Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 68522 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 68522 B1


PL 68522 B1

Ege. SŁUŻB01I POLSKU RZECZPOSPOLITA LUDOWA OPIS PATENTOWY 68522 Patent dodatkowy do patentu KI. 67a,2 Zgłoszono: 09.X.1969 (P. 136 238) MKP B24b 3/30 Pierwszeństwo: 18.X.1968 Francja URZĄD PATENTOWY PRL Opublikowano: 15.XII.1973 UKD Twórca wynalazku: Claude Rochet Właściciel patentu: Regie Nationale (Francja) des Usines Renault, Billancourt Sposób ostrzenia wierteł krętych 2 Przedmiotem wynalazku jest sposób ostrzenia wierteł krętych, przeznaczonych do wykonywania otworów w metalach i ich stopach, poprawiający ry ponadto w porównaniu ze znanymi sposobami charakteryzuje się prostszym przebiegiem ostrze? nia. odporność ostrza na ścieranie i zwiększający do? kładność wykonywania otworów. B Według znanych sposobów ostrzenie wierteł krę? tych dokonywane jest w dwóch operacjach, a więc przez wykonanie kąta przyłożenia krawędzi ostrza wiertła według powierzchni stożkowych lub pła? skich oraz przez poprawienie zarysu ostrza wiertła przez wy szlifowanie po jego obu stronach row? ków, zmniejszających szerokość krawędzi ostrza. Krawędź ostrza wiertła krętego pracuje w bar? dzo niekorzystnych warunkach, związanych z za? Sposób ostrzenia wierteł krętych według wynalazku charakteryzuje się tym, że ostrze wiertła szlifuje się w trzech płaszczyznach, nadając mu kształt piramidy o wierzchołku samocentrującym się w osi wiertła, przy czym przez szlifowanie w pierwszej płaszczyźnie wzdłuż krawędzi skrzydeł- 10 ka wiertła wykonuje się pierwszą powierzchnię przyłożenia skrzydełka wiertła, a przez szlifowa? nie w drugiej płaszczyźnie, przechodzącej poza częścią krawędzi natarcia pierwszej powierzchni przyłożenia wykonuje się drugą powierzchnię pod- głębieniem się go w metalu i powodujących duże nagrzewanie, a duży nacisk ostrza powoduje przy? spieszone zużywanie i powstanie odchyleń pro? mieniowych wiertła, zmniejszających dokładność wykonywania otworów. Najmniejsza promieniowa 15 cięcia, znajdującą się poza pierwszą powierzchnią przyłożenia, zaś przez szlifowanie w trzeciej pła? szczyźnie, znajdującej się poza środkową częścią krawędzi natarcia pierwszej powierzchni przyło? asymetria podczas ostrzenia zwiększa te odchyle? nia, w związku z czym koniecznym jest niekiedy wykonywanie otworów wstępnych. żenia, nacina się promieniowo ku średnicy zewnę20 trznej strefę, ograniczoną do rdzenia wiertła, two? rząc trzecią powierzchnię, przy czym ta trzecia Celem wynalazku jest usunięcie wyżej wymie? nionych wad. powierzchnia i pierwsza powierzchnia przyłożenia wszystkich skrzydełek wietrła tworzą ostrze o Zadaniem wynalazku jest opracowanie takiego sposobu ostrzenia wierteł o co najmniej dwóch 25 kształcie piramidy, której krawędzie, tworzące największy kąt, stanowią krawędzie o ujemnym ką? cie skrawania w strefie rdzenia wierła, podczas gdy pierwsza płaszczyzna przecina drugą i trzecią płaszczyznę według krawędzi, znajdującej się w płaszczyźnie, przechodzącej przez oś wiertła. symetrycznych skrzydełkach, z których każde ma jedną krawędź natarcia, który na skutek zlikwi? dowania klasycznej krawędzi ostrza umożliwia zmniejszenie niedogodności znanego sposobu i któ? 80 W przypadku wiertła o dwóch skrzydełkach 68522 3 4 Trzecia płaszczyzna szlifowania przechodząca ż? zgodnie z wynalazkiem przekręca się wiertło o 180° dookoła jego osi, wykonując na drugim skrzydełku powierzchnie symetryczne do powierzchni, utwo? rzonych przez ostrzeżenie pierwszego skrzydełka wiertła w stosunku do osi wiertła. częścią środkową krawędzi natarcia powierzchni 4 przyłożenia ogranicza promieniowo w kierunku zewnętrznej średnicy strefę rdzenia wiertła przez utworzenie powierzchni 6. Płaszczyzny powierz? Sposób, w którym stosuje się tylko jedną ścier? nicę i kołyskę, nastawną w ruchu wzdłuż jej osi przed ściernicą, według wynalazku charakteryzuje się tym, że kołyskę, podpierającą wiertło prze? chni 5 i 6 przecinają powierzchnię 4 przyłożenia wzdłuż tej samej krawędzi 7, która znajduje się w płaszczyźnie, przechodzącej przez oś wiertła A ? At i która tworzy krawędź natarcia ostrza mieszcza się według osi prostopadłej do osi ściernicy, przy czym kołyskę wprowadza się w ruch obrotowy wokół poziomej osi obrotu dla nasta? j wiertła. Po przekręceniu wiertła o 180ó, uzyskuje się przez szlifowanie trzy powierzchnie symetryczne 4\, 5* i 6' oraz krawędź 7', leżącą w tej samej płaszczyźnie, co krawędź 7. Powierzchnie 4, 6 i 4', 6* obydwu symetrycznych skrzydełek 3 i 3* two? rzą powierzchnie czołowe ostrza w kształcie pira? midy. wiania pozycji osi wiertła we wszystkich położe? niach kątowych, w których przeprowadza się ostrzenie powierzchni. Ponadto sposób, w którym stosuje się urządzenie o trzech ściernicach, na? stawnych w ruchu wzdłuż osi obrotu w położeniu kątowym przez wprowadzenie ich w ruch obroto? wy dookoła wspólnej osi, charakteryzuje się tym, że kołyskę z uchwytem wiertła przemieszcza się równolegle do wspólnej osi oraz nastawia się w położeniu kątowym w płaszczyźnie, przechodzącej przez tę oś, przy czym dla całkowitego naostrze? 2 Przecięcie powierzchni 4 i 6' oraz 6 i 4* obydwu skrzydełek tworzy krawędzie 8 i 8', leżące w tej samej płaszczyźnie, przechodzącej przez oś wiertła. Przecięcie krawędzi 7, V, 8, 8' tworzy samocen- trujący wierzchołek, umieszczony w osi wiertła, stanowiący jego ostrze w kształcie piramidy. nia krawędzi promieniowej wiertła przeprowadza Szlifowania wszystkich trzech płaszczyzn doko? nuje się za pomocą ściernicy garnkowej. Kąty przyłożenia w płaszczyźnie prostopadłej do kra? wędzi są stałe wzdłuż krawędzi. Krawędzie, tworzące największy kąt, są krawę? dziami o ujemnym kącie skrawania w strefie rdzenia wiertła. Ostrzenia dokonuje się przez do? się tylko jedno nastawienie położenia kątowego 2 i tylko jeden ruch przemieszczenia ograniczony przez zderzak dla naostrzenia trzeciej powierzchni strefy rdzenia - wiertła. Zaletą sposobu według wynalazku jest to, że kształcie piramidy o kątach krawędzie ostrza w ostrych pracują przy rzeczywistych ujemnych ką? tach skrawania, co zmniejsza nacisk wierconego materiału na wiertło. Zgodnie z wynalazkiem ist? nieje więc możliwość wzmocnienia rdzenia wiertła bez obawy pogorszenia jakości skrawania, dzięki czemu zwiększa się prędkość i dokładność wyko? nywanych otworów i przy określonej mocy, po? trzebnej do wiercenia, zmniejsza się zużycie wier? tła. ciskanie wiertła do płaszczyzny czołowej ściernicy garnkowej, co eliminuje konieczność nadawania ściernicy specjalnego kształtu przez diamentowa? nie. Ostrzenie sposobem według wynalazku może być dokonywane na zwykłych ostrzałkach, jak to przedstawiono poniżej. W przykładzie, przedstawionym na fig. 3, ostrzałka ma jedną ściernicę garnkową 9 o stałym po? Sposób ostrzenia wierteł krętych według wyna- 4Q lazku jest bliżej objaśniony na podstawie rysun? ku, na którym fig. 1 przedstawia widok z góry na ostrze wiertła, według wynalazku, fig. 2 ? ostrze w widoku z boku, fig. 3 ? w rzucie per? spektywicznym schemat urządzenia do ostrzenia wierteł sposobem według wynalazku, wyposażone? go w jedną ściernicę i w jeden uchwyt dla wier? tła, fig. 4 ? widok z góry na schemat urządzenia łożeniu i poziomej osi 10 obrotu. Ustawiając pod różnymi kątami przyrząd 12, obracający się wokół osi B ? B można otrzymać powierzchnie 4, 5 i 6. Uchwyt 13 wiertła może obracać się wokół osi 15 w przyrządzie 12, co pozwala na regulację kąta ostrza wiertła. Ogranicznik ruchu stołu 14, nie przedstawiony na rysunku, pozwala na zacho? wanie szerokości wcięć w powierzchniach 6 w stre? fie rdzenia wiertła. Oś A ? At wiertła 2 i oś C ? Ci uchwytu wiertła przecinają się w punk? cie I osi B ? Bi przyrządu 12. ostrzącego o trzech ściernicach, a fig. 5 ? widok Dla uzyskania ostrza 1 wiertła krętego 2 (fig. 1 i 2), na przykład o dwóch skrzydełkach 3 i 3' z boku, jak dla fig. 4. 50 Zderzak 16, umieszczony w pionowej płaszczyź? nie ostrzenia o powierzchni pokrytej równoległy? mi żłobkami i o regulowanym położenu kątowym posiadających krawędzie natarcia, ostrzeżenie kra? wędzi natarcia wykonuje się przez szlifowanie w trzech płaszczyznach, przy czym w przypadku 55 skrzydełek symetrycznych, te same płaszczyzny dla drugiego skrzydełka uzyskuje się przez prze? kręcenie wiertła o 180°. Pierwsza płaszczyzna szlifowania wzdłuż krawę? pozwala na nastawianie wiertła w położeniu usta? lonym przed ostrzeżeniem w taki sposób, że po naostrzeniu krawędź skrawająca doprowadzona jest do położenia poziomego. Diament 17 służy do korygowania zużywającej się stopniowo ściernicy 9. 60 dzi skrzydełka wiertła nadaje kąt przyłożenia skrzydełka 3 wiertła i tworzy powierzchnię 4 przyłożenia. Druga płaszczyzna szlifowania, prze? chodząca za częścią krawędzi natarcia powierz? chni 4 tworzy na skrzydełku powierzchnię 5 pod? Sposób według wynalazku może być przystoso? wany do każdej ostrzałki, mającej możliwość do? konywania dwóch ruchów o wzajemnie prosto? padłych kierunkach, to jest ruchu wahadłowego ostrza wiertła przed ściernicą i ruchu postępo? wego ściernicy według jej osi. cięcia, umieszczoną na powierzchnią 4 przyłożenia. 65 W przypadku ostrzenia seryjnego zaleca się 1522 5 ostrzenie sposobem według wynalazku w ostrzarce o trzech ściernicach (fig, 4 i fig. 5), co znacznie upraszcza mocowanie wiertła. W ostrzarce tej trzy 6 ściernice 18, 19 i 20 są umieszczone na stałej wspólnej kołysce cylindrycznej 21. Położenie ką? towe każdej ze ściernic na kołysce jest tak re^ gulowane, aby umożliwić wykonywanie szlifowa? nia w trzech żądanych płaszczyznach. Na przy? kład, ściernice 18 służy do wykonania powierz? chni 4, a ściernice 19 i 20 wykonują powierzchnie 5 i 6 ostrza wiertła. nia wykonuje się drugą powierzchnię podcięcia (5), znajdującą się poza pierwszą powierzchnią (4) przyłożenia, zaś przez szlifowanie w trzeciej pła? szczyźnie, znajdującej się poza środkową częścią 5 krawędzi (7) natarcia pierwszej powierzchni (4) przyłożenia nacina się promieniowo ku średnicy zewnętrznej strefę, ograniczoną do rdzenia wier? tła (2), tworząc trzecią powierzchnię (6), przy czym pierwsza powierzchnia (4) przyłożenia i trzecia po- J0 wierzchnia (6) wszystkich skrzydełek wiertła (2) tworzą ostrze (1) o kształcie piramidy, której kra? wędzie, tworzące największy kąt są krawędziami o ujemnym kącie skrawania w strefie rdzenia Na fig. 5 nie przedstawiono ściernic 19 i 20, za? znaczając jedynie ich osie obrotu. Osie" obrotu wszystkich trzech ściernic przecinają oś B' ? B^ kołyski 21 w miejscu przecięcia trzech płaszczyzn, utworzonych przez krawędzie natarcia ściernic 18, wiertła (2), podczas gdy pierwsza płaszczyzna prze- 15 cina drugą i trzecią płaszczyznę według krawędzi, znajdującej się w płaszczyźnie, przez oś (A ? A?) wiertła (2). przechodzącej 2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że wiertło (2) o dwóch skrzydełkach przekręca się o 180° dookoła jego osi (A ? At') wykonując na drugim skrzydełku powierzchnie (4*, 5', 6') syme? tryczne do powierzchni (4, 5, 6), utworzonych przez naostrzenie jednego skrzydełka wiertła (2), w sto? 19, 20. Diament 17 przymocowany do uchwytu 22 każdej z ściernic pozwala na korygowanie jej kształtu. Każda z ściernic może być przesuwana wzdłuż swej osi 10 obrotu. Kołyska 23, na której w płaszczyźnie, przechodzącej przez oś B* ? B't może przemieszczać się kątowo wrzeciennik 24 20 uchwytu 13 wiertła, ostrza wiertła. pozwala na regulację kąta 25 Przesuwany stół 14, wyposażony w ogranicznik ruchu, nie przedstawiony na rysunku, zapewnia przesuwanie wiertła 2 przed ściernicami 18, 19, 20. Nastawianie wiertła odbywa się optycznie za po? mocą układu optycznego 25. sunku do osi (A ? At) wiertła (2). 3. Sposób według zastrz. 1 lub 2, znamienny tym, że kołyskę (14) ściernicy nastawną w ruchu wzdłuż jej osi przed ściernicą, podpierającą wiertło (2) przemieszcza się według osi, prostopadłej do osi (10) ściernicy, przy czym kołyskę (14) wprowadza Wrzeciennik 24 uchwytu wiertła jest wyposażony w podzielnicę, nie przedstawioną na rysunku. Zastrzeżenia patentowe 30 się w ruch obrotowy wokół poziomej osi (B ? B?) obrotu dla nastawiania pozycji osi (A ? A?) wier? tła (2) we wszystkich położeniach kątowych, w których przeprowadza się ostrzenie powierzchni (4, 5, 6). 1. Sposób ostrzenia wierteł krętych, mających ostrze, utworzone przez co najmniej dwa skrzy? dełka symetryczne do każdej z krawędzi natarcia, znamienny tym, że ostrze (1) wiertła, (2) szlifuje się w trzech płaszczyznach, nadając mu kształt 35 4. Sposób według zastrz. 1 lub 2, znamienny tym, że trzy ściernice nastawne w ruchu wzdłuż osi obrotu i w położeniu kątowym wprowadza się w ruch obrotowy dookoła wspólnej osi, a kołyskę (23) z uchwytem (13*) wiertła przemieszcza się równo- piramidy o wierzchołku samocentrującym się w osi (A ? Ai) wiertła (2), przy czym przez szlifo? wanie w pierwszej płaszczyźnie wzdłuż krawędzi (7) skrzydełka (3) wiertła (2) uzyskuję się pierw? szą powierzchnię (4) przyłożenia skrzydełka (3) wiertła (2), a przez szlifowanie- w drugiej płasz? czyźnie przechodzącej z tyłu poza częścią kra? 40 legie do wspólnej osi (B ? Bx) oraz nastawia się w położeniu kątowym w płaszczyźnie, przechodzą? cej przez tę oś, przy czym dla całkowitego na? ostrzenia krawędzi promieniowej wiertła przepro? wadza się tylko jedno nastawienie położenia ką- 45 towego i tylko jeden ruch przemieszczenia, ogra? niczony przez zderzak, dla naostrzenia trzeciej po? wędzi natarcia pierwszej powierzchni (4) przyłożę- wierzchni strefy rdzenia wiertła. KI. 67a,2 68 522 MKP B24b 3/30 W.D.Kart. C/887/73, 120+15, A4 Cena 10 złGrupy dyskusyjne