Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 235245 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 235245 B1


PL 235245 B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) (21) Numer zgłoszenia: 419760 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (22) Data zgłoszenia: 12.12.2016 PL 235245 (13) B1 (11) (51) Int.Cl. C09K 11/82 (2006.01) C09K 11/68 (2006.01) C01F 17/00 (2006.01) C01G 21/00 (2006.01) C01G 39/00 (2006.01) C01G 41/00 (2006.01) Nowe fazy typu ograniczonego roztworu stałego domieszkowanego jonami f-elektronowego metalu i sposób wytwarzania nowych faz typu ograniczonego roztworu stałego domieszkowanego jonami f-elektronowego metalu (73) Uprawniony z patentu: (43) Zgłoszenie ogłoszono: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL 18.06.2018 BUP 13/18 (72) Twórca(y) wynalazku: (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: MAGDALENA PIĄTKOWSKA, Szczecin, PL ELŻBIETA TOMASZEWICZ, Szczecin, PL 15.06.2020 WUP 07/20 (74) Pełnomocnik: PL 235245 B1 rzecz. pat. Renata Zawadzka 2 PL 235 245 B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku są nowe fazy typu ograniczonego roztworu stałego domieszkowanego jonami f-elektronowego metalu i sposób wytwarzania nowych faz typu ograniczonego roztworu stałego domieszkowanego jonami f-elektronowego metalu. Fazy mogą znaleźć zastosowanie jako luminofory emitujące światło o długości fali odpowiadającej barwie czerwonej. Z opisu patentowego PL 221622 znane są fazy typu roztworów stałych o ograniczonej rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie związków prazeodymu(III), według wynalazku, o ogólnym wzorze Pr2Mo2-xW xO9, gdzie 0 ? x ? 1,20, w którym układ dwuskładnikowy oznacza dimolibdenian(VI) prazeodymu (III)-diwolframian(VI) prazeodymu(III). Znany jest też sposób wytwarzania faz typu roztworów stałych o ograniczonej rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie związków prazeodymu, polegający na mieszaniu, ujednorodnianiu, wygrzewaniu i chłodzeniu, który charakteryzuje się tym, że dimolibdenian(VI) prazeodymu(III) w ilości większej niż 40,00% molowego, a mniejszej niż 100,00% molowego miesza się z diwolframianem(VI) prazeodymu(III) w ilości większej niż 0,00% molowego, a równej lub mniejszej niż 60,00% molowego. Mieszaninę praży się w temperaturze od 1073 do 1223 K, następnie chłodzi otrzymując produkty o ogólnym wzorze Pr2Mo2-xW xO9, gdzie 0 ? x ? 1,20. Korzystnie mieszaninę dimolibdenianu(VI) prazeodymu(III) z diwolframianem(VI) prazeodymu(III) praży się w sześciu etapach, po 12 godzin każdy, przy czym po każdym etapie ogrzewania próbki schładza się wolno do temperatury otoczenia i rozciera. Z opisu patentowego PL 221621 znane są fazy typu roztworów stałych o ograniczonej rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie związków neodymu(III), o ogólnym wzorze Nd2Mo2-xW xO9, gdzie 0 ? x ? 1,00, w którym układ dwuskładnikowy oznacza dimolibdenian(VI) neodymu(III)-diwolframian(VI) neodymu(III). Znany jest też sposób wytwarzania faz typu roztworów stałych o ograniczonej rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie związków neodymu(III), polegający na mieszaniu, ujednorodnianiu, wygrzewaniu i chłodzeniu, który charakteryzuje się tym, że dimolibdenian(VI) neodymu(III) w ilości równej lub większej niż 50,00% molowego, a mniejszej niż 100,00% molowego miesza się z diwolframianem(VI) neodymu(III) w ilości większej niż 0,00% molowego, a równej lub mniejszej niż 50,00% molowych. Mieszaninę praży się w temperaturze od 1073 do 1223 K, następnie chłodzi otrzymując produkt o ogólnym wzorze Nd2Mo2-xW xO9, gdzie 0 ? x ? 1,00. Korzystnie mieszaninę dimolibdenianu(VI) neodymu(III) z diwolframianem(VI) neodymu(III) praży się w sześciu etapach, po 12 godzin każdy, przy czym po każdym etapie ogrzewania próbki schładza się wolno do temperatury pokojowej i rozciera. Z polskiego opisu wynalazku nr 308919 znane są fazy w trójskładnikowym układzie tlenków metali przejściowych typu roztwór stały tlenku metalu przejściowego w oksysoli oraz sposób wytwarzania faz w trójskładnikowym układzie tlenków metali przejściowych w oksysoli. Fazy w trójskładnikowym układzie tlenków metali przejściowych typu roztwór stały tlenku metalu przejściowego w oksysoli opisane są 2+ 5+ 6+ 6+ wzorem Fe3+ 2-x Fex V4-x Mox O13, przy czym powstają przez wbudowanie jonów Mo w sieć krystaliczną 5+ 2+ Fe2V4O13 w miejsce jonów V i zawierają jony Fe w ilości równej ilości wbudowanych jonów Mo6+ oraz zakres ich homogeniczności w trójskładnikowym układzie Fe2O3-V2O5-MoO3 w temperaturze pokojowej nie przekracza 18% molowych MoO3 w przeliczeniu na składniki układu Fe2O3-V2O5-MoO3, co oznacza, że wartość x jest większa od 0 i nie przekracza 0,60. Nowe fazy typu ograniczonego roztworu stałego domieszkowanego jonami f-elektronowego metalu nie były dotychczas opisane w literaturze przedmiotu. Nowe fazy typu ograniczonego roztworu stałego domieszkowanego jonami f-elektronowego metalu według wynalazku charakteryzują się tym, że f-elektronowy metal stanowi europ(III), zaś nowe fazy opisane są ogólnym wzorem Pb1-3x?xEu2x(MoO4)1-3x(WO4)3x, gdzie 0 ? x ? 0,1970, a ? oznacza wakancje w sieci krystalicznej. Sposób wytwarzania nowych faz typu ograniczonego roztworu stałego domieszkowanego jonami f-elektronowego metalu według wynalazku, polegający na mieszaniu, ujednorodnianiu, wygrzewaniu i chłodzeniu, charakteryzuje się tym, że molibdenian(Vl) ołowiu(II) w ilości większej lub równej 67,50% molowych, a mniejszej niż 100,00% molowych miesza się z wolframianem(VI) europu(III) w ilości większej niż 0,00% molowych, a mniejszej lub równej 32,50% molowych, przy czym suma składników wynosi 100,00% molowych. Mieszaninę praży się w temperaturze od 900 do 985°C, następnie chłodzi otrzymując produkt o ogólnym wzorze Pb1-3x?xEu2x(MoO4)1-3x(WO4)3x, gdzie 0 ? x ? 0,1970, a ? oznacza wakancje w sieci krystalicznej. PL 235 245 B1 3 Korzystnie mieszaninę molibdenianu(VI) ołowiu(II) z wolframianem(VI) europu(III) praży się w sześciu etapach, po 12 godzin każdy, przy czym po każdym etapie ogrzewania próbki schładza się wolno do temperatury otoczenia i rozciera. Nowe fazy według wynalazku, których przykładowe wzory zamieszczono w tabeli, są trwałe w stałym stanie skupienia do temperatury co najmniej 1000°C. Nowe fazy krystalizują w układzie tetragonalnym i posiadają strukturę typu szelitu. Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykładach wykonania. Miesza się PbMoO4 i Eu2(WO4)3, w % molowych, których składy podano w tabeli. Mieszaniny ujednorodnia się przez ucieranie, a następnie praży się w atmosferze powietrza, w sześciu etapach, przy czym po każdym etapie próbki chłodzi się powoli do temperatury pokojowej, a następnie rozciera. Próbki PbMoO4 i Eu2(WO4)3 wygrzewano w następujących etapach: ? w pierwszym etapie próbki praży się w temperaturze 900°C w ciągu 12 godzin, ? w drugim etapie próbki praży się w temperaturze 925°C w ciągu 12 godzin, ? w trzecim etapie próbki praży się w temperaturze 950°C w ciągu 12 godzin, ? w czwartym etapie próbki praży się w temperaturze 975°C w ciągu 12 godzin, ? w piątym i szóstym etapie próbki praży się w temperaturze 985°C w ciągu 12 godzin. Tabela Syntezę materiałów luminoforowych opartych na nowych fazach typu ograniczonego roztworu stałego domieszkowanego jonami europu(III), opisanych ogólnym wzorem Pb1-3x?xEu2x(MoO4)1-3x(WO4)3x, gdzie 0 ? x ? 0,1970, a ? oznacza wakancje w sieci krystalicznej z mieszanin związków PbMoO4 i Eu2(WO4)3 przedstawia poniższe równanie reakcji: Zastrzeżenia patentowe 1. Nowe luzy typu ograniczonego roztworu stałego domieszkowanego jonami f-elektronowego metalu, znamienne tym, że f-elektronowy metal stanowi europ(III), zaś roztwór stały opisany jest ogólnym wzorem Pb1-3x?xEu2x(MoO4)1-3x(WO4)3x, gdzie 0 ? x ? 0,1970, a ? oznacza wakancje w sieci krystalicznej. 2. Sposób wytwarzania nowych faz typu ograniczonego roztworu stałego domieszkowanego jonami f-elektronowego metalu polegający na mieszaniu, ujednorodnianiu, wygrzewaniu i chłodzeniu, znamienny tym, że molibdenian(VI) ołowiu(II) w ilości większej lub równej 67,50% molowych, a mniejszej niż 100,00% molowych miesza się z wolframianem(VI) europu(III) w ilości większej niż 0,00% molowych, a mniejszej lub równej 32,50% molowych, przy czym suma składników wynosi 100,00% molowych, po czym mieszaninę praży się w temperaturze od 900 do 4 PL 235 245 B1 985°C, następnie chłodzi otrzymując produkt o ogólnym wzorze Pb1-3x?xEu2x(MoO4)1-3x(WO4)3x, gdzie 0 ? x ? 0,1970, a ? oznacza wakancje w sieci krystalicznej. 3. Sposób według zastrz. 2, znamienny tym, że mieszaninę molibdenianu(VI) ołowiu(II) z wolframianem(Vl) europu(III) praży się w sześciu etapach, po 12 godzin każdy, przy czym po każdym etapie ogrzewania próbki schładza się wolno do temperatury otoczenia i rozciera.Grupy dyskusyjne