Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 30171 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 30171 B1


PL 30171 B1

Wydano 28 listopada 1941 URZĄD PATENTOWY w WARSZAWIE OPIS PATENTOWY Nr 30171 KI Nikolai - Kolbensehieber G. m. b. H., Eiwng ł&m 15 Złożony suwak tłokowy, wyrównujący ciśnienia, zwłaszcza do parowozów Zgłoszono 8 lutego 1038 Udzielono 3 listopada 1941 Pierwszeństwo: 13 lutego 1937 (Niemcy) Znane są suwaki tłokowe, wyrównują? ce ciśnienia, do tłokowych maszyn paro? wych o działaniu obustronnym, zwłaszcza do parowozów, i posiadające poszczególne [tłoki suwakowe, składające się zasadniczo każdy z dwóch części tłokowych, z których części zewnętrzne, to znaczy od stron wk> towych suwaka, są osadzone na stałe na drążku tłokowym, znajdujące się zaś mię? tłokowych, założonych na stałe na drążku tłokowym, tak że powstaje połączenie ko? mory wlotowej między tłokami suwakowy? mi z komorą wylotową. Za pomocą tego suwaka osiąga się bez jakichkolwiek zaworów wyrównujących podczas biegu jałowego maszyny zupełnie bez trudności wyrównanie ciśnienia po obu stronach cylindra. Suwaki złożone w znanych wykonaniach dzy nimi wewnętrzne części tłokowe, skie? rowane ku stronie wlotowej suwaka, przy zamknięciu dopływu pary i powodowanym przez to znacznym zimniejszienilu ciśnienia pary po stronie wlotowej suwaka są prze? suwane za pomocą sprężyn, umieszczonych w każdej z komór pierścieniowych, utwo? posiadają tę wadę, że sprężyny, przesuwa? jące przy zamkniętym dopływie pary ru? chome części tłokowe względem nierucho? mych części tłokowych, nagrzewają się do zbyt wysokich temperatur, wskutek czego często pękają. rzonych przez zachodzące jeden na drugi występy części tłokowych, względem części Sprężyny te wskutek ciasnoty prze? strzeni podlegają dużym natężeniom i po krótkim czasie użycia mają skłonności do (pękania imiino użycia tworzywa w dosko? nałym gatunku. Ponieważ każda sprężyna c, założonych między nieruchomymi i ru? chomymi częściami tłokowymi a(, b w jed? nym lub kilku miejscach, ewentualnie są uszczelnione dodatkowo np. za pomocą ma? Itaka jest częścią składową przyrządu1 nie? zwykle ważnego dla pracy parowozu, prze? to pęknięcie tej części, samej w sobie mniej ważnej, może uniemożliwić natychmiasto? we ponowne użycie parowozu wskutek ko łych szczelin pierścieniolwych. Pierścienie uszczelniające c są założone w kołnierzach d nieruchomej tulei ustalającej a i współ? działają z wewnętrzną powierzchnią cy? nieczności wymiany tej sprężyny i spowo dować dłuższą przerwę w użyciu parowo? zu. lindryczną ruchomej części tłokowej b. Taka budowa zapewnia skuteczniejsze uszczelnienie ruchomej części tłokowej Następujących dotychczas już po sto? sunkowo krótkich okresach pracy parowo? zu pęknięć sprężyn można uniknąć nawet przy długich okresach czasu, gdy uszczel? nienie ruchomej części tłoka suwakowego względem części nieruchomej zostanie wy? względem części nieruchomej, którego trwałość zachowuje się także przez dłuższy okres pracy parowozu. Dzięki 'temu znaj? dująca się w komorze pierścieniowej / sprężyna, umieszczona za pierścieniami uszczelniającymi c, jest ogrzewana do tem? peratury niższej, przy czym do tej komo? ry przedostaje się mniej skroplin z pary. Zmniejszenie temperatury ogrzewania sprężyny oraz zmniejszenie ilości skroplili konane według wynalazku oraz gdy w związki z tym komora pierścieniowa, za? wierająca isprężynę, zostanie połączona otworami z komorą pary odlotowej. Uszczelnienie ruchomej części tłoka isuwakowego względem części nieruchomej osiąga? no dotychczas przez bardzo dokładne dopa? izmniejszia przede wszystkim niebezpieczeń? stwo korozji sprężyny, a ponadto dzięki* znacznemu zmniejszeniu temperatury o- sowanie 2 małym luzem. Okazało się jed? nak, że stosunkowo małe, często nawet nie grzania sprężyny zapobiega się zmniejsze? niu jej wytrzymałości. Niebezpileclzeńfctwo zbyt dużego ogrzania sprężyny jest bardzo duże, gdyż temperatura pary w komorze wlotowej może wynosić 450°iC lub więcej, wdbec czego wskutek niedostatecznego uszczelnienia para, przenikająca do komory dające się zmierzyć zmniejszenie się w ten sposób osiągniętego isitopnia szczelności u(szczelnienia, czego nie można uniknąć przy dłuższych okresach pracy maszyny, znaczr nie zmniejsza trwałość sprężyny^ Rysunek przedstawia przykład wyko? nania suwaka tłokowego według wynalaz? ku niniejszego w przekroju podłużnym, przy czym w części dolnej uwidocznione jest położenie części1 składowych siuwaka podczas pracy, w części zaś górnej ? pod? czas biegu jałowego. sprężynowej, może sprężynę ogrzać nawet do temperatury pary świeżej. Dzięki umieszczeniu pierścieni c w koł? nierzu d tulei i osiągnięciu przez to ma dłuż? sze okresy pracy skuteczniejiszego uszczel? nienia ruchomej części suwaka tłokowego Na rysunku a oznacza nieruchomą część tłokową suwaka, a* ? nieruchomą tuleję ustalającą, & ? ruchomą część tłokową su? waka. Według wynalazku komory pierście? względem jego części nieruchomej możliwe jest pominięcie dalszego uszczelnienia ko? mory sprężynowej za pomocą np., jak w przedstawionym na rysunku przykładzie wykonania, uszczelnienia rowkowego g. niowe /, utworzone z części suwaka tłoko* wego^ są uszczelnione względem przestrze? ni wlotowej za pomocą jednego lub kilku Dzięki temu można komorę sprężynową / połączyć bezpośrednio z komorą odlotową, np. za pomocą otworów h, umieszczonych na końcach czołowych komory sprężynowej 2 ? sprężynowych pierścieni .uszczelniających ? /. Połączenie tej komory z komorą odloto wą zapewnia obniżenie temperatury ogrza? nia sprężyny do temperatury pary odloto? czas pracy tłoków maszyny parowej pod działaniem ciśnienia pary po stronie wlo? wej, przy czym tworzące się w tej komorze skropliny z ewentualnie przenikającą parą są przy przesuwie suwaka wyrzucane do komory odlotowej i jednocześnie następuje wentylowanie komory /. Połączenie komory sprężynowej / z komorą odlotową powiększa więc skuitecznie działanie pierścieni uszczelniających c, znajdujących isię przed sprężyną i zwięk? sza trwałość sprężyny. Dzięki powyższym pomyślnym warun? kom roboczym trwałość sprężyny dorów? nuje trwałości innych części suwaka, wo? bec czego użyteczność złożonych suwaków tłokowych, wyrównujących ciśnienia, zo^ staje znacznie powiększona. Zastrzeżenia patentowe. 1. Złożony suwak tłokowy, wyrównu? jący ciśnienia zwłaszcza do parowozów, towej suwaka są dociskane do przynależ? nych nieruchomych części tłokowych, a przy ustaniu ciśnienia pary, czyli podczas biegu jałowego maszyny są odsuwane od nieruchomych części tłokowych za pomocą sprężyn, umieszczonych w komorach pier? ścieniowych, utworzonych z zachodzących jeden na drugi występów części tłokowych, znamienny tym, że komory sprężynowe (f) są względem komory wlotowej uszczelnione za ipomocą jednego lub kilku sprężynują? cych pierścieni uszczelniających (c), zało? żonych w jednym lub kilku miejscach mię? dzy nieruchomymi (a) i ruchomymi częś? ciami tłokowymi (b) suwaka przed komo? rami sprężynowymi, patrząc od strony ko? mory wlotowej, i ewentualnie za pomocą dalszych uszczelnień, np. uszczelnień row? kowych. 2. Złożony suwak tłokowy według zasitrz. 1, znamienny tym, że posiada jeden lub kilka otworów, łączących komory sprę? którego diziałaaiie jest obustronne i który posiada poszczególne tłoki dla każdej stro? ny cylindra, składające się zasadniczo każ^ dy z dwóch części tłokowych, których czę? ści od strony wylotowej są osadzone na stałe na drążku tłokowym, części zaś tłoko? żynowe z komorą odlotową i skierowanych ku jego stronie wylotowej. Ni ko1 a i - K o1 be n s ch ie b er G. m. b. H. we od strony wlotowej są ruchome i pod? Zastępca: inż. F. Winnicki rzecznik patentowy Do opisu patentowego Nr 30171 VVv\W> 7^?fr^r ^s&////////////zó%$ y^^gz*Grupy dyskusyjne