Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 44761 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 44761 B1


PL 44761 B1

Opublikowano dnia 14 sierpnia l(Hil r. tein asjw 4l BIBLIOTEKA .Urzędu Patentowego L?nif laoimMlitll Mm POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ OPIS PATENTOWY Nr 44761 KI. 30 k, 3/04 Włodzimierz Dahlig Warszawa. Polska - Zbignieiu Fałda Warszawa, Polska Juliusz Deczkoujski Warszawa, Polska Cewnik do długotrwałych wlewów dożylnych Patent trwa od dnia 13 grudnia 1960 r. Przedmiotem wynalazku jest cewnik umoż? liwiający łatwe d bezpieczne połączenie wlewu kroplowego z układem żylnym chorego na prze? Okresu leczenia, znalezienie odpowiedniego na? czynia żylnego staje się trudne ze względu na występowanie zmian zapalnych w .naczyniach żylnych i w tkance o taczaj ącei. Wlewy dożylne wykonywane są również za pomocą kaniul metalowych. . Kaniule te, zę względu na sztywność i grubość swych ścian, * ciąg kilkudziesięciu dni. Celem wynalazku jest ułatwienie leczenia chorych znajdujących się w ciężkim stanie ogólnym (śpiączka, zespół zmiażdżenia, krwo? tok, wstrząs, stan pooperacyjny itp.) i wyma? gających przez szereg dni nawadniania i odży? są wprowadzane płytko do światła naczynia, Nie posiadają one zabezpieczenia pozwalają? cego na unieruchomienie kaniuli w stosunku wiania drogą wlewów dożylnych. Wlewy te sąx obecnie wykonywane za pomo? cą metalowych igieł. Wlewanie dożylne za po? mocą igły nie może trwać dłużej niż kilka go? dzin. Kończyna chorego w okresie trwania do kończyny i wpływają na wzrost krzepliwo^ ści krwi. Cewnik do długotrwałych wlewów dożył- - wlewu musi być unieruchomiona. Wykonanie każdego następnego wlewu wymaga ponowne? go nakłucia żyły. W miarę przedłużania się nych składa się z trzech części, uwidocznio^ nych na rysunku i zwanych dalej ? część I, część II i ezę$ćT III, % - ? *> Na rysunku fig., 1 przestawia przekrój pock łuźny części I cewnika, fig. 2 ? widok części 1 z boku, fig. 3 ? widok części I z góry, fig. 4 wlewu należy wprowadzić do części II, a na? stępnie połączyć część II i I za pomocą za? trzasku 7, 13. Po połączeniu tych dwóch czę? ści (fig. 6) zakończenie drenu kroplówki 18, 19 znajduje się wewnątrz jałowej obudowy i po? zostaje tam przez cały czas trwania wlewu. Część III (fig. 5) stanowi zatyczka 16 skośnie ścięta 11 o zwiększaj ącej się trójstopniowej średnicy 15, zakończona uchwytem 14, umoż? ? przekrój podłużny części II, fig. 5 ? prze? podłuzn^ -połączonych"ze"sobą za pomocą za? trzasku części I i II wraz z zakończeniem prze? krój ^rafc^żny cze&% H^?|ig. 6 ? przekrój wodu wlewu kroplowego. Część I (fig. 1, 2, 3) stanowi rurka cienko? ścienna 2 i oprawka 6. Długość rurki 2 może być dowolna, a jej zakończenie 1 jest ścięte skośnie, co ułatwia wprowadzenie rurki do naczynia. Na powierzchni zewnętrznej rurki 2 znajduje się zgrubćenie 3. Pozwala ono na liwiającym ujęcie zatyczki w palce. Zatyczkę wprowadza się do rurki 2 przez otwór 8. Po wprowadzeniu wypełnia ona na całej długości światło części I, co zapobiega cofaniu się krwi z naczynia do cewnika. Takie zabezpieczenie cewnika pozwala na zachowanie jego drożno? umocowanie rurki wprowadzonej do naczy? nia za pomocą podwiązki chirurgicznej, co zapobiega wysuwaniu się rurki ze światła na? czynia. Grubość ścianki rurki i jej średnica może być wykonana w zależności od potrzeb z dokładnością 0,01 mm. Dla odróżnienia śred? nic wewnętrznych poszczególnych cewników (do długotrwałych wlewów dożylnych) na oprawce 6 uwidocznione są numery 20. Jako jednostkę oznaczenia przyjęto 0,1 mm, tzn. że cewnik z numerem 10 posiada średnicę we? ści w okresie między zabiegami. Cewnik wprowadza się dożylnie za pomocą wenesekcji lub też przez skórę drogą nakłu? cia, przy użyciu metody podanej przez Seldingera. Cewnik wykonany jest z polietyleniu wyso? kociśnieniowego, który jest chemicznie obojęt? wnętrzną 1,0 nim, z numerem 30 ? średnicę wewnętrzną 3,0 mm. Na zewnętrznej po? wierzchni oprawki 6 znajdują się uchwyty w kształcie Manierek 5. Pozwalają one na przy? twierdzenie cewnika za pomocą paska 20 (fig. 6) lub tasiemki do kończyny chorego. W razie ny, elastyczny i łatwy do wyjaławiania. Cien? kościenna rurka wykonana z tego tworzywa, wprowadzona do żyły lub tętnicy, układa się wzdłuż przebiegu naczynia, nie powoduje od? czynu zapalnego i nie zwiększa krzepliwości krwi. Cewnik do długotrwałych wlewów z dożyl? innj^ch potrzeby dzięki tym uchwytom cewnik można przyszyć do skóry. Zgrubienie 7 stanowi środ? kową część zatrzasku, który służy "do łączenia części I z częścią II. Zakończenie oprawki 6 w kształcie ściętego stożka 9 ułatwia łączenie nych może być również wykonany termoplastycznych tworzyw sztucznych, takich jak suspensyjny polichlorek winylu lub tef? lon. Dzięki właściwościom chemicznym i fizycz? nym tych tworzyw, wykonany z nich cewnik części I z częścią II. Otwór 8, znajdujący się w szczycie oprawki 6, pozwala na wprowadze? nie zakończenia strzyka wki typu ?Record* lub końcówki aparatu do wlewu kroplowego 19. według wynalazku może bez szkody dla zdro? wia chorego pozostawać przez wiele godzin w układzie naczyniowym człowieka lub zwierzę? cia. Część II (fig. 4) służy do połączenia zakoń? czenia aparatu do wlewu kroplowego 19 z częścią I. Zastosowanie jej usuwa obawę wypadnięcia końcówki wlewu kroplowego z otworu 8 w chwili, gdy chory wykonuje ru? chy kończyną z przytwierdzonym do niej cew? nikiem. Część II stanowi rurka 12 o większej średnicy i rurka 11 o mniejszej średnicy. Na powierzchni wewnętrznej rurki 12 znajduje się część zewnętrzna zatrzasku 13. Na zew? Dzięki uchwytom w kształcie klamer 5 i zgrubieniu 3 może on być mocno przytwier? dzony do kończyny chorego i zespolony z raczyniem. Pozwala to choremu na zmianę pozy? cji ciała i ułożenia kończyny w czasie trwania wlewu, a zakres ruchów kończyny jest uwa? runkowany długością przewodów aparatu do wlewu kroplowego. Zastosowanie cewnika wy? nętrznej powierzchni rurki 11 znajdują się uchwyty 5. ,W czasie zakładania wlewu kroplo? wego końcowy odcinek przewodu aparatu do konanego według wynalazku ułatwia badanie i pielęgnację chorego, pozwala na pobieranie krwi do badania przez cewnik w sposób nie? uciążliwy, zarówno dla chorego jak i dla per? sonelu oraz oszczędza pozostałe naczynia żylne. - 2 - Zastrzeżenia patentowe 1. Cewnik do długotrwałych wlewów dożyl? nych, znamienny tym, że składa się z trzech części, z których pierwszą stanowi cienko? ścienna nurka (2) zakończona ostrzem (1), zgrubienie (3), oprawka (6), uchwyty w kształcie klamerek (5), zewnętrzna część zatrzasku (7) oraz otwór (8), poza tym część drugą stanowi rurka o większej średnicy o skośnym ścięciu (17) 1 o zwiększającej si?$ trójstopniowej średnicy (15), zakończona uchwytem (li). Cewnik do długotrwałych wlewów dożyl? nych według zastrz. 1, znamienny tym, że wykonany jest z termoplastycznego tworzy? wa sztucznego, chemicznie obojętnego, ela? stycznego, takiego jak polietylen wysokoci? śnieniowy, suspensyjny lub teflon. polichlorek winylu (12), w której znajduje się zewnętrzna część zatrzasku (13), rurka o mniejszej średnicy (11) wraz z uchwytami w kształcie klame? Włodzimierz Da h lig Zbigniew Fałda Juliusz Deczkowski rek (5), a czę?ć trzecią stanowi za tyczka (10 t\ to?\tm\ no 2 fi?3 Fią + FiąS $73. RSW ?Prasa", Kielce.


Grupy dyskusyjne