Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 32318 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 32318 B1


PL 32318 B1

Wydano 31 grudnia 1943 URZĄD PATENTOWY w WARSCHAU OPIS PATENTOWY Mr" 32318 KI. 36 b, 7/02 Bror Hugo Ragnvald Sandell, Amal z odejmowanymi płytami grzejnymi Zgłoszono 29 października 1940 Udzielono 25 października 1943 Pierwszeństwo: 13 maja 1939 (Szwecja) plHt ^|0fc Urządzenie do regulowania temperatury płyt grzejnych w elektrycznych kuchniach Wynalazek niniejszy dotyczy ulepsze? nia budowy elektrycznych kuchni i tym podobnych z odejmowanymi płytami ku? chennymi lub grzejnymi. Do regulowania temperatury płyt grzej? nych w kuchniach elektrycznych zaopatry? wano zwykle elementy oporowe w płycie grzejnej w środkowe przyłącze, przyczyni obie części każdego opornika można było z powodów praktycznych można stosować tylko ograniczoną ilość stopni. Następnie trudno jest połączyć wymaganie szybkiego ogrzania płyty grzejnej, poczynając od sta? nu zimnego (zagotowanie) z wymaganiem, żeby właśnie najmniejsza moc była dosto? sowana do utrzymania temperatury ogrza? nego naczynia kuchennego (gotowanie). Je? żeli całkowita moc (równoległy układ czę? ści opornika) izostaje podwyższona, celi cm uzyskania szybkiego gotowania, nie można włączać za pomocą przełącznika bądź w układizie równoległym (moc całkowita), bądź tylko z jedną częścią (moc połowicz? na) , bądź wreszcie w układzie szeregowym uniknąć tego, że moc najmniejsza (układ równoległy) części opornika jest wtedy zbyt duża dla dogotowania. Wskutek tego musiano się zadowolić stosunkowo ogra? (pół mocy). Urządzenie to posiada jednak tę niedogodność, że regulowanie -tempera? tury odbywa się stopniowo, przy czym niczoną mocą całkowitą i odpowiednio dłuższym czasem zagotowania. W myśl wynalazku trudności te prze? zwycięża się przez zastosowanie regulato? ra termoelektrycznego, który daje się na? stawiać na rozmaite temperatury. Istota wynalazku polega na tym, że grzałka pod tów 10. Płytę grzejną wkłada się lub wyj? muje przez założenie względnie wyciągnię? cie wtyczek kontaktów 10, 11 z odpowied? nich tulejek ęp9 14. W (dnie każdego zagłębienia 12 w po? każdą płytą kuchąjiną posiada regulator temperatury, regulujący obwód prądu pły? ty kuchennej i dający się nastawiać na rozmaite temperatury. Wrażliwa na zmia? ny temperatury część tego regulatora wcho? dzi w zagłębienie w spodniej stronie pły? ty kuchennej, przy czym zagłębienie to cią? bliżu jego krawędzi przewidziany jest otwór 16, a w podstawce 9 oraz w płytce zamykającej 8 wykonany jest kanał 17 w (pobliżu elementu oporowego 6. Naprze? ciwko tego kanału 17 znajduje się w pły? cie grzejnej 4 płaski krążek 18 z materiału gnie się aż do oporowych elementów g^ejnych, umieszczonych w płycie kuchennej. Wynalazek uwidoczniono na rysunku w dwóch postaciach wykonania. Fig. 1 przedstawia częściowy przekrój pionowy przez jedną postać wykonania; ogniotrwałego, najkorzystniej z miki, który to krążek, jak wskazano, może przylegać bezpośrednio do kołnierzy 5. Tulejki 13 i 14 posiadają na swych dol? nych końcach wystającą w bok płytkę 19. Płytka 19 jest zaopatrzona w otwór, leżą? cy na jednej linii z otworem 16 i kanałem fig. 2 ? podobny przekrój przez drugą po? stać wykonania; a fig. 3 ? szczegół w przekroju podłużnym. Na fig. 1 liczbą 1 oznaczono płytę dol? ną, a liczbą 2 ? płytę górną kuchni elek? trycznej. W górnej płycie kuchni przewidiziane są olkrągłe otwory, np. 3, na płyty grzejne. Na spodniej stronie każdej płyty grzejnej 4 znajduje się pewna ilość współ- 17. Przez otwór 16 i kanał 17 przechodzi cylinder 20, zaopafatzony u góry w pła'ską płytkę końcową 31, prostopadłą do jego osi. Ten cylinder 20 zawiera urządzenie wrażliwe na zmiany temperatury, np. bla? szkę bimetalową 21 (fig. 3), na którą wpły? wają wahania temperatury. Blaszka bime? środkowych kołnierzy 5, między którymi są utworzone żłobki na elektryczne elementy oporowe 6. Blemenlty oporowe są w znany sposób otoczone ogniotrwałą izolacją. 7. Płyta grzejna 4 jest u dołu zamknięta odejmowaną płytą 8, która może być przy? mocowana śrubami lub w podobny sposób. talowa 21 jest np. zgięta pod kątem i jed? nym ramieniem nieruchomo przynitowana od wewnętrznej strony do metalu owej ścianki końcowej 31 cylindra 20, jak przed? stawiono na fig. 3. Cylinder 20 jest nieru? chomo przynltowany do puszki 22, w któ? rej zawarte jest urządzenie do przełącza? W środku tej płyty zamykającej jest umiesziozona podstawka 9 z materiału izolacyj? nego, zaopatrzona w wystające kontakty nia prądu, znajdujące się pod wpływem bimdtalu. Do wnętrza puszki 22 Wchodzi jeden koniec wałka 23, którego drugi ko? niec przechodzi przez przednią ściankę 25 kuchni i posiada guzik 24. Przy pomo? cy guzika 24 nastawia się grzejnik na 10, z którymi są elektrycznie połączone końce elementów oporowych. Podstawka posiada następnie środkowy kontakt 11, służący do uziemienia. Na dolnej płycie 1 umieszczona jest w zagłębieniu 12 tulejka metalowa /3 na kontakt środkowy (uzie? miony) oraz częściowo z materiału izola? cyjnego wykonane i zaopatrzone w spręży? ny kontaktowe 15 tulejki 14 dla kontak? ? 2 taką temperaturę, W której blaszka bi? metalowa uruchomia łącznik prądu. Łącz? nik prądu jest włączony w obwód ele? mentów oporowych 6 płyty kuchennej. Na cylindrze 20 jest umieszczony kołnierz 26. Pomiędizy tym kołnierzem a płytką 19 jest osadzona spiralna sprężyna 27. Pusz-, ka 22 wraz z cylindrem 20 posiada oigrani? czxMią swobodę ruchów, wskutek czego sprężyna 27 naciska cylinder 20 w górę, aż góima płaska powierzchnia końcowa cy? znajdują się elementy oporowe 6 jest prze? lindra zacznie przylegać do płaskiego'krąż? ka 18. W ten stposób otrzymuje się dobre cieplne zetknięcie niiędzy wewnętrzną stroną płyty grzejnej i regulatorem tempera? widziane zagłębienie 30, otoczone kołnie? rzem 29, skierowanym i# dół. W zagłębie? nie to wchodzi swym górnym końcem cy? linder 20. Cylinder 20 ma talką wysokość, że nie dochodzi dlo dna zagłębienia 30, lecz tury. Przy zdejfnowaniu i ponownym wkła? daniu płyty grzejnej zawsze otrzymuje się to samo cieplne połączenie, gdyż wiskutek nacisku sprężyny oraz ruchomego umoco? wania regulatora temperatury powierzchni zetknięcia samoczynnie ustalają właściwe położenia Urządzehie Obsługuje się w następują? jest ze wszysitkich sitron otoczony cienką warstewką powietrza. Przewodnictwo cie? pła odbywa się więc tu wyłącznie przez promieniowanie. Wskutek określonego po? łożenia cylindra 20 w stosunku do kana? łu 17 i zagłębienia 30, jak również wsku? tek tego, że otacza ono cylinder z zacho? waniem pewnego luzu, osiąga się pożąda? ne względem warunków zewnętrznych do? statecznie niezależne stosunki, tak że re? cy sposób: naijpierw nastawia się guzik 24 na najwyższy stopień temperatury, wsku? tek czego ogrzewa się szybko zimna płyta gfziejna 4 i następuje zagotowanie, po czym gulator temperatury działa w zamierzony sposób. przestawia się guzik na odpowiedni sto? pień dla dogotowania. Powierzchnie zetknięcia na górnym końcu osłony 20, względnie we wnętrzu płyty grzejnej, mogą być również ukształ? towane w inny sposób, np. jako powierzch? nie stożkowe lub kuliste lub tym podobne. Ewentualnie można się obejść bez specjal? nej płytki 18, przy czym koniec cylindra 20 przylega bezpośrednio do izolacji 7. W .przestrzeni pośredniej między płytką 18 Na fig. 1 i 2 liczbą 32 oznaczona iest śrulba nastawna, służąca do ustalania po? łożenia płyty grzejnej ptfzy jej zakładaniu. Możliwe są również liczne odmiany w zakresie niniejszego wynalazku, który nie ogranicza się tylko do podanych przy? kładów. W płytach kuchennych, któtre skła? dają się z części środkowej i jednej lub kilku części pierścieniowych, otaczających część środkową i zawierających wszystkie elementy oporowe, regulator temperatury służy celowo do regulowania dopływu prą? i płytą zamykającą 8 można również ko? du tylko do elementów oporowych części rzystnie umieścić pierścień 28 z odpowied? środkowej, podczas gdy elementy oporowe niego materiału, np, prasowanej wełny ?pierścienia zewnętrznego są włączane i wy? Gszklamej, tak że obejmuje on koniec cylin? łączane za pomocą specjalnego łącznika dra 20 i zapobiega nie dającym się kontro? lować prądom powietrznym we Wnętrzu płyty grzejndj. prądu. Zastrzeżenia patentowe. Drugą postać wykonania wynalazku przedstawiono na fig. 2, na której analo? giczne części oznaczono tymi samymi licz? bami co na fig. 1. Według fig. 2 puszka 22 1. Urządzenie ido regulowania tempera? tury płyt grzejnych w elektrycznych i tyra podobnych kuchniach z dającą się zdejmo? wać elektrycznie ogrzaną płytą grzejną, znamienne tym, że kuchnia pod każdą pły? tą grzejną posiada regulator (20) tempe? z cylinldrem 20, zaopatrzonym w blaszkę bimetalową, jest nieruchomo połączona z kuchnią. Płyta grzejna 4 jest, jak poprzed? nio, zaopatrzona w kanał 17, lecz w prze? dłużeniu tego kanału w płycie, w której 3 ratury, regulujący obwód prądu płyty grzejnej (4) i dający się nastawiać na roz- imaite teniperaltury, którego część "wrażli? wa na temperaturę jest umieszczona w za? głębieniu (30) na spodniej stronie płyty grzejnej (4), iktóre to zagłębienie (30) się? ga aż w pobliże elementów oporowych (6), znajdujących isię w płycie grzejne). nej (4) jeisit tak umieszczone i posiada ta? kie wymiary, iż wrażliwa na ciepło część regulatora temperatury (20) po. osadzeniu płyty grzejnej na kuchni otoczona jest pe? wną nieznaczną przestrzenią powietrzną, odgraniczającą ją od ścianek zagłębienia 2. Urtządzenie według zastrz. 1, zna? mienne tym, że regulator (20) temperatu? ry jest tak osadzony, iż wykonywa ogra? niczone ruichy i znajduje się pod wpły? wem sprężyny (27), która przy zakłada? niu płyty grzejnej (4) w kuchni usiłuje do^ ciskać przewodzącą ciepło powierzchnię (30) tak, że przewidzenie ciepła odbywa się wyłącznie przez promieniowanie, 4. Urządzenie według zastrz. 1?3, zna? mienne itym, że zagłębienie (30) w płycie grzejnej (4) na wrażliwą na ciepło część regulatora temperatury (20) jest wykona? (31), umieszczoną na regulatorze temperatury, do odipowiedniej powierzchni w za? głębieniu (30) w płycie grzejnej. 3. Urządzenie według zaistirz, 1, zna? mienne tym, że regulator "(20) temperatu? ne w podstawice (9) wtyczek kontaktowych, Utworzonej z materiału izolacyjnego, znaj? dującej się na spodniej stronie (płyty. ry jest nieruchomo połączony z kuchnią oraz że zagłębienie (30) w~płycie kuchen? B r o r Hugo R a g n v a1d S a n d e11 Zajstępica: inż, St. Pawlikowski rzecznik patentowy 40248 ?100?XIU8 Do opisu patentowego Nr 32318 32 av 2V as
Grupy dyskusyjne