Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 42751 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 42751 B1


PL 42751 B1

Opublikowano dnia 28 grudniu 1C5* r. POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ OPIS PATENTOWY Nr 42751 KL 21 dł, 48 VEB Transformatorenwerk Karl Liebknecht Berlin-Oberschdneweide, Niemiecka Republika Demokratyczna Rdzeń ze szczeliną powietrzną do dławików, cewek uziemieniowych i podobnych urządzeń Patent trwa od dnia 16 marca 1959 r. Wynalazek dotyczy rdzeni ze szczeliną po? wietrzną do dławików, cewek uziemieniowych itd., w których jarzmo składa się z pewniej licz? by oddzielnych pakietów. W powszechnie znanych i stosowanych obec? nie rdzeniach ze szczeliną powietrzną do dławi? ków i cewek uziemieniowych słupy składają się z pewnej liczby oddzielnych pakietów, przy czym to, że opór tarcia płaskich powierzchni styko? wych pomiędzy poszczególnymi pakietami i płytkami izolacyjnymi nie wystarcza do stłu mienia drgań poziomych występujących przy wzbudzaniu częstotliwością sieciową. Wskutek tego cały słup złożony z pewnej liczby oddziel? nych pakietów, ulega rozluźnieniu i wibruje* Wynalazek ma na celu wykonanie słupów przekrój podłużny tych pakietów ma kształt pro? stokątny Odcinek słupa położony najbliżej jarz? ma jest tak ukształtowany, że jest połączony z jarzmem przez zaplatanie, poszczególne zaś pakiety, leżące pomiędzy nimi są przedzielone szczelinami powietrznymi wypełnionymi płatka? składających się również z pewnej liczby od? dzielnych pakietów tak, aby nie wykazywały wymienionych wad. mi izolacyjnymi. Powierzchnie stykowe pomię? dzy poszczególnymi pakietami i płytkami izola? cyjnymi stanowią płaszczyzny, ponieważ kształt pakietów jest prostokątny. Taka konstrukcja słupa rdzenia posiada jednak tę wadę, że pomi? mo dużego ciśnienia użytego przy sprasowywainiu poszczególnych pakietów, daje się zawsze jeszcze zauważyć silna wibracja, która może Według wynalazku wady te usuwa się w ten sposób, że poszczególne pakiety, ułożone między dwoma jarzmami, posiadają w przekroju pod? łużnym taki kształt, że przy sprasowywaniu po? szczególnych pakietów tworzących słup jarzma powstaje działanie klinowe, jednego pakietu na drugi. Poszczególne pakiety położone między obydwoma jarzmami mają w przekroju najle? piej kształt litery V, przy czym poszczególne pakiety mające w przekroju podłużnym kształt litery V mogą być ustawione zarówno w jed? wywołać zniszczenie innych części konstrukcyj? nych. Przyczyną nadmiernie silnych drgań jest nym kierunku, jak i w dwóch przeciwległych kierunkach- Oczywiście poszczególne pakiety dolne pakiety 9 leżące w pobliżu mostka 2 są ustawione w kierunku odwrotnym. mogą mieć w przekroju podłużnym również i inny dowolny kształt, np. kształt półkolisty, eliptyczny lub inny podobny. Na rysunku przedstawiono na fig. 1 i 2 dwa przykłady wykonania wynalazku. Fig. 1 przedstawia jeden z przykładów kon? Zastrzeżenie patentowe 1. Rdzeń ze szczeliną powietrzną do dławików, cewek uziemieniowych i podobnych urządzeń, w których słup Jub słupy składają się z pew? nej liczby oddzielmych pakietów, przy czym strukcji jarzma według wynalazku, przy czym cyfry 1 i 2 oznaczają obydwa jarzma, a cyfra 3 oznacza poszczególne pakiety o przekroju pod? łużnym w kształcie litery V, przy czym pakiety te oddzielne pakiety są przedzielone prze? strzenią utworzoną z niemagnetycznych ma? 4 i 5, to jest pierwszy i ostatni, są połączone przez zaplecenie z przylegającymi jarzmami 1 i 2. teriałów izolacyjnych ,np. preszpanu lub po? wietrza, znamienny tym, że poszczególne pa? kiety, położone między obydwoma jarzmami, mają w przekroju podłużnym taki kształt, że przy sprasowywaniu poszczególnych pakie? Płytki izolacyjne 6, znajdujące się pomiędzy oddzielnymi pakietami 3t są podzielone, aby mogły być łatwo dopasowane do danego kąta jaki tworzą, w podłużnym przekroju, powierzch? nie poszczególnych pakietów 3. Dzięki działaniu klinowemu słupów. poszczególnych pakietów to 3 zostaje tów, tworzących słup rdzenia, powstaje dzia? łanie klinowe jednego oddzielnego pakietu na drugi. uniemożliwiony Usuwa wszelki ruch po sprasowaniu niedopusz? 2. Rdzeń według zastrz. 1, znamienny tym, że poszczególne pakiety, położone między obydwoma jarzmami, mają w przekroju podłuż? nym kształt litery V. się także przez czalnie silne brzęczenie występującego podczas pracy dławików lub cewek uziemieniowych. Cy? fra 7 oznacza śruby lub inne narządy połącze? niowe, które utrzymują pakiety 3 złożone z wie? lu blach. }. Rdzeń według zastrz. 1 i 2, znamienny tym, że poszczególne pakiety, posiadające w prze? kroju podłużnym kształt litery V, są usta? wione w jednym kierunku (fig. 1) lub w dwóch przeciwnych kierunkach (fig. 2). V E B Transformatorenwerk Liebknecht Karl Na fig. 2 jest przedstawiona odmiana kon? strukcji słupa według fig. 1. W słupie tym gór? ne pakiety 8 położone w pobliżu mostka 1 są Zastępca: inż. Józef Felkner tak samo ustawione jak na fig. 1, natomiast rzecznik patentowy mi FiO.Ł Wzór jadnoraz. Stół. Zakl. liiiil_^|i HimM__ WU WI e?z-. Al pism., ki. III.

Grupy dyskusyjne