Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 235246 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 235246 B1


PL 235246 B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) (21) Numer zgłoszenia: 419761 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (22) Data zgłoszenia: 12.12.2016 PL 235246 (13) B1 (11) (51) Int.Cl. C09K 11/82 (2006.01) C09K 11/68 (2006.01) C01F 11/00 (2006.01) C01F 17/00 (2006.01) C01G 39/00 (2006.01) C01G 41/00 (2006.01) C01G 45/00 (2006.01) C01G 51/00 (2006.01) Nowe fazy typu ograniczonych roztworów stałych domieszkowanych jonami f-elektronowego i d-elektronowego metalu oraz sposób wytwarzania nowych faz typu ograniczonych roztworów stałych domieszkowanych jonami f-elektronowego i d-elektronowego metalu (73) Uprawniony z patentu: (43) Zgłoszenie ogłoszono: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL 18.06.2018 BUP 13/18 (72) Twórca(y) wynalazku: (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: MARTA PAWLIKOWSKA, Szczecin, PL ELŻBIETA TOMASZEWICZ, Szczecin, PL 15.06.2020 WUP 07/20 (74) Pełnomocnik: PL 235246 B1 rzecz. pat. Renata Zawadzka 2 PL 235 246 B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku są nowe fazy typu ograniczonych roztworów stałych domieszkowanych jonami f-elektronowego i d-elektronowego metalu oraz sposób wytwarzania nowych faz typu ograniczonych roztworów stałych domieszkowanych jonami f-elektronowego i d-elektronowego metalu. Nowe fazy typu roztworów stałych mogą znaleźć zastosowanie jako materiały luminoforowe. Z opisu patentowego PL 221622 znane są fazy typu roztworów stałych o ograniczonej rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie związków prazeodymu(III), według wynalazku, o ogólnym wzorze Pr2Mo2-xW xO9, gdzie 0 ? x ? 1,20, w którym układ dwuskładnikowy oznacza dimolibdenian(VI) prazeodymu (III)-diwolframian(VI) prazeodymu(III). Znany jest też sposób wytwarzania faz typu roztworów stałych o ograniczonej rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie związków prazeodymu, polegający na mieszaniu, ujednorodnianiu, wygrzewaniu i chłodzeniu, który charakteryzuje się tym, że dimolibdenian(VI) prazeodymu(III) w ilości większej niż 40,00% molowego, a mniejszej niż 100,00% molowego miesza się z diwolframianem(VI) prazeodymu(III) w ilości większej niż 0,00% molowego, a równej lub mniejszej niż 60,00% molowego. Mieszaninę praży się w temperaturze od 1073 do 1223 K, następnie chłodzi otrzymując produkty o ogólnym wzorze Pr 2Mo2-xW xO9, gdzie 0 ? x ? 1,20. Korzystnie mieszaninę dimolibdenianu(VI) prazeodymu(III) z diwolframianem(VI) prazeodymu(III) praży się w sześciu etapach, po 12 godzin każdy, przy czym po każdym etapie ogrzewania próbki schładza się wolno do temperatury otoczenia i rozciera. Z polskiego opisu wynalazku nr 308919 znane są fazy w trójskładnikowym układzie tlenków metali przejściowych typu roztwór stały tlenku metalu przejściowego w oksysoli oraz sposób wytwarzania faz w trójskładnikowym układzie tlenków metali przejściowych w oksysoli. Fazy w trójskładnikowym układzie tlenków metali przejściowych typu roztwór stały 2+ 5+ 6+ tlenku metalu przejściowego w oksysoli opisane są wzorem Fe3+ 2-x Fex V4-x Mox O13, przy czym po6+ wstają przez wbudowanie jonów Mo w sieć krystaliczną Fe2V4O13 w miejsce jonów V5+ i zawierają jony Fe2+ w ilości równej ilości wbudowanych jonów Mo6+ oraz zakres ich homogeniczności w trójskładnikowym układzie Fe2O3-V2O5-MoO3 w temperaturze pokojowej nie przekracza 18% molowych MoO 3 w przeliczeniu na składniki układu Fe2O3-V2O5-MoO3, co oznacza, że wartość x jest większa od 0 i nie przekracza 0,60. Z opisu patentowego PL 221621 znane są fazy typu roztworów stałych o ograniczonej rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie związków neodymu(III), o ogólnym wzorze Nd2Mo2-xW xO9, gdzie 0 ? x ? 1,00, w którym układ dwuskładnikowy oznacza dimolibdenian(VI) neodymu(III)-diwolframian(VI) neodymu(III). Znany jest też sposób wytwarzania faz typu roztworów stałych ograniczonej rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie związków neodymu(III), polegający na mieszaniu, ujednorodnianiu, wygrzewaniu i chłodzeniu, który charakteryzuje się tym, że dimolibdenian(VI) neodymu(III) w ilości równej lub większej niż 50,00% molowego, a mniejszej niż 100,00% molowego miesza się z diwolframianem(VI) neodymu(III) w ilości większej niż 0,00% molowego, a równej lub mniejszej niż 50,00% molowego. Mieszaninę praży się w temperaturze od 1073 do 1223 K, następnie chłodzi otrzymując produkt o ogólnym wzorze Nd2Mo2-xW xO9, gdzie 0 ? x ? 1,00. Korzystnie mieszaninę dimolibdenianu(VI) neodymu(III) z diwolframianem(VI) neodymu(III) praży się w sześciu etapach, po 12 godzin każdy, przy czym po każdym etapie ogrzewania próbki schładza się wolno do temperatury pokojowej i rozciera. Nowe fazy typu ograniczonych roztworów stałych domieszkowanych jonami f-elektronowego metalu i jonami d-elektronowego metalu nie były dotychczas opisane w literaturze przedmiotu. Nowe fazy typu ograniczonych roztworów stałych domieszkowanych jonami f-elektronowego metalu i jonami d-elektronowego metalu, według wynalazku, charakteryzują się tym, że f-elektronowy metal stanowi europ(III), a d-elektronowy metal stanowi mangan lub kobalt, przy czym fazy mają ogólny wzór Ca0,9934-3xM0,0066?xEu2x(MoO4)1-3x(WO4)3x, gdzie 0 ? x ? 0,2222, M oznacza Mn lub Co, a ? oznacza wakancje w sieci krystalicznej. Sposób wytwarzania nowych faz typu ograniczonych roztworów stałych domieszkowanych jonami f-elektronowego metalu i jonami d-elektronowego metalu, według wynalazku, polegający na mieszaniu, ujednorodnianiu, wygrzewaniu i chłodzeniu, charakteryzuje się tym, że molibdenian(VI) wapnia w ilości większej niż lub równej 59,00% molowych, a mniejszej niż 100,00% molowych miesza się z wolframianem(VI) europu(III) w ilości większej niż 0,00% molowych, a mniejszej niż lub równej 40,00% molowych oraz molibdenianem(VI) manganu(II) lub molibdenianem(VI) kobaltu(II) w ilości równej 1,00% molowych, przy czym suma składników wynosi 100,00% molowych. Mieszaninę praży się w temperaturze od 900 do 1170°C, następnie chłodzi otrzymując produkt o ogólnym wzorze PL 235 246 B1 3 Ca0,9934-3xM0,0066?xEu2x(MoO4)1-3x(WO4)3x, gdzie 0 ? x ? 0,2222, M oznacza Mn lub Co, a ? oznacza wakancje w sieci krystalicznej. Korzystnie mieszaninę molibdenianu(VI) wapnia z wolframianem(VI) europu(III) i molibdenianem(VI) manganu(II) lub molibdenianem(VI) kobaltu(II) praży się w siedmiu etapach, po 12 godzin każdy, przy czym po każdym etapie ogrzewania próbki schładza się wolno do temperatury otoczenia i rozciera. Nowe fazy typu ograniczonych roztworów stałych o wzorze ogólnym Ca 0,9934-3xM0,0066?xEu2x(MoO4)1-3x(WO4)3x, których przykładowe wzory zamieszczono w tabeli są trwałe w stałym stanie skupienia do temperatury co najmniej 1200°C. Nowe fazy krystalizują w układzie tetragonalnym i posiadają strukturę typu szelitu. Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykładach wykonania. Miesza się CaMoO4, Eu2(WO4)3 oraz MnMoO4 lub CoMoO4 w % molowych, których składy podano w tabeli. Mieszaniny ujednorodnia się przez ucieranie, a następnie praży się w atmosferze powietrza, w siedmiu etapach, przy czym po każdym etapie próbki chłodzi się powoli do temperatury pokojowej, a następnie rozciera. Próbki CaMoO4, Eu2(WO4)3 i MnMoO4 lub CoMoO4 wygrzewano w następujących etapach: ? w pierwszym etapie próbki praży się w temperaturze 900°C w ciągu 12 godzin, ? w drugim etapie próbki praży się w temperaturze 1000°C w ciągu 12 godzin, ? w trzecim etapie próbki praży się w temperaturze 1050°C w ciągu 12 godzin, ? w czwartym etapie próbki praży się w temperaturze 1100°C w ciągu 12 godzin, ? w piątym etapie próbki praży się w temperaturze 1120°C w ciągu 12 godzin, ? w szóstym etapie próbki praży się w temperaturze 1150°C w ciągu 12 godzin, ? w siódmym etapie próbki praży się w temperaturze 1170°C w ciągu 12 godzin. Tabela Syntezę materiałów luminforowych opartych na nowych fazach typu ograniczonych roztworów stałych domieszkowanych jonami europu(III) i jonami d-elektronowego metalu, opisanych ogólnym wzorem Ca0,9934-3xM0,0066?xEu2x(MoO4)1-3x(WO4)3x, gdzie 0 ? x ? 0,2222, M oznacza Mn lub Co, a ? oznacza wakancje w sieci krystalicznej z mieszanin związków CaMoO4, Eu2(WO4)3 i MnMoO4 lub CoMoO4 przedstawia poniższe równanie reakcji: Zastrzeżenia patentowe 1. Nowe fazy typu ograniczonych roztworów stałych domieszkowanych jonami f-elektronowego metalu i jonami d-elektronowego metalu, znamienne tym, że f-elektronowy metal stanowi europ(III), a d-elektronowy metal stanowi mangan lub kobalt, przy czym fazy mają ogólny wzór 4 PL 235 246 B1 Ca0,9934-3xM0,0066?xEu2x(MoO4)1-3x(WO4)3x, gdzie 0 ? x ? 0,2222, M oznacza Mn lub Co, a ? oznacza wakancje w sieci krystalicznej. 2. Sposób wytwarzania nowych faz typu ograniczonych roztworów stałych domieszkowanych jonami f-elektronowego metalu i jonami d-elektronowego metalu polegający na mieszaniu, ujednorodnianiu, wygrzewaniu i chłodzeniu, znamienny tym, że molibdenian(VI) wapnia w ilości większej niż lub równej 59,00% molowych, a mniejszej niż 100,00% molowych miesza się z wolframianem(VI) europu(III) w ilości większej niż 0% molowych, a mniejszej niż lub równej 40,00% molowych oraz molibdenianem(VI) manganu(II) lub molibdenianem(VI) kobaltu(II) w ilości równej 1,00% molowego, przy czym suma składników wynosi 100% molowych, po czym mieszaninę praży się w temperaturze od 900 do 1170°C, następnie chłodzi otrzymując produkt o ogólnym wzorze, Ca0,9934-3xM0,0066?xEu2x(MoO4)1-3x(WO4)3x, gdzie 0 ? x ? 0,2222, M oznacza Mn lub Co, a ?oznacza wakancje w sieci krystalicznej. 3. Sposób według zastrz. 2, znamienny tym, że mieszaninę molibdenianu(VI) wapnia z wolframianem(VI) europu(III) oraz molibdenianem(VI) manganu(II) lub molibdenianem(VI) kobaltu(II) praży się w siedmiu etapach, po 12 godzin każdy, przy czym po każdym etapie ogrzewania próbki schładza się wolno do temperatury otoczenia i rozciera.Grupy dyskusyjne