Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 32086 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 32086 B1


PL 32086 B1

Wydano 9 października 1943 fund tf/oo URZĄD PATENTOWY w WARSCHAU OPIS PATENTOWY Nr 32086 Ktr45^T8" Herbert Biilow, Lubeka Maszyna do kopania ziemniaków Zgłoszono 9 listopada 1938 Udzielono 4 sierpnia 1943 Pierwszeństwo: 26 listopada 1937 (Niemcy) Wynalazek dtotyczy maszyny do kopa? nia ziemniaków z podwoziem osadzonym na kołach tocznych, pomiędzy którymi znajduje się ruszt przesiewczy wraz z prze? działający poprzez dyszel lub kabłąk na podwozie. Przykład wykonania maszyny do> ko? pania ziemniaków jest przedstawiony na nośnikiem łańcuchowym, i polega na tym, że na kołach toczonych po obu bokach ma? szyny nałożone są gąsienice, zaopatrzone ewentualnie w kolce lub łopatki, które to rysunku, mianowicie na fig. 1 w widoku bocznym, a na fig. 2 ? w rzucie pozio? mym. Podwozie maszyny stanowią dwa koła przednie a i dwa tylne 6, osadzone na osiach c i d, połączonych po bokach kół gąsienice powodują dobre przyleganie ma? szyny do gruntu i zabezpieczają należyte jej działanie na nierównym terenie. Połączenie kół tocznych gąsienicą w ma? szynie według wynalazku nie jest równo? cięgnami e. Na koła toczne a, 6 po każdej stronie podwozia nałożone są gąsienice / znaczne ze znahym napędem gąsienico? lub podobne narządy. Za oś przednią c za? czepia w znany sposób kabłąk pociągowy g, który przenosi siłę napędową na pod? wozie. wym, w którymi koła nośne napędzają te gąsienice. Maszyna do kopania ziemniaków według wynalazku posiada odrębny napęd, Na przedniej osi c względnie na cięg? nach e umocowany jest lemiesz i, nasta- wiany za pomocą dźwigni ręcznej h. Pod leigfeszemi i osadzony jest wahliwie za po? łańcuchowy m, jak to przedstawiono na fig. 1, i skierować opadanie naci w bok od miej? moc^ przegubu k ruiszt przesiewczy /, wo? koło którego przesuwa się prowadzony na krążkach w znamy sposób przenośnik łań? cuchowy m, zaopatrzony w listwy poprze? czne n. Przenośnik łańcuchowy m jest na>pędizany np. za pomocą przekładni zębatej o, p od o/si d kół tylnych. Ruszt przesiewczy / jest położony nad osią d kół tylnych. Za pomocą jednego mimośrodu q lulb wielu takich mimośrodów osadzonych na osi d można rusztowi / na? sca spadania ziemniaków. Na gąsienicach mogą być osadzone kol? ce albo łopatki r w celu lepszego zahaczania o grunt. Zastrzeżenie patentowe. Maszyna do kopania ziemniaków z pod? woziem osadzonym na kołach tocznych, po? między którymi znajduje się ruszt prze? dać ruch wstrząsowy. Można także wyko? nać ruszt przesiewczy z kilku części i każ? dej części nadać różny ruch Wstrząsowy względem drugiej części za pomocą odpo? wiedniego ustawienia mimośrodów. Ziemia spada poprzez rusizt przesiewczy, a ziem? niaki opadają poiza górnym końcem rusz? siewczy wraz z przenośnikiem łańcucho? wym, znamienna tym, że na kołach tocz? nych (a, b) po obu bokach maszyny nało? żone są gąsienice (fj, zaopatrzone .ewentu? alnie-w kolce lub łopatki (r), które to gą? sienice powodują dobre przyleganie ma? szyny do gruntu i zabezpieczają należyte jej działaitfe na nierównym terenie. Herbert Btilow tu. Aby zapobiec spadaniu naci, doprowa? dzanej jednocześnie wzdłuż rusztu w tym samym miejscu co ziemniaki, wystarczy przedłużyć nieco poza ruszt / przenośnik Zastępca: inż. St. Głowacki rzecznik patentowy 40248 Do opisu patentowego Nr 32086 ef ^


Grupy dyskusyjne