Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 235249 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 235249 B1


PL 235249 B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) (21) Numer zgłoszenia: 423559 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (54) (22) Data zgłoszenia: 24.11.2017 PL 235249 (13) B1 (11) (51) Int.Cl. C09K 11/66 (2006.01) C09K 11/68 (2006.01) C09K 11/78 (2006.01) C01F 17/00 (2006.01) C01G 21/00 (2006.01) C01G 41/00 (2006.01) Fazy typu ograniczonego roztworu stałego domieszkowanego jonami metalu ziem rzadkich i sposób wytwarzania nowych faz typu ograniczonego roztworu stałego domieszkowanego jonami metalu ziem rzadkich (73) Uprawniony z patentu: (43) Zgłoszenie ogłoszono: ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE, Szczecin, PL 03.06.2019 BUP 12/19 (72) Twórca(y) wynalazku: (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: MAGDALENA MACIEJKOWICZ, Szczecin, PL ELŻBIETA TOMASZEWICZ, Szczecin, PL 15.06.2020 WUP 07/20 (74) Pełnomocnik: PL 235249 B1 rzecz. pat. Renata Zawadzka 2 PL 235 249 B1 Opis wynalazku Przedmiotem wynalazku są fazy typu ograniczonego roztworu stałego domieszkowanego jonami metalu ziem rzadkich i sposób wytwarzania nowych faz typu ograniczonego roztworu stałego domieszkowanego jonami metalu ziem rzadkich. Fazy mogą znaleźć zastosowanie jako luminofory emitujące światło o długości fali odpowiadającej barwie zielonej. Według opisu patentowego PL 221 621 znane są fazy typu roztworów stałych o ograniczonej rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie związków neodymu(III), o ogólnym wzorze Nd2Mo2-xW xO9 gdzie 0 ? x ? 1,00, w którym układ dwuskładnikowy oznacza dimolibdenian(VI) neodymu(III) ? diwoIframian(VI) neodymu(III). Znany jest też sposób wytwarzania faz typu roztworów stałych o ograniczonej rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie związków neodymu(III), polegający na mieszaniu, ujednorodnianiu, wygrzewaniu i chłodzeniu, który charakteryzuje się tym, że dimolibdenian(VI) neodymu(III) w ilości równej lub większej niż 50,00% molowego a mniejszej niż 100,00% molowego miesza się z diwolframianem(VI) neodymu(III) w ilości większej niż 0,00% molowego a równej lub mniejszej niż 50,00% molowego. Mieszaninę praży się w temperaturze od 1073 do 1223 K, następnie chłodzi otrzymując produkt o ogólnym wzorze Nd2Mo2-xW xO9 gdzie 0 ? x ? 1,00. Korzystnie mieszaninę dimolibdenianu(VI) neodymu(III) z diwoIframianem(VI) neodymu(III) praży się w sześciu etapach, po 12 godzin każdy, przy czym po każdym etapie ogrzewania próbki schładza się wolno do temperatury pokojowej i rozciera. Z polskiego opisu wynalazku zgłoszenia patentowego P.417242 znane są nowe fazy typu ograniczonych roztworów stałych dotowanych jonami metalu ziem rzadkich, które charakteryzują się tym, że metal ziem rzadkich stanowi neodym o ogólnym wzorze Pb1-3x?xNd2xWO4 lub Pb1-3x?xNd2x(MoO4)1-3x(WO4)3x, gdzie 0 ? x ? 0,2000, a ? oznacza wakancje w sieci krystalicznej. Z tego zgłoszenia znany jest też sposób wytwarzania nowych faz typu ograniczonych roztworów stałych dotowanych jonami metalu ziem rzadkich, polegający na mieszaniu, ujednorodnianiu, wygrzewaniu i chłodzeniu, charakteryzuje się tym, że wolframian(VI) ołowiu(II) w ilości większej niż lub równej 66,67% molowego, a mniejszej niż 100,00% molowego miesza się z wolframianem(VI) neodymu(III) w ilości większej niż 0,00% molowego, a mniejszej lub równej niż 33,33% molowego, a także molibdenian(VI) ołowiu(II) w ilości większej lub równej niż 66,7% molowego, a mniejszej niż 100,00% molowego miesza się z wolframianem(VI) neodymu(III) w ilości większej niż 0,00% molowego a mniejszej lub równej niż 33,33% molowego. Mieszaniny praży się w temperaturze od 900 do 995°C, następnie chłodzi otrzymując produkt o ogólnym wzorze Pb1-3x?xNd2xWO4 gdzie 0 ? x ? 0,2000 lub Pb1-3x?xNd2x(MoO4)1-3x(WO4)3x, gdzie 0 ? x ? 0,2000, a ? oznacza wakancje w sieci krystalicznej. Korzystnie mieszaniny wolframianu(VI) ołowiu(II) z wolframianem(VI) neodymu(III) oraz mieszaniny molibdenianu(VI) ołowiu(II) z wolframianem(VI) neodymu(III) praży się w siedmiu etapach, po 12 godzin każdy, przy czym po każdym etapie ogrzewania próbki schładza się wolno do temperatury otoczenia i rozciera. Ze zgłoszenia patentowego P. 419761 znane są nowe fazy typu ograniczonych roztworów stałych domieszkowanych jonami f-elektronowego metalu i jonami d-elektronowego metalu, które charakteryzują się tym, że f-elektronowy metal stanowi europ(III), a d-elektronowy metal stanowi mangan lub kobalt, przy czym fazy mają ogólny wzór Ca0,9934-3xM0,006?xEu2x(MoO4)1-3x(WO4)3x gdzie 0 ? x ? 0,2222, M oznacza Mn lub Co, a ? oznacza wakancje w sieci krystalicznej. Znany jest też z tego zgłoszenia sposób wytwarzania nowych faz typu ograniczonych roztworów stałych domieszkowanych jonami f-elektronowego metalu i jonami d-elektronowego metalu, polegający na mieszaniu, ujednorodnianiu, wygrzewaniu i chłodzeniu, który charakteryzuje się tym, że molibdenian(VI) wapnia w ilości większej niż lub równej 59,00% molowego, a mniejszej niż 100,00% molowego miesza się z wolframianem(VI) europu(III) w ilości większej niż 0,00% molowego, a mniejszej niż lub równej 40,00% molowego oraz molibdenianem(VI) manganu(Il) lub molibdenianem(VI) kobaltu(II) w ilości równej 1,00% molowego. Mieszaniny praży się w temperaturze od 900 do 1170°C, następnie chłodzi otrzymując produkt o ogólnym wzorze Ca0,9934-3xM0,006?xEu2x(MoO4)1-3x(WO4)3x gdzie 0 ? x ? 0,2222, M oznacza Mn lub Co, a ? oznacza wakancje w sieci krystalicznej. Korzystnie mieszaniny molibdenianu(VI) wapnia z wolframianem(VI) europu(III) i molibdenianem(VI) manganu(II) lub molibdenianem(VI) kobaltu(Il) praży się w siedmiu etapach, po 12 godzin każdy, przy czym po każdym etapie ogrzewania próbki schładza się wolno do temperatury otoczenia i rozciera. PL 235 249 B1 3 Z opisu patentowego PL 221 622 znane są fazy typu roztworów stałych o ograniczonej rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie związków prazeodymu(III), według wynalazku, o ogólnym wzorze Pr2Mo2-xW xO9 gdzie 0 ? x ? 1,20, w którym układ dwuskładnikowy oznacza dimolibdenian(VI) prazeodymu (III) ? diwolframian(VI) prazeodymu(III). Znany jest też sposób wytwarzania faz typu roztworów stałych o ograniczonej rozpuszczalności składników w dwuskładnikowym układzie związków prazeodymu, polegający na mieszaniu, ujednorodnianiu, wygrzewaniu i chłodzeniu, który charakteryzuje się tym, że dimolibdenian(VI) prazeodymu(III) w ilości większej niż 40,00% molowego a mniejszej niż 100,00% molowego miesza się z diwolframianem(VI) prazeodymu(III) w ilości większej niż 0,00% molowego a równej lub mniejszej niż 60,00% molowego. Mieszaninę praży się w temperaturze od 1073 do 1223 K, następnie chłodzi otrzymując produkty o ogólnym wzorze Pr2Mo2-xW xO9 gdzie 0 ? x ? 1,20. Korzystnie mieszaninę dimolibdenianu(VI) prazeodymu(III) z diwolframianem(VI) prazeodymu(III) praży się w sześciu etapach, po 12 godzin każdy, przy czym po każdym etapie ogrzewania próbki schładza się wolno do temperatury otoczenia i rozciera. Fazy typu ograniczonego roztworu stałego domieszkowanego jonami metalu ziem rzadkich, według wynalazku, charakteryzują się tym, że metal ziem rzadkich stanowi terb(III), a fazy opisane są ogólnym wzorem Pb1-3x?xTb2xWO4, gdzie 0 ? x ? 0,1000, a ? oznacza wakancje w sieci krystalicznej. Sposób wytwarzania nowych faz typu ograniczonego roztworu stałego domieszkowanego jonami metalu ziem rzadkich według wynalazku, polegający na mieszaniu, ujednorodnianiu, wygrzewaniu i chłodzeniu, charakteryzuje się tym, że wolframian(VI) ołowiu(II) w ilości większej lub równej 87,50% molowego, a mniejszej niż 100,00% molowego miesza się z wolframianem(VI) terbu(III) w ilości większej niż 0,00% molowego a mniejszej lub równej niż 12,50% molowego. Mieszaniny praży się w temperaturze od 900 do 1020°C, następnie chłodzi otrzymując produkt o ogólnym wzorze Pb1-3x?xTb2xWO4, gdzie 0 ? x ? 0,1000, a ? oznacza wakancje w sieci krystalicznej. Korzystnie mieszaniny wolframianu(VI) ołowiu(II) z wolframianem(VI) terbu(III) praży się w sześciu etapach, po 12 godzin każdy, przy czym po każdym etapie ogrzewania próbki schładza się wolno do temperatury otoczenia i rozciera. Nowe fazy według wynalazku, których przykładowe wzory zamieszczono w tabeli są trwałe w stałym stanie skupienia do temperatury co najmniej 1020°C. Nowe fazy krystalizują w układzie tetragonalnym i posiadają strukturę typu szelitu. Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykładach wykonania. Miesza się PbWO4 i Tb2(WO4)3, w % molowych, których składy podano w tabeli. Mieszaniny ujednorodnia się przez ucieranie, a następnie praży się w atmosferze powietrza, w sześciu etapach, przy czym po każdym etapie próbki chłodzi się powoli do temperatury pokojowej, a następnie rozciera. Mieszaniny PbWO4 z Tb2(WO4)3 wygrzewano w następujących etapach: ? w pierwszym etapie próbki praży się w temperaturze 900°C w ciągu 12 godzin, ? w drugim etapie próbki praży się w temperaturze 950°C w ciągu 12 godzin, ? w trzecim etapie próbki praży się w temperaturze 975°C w ciągu 12 godzin. ? w czwartym etapie próbki praży się w temperaturze 985°C w ciągu 12 godzin, ? w piątym etapie próbki praży się w temperaturze 1000°C w ciągu 12 godzin, ? w szóstym etapie próbki praży się w temperaturze 1020°C w ciągu 12 godzin. Tabela 4 PL 235 249 B1 Syntezę materiałów luminoforowych opartych na nowych fazach typu ograniczonego roztworu stałego domieszkowanego jonami terbu(III), opisanych ogólnym wzorem Pb1-3x?xTb2xWO4 gdzie 0 ? x ? 0,1000, a ? oznacza wakancje w sieci krystalicznej z mieszanin związków PbWO4 i Tb2(WO4)3 przedstawia poniższe równanie reakcji: Zastrzeżenia patentowe 1. Fazy typu ograniczonego roztworu stałego domieszkowanego jonami metalu ziem rzadkich, znamienne tym, że metal ziem rzadkich stanowi terb(III), a fazy opisane są ogólnym wzorem Pb1-3x?xTb2xWO4, gdzie 0 ? x ? 0,1000, a ? oznacza wakancje w sieci krystalicznej. 2. Sposób wytwarzania nowych faz typu ograniczonego roztworu stałego domieszkowanego jonami metalu ziem rzadkich, polegający na mieszaniu, ujednorodnianiu, wygrzewaniu i chłodzeniu, znamienny tym, że wolframian(VI) ołowiu(II) w ilości większej lub równej niż 87,50% molowego, a mniejszej niż 100,00% molowego miesza się z wolframianem(VI) terbu(III) w ilości większej niż 0,00% molowego, a mniejszej lub równej niż 12,50% molowego, po czym mieszaniny praży się w temperaturze od 900 do 1020°C, następnie chłodzi otrzymując produkt o ogólnym wzorze Pb1-3x?xTb2xWO4 gdzie 0 ? x ? 0,1000, a ? oznacza wakancje w sieci krystalicznej. 3. Sposób według zastrz. 2, znamienny tym, że mieszaniny wolframianu(VI) ołowiu(Il) z wolframianem(VI) terbu(III) praży się w sześciu etapach, po 12 godzin każdy, przy czym po każdym etapie ogrzewania próbki schładza się wolno do temperatury otoczenia i rozciera.Grupy dyskusyjne