Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 36040 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 36040 B1


PL 36040 B1

Opublikowano dnia 5 czerwca 1954 r. H.źLiOTZKA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ OPIS PATENTOWY Nr 36040 KL l?ft, 12 Władysław Tryliński sen. (Warszawa, Polska), 4 Go, 3/^ Władysław Tryliński jun. (Warszawa, Polska), Beata Trylińska (Warszawa, Polska) i Maria Kusznierewiczowa (Warszawa, Polska) Nawierzchnia kolejowa Zgłoszono 14 maja 1947 r. Udzielono patentu 12 lutego 1953 r. Wynalazek dotyczy nawierzchni kolejowej, przystosowanej do podkładów metalowych i be? tonowych. toru, połączonych ze sobą sztywno poprzeczkami metalowymi lub drewnianymi, leży luźno na podkładach metalowych, przymocowanych na stałe do oddzielnych bloków metalowych lub be? tonowych. Podkładki te od zewnętrznej strony toru są zakrzywione prostopadle do swej stopy, od strony zaś wewnętrznej posiadają kształt haka, zachodzącego na stopkę szyny, dzięki cze? mu szyny mogą przy obciążeniu dynamicznym Podkłady kolejowe metalowe i betonowe nie znalazły dotychczas szerszego zastosowania w na? wierzchniach kolejowych wskutek powstawania w tych podkładach, zwłaszcza przy dynamicznym ich obciążeniu, trwałych odkształceń w podkła? dach metalowych przy złączach oraz wskutek pę? kania podkładów betonowych, jak również roz? luźniania się złączy szynowych. Niedogodności te zostały usunięte w nawierz? chni według wynalazku, który różni się od zna? wykonywać nieduże ruchy w kierunku poprzecz? nym toru oraz w kierunku pionowym, zapobie? nych zasadniczo tym, że każda z dwóch szyn gając w ten sposób trwałym odkształceniom w blokach podkładowych i złączach szynowych. Wynalazek jest wyjaśniony tytułem przykładu na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia prze? krój poprzeczny nawierzchni według wynalazku, fig. 2 ? widok jej z góry, fig. 3 ? metalowy blok podkładowy w widoku wzdłuż toru kolejowego, lig. 4 ? przekrój poprzeczny tego bloku, fig. 5 ? betonowy blok podkładowy w widoku wzdłuż Nawierzchnia według wynalazku wykazuje ponadto tę zaletę, że układanie nowego toru po? lega jedynie na łączeniu szyn a ze sobą za po? mocą poprzeczek c i podsuwaniu pod te szyny bloków b bez używania jakichkolwiek śrub, wkrętów czy też haków. Przy konserwacji nawierzchni według wyna? lazku wymiana szyny wymaga odłączenia szyny toru kolejowego, a fig. 6 i 7 przedstawiają wi? doki bloku betonowego z boku i z góry. W myśl wynalazku szyna a jest ułożona luźno na metalowej podkładce h, której koniec e, przy? padający od zewnątrz toru, jest zagięty prosto? padle do stopy tej podkładki h, natomiast drugi jej koniec /, znajdujący się od wewnątrz, posiada Kształt haka, zachodzącego na stopkę szyny a. Podkładki h są połączone na stałe z metalowymi lub betonowymi blokami podkładkowymi b. i?rzy zastosowaniu bloku metalowego b, przed? stawionego na fig. 3 i 4, podkładka h jest do niego przypawana, co wyraźnie uwidoczniono na fig. 3, lub przynitowana, natomiast w przy? padku użycia betonowego bloku b podkładka h jest przypawana lub przynitowana do metalo? wej wkładki i w postaci płaskownika, teownika, ceownika lub innego kształtownika, wbetonowanej do bloku b. Konstrukcja ta przedstawiona jest wyraźnie na fig. 5 ? 7. od szyn przyległych i odkręcenia śrub, łączących poprzeczki c z szyną a. Do wymiany poszczegól? nego bloku b wystarcza nieduże podkopanie pod nim podsypki. Dzięki zastosowanym w blokach b otworom g podbijanie podsypki d przy regulacji toru usku? tecznia się przez te otwory, bez konieczności usu? wania podsypki ze skrzyń między podkładami Zastrzeżenia patentowe 1. Nawierzchnia kolejowa, w której każda z szyn toru spoczywa na oddzielnym metalowym lub betonowym bloku podkładowym, znamienna tym, że szyny (a), połączone sztywno za po? mocą poprzeczek (c), są ułożone luźno na przymocowanych na stałe do wspomnianych bloków podkładowych (b) podkładkach meta? lowych (h), których jeden koniec (e) jest pro? stopadły do stopy tej podkładki, drugi zaś (f) posiada kształt haka, zachodzącego na stopkę szyny. Bloki podkładowe b, niezależnie od tego, czy są metalowe czy też betonowe, korzystnie jest za? opatrzyć w otwory g, służące do podbijania pod? sypki d pod te bloki W celu zwiększenia odporności toru na boczne uderzenia kół pociągu bloki b są w myśl wyna? lazku ułożone w podsypce d w spadku ku środ? kowi toru, jak to uwidoczniono na fig. 1. Poprzeczki c, połączone sztywno z szynami a, zapewniają wymagany rozstaw i pochylenie szyn a, a ponadto, opierając się o boczne powierz? chnie bloków b, zastępują opórki przeciwpełzne. Poprzeczki c mogą być metalowe lub drew? niane i są łączone ze stopkami szyn w znany spo? 2. Nawierzchnia kolejowa według zastrz. 1, zna? mienna tym, że w przypadku metalowych blo? ków podkładowych (b) podkładki (h) są przypawane lub przynitowane bezpośrednio do tych bloków, natomiast w przypadku użycia bloków betonowych podkładki (h) są przypawane lub przynitowane do metalowej wkład? ki (i), wbetonowanej do tego bloku (b). 3. Nawierzchnia według zastrz. 1, znamienna tym, że bloki podkładowe (b) są pochylone w kierunku ku środkowi toru w celu zwięk? szenia odporności toru na boczne uderzenia kół pociągu. 4. Nawierzchnia według zastrz. 1, znamienna tym, że poprzeczki (c) są oparte o bloki (b), zastępując opórki przeciwpełzne. 5. Nawierzchnia według zastrz. 1?4, znamien? na tym, że bloki (b) są zaopatrzone w otwory (g), służące do podbijania tych bloków pod? sypką (d). Władysław Tryliński sen. sób, np. za pomocą śrub, łapek lub wkrętów. Przy blokadzie ruchu kolejowego wskazane jest stosowanie poprzeczek drewnianych ze względu na potrzebę odizolowania od siebie szyn jednego toru. Jak już wspomniano, dzięki podparciu każdej z szyn a przez oddzielne bloki b, a także wsku? tek luźnego osadzenia szyn a w przymocowanych do tych bloków b na stałe podkładkach h o wy? giętych końcach e i f, każda z szyn może wyko? nywać podczas obciążeń nieduży ruch z dołu do góry i w poprzek toru, wskutek czego zapobiega się pękaniu bloków b i odkształceniu złącz szy? nowych. Władysław Trylińskl jun. - Beata TrylIńska lvi a r i a Kusznierowieżowa Zastępca: Kolegium Rzeczników Patentowych Do opisu patentowego Nr 36040 ?Prasa" Stalinogród, 6680 ? 6.11.53. - R-4-45684 ? Bi bezdrz. 100 -150


Grupy dyskusyjne