Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 235248 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 235248 B1


PL 235248 B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) (21) Numer zgłoszenia: 423558 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (22) Data zgłoszenia: 24.11.2017 PL 235248 (13) B1 (11) (51) Int.Cl. C09K 11/68 (2006.01) C09K 11/78 (2006.01) C01F 11/00 (2006.01) C01F 17/00 (2006.01) C01G 39/00 (2006.01) C01G 41/00 (2006.01) C01G 45/00 (2006.01) C01G 51/00 (2006.01) Fazy typu ograniczonych roztworów stałych domieszkowanych jonami metalu ziem rzadkich i d-elektronowego dwuwartościowego metalu oraz sposób wytwarzania nowych faz typu ograniczonych roztworów stałych domieszkowanych jonami metalu ziem rzadkich i d-elektronowego dwuwartościowego metalu (73) Uprawniony z patentu: (43) Zgłoszenie ogłoszono: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL 03.06.2019 BUP 12/19 (72) Twórca(y) wynalazku: (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: MARTA PAWLIKOWSKA, Szczecin, PL ELŻBIETA TOMASZEWICZ, Szczecin, PL 15.06.2020 WUP 07/20 (74) Pełnomocnik: PL 235248 B1 rzecz. pat. Renata Zawadzka 2 PL 235 248 B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku są fazy typu ograniczonych roztworów stałych domieszkowanych jonami metalu ziem rzadkich i d-elektronowego dwuwartościowego metalu oraz sposób wytwarzania nowych faz typu ograniczonych roztworów stałych domieszkowanych jonami metalu ziem rzadkich i d-elektronowego dwuwartościowego metalu. Nowe fazy typu roztworów stałych mogą znaleźć zastosowanie jako materiały luminoforowe. Z polskiego opisu wynalazku zgłoszenia patentowego P.417242 znane są nowe fazy typu ograniczonych roztworów stałych dotowanych jonami metalu ziem rzadkich, które charakteryzują się tym, że metal ziem rzadkich stanowi neodym o ogólnym wzorze Pb1-3x?xNd2xWO4 lub Pb1-3x?xNd2x(MoO4)1-3x(WO4)3x, gdzie 0 ? x ? 0,2000, a ? oznacza wakancje w sieci krystalicznej. Z tego zgłoszenia znany jest też sposób wytwarzania nowych faz typu ograniczonych roztworów stałych dotowanych jonami metalu ziem rzadkich, polegający na mieszaniu, ujednorodnianiu, wygrzewaniu i chłodzeniu, charakteryzuje się tym, że wolframian(VI) ołowiu(II) w ilości większej niż lub równej 66,67% molowego, a mniejszej niż 100,00% molowego miesza się z wolffamianem(VI) neodymu(III) w ilości większej niż 0,00% molowego, a mniejszej lub równej niż 33,33% molowego, a także molibdenian(VI) ołowiu(II) w ilości większej lub równej niż 66,67% molowego, a mniejszej niż 100,00% molowego miesza się z wolframianem(VI) neodymu(III) w ilości większej niż 0,00% molowego a mniejszej lub równej niż 33,33% molowego. Mieszaniny praży się w temperaturze od 900 do 995°C, następnie chłodzi otrzymując produkt o ogólnym wzorze Pb1-3x?xNd2xWO4 gdzie 0 ? x ? 0,2000 lub Pb1-3x?xNd2x(MoO4)1-3x(WO4)3x, gdzie 0 ? x ? 0,2000, a ? oznacza wakancje w sieci krystalicznej. Korzystnie mieszaniny wolffamianu(VI) ołowiu(II) z wolframianem(VI) neodymu(III) oraz mieszaniny molibdenianu(VI) ołowiu(II) z wolframianem(VI) neodymu(III) praży się w siedmiu etapach, po 12 godzin każdy, przy czym po każdym etapie ogrzewania próbki schładza się wolno do temperatury otoczenia i rozciera. Ze zgłoszenia patentowego P. 419761 znane są nowe fazy typu ograniczonych roztworów stałych domieszkowanych jonami f-elektronowego metalu i jonami d-elektronowego metalu, które, charakteryzują się tym, że f-elektronowy metal stanowi europ(IIl), a d-elektronowy metal stanowi mangan lub kobalt, przy czym fazy mają ogólny wzór Ca0,9934-3xM0,006?xEu2x(MoO4)1-3x(WO4)3x gdzie 0 ? x ? 0,2222, M oznacza Mn lub Co, a ? oznacza wakancje w sieci krystalicznej. Znany jest też z tego zgłoszenia sposób wytwarzania nowych faz typu ograniczonych roztworów stałych domieszkowanych jonami f-elektronowego metalu i jonami d-elektronowego metalu, polegający na mieszaniu, ujednorodnianiu, wygrzewaniu i chłodzeniu, który charakteryzuje się tym, że molibdenian(VI) wapnia w ilości większej niż lub równej 59,00% molowego, a mniejszej niż 100,00% molowego miesza się z wolframianem(VI) europu(III) w ilości większej niż 0,00% molowego, a mniejszej niż lub równej 40,00% molowego oraz molibdenianem(VI) manganu(II) lub molibdenianem(VI) kobaltu(II) w ilości równej 1,00% molowego. Mieszaniny praży się w temperaturze od 900 do 1170°C, następnie chłodzi otrzymując produkt o ogólnym wzorze Ca0,9934-3xM0,006?xEu2x(MoO4)1-3x(WO4)3x gdzie 0 ? x ? 0,2222, M oznacza Mn lub Co, a ? oznacza wakancje w sieci krystalicznej. Korzystnie mieszaniny molibdenianu(VI) wapnia z wolframianem(VI) europu(III) i molibdenianem(VI) manganu(Il) lub molibdenianem(VI) kobaltu(Il) praży się w siedmiu etapach, po 12 godzin każdy, przy czym po każdym etapie ogrzewania próbki schładza się wolno do temperatury otoczenia i rozciera. Z opisu patentowego PL 221 622 znane są fazy typu roztworów stałych o ograniczonej rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie związków prazeodymu(III), według wynalazku, o ogólnym wzorze Pr2Mo2-xW xO9 gdzie 0 ? x ? 1,20, w którym układ dwuskładnikowy oznacza dimolibdenian(VI) prazeodymu (III) ? diwolframian(VI) prazeodymu(III). Znany jest też sposób wytwarzania faz typu roztworów stałych o ograniczonej rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie związków prazeodymu, polegający na mieszaniu, ujednorodnianiu, wygrzewaniu i chłodzeniu, który charakteryzuje się tym. że dimolibdenian(VI) prazeodymu(III) w ilości większej niż 40,00% molowego a mniejszej niż 100,00% molowego miesza się z diwolframianem(VI) prazeodymu(lll) w ilości większej niż 0,00% molowego a równej lub mniejszej niż 60,00% molowego. Mieszaninę praży się w temperaturze od 1073 do 1223 K, następnie chłodzi otrzymując produkty o ogólnym Pr2Mo2-xW xO9 gdzie 0 ? x ? 1,20. Korzystnie mieszaninę dimolibdenianu(VI) prazeodymu(lll) z diwolframianem(VI) prazeodymu(III) praży się w sześciu etapach, po 12 godzin każdy, przy czym po każdym etapie ogrzewania próbki schładza się wolno do temperatury otoczenia i rozciera. Fazy typu ograniczonych roztworów stałych domieszkowanych jonami metalu ziem rzadkich i d-elektronowego dwuwartościowego metalu, według wynalazku, charakteryzują się tym, że metal ziem PL 235 248 B1 3 rzadkich stanowi iterb(III), a d-elektronowy dwuwartościowy metal stanowi mangan lub kobalt, przy czym fazy mają ogólny wzór Ca0,9934-3xM0,006?xYb2x(MoO4)1-3x(WO4)3x gdzie 0 ? x ? 0,1154, M oznacza Mn lub Co, a ? oznacza wakancje w sieci krystalicznej. Sposób wytwarzania nowych faz typu ograniczonych roztworów stałych domieszkowanych jonami metalu ziem rzadkich i d-elektronowego dwuwartościowego metalu, według wynalazku, polegający na mieszaniu, ujednorodnianiu, wygrzewaniu i chłodzeniu, charakteryzuje się tym, że molibdenian(VI) wapnia w ilości większej niż lub równej 84,00% molowego, a mniejszej niż 100,00% molowego miesza się z wolframianem(VI) iterbu(III) w ilości większej niż 0,00% molowego, a mniejszej niż lub równej 15,00% molowego oraz molibdenianem(VI) manganu(II) lub molibdenianem(VI) kobaltu(II) w ilości równej 1,00% molowego. Mieszaniny praży się w temperaturze od 900 do 1245°C, następnie chłodzi otrzymując produkt o ogólnym wzorze Ca0,9934-3xM0,006?xYb2x(MoO4)1-3x(WO4)3x gdzie 0 ? x ? 0,1154, M oznacza Mn lub Co, a ? oznacza wakancje w sieci krystalicznej. Korzystnie mieszaniny molibdenianu(VI) wapnia z wolframianem(VI) iterbu(III) i molibdenianem(VI) manganu(II) lub molibdenianem(VI) kobaltu(II) praży się w dziewięciu etapach, po 12 godzin każdy, przy czym po każdym etapie ogrzewania próbki schładza się wolno do temperatury otoczenia i rozciera. Nowe fazy typu ograniczonych roztworów stałych o wzorze ogólnym Ca0,99343xM0,006?xYb2x(MoO4)1-3x(WO4)3x, których przykładowe wzory zamieszczono w tabeli są trwałe w stałym stanie skupienia do temperatury co najmniej 1250°C. Nowe fazy krystalizują w układzie tetragonalnym i posiadają strukturę typu szelitu. Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykładach wykonania. Miesza się CaMoO4, Yb2(WO4)3 oraz MnMoO4 lub CoMoO4 w % molowych, których składy podano w tabeli. Mieszaniny ujednorodnia się przez ucieranie, a następnie praży się w atmosferze powietrza, w dziewięciu etapach, przy czym po każdym etapie próbki chłodzi się powoli do temperatury pokojowej, a następnie rozciera. Próbki CaMoO4, Yb2(WO4)3 i MnMoO4 lub CoMoO4 wygrzewano w następujących etapach: ? w pierwszym etapie próbki praży się w temperaturze 900°C w ciągu 12 godzin, ? w drugim etapie próbki praży się w temperaturze 1000°C w ciągu 12 godzin, ? w trzecim etapie próbki praży się w temperaturze 1075°C w ciągu 12 godzin, ? w czwartym etapie próbki praży się w temperaturze 1100°C w ciągu 12 godzin, ? w piątym etapie próbki praży się w temperaturze 1150°C w ciągu 12 godzin, ? w szóstym etapie próbki praży się w temperaturze 1200°C w ciągu 12 godzin, ? w siódmym etapie próbki praży się w temperaturze 1225°C w ciągu 12 godzin, ? w ósmym etapie próbki praży się w temperaturze 1245°C w ciągu 12 godzin, ? w dziewiątym etapie próbki praży się w temperaturze 1245°C w ciągu 12 godzin. Tabela Syntezę materiałów luminoforowych opartych na nowych fazach typu ograniczonych roztworów stałych domieszkowanych jonami iterbu(III) i jonami d-elektronowego dwuwartościowego metalu, opisanych ogólnym wzorem Ca0,9934-3xM0,006?xYb2x(MoO4)1-3x(WO4)3x gdzie 0 ? x ? 0,1154, M oznacza Mn 4 PL 235 248 B1 lub Co, a ? oznacza wakancje w sieci krystalicznej z mieszanin związków CaMoO4, Yb2( WO4)3 i MnMoO4 lub CoMoO4 przedstawia poniższe równanie reakcji: Zastrzeżenia patentowe 1. Fazy typu ograniczonych roztworów stałych domieszkowanych jonami metalu ziem rzadkich i d-elektronowego dwuwartościowego metalu, znamienne tym, że metal ziem. rzadkich stanowi iterb(III) a d-elektronowy dwuwartościowy metal stanowi mangan lub kobalt, przy czym fazy mają. ogólny wzór Ca0,9934-3xM0,006?xYb2x(MoO4)1-3x(WO4)3x gdzie 0 ? x ? 0,1154, M oznacza Mn lub Co, a ? oznacza wakancje w sieci krystalicznej. 2. Sposób wytwarzania nowych faz typu ograniczonych roztworów stałych domieszkowanych jonami, metalu ziem rzadkich i d-elektronowego dwuwartościowego metalu polegający na mieszaniu, ujednorodnianiu, wygrzewaniu i chłodzeniu, znamienny tym, że molibdenian(VI) wapnia w-ilości większej niż lub równej 84,00% molowego, a mniejszej niż 100,00% molowego miesza się z wolframianem(VI) iterbu(III) w ilości większej niż 0% molowego a mniejszej niż lub równej 15,00% molowego oraz molibdenianem(VI) manganu(II) lub molibdenianem(VI) kobaltuj U) w ilości równej 1,00% molowego, po czym mieszaniny praży, się w temperaturze od 900 do 1245°C. następnie chłodzi otrzymując produkt o ogólnym wzorze Ca0,9934-3xM0,006?xYb2x(MoO4)1-3x(WO4)3x gdzie 0 ? x ? 0,1154, M oznacza Mn lub Co, a ? oznacza wakancje w sieci krystalicznej. 3. Sposób według zastrz. 2, znamienny tym, że mieszaninę molibdenianu(VI) wapnia z wolframianem(VI) iterbu(III) oraz moIibdenianem(VI) manganu(II) lub molibdenianem(VI) kobaltu(II) praży się w dziewięciu etapach, po 12 godzin każdy, przy czym po każdym etapie ogrzewania próbki schładza się wolno do temperatury otoczenia i rozciera.Grupy dyskusyjne