Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 50813 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 50813 B1


PL 50813 B1

POLSKA RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY 50813 LUDOWA Patent dodatkowy do patentu Zgłoszono: KI. nr 48 768 21^, 59 22.VI.1963 (P 101 950) MKP H 02 lisn V3 Pierwszeństwo: URZĄD PATENTOWY PRL Opublikowano: 5.III.1966 J^2*d* Patentowego lmt*l Jg^PcwJfo,' lwimi | Twórca wynalazku i Aleksander Ligaszewski, Bielsko-Biała (Polska) właściciel patentu: szczotkowym do maszyn prądu stałego i zmiennego z wirującą magneśnicą Trójfazowy komutator pierścieniowy oraz uchwyt szczotkowy do maszyny prądu stałego i zmiennego Zespół trójfazowego komutatora pierścieniowego z uchwytem dwusegmentowych siebie, zawiera komutatorów ułożonych obok izolowane i zazębiające się dwa z wirującą magneśnicą jest urządzeniem komuta? cyjnym, działającym według znanej zasady komu? tacji prądu w nieruchomych przewodach elektrycz? nych, połączonych z wirującym komutatorem za jednolite pierścienie, z których każdy posiada po dwa segmenty należące do sąsiednich komutato? rów, przesuniętych względem siebie o kąt 120°. Segmenty tych pierścieni nie są dołączone do pier? ścieni biegunowych, co zasadniczo odróżnia komu? tator od znanego z patentu francuskiego Nr 1,216,890 komutatora, w którym wszystkie se? gmenty dołączone są do biegunowych pierścieni ślizgowych. pośrednictwem nieruchomych szczotek, dołączonych do tych przewodów. l Urządzenie to, w porównaniu do tak samo dzia? łającego urządzenia komutacyjnego, dwufazowej uniwersalnej maszyny elektrycznej z wirującą ma? gneśnicą i sprzężonymi komutatorami według pa? tentu nr 48768, jest konstrukcyjnie inne, prostsze oraz łatwiejsze do wykonania. Komutator jest złożony z czterech izolowanych między sobą, zazębiających się wzajemnie metalo? wych pierścieni. Są one zmontowane wraz z izolu? 15 Obrotowo nastawny uchwyt pierścieniowy ze? społu komutacyjnego według wynalazku posiada dwa rzędy szczotek diametralnie umieszczonych w kanałach pierścienia. Każdy rząd szczotek doci? skany jest do powierzchni tocznej komutatora jącymi je krążkami na tulejce metalowej, izolowa? nej od pierścieni oraz od wału maszyny przy po? mocy rurek izolacyjnych. Tulejka ta posiada na sprężynami, ulokowanymi w dwu izolatorach, bę? dących dla tych szczotek otwieranymi pokrywami przymocowanymi do uchwytu, który może być obrotowo nastawiony w łożysku, umieszczonym na tarczy łożyskowej maszyny. jednym końcu gwint, a na drugim końcu, izolowa? ny kołnierz oporowy, do którego dociśnięte są na? gwintowanym pierścieniem biegunowym wszystkie elementy składowe komutatora. Jest ona równo? 25 W przeciwieństwie do znanych tego rodzaju urządzeń, urządzenie komutacyjne według wyna? lazku w zakresie niskich napięć pracuje beziskrowo niezależnie od zmian obciążenia, ponieważ cześnie przewodem prądu, łączącym pierścień bie? gunowy z uzwojeniem magneśnicy. Znamienne jest, że trójfazowy komutator według wynalazku, pomiędzy dwoma biegunowymi pier? ścieniami ślizgowymi, stanowiącymi każdy jedno? litą całość z jednym segmentem zespołu trzech proces komutacji w uzwojeniu stojana odbywa się zawsze w nieprzerywanym obwodzie prądu, z któ? rego zwojnice fazowe nie są wyłączone. Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przy? kładzie wykonania na rysunku, na którym fig. 1 50813 50813 3 przedstawia ideowy schemat komutatora i obiegi prądu trójfazowej maszyny jako samowzbudnego generatora prądu stałego, fig. 2 ? poprzeczny przekrój pionowy urządzenia komutacyjnego ma? szyny przez szczotki UX, fig. 3 ? podłużny prze? krój pionowy urządzenia komutacyjnego przez oś obrotu, fig. 4 ? rysunek aksonom?tryczny izolowa? nych między sobą i zazębiających się pierścieni metalowych komutatora. Na rysunkach liczbą 1 oznaczono plusowy biegu? nowy pierścień ślizgowy, 2 ? plusowy segment komutatora fazowego zespolony z plusowym bie? gunowym pierścieniem ślizgowym, 3 ? minusowy segment komutatora WZ, 4 ? plusowy segment 15 4 w jednolity pierścień minusowego segmentu 5 ko? mutatora fazowego VY, wypływa z niego przez szczotkę fazową Y, przepływa przez zwojnicę fa? zową VY, szczotkę fazową V do segmentu pluso? wego 4, zespolonego w jednolity pierścień z minu? sowym segmentem 3 komutatora fazowego WZ, przez szczotkę fazową W przez zwojnicę fazową WZ i przez szczotkę fazową Z wpływa do plusowego segmentu komutatora 2 jednolicie zespolonego ze 10 ślizgowym plusowym pierścieniem 1, skąd płynie do magneśnicy i przez plusową szczotkę biegunową do obwodu zewnętrznego. komutatora VY zespolony z segmentem minuso? wym komutatora WZ, 5 ? minusowy segment ko? mutatora VY, 6 ? plusowy segment komutatora fazowego UX zespolony z segmentem minusowym komutatora VY, 7 ? minusowy segment komuta? tora UX, 8 ? minusowy biegunowy pierścień śliz? gowy zespolony z ujemnym segmentem komutato? Po dalszym obrocie komutatora o kąt, przy któ? rym szczotki zwierają jeszcze segmenty komutato? ra fazowego, chwilowe wartości oporów układu mostka zmieniają się, a przez zwojnicę UX płynie prąd zgodnie z nowo wywiązaną sem oraz zgodnie z sem pozostałych zwojnic fazowych, które wspól? nie wzbudzają prąd w obwodach maszyny. Następnie segment 7 wchodzi beziskrowo na szczotkę U, a segment 6 na szczotkę X. Komutator sumuje chwilowe wartości napięć w zwojnicach 20 ra UX, 9 ? izolator pomiędzy metalowymi pier? ścieniami komutatora, 10 ? izolator wewnątrz me? talowego pierścienia, 11 ? izolator pomiędzy koł? nierzem oporowym tulejki a biegunowym pluso? wym pierścieniem ślizgowym komutatora, którego minusowy pierścień biegunowy połączony jest gwintem z końcem tulejki, 12 ? tulejkę metalową z kołnierzem oporowym do, którego dociśnięte są wszystkie elementy komutatora przez dokręcenie ich nagwintowanym minusowym pierścieniem bie? gunowym, 13 ? rurkę izolacyjną pomiędzy końcem wału maszyny a tulejką metalową komutatora, 14 ? uchwyt pierścieniowy ze szczotkami węglo? wymi, 15 ? pierścień z łożyskiem, w którym uchwyt szczotkowy może być obrotowo nastawiony i zamocowany, 16 ? pokrywę ochronną z masy izo? lacyjnej ze sprężynami dociskowymi szczotek, 17 ? otwory do czyszczenia powierzchni stykowej ko? mutatora, literą M oznaczono magneśnicę, której rdzeń może być namagnesowany, literami N i S ? fazowych, które w chwili zmiany napięcia w zwoj? nicach przełącza tak, że są one zawsze połączone 25 szeregowo i nigdy przy tym nie są wyłączane z obwodu. Układ pracuje beziskrowo w nieprzer? 30 wanym obwodzie niezależnie od jakichkolwiek zmian napięć czy też prądu. Jest to zgodne z dzia? łaniem, jakie już było opisane uprzednio w odnie? sieniu do maszyny dwufazowej. Beziskrowa praca trójfazowego układu komutacyj? nego według wynalazku, niezależna od komutacji napięcia i zmian natężenia prądu w obwodzie, ograniczona jest jednakże do niskich napięć. Jest 85 to spowodowane jedynie zbliżeniem szczotki, po? zostającej na jednym segmencie komutatora fazo? wego, a wzrastającą przerwą powietrzną pomiędzy nią i drugim segmentem, z którym ona straciła kontakt. 40 bieguny magnetyczne magneśnicy, literami UX, VY i WZ ? uzwojenia fazowe stojana maszyny, szczot? ki fazowe oraz komutatory fazowe. Schemat ideowy na fig. 1 przedstawia przepływ prądu przez urządzenie komutacyjne zastosowane w samowzbudnym generatorze prądu stałego z wi? rującą magneśnicą z rdzeniem stanowiącym na? magnesowany pakiet izolowanych blach stalowych NS. Sytuacja odnosi się do chwili komutacji na? pięcia w zwojnicy UX, w której segmenty komu? tatora fazowego UX są zwarte i tworzą zrównowa? żony chwilowy układ mostkowy oporności szczotek przedzielonych izolacją segmentów 6 i 7, oporności zwojnicy, przez którą w danej chwili prąd nie płynie oraz oporności segmentów komutatora, zwierających zwojnicę. Prąd główny z obwodu zewnętrznego wpływa przez minusową szczotkę biegunową do bieguno? 45 Ponieważ pomiędzy segmentami komutatora jest zawsze napięcie o pewnej średniej wartości, przeto jeśli ono jest zbyt duże, urządzenie iskrzy, ale intensywność tego iskrzenia nie zmienia się ze zmianami natężenia prądu. Jeżeli przy symetrycz? nym obciążeniu faz napięcie zostanie zmniejszone do granicy, przy której układ komutacyjny prze? staje iskrzyć, wówczas dalsza jego praca jest bez? iskrowa niezależnie od zmian wartości natężenia prądu. 50 55 Komutacyjny układ trójfazowy według wynalaz? ku może być zastosowany w przekształtnikach synchronicznych prądu, w samowzbudnych maszy? nach prądu stałego, komutatorowych maszynach prądu zmiennego oraz samowzbudnych i samorozruchowych maszynach synchronicznych według opisu patentowego dwufazowej maszyny elektrycz? nej z wirującą magneśnicą i sprzężonymi komuta? torami. wego minusowego pierścienia ślizgowego 8 i jedno? licie zespolonego z nim segmentu minusowego 7 komutatora fazowego UX. Tutaj łączy się on z prądem magneśnicy M. Oba prądy płyną przez obie szczotki fazowe UX do plusowego segmentu 6 i zespolonego z nim 60 Zastrzeżenie patentowe Zespół trójfazowego komutatora pierścieniowego z uchwytem szczotkowym do maszyn z wirującą magneśnicą, znamienny tym, że posiada osadzone 50818 6 na izolowanej tulejce metalowej z kołnierzem opo? rowym (12) połączonej z uzwojeniem magneśnicy, cztery izolowane między sobą zazębiające się pier? się dwa pierścienie metalowe, utworzone każdy z dwu segmentów (3, 4) i (5, 6), należących do dwu ścienie, dociśnięte do kołnierza oporowego tulejki wraz z elementami izolacyjnymi nagwintowanym sąsiednich komutatorów, które to segmenty nie są dołączone do pierścieni biegunowych, a dwa rzędy szczotek/ diametralnie umieszczonych w obrotowo pierścieniem biegunowym, przy czym pomiędzy dwoma biegunowymi pierścieniami (1, 8), zespolo? nymi każdy z jednym segmentem (2, 7) zespołu trzech przesuniętych względem siebie o 120° dwusegmentowych komutatorów fazowych, znajdują nastawnym uchwycie (14), dociśnięte są do po? wierzchni tocznej komutatora sprężynami, uloko? wanymi w przymocowanych do uchwytu izolato? rach (16) będących dla szczotek pokrywami ochron? nymi.


Grupy dyskusyjne