tym, że warstwowa płyta ceramiczna (3) jest osadzona na płycie kompensacyjnej nośnej (2) pod kątem o wartości co najmniej 4 stopni, mierzonym w przekroju poprzecznym, między płaszczyzną warstwowej płyty ceramicznej (3), a płaszczyzną przyIgi łoża nośnego (4), dostosowanej do ustawienia na podłożu. 4 PL 235 237 B1 RysunkiGrupy dyskusyjne