Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 235240 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 235240 B1


PL 235240 B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 425387 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 235240 (13) B1 (11) (51) Int.Cl. F24F 3/16 (2006.01) F24F 3/14 (2006.01) (22) Data zgłoszenia: 26.04.2018 Układ i sposób oczyszczania i nawilżania powietrza (54) (73) Uprawniony z patentu: (43) Zgłoszenie ogłoszono: POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 04.11.2019 BUP 23/19 (72) Twórca(y) wynalazku: BERNARD POŁEDNIK, Lublin, PL (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: 15.06.2020 WUP 07/20 (74) Pełnomocnik: PL 235240 B1 rzecz. pat. Maciej Nowicki 2 PL 235 240 B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku jest układ i sposób oczyszczania i nawilżania powietrza w pomieszczeniach. Dotychczas znane są różnego rodzaju sposoby oczyszczania powietrza w systemach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Zanieczyszczenia powietrza usuwa się najczęściej na różnego rodzaju filtrach. Wyróżnia się przy tym filtry wstępnego oczyszczania powietrza wykonane z materiałów włóknistych, których zadaniem jest usuwanie z powietrza grubych cząstek aerozolowych. Stosuje się też filtry dokładne i końcowe do oczyszczania powietrza z drobnych i submikrometrowych cząstek. Oprócz sposobów filtracyjnych znane są również sposoby elektrostatycznego oczyszczania powietrza. W zgłoszeniu patentowym US 3191362 przedstawiony jest sposób, w którym wykorzystano elektrostatyczny oczyszczacz powietrza z warstwą filtracyjną z aktywowanym materiałem. Sposób oczyszczania powietrza, w którym cząstki zanieczyszczeń są elektrostatycznie ładowane, a następnie są usuwane z powietrza na filtracyjnym materiale zaprezentowano w zgłoszeniu patentowym US 3798879. W zgłoszeniu patentowym US 20030217642 przedstawione jest rozwiązanie wykorzystujące mokry elektrostatyczny odpylacz gazów, w którym gaz laminarnie przemieszcza się pomiędzy elektrodami jonizującymi, a zawarte w nim zanieczyszczenia osadzane są na zwilżanej wodą membranowej elektrodzie zbiorczej. Sposób sterylizacji powietrza, w którym ruch powietrza wymuszany jest przez wentylator, stosowany jest filtr wstępnego oczyszczania, układu elektrod oraz filtr z aktywnym węglem do usuwania ozonu przedstawiony jest w opisie patentowym PL 216622. Z opisu patentowego US 7258729 znany jest elektrostatyczno-mechaniczny sposób filtracji powietrza w systemach klimatyzacyjnych, w którym wykorzystano moduł elektrostatycznego oczyszczania z materiałem filtracyjnym o niskim oporze przepływu powietrza umieszczonym pomiędzy elektrodami napięciowymi. Z opisu patentowego US 6783575 oraz ze zgłoszenia patentowego US 3798879 znany jest sposób oczyszczania powietrza wewnątrz kanałów wentylacyjnych, w którym wykorzystywany jest również moduł elektrostatycznego oczyszczania powietrza. Oprócz elektrostatycznych sposobów oczyszczania powietrza opisywane są także sposoby wykorzystujące procesy fotokatalitycznego utleniania zanieczyszczeń chemicznych. Fotokatalityczny sposób oczyszczania powietrza, w którym stosowana jest warstwa filtracyjna pokryta TiO2 oraz źródła światła UV przedstawiony jest w opisie patentowym US 7951327 i w zgłoszeniu patentowym US 20090288941. Zgłoszenie patentowe US 2011150720 opisuje układ filtracji powietrza i sposób wytwarzania proszkowo powlekanych podłoży fotokatalitycznych. W opisie patentowym US6761859 przedstawiony jest sposób oczyszczania powietrza, w którym istotne jest usytuowanie elementów fotokatalitycznych i lamp naświetlających. W zgłoszeniu patentowym US 20130313104 przedstawiony jest sposób oczyszczania powietrza wykorzystujący moduł usuwania zanieczyszczeń chemicznych ze źródłem ultrafioletowego światła emitowanego przez diody. W zgłoszeniu patentowym US 5876489 przedstawiony jest sposób oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń mikrobiologicznych, w którym zastosowano tkaninowy filtr z jonami srebra. W zgłoszeniu patentowym CN 204017538 przedstawiony jest filtr zanieczyszczeń mikrobiologicznych wykonany z włókien szklanych i poliestrowych pokrytych akrylową warstwą antybakteryjną. Sposób oczyszczania powietrza, w którym zastosowano nietoksyczny filtr zanieczyszczeń mikrobiologicznych zawierający triklosan przedstawiony jest w zgłoszeniu patentowym US 20090277450. Opis patentowy US 6761859 przedstawia sposób oczyszczania powietrza, w którym stosowana jest filtracja wstępna do wydzielania z powietrza grubych cząstek, filtracja dokładna do wydzielania drobnych cząstek, plazmowa jonizacja powietrza do usuwania submikrometrowych cząstek oraz fotokataliza do usuwania zanieczyszczeń chemicznych. Nawilżanie powietrza przeprowadza się głównie poprzez odparowanie, rozpylanie i parowanie dyfuzyjne wody. W centralach klimatyzacyjnych wykorzystywane są do tego celu komory zraszania i różnego rodzaju nawilżacze, których działanie oparte jest na znanych zjawiskach fizycznych. W opisie patentowym US 9491973 przedstawiony jest sposób iniekcyjnego wprowadzania wody do powietrza. Nawilżacz powietrza, w którym wytwarzana jest wodna mgła przez ultradźwiękowy wibrator przedstawiony jest w zgłoszeniu patentowym US 4257989. Urządzenie wykorzystujące ultradźwiękowy przetwornik do nawilżania powietrza przedstawione jest w opisie patentowym US 8544826. W zgłoszeniu patentowym US 6117219 przedstawione jest urządzenie do nawilżania w postaci zbiornika z wewnętrznymi kaskadami wodnymi, przez które przepuszczane jest powietrze. W opisie patentowym US 9491973 przedstawiony jest sposób nawilżania powietrza w zbiorniku do pożądanego poziomu wilgotności oparty na wstrzykiwaniu do zbiornika odpowiednich ilości wcześniej nawilgoconego powietrza. W zgłoszeniu PL 235 240 B1 3 patentowym WO 2000009957 przedstawiony jest sposób nawilżania powietrza, w którym wykorzystuje się urządzenie kondycjonujące powietrze składające się z nawilżacza w postaci dysz rozpylających wodę do strumienia przepływającego powietrza oraz z wymuszającego ruch powietrza wentylatora. Opcjonalnymi komponentami są filtr i wymiennik ciepła. Przebieg procesu nawilżania jest sterowany na podstawie sygnałów z czujników temperatury i wilgotności powietrza. Celem wynalazku jest oczyszczanie i nawilżanie w grzewczych i klimatyzacyjnych instalacjach kanałowych. Instalacje te często wykonywane są we wnękach w podłodze pomieszczeń. Są to miejsca, w których gromadzą się różnego rodzaju zanieczyszczenia, w tym szkodliwe zanieczyszczenia aerozolowe i bioaerozolowe. Istotą układu do oczyszczania i nawilżania powietrza według wynalazku zawierającego zestaw czujników do pomiaru stężenia cząstek aerozolowych i bioaerozolowych, stężenia zanieczyszczeń chemicznych oraz wilgotności, wentylator oraz filtr wstępnego oczyszczania powietrza i nawilżacz jest to, że w pomieszczeniu znajduje się zestaw czujników do pomiaru stężenia cząstek aerozolowych i bioaerozolowych, stężenia zanieczyszczeń chemicznych oraz wilgotności. Na linii przesyłowej powietrza umieszczony jest wentylator, za którym znajduje się filtr wstępnego oczyszczania powietrza, który z kolei połączony jest linią przesyłową powietrza z modułem fotokatalitycznego oczyszczania powietrza lub z filtrem zanieczyszczeń mikrobiologicznych, a następnie z nawilżaczem, z wodą nasyconą mikro i nanopęcherzykami gazu. Zestaw czujników połączony jest linią sygnałową z modułem sterowania, który połączony jest linią sygnałową z nastawnikiem prędkości obrotowej wentylatora i z urządzeniem nastawczym ilości doprowadzanej wody nasyconej mikro i nanopęcherzykami gazu. Korzystnie pomiędzy filtrem wstępnego oczyszczania powietrza a modułem fotokatalitycznego oczyszczania powietrza lub filtrem zanieczyszczeń mikrobiologicznych znajduje się moduł elektrostatycznego oczyszczania powietrza. Dodatkowo wentylator, moduł elektrostatycznego oczyszczania powietrza i moduł fotokatalitycznego oczyszczania powietrza połączone są z modułem zasilania. Istotą sposobu oczyszczania i nawilżania powietrza według wynalazku jest to, że za pomocą zestawu czujników do pomiaru stężenia cząstek aerozolowych i bioaerozolowych, stężenia zanieczyszczeń chemicznych oraz wilgotności mierzy się stężenie cząstek aerozolowych i bioaerozolowych w zakresie od 0 do 2000 ?g/m3, stężenie zanieczyszczeń chemicznych w zakresie od 0 do 500 ?g/m3 i wilgotność powietrza w zakresie od 10 do 90%, których wartości porównuje się w module sterowania z zadanymi wartościami. Za pomocą nastawnika prędkości obrotowej ustawia się prędkość obrotową wentylatora. Za pomocą urządzenia nastawczego ilości doprowadzanej wody nasyconej mikro i nanopęcherzykami gazu ustawia się ilość tej wody dostarczanej do nawilżacza. Następnie powietrze doprowadza się za pomocą wentylatora na filtr wstępnego oczyszczania powietrza, na którym usuwa się grube cząstki aerozolowe i bioaerozolowe o wielkościach w zakresie od 2,5 do 20 ?m, po czym powietrze kieruje się do modułu fotokatalitycznego oczyszczania powietrza, w którym usuwa się zanieczyszczenia organiczne lub kieruje się na filtr zanieczyszczeń mikrobiologicznych, w którym usuwa się zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Następnie powietrze kieruje się do nawilżacza, w którym nawilża się powietrze, a następnie odprowadza się poza układ do oczyszczania i nawilżania powietrza. Korzystnie powietrze po oczyszczeniu na filtrze wstępnego oczyszczania powietrza przed oczyszczeniem w module fotokatalitycznego oczyszczania powietrza lub na filtrze zanieczyszczeń mikrobiologicznych oczyszcza się w module elektrostatycznego oczyszczania powietrza, w którym usuwa się pozostałe cząstki aerozolowe i bioaerozolowe. Korzystnym skutkiem zastosowania wynalazku jest to, że powietrze jest oczyszczone z różnego rodzaju zanieczyszczeń, w tym aerozolowych i bioaerozolowych oraz z zanieczyszczeń chemicznych, a także w odpowiednim stopniu nawilżone. Poprawiona jest tym samym odczuwalna jakość powietrza mająca istotny wpływ na samopoczucie, zdrowie i wydajność pracy. Wynalazek został przedstawiony na schematycznym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schemat układu do oczyszczania i nawilżania powietrza w pierwszym przykładzie wykonania, fig. 2 ? schemat układu do oczyszczania i nawilżania powietrza w drugim przykładzie wykonania. Układ do oczyszczania i nawilżania powietrza w pierwszym przykładzie wykonania został zainstalowany we wnęce podłogi pomieszczenia mieszkalnego o kubaturze 90 m 3. We wspólnej obudowie mieścił się wentylator 4, którym był poprzeczny wentylator QL4/3000-2212 firmy EBM-Papst. Wentylator 4 zasilany był prądem stałym o napięciu 24 V z modułu zasilania 10, którym był transformator TELTO. Za wentylatorem 4 znajdował się filtr wstępnego oczyszczania powietrza 5. Był nim filtr kasetowy klasy G3 z wkładem z syntetycznej włókniny. Filtr ten zamontowany był przed modułem fotokatalitycznego 4 PL 235 240 B1 oczyszczania powietrza 7 w postaci porowatej przegrody zawierającej dwutlenek tytanu ? TiO2 i zestawu diod elektroluminescencyjnych UV-A. Moduł fotokatalitycznego oczyszczania powietrza 7 zasilano prądem stałym o napięciu 24 V z modułu zasilania 10. Za modułem fotokatalitycznego oczyszczania powietrza 7 umieszczony był kolejno filtr zanieczyszczeń mikrobiologicznych 8 w postaci warstwy filtracyjnej zawierającej nanocząstki srebra i nawilżacz z wodą nasyconą mikro i nanopęcherzykami powietrza 9. Zestaw czujników 1 zamontowany był w pomieszczeniu na wysokości 1,7 m i w odległości 3 m od wentylatora 4 i składał się z czujnika PMS5003 do pomiaru stężenia cząstek aerozolowych i bioaerozolowych, czujników TGS do pomiaru stężenia gazowych zanieczyszczeń chemicznych oraz z czujnika LB-712 W/N1 do pomiaru wilgotności powietrza. Zestaw czujników 1 połączony był linią sygnałową z modułem sterowania 2 zawierającym regulator VER-24, który był nastawnikiem prędkości obrotowej 3a wentylatora 4. Moduł sterowania 2 był również połączony linią sygnałową z urządzeniem nastawczym ilości doprowadzanej wody nasyconej mikro i nanopęcherzykami powietrza 3, którym był elektrozawór EV220B firmy Danfoss. Sposób oczyszczania i nawilżania powietrza w pierwszym przykładzie zrealizowano z wykorzystaniem układu przedstawionego w pierwszym przykładzie wykonania. Polegał on na tym, że za pomocą zestawu czujników 1 do pomiaru stężenia cząstek aerozolowych i bioaerozolowych, stężenia zanieczyszczeń chemicznych oraz wilgotności w pomieszczeniu mieszkalnym zmierzono stężenie cząstek aerozolowych i bioaerozolowych, które wynosiło 30 ?g/m3, zmierzono stężenie zanieczyszczeń chemicznych, które wynosiło 20 ?g/m3 oraz zmierzono wilgotność powietrza w pomieszczeniu, która wynosiła 30%. Wartości te porównano w module sterowania 2 z zadanymi wartościami ? stężeniem cząstek aerozolowych i bioaerozolowych 3 ?g/m3, stężeniem zanieczyszczeń chemicznych 2 ?g/m3 oraz wilgotnością 50%. W oparciu o rezultaty tego porównania w nastawniku prędkości obrotowej 3a zwiększono prędkość obrotową wentylatora 4 z 1000 do 2000 obr/min, a w urządzeniu nastawczym ilości doprowadzanej wody nasyconej mikro i nanopęcherzykami powietrza 3 zwiększono ilość tej wody doprowadzanej do nawilżacza z 0,2 do 1 l/h. Powietrze z pomieszczenia za pomocą wentylatora 4 doprowadzano na filtr wstępnego oczyszczania powietrza 5, na którym usuwano z 80% skutecznością grube cząstki aerozolowe i bioaerozolowe o wielkościach od 2,5 do 20 ?m. W dalszej kolejności powietrze przemieszczano do modułu fotokatalitycznego oczyszczania powietrza 7, w którym usuwano zanieczyszczenia organiczne z 95% skutecznością. Dalej powietrze oczyszczano na filtrze zanieczyszczeń mikrobiologicznych 8, na którym usunięto z powietrza mikroorganizmy i produkty ich metabolizmu z 99% skutecznością. Następnie powietrze nawilżono w nawilżaczu z wodą nasyconą mikro i nanopęcherzykami powietrza 9 i odprowadzano z powrotem do pomieszczenia mieszkalnego. Układ do oczyszczania i nawilżania powietrza w drugim przykładzie wykonania został zainstalowany we wnęce podłogi pomieszczenia dydaktycznego o kubaturze 120 m3. We wspólnej obudowie mieścił się wentylator 4, którym był poprzeczny wentylator QL4/3000-2212 firmy EBM-Papst. Wentylator 4 zasilany był prądem stałym o napięciu 24 V z modułu zasilania 10, którym był transformator TELTO. Za wentylatorem 4 znajdował się filtr wstępnego oczyszczania powietrza 5. Był nim filtr kasetowy klasy G3 z wkładem z syntetycznej włókniny. Filtr ten był umieszczony przed modułem elektrostatycznego oczyszczania powietrza 6. Składał się on z elektrod jonizujących i elektrod osadczych zamontowanych w ramach wykonanych z materiału elektroizolacyjnego tekstolit ToF-1. Moduł elektrostatycznego oczyszczania powietrza 6 zasilano prądem stałym o napięciu 6 kV z modułu zasilania 10. Za modułem elektrostatycznego oczyszczania powietrza 6 znajdował się moduł fotokatalitycznego oczyszczania powietrza 7 w postaci porowatej przegrody zawierającej dwutlenek tytanu ? TiO2 i zestawu diod elektroluminescencyjnych UV-A. Moduł fotokatalitycznego oczyszczania powietrza 7 zasilano prądem stałym o napięciu 24 V z modułu zasilania 10. Za modułem fotokatalitycznego oczyszczania powietrza 7 umieszczony był kolejno filtr zanieczyszczeń mikrobiologicznych 8 w postaci warstwy filtracyjnej zawierającej nanocząstki srebra i nawilżacz z wodą nasyconą mikro i nanopęcherzykami tlenu 9. Zestaw czujników 1 zamontowany był w pomieszczeniu na wysokości 1,7 m i w odległości 3 m od wentylatora 4 i składał się z czujnika PMS5003 do pomiaru stężenia cząstek aerozolowych i bioaerozolowych, czujników TGS do pomiaru stężenia gazowych zanieczyszczeń chemicznych oraz z czujnika LB-712 W/N1 do pomiaru wilgotności powietrza. Zestaw czujników 1 połączony był linią sygnałową z modułem sterowania 2 zawierającym regulator VER-24, który był nastawnikiem prędkości obrotowej 3a wentylatora 4. Moduł sterowania 2 był również połączony z urządzeniem nastawczym ilości doprowadzanej wody nasyconej mikro i nanopęcherzykami tlenu 3, którym był elektrozawór EV220B firmy Danfoss. PL 235 240 B1 5 Sposób oczyszczania i nawilżania powietrza w drugim przykładzie zrealizowano z wykorzystaniem układu przedstawionego w drugim przykładzie wykonania. Polegał on na tym, że za pomocą zestawu czujników 1 do pomiaru stężenia cząstek aerozolowych i bioaerozolowych, stężenia zanieczyszczeń chemicznych oraz wilgotności w pomieszczeniu dydaktycznym zmierzono stężenie cząstek aerozolowych i bioaerozolowych, które wynosiło 45 ?g/m3, stężenie zanieczyszczeń chemicznych, które wynosiło 35 ?g/m3 oraz zmierzono wilgotność powietrza w pomieszczeniu, która wynosiła 75%. Wartości te porównano w module sterowania 2 z zadanymi wartościami ? stężeniem cząstek aerozolowych i bioaerozolowych 3 ?g/m3, stężeniem zanieczyszczeń chemicznych 2 ?g/m3 oraz wilgotnością 50%. W oparciu o rezultaty tego porównania w nastawniku prędkości obrotowej 3a zwiększono prędkość obrotową wentylatora 4 z 1500 do 3000 obr/min, a w urządzeniu nastawczym ilości doprowadzanej wody nasyconej mikro i nanopęcherzykami tlenu 3 zmniejszono ilość tej wody doprowadzanej do nawilżacza 9 z 0,8 do 0,2 l/h. Powietrze z pomieszczenia za pomocą wentylatora 4 doprowadzano na filtr wstępnego oczyszczania powietrza 5, na którym usuwano z 80% skutecznością grube cząstki aerozolowe i bioaerozolowe o wielkościach od 2,5 do 20 ?m. W dalszej kolejności powietrze przemieszczano do modułu elektrostatycznego oczyszczania powietrza 6 i usuwano z niego z 90% skutecznością pozostałe cząstki aerozolowe. Następnie powietrze kierowano do modułu fotokatalitycznego oczyszczania powietrza 7, w którym usuwano zanieczyszczenia organiczne z 95% skutecznością. Dalej powietrze oczyszczano na filtrze zanieczyszczeń mikrobiologicznych 8, na którym usuwano z powietrza mikroorganizmy i produkty ich metabolizmu z 99% skutecznością. Następnie powietrze nawilżono w nawilżaczu z wodą nasyconą mikro i nanopęcherzykami tlenu 9 i odprowadzano z powrotem do pomieszczenia dydaktycznego. Zastrzeżenia patentowe 1. Układ do oczyszczania i nawilżania powietrza zawierający zestaw czujników do pomiaru stężenia cząstek aerozolowych i bioaerozolowych, stężenia zanieczyszczeń chemicznych oraz wilgotności, wentylator oraz filtr wstępnego oczyszczania powietrza i nawilżacz, znamienny tym, że w pomieszczeniu znajduje się zestaw czujników (1) do pomiaru stężenia cząstek aerozolowych i bioaerozolowych, stężenia zanieczyszczeń chemicznych oraz wilgotności, a na linii przesyłowej powietrza umieszczony jest wentylator (4), za którym znajduje się filtr wstępnego oczyszczania powietrza (5), który z kolei połączony jest linią przesyłową powietrza z modułem fotokatalitycznego oczyszczania powietrza (7) lub z filtrem zanieczyszczeń mikrobiologicznych (8), a następnie z nawilżaczem z wodą nasyconą mikro i nanopęcherzykami gazu (9), zaś zestaw czujników (1) połączony jest linią sygnałową z modułem sterowania (2), który połączony jest linią sygnałową z nastawnikiem prędkości obrotowej (3a) wentylatora (4) i z urządzeniem nastawczym ilości doprowadzanej wody nasyconej mikro i nanopęcherzykami gazu (3). 2. Układ według zastrz. 1, znamienny tym, że pomiędzy filtrem wstępnego oczyszczania powietrza (5) a modułem fotokatalitycznego oczyszczania powietrza (7) lub filtrem zanieczyszczeń mikrobiologicznych (8) znajduje się moduł elektrostatycznego oczyszczania powietrza (6). 3. Układ według zastrz. 2, znamienny tym, że wentylator (4), moduł elektrostatycznego oczyszczania powietrza (6) i moduł fotokatalitycznego oczyszczania powietrza (7) połączone są z modułem zasilania (10). 4. Sposób oczyszczania i nawilżania powietrza, znamienny tym, że za pomocą zestawu czujników (1) do pomiaru stężenia cząstek aerozolowych i bioaerozolowych, stężenia zanieczyszczeń chemicznych oraz wilgotności mierzy się stężenie cząstek aerozolowych i bioaerozolowych w zakresie od 0 do 2000 ?g/m3, stężenie zanieczyszczeń chemicznych w zakresie od 0 do 500 ?g/m3 i wilgotność powietrza w zakresie od 10 do 90%, których wartości porównuje się w module sterowania (2) z zadanymi wartościami i za pomocą nastawnika prędkości obrotowej (3a) ustawia się prędkość obrotową wentylatora (4) oraz za pomocą urządzenia nastawczego ilości doprowadzanej wody nasyconej mikro i nanopęcherzykami gazu (3) ustawia się ilość tej wody dostarczanej do nawilżacza (9), a następnie powietrze doprowadza się za pomocą wentylatora (4) na filtr wstępnego oczyszczania powietrza (5), na którym usuwa się grube cząstki aerozolowe i bioaerozolowe o wielkościach w zakresie od 2,5 do 20 ?m, po czym powietrze kieruje się do modułu fotokatalitycznego oczyszczania powietrza (7), w którym 6 PL 235 240 B1 usuwa się zanieczyszczenia organiczne lub kieruje się na filtr zanieczyszczeń mikrobiologicznych (8), w którym usuwa się zanieczyszczenia mikrobiologiczne, a następnie powietrze kieruje się do nawilżacza (9), w którym nawilża się powietrze, a następnie odprowadza się poza układ do oczyszczania i nawilżania powietrza. 5. Sposób według zastrz. 4, znamienny tym, że powietrze po oczyszczeniu na filtrze wstępnego oczyszczania powietrza (5) przed oczyszczeniem w module fotokatalitycznego oczyszczania powietrza (7) lub na filtrze zanieczyszczeń mikrobiologicznych (8) oczyszcza się w module elektrostatycznego oczyszczania powietrza (6), w którym usuwa się pozostałe cząstki aerozolowe i bioaerozolowe. Rysunki PL 235 240 B1 7


Grupy dyskusyjne