Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 71616 B2
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 71616 B2


PL 71616 B2

POLSKA OPIS PATENTOWY RZECZPOSPOLITA LODOWA 71616 KI. 37e, 11/22 PATENTU TYMCZASOWEGO Patent tymczasowy dodatkowy do patentu Zgłoszono: 27.07.1971 (P. 149693) MKP E04gll/22 Pierwszeństwo: URZĄD PATENTOWY PRL Opis patentowy opublikowano: 12.10.1974 CZYTELNIA Zgłoszenie ogłoszono: 30.05.1973 Urrędu Patentowego P i.- ej Itzeczjpesr ei L Twórcy wynalazku: Włodzimierz Magaczewski, Stanisław Zawadka, Mirosław Żak Uprawniony z patentu tymczasowego: Bytomskie Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych, Bytom (Polska) Urządzenie ślizgowe do wznoszenia budowli wysokościowych o zmiennym przekroju Przedmiotem wynalazku jest urządzenie ślizgowe do wznoszenia budowli wysokościowych, wieżowych o zmiennym przekroju, zwłaszcza do wznoszenia kominów przemysłowych. Dotychczas znane i stosowane urządzenia do wykonywania budowli wysokościowych o kształtach" zbieżnych polegają na wykorzystaniu wieży stalowej, na której wznosi się pomost roboczy wraz z deskowaniem przestawnym względnie urządzenie, którego pomost górny o konstrukcji przestrzennej, składający się z promieniście rozchodzących się znanych poziomych belek, zastrzałów i słupów wznosi się za pomocą podnośników hydraulicznych lub mechanicznych po prętach prowadniczych osadzonych w płaszczu nośnym budowli, do którego to pomostu górnego podwieszone jest deskowanie ślizgowe, złożone z powtarzających się segmentów, zawieszonych w sposób przegubowy na wózkach przesuwnych. Również znane są urządzenia ślizgowe, polegające na przesuwaniu dźwigniami hydraulicznymi form w rolki dociskowe i belki dociskowe i poprzez ruchy promieniowe i poobwodowe nadają pożądaną zbieżność budowli. ślizgowych podwieszonych, które to formy, zachodzące na siebie, posiadają pręty usztywniające zaopatrzone Urządzenia te posiadają szereg wad a w szczególności nie zapewniają możliwości płynnej zmiany grubości ścian budowli, nie zapewniają możliwości realizacji zbieżności ujemnych, są urządzeniami bardzo skomplikowa? nymi i wymagającymi dużej dokładności i precyzji a przy tym są bardzo kosztowne. Celem wynalazku jest skonstruowanie takiego urządzenia, które nie posiadałoby wyżej wymienionych wad i niedogodności, było łatwe w eksploataqi, tanie i nieskomplikowane w wykonaniu, i które zapewniałoby dostatecznie szybki postęp robót, a przy tym stworzyło możliwość wznoszenia budowli wysokościowych o dowolnym, zmiennym przekroju, dowolnym nachyleniu ścian i umożliwiło płynną zmianę zbieżności budowli, zapewniało możliwość realizaqi zbieżności ujemnych i zapewniało możliwość płynnej zmiany grubości ścian budowli. Cel ten został osiągnięty przez skonstruowanie urządzenia według wynalazku. Istotę .wynalazku stanowi przeciskanie deskowania przez projektowane, założone obwody, odpowiadające aktualnej wysokości budowli, za pomocą szczęk ruchomych z kołami zębatymi osadzonymi mimośrodowo i prowadzonymi przez prowadnice umocowane do ramiaków, do których przymocowane jest deskowanie (szalunek) trwale połączony z ramiakami w ten sposób, że może się przesuwać w kierunku promieniowym. 2 71616 Urządzenie według wynalazku jest przedstawione w przykładzie wykonania na załączonych rysunkach, na których fig. 1 przedstawia przekrój pionowy wzdłużny urządzenia, fig. 2 - przekrój pionowy poprzeczny, fig. 3 przedstawia szczegół łączenia ramiaków, fig. 4 przedstawia przekrój poziomy urządzenia wraz z deskowaniem (szalunkiem), a fig. 5 przedstawia schemat działania zębatych kół mimośrodowych ramiaka. Ramiaki 1 do których zawieszone jest deskowanie (szalunek) 7 podnoszone są za pomocą znanych podnośników hydraulicznych 8, w czasie którego to podnoszenia następuje zaklinowanie szczęki 2 ruchomej na pręcie ślizgowym 3, a przemieszczanie się równoczesne prowadnic zębatych 4 ramiaka 1 wywołuje obrót mimośrodowo osadzonych kół zębatych 5, powodując płynne przemieszczanie się ramiaków 1 w stosunku do ich położenia wyjściowego, które to przemieszczenie trwa do momentu ukończenia podnoszenia, w którym ramiaki 1 zajmują nowe położenie odpowiadające średnicy wznoszonej budowli na aktualnej wysokości, cojest wynikiem przepchnięcia ramiaków 1 przez obwód narzucony z góry odpowiednią długością cięgien 6 łączących poszczególne koła zębate 5. Wraz z przemieszczeniem się ramiaków 1 następuje zmiana długości obwodu szalunku 7. Koła zębate 5 połączone są systemem cięgien 6 zaopatrzonych w śruby rzymskie pozwalające tworzyć dowolny, żądany obwód. Przez stopniowe przesuwanie się ramiaków 1 w kierunku pionowym do nowego położenia, ramiaki 1 i deskowanie 7 tworzą nowy obwód, wynikający na założonej wysokości. Ramiaki 1 z deskowaniem 7 przeciągane są przez odpowiednio nastawione w obwód szczęki ruchome 2 za pomocą cięgieł 6 łączących koła zębate 5 mimośrodowe. Po przeciągnięciu ramiaków 1 i deskowania (szalunku) 7 ? deskowanie 7 przyjmuje pożądany obwód, nadający kształt budowli i następuje wykonanie płaszcza budowli. Po wykonaniu odcinka płascza przygotowuje się przesunięcie szczęk ruchomych 2 do następnego skoku, przy czym szczęki 2 przesuwa się do góry po nośnym pręcie 3, następnie zaklinowuje się je na tym pręcie 3 na żądanej wysokości. Urządzenie według wynalazku pozwala na osiągnięcie należytego postępu robót, stwarza możliwość wznoszenia żelbetowych budowli wysokościowych o dowolnym, zmiennym przekroju, dowolnym nachyleniu ścian, umożliwia płynną zmianę zbieżności wznoszonych budowli, zapewnia możliwość realizacji zbieżności ujemnych oraz zapewnia możliwość płynnej zmiany grubości ścian budowli. Zastrzeżenie patentowe Urządzenie ślizgowe do wznoszenia budowli wysokościowych o zmiennym przekroju z prętem ślizgowym, podnośnikami hydraulicznymi, deskowaniem, pomostem roboczym i wyciągiem, znamienne tym, że posiada ( ramiaki (1), zaopatrzone po zewnętrznych stronach w prowadnice zębate (4), przy czym ramiaki (1) połączone są trwale z deskowaniem (7) i przeciągane są przez szczęki ruchome (2) za pomocą cięgieł (6) łączących koła zębate (5), mimośrodowe poruszane przez prowadnice zębate (4). KI. Ue,ll/2J 71616 MKP E04g 11/12 Rg.< KI. 37e, 11/22 71616 MKP E04g 11/22 Fig. 4 %5 Prac. Poligraf. UP PRL. zam. 1025/74 nakład 120+18 Cena 10 złGrupy dyskusyjne