Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 77022 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 77022 B1


PL 77022 B1

POLSKA OPIS PATENTOWY 77022 RZECZPOSPOLITA LUDOWA Patent dodatkowy do patentu nr MKP BOld 35/02 Zgłoszono: 25.11.1971 (P. 151772) Pierwszeństwo: 27.11.1970 Republika Federalna Niemiec Int. C1.2 B01D 35/02 URZĄD PATENTOWY PRL Zgłoszenie ogłoszono: 30.05.1973 Opis patentowy opublikowano: 10.03.1976 CZYTELNIA hUkll) IzicwiW ei luf*?i| Twórcy wynalazku: Friedrich Wilhelm Treplin, Gido Veltmann, Heinz Thal Uprawniony z patentu: Ludwig Taprogge, Reinigungsanlagen fur Róhren ? Warmeaustauscher, Augermund (Republika Fe? deralna Niemiec) Urządzenie sitowe do oddzielania ciał stałych ze strumieni cieczy w przewodach rurowych Przedmiotem wynalazku jest urządzenie sitowe do oddzielania ciał stałych ze strumieni cieczy w przewodach rurowych, składające się z kadłuba separatora z wbudowanym koszem sitowym, do którego wpływa z zewnątrz strumień cieczy, a którego otwarte zakończenie połączone jest ze ścianą kadłuba a ponadto z co najmniej jednego wylotu zanieczyszczeń usytuowanego w pobliżu dna sita. Znany jest separator do oddzielania ciał stałych z cieczy w przewodzie rurowym ze stożkowym raz częściej ? resztki zużytych opakowań z folii. W znanych konstrukcjach zanieczyszczenia te nie przechodzą po powierzchni sita do kanału toruso? wego, lecz osadzają się na powierzchni sita po? czynając od dna sita i pokrywają coraz bardziej całą jego powierzchnię. Wprawdzie w przypadku separatorów o takiej konstrukcji czynione są próby zawirowania na wierzchołku stożka sita głównego koszem sitowym (patent niemiecki 1 298 506), który zainstalowany w przewodzie rurowym biegnącym w zasadzie prosto skierowany jest wierzchołkiem przeciw kierunkowi strumienia cieczy. Przy tej znanej konstrukcji ciała stałe powinny i muszą praktycznie przechodzić po ukośnej płaszczyźnie górnej powierzchni sita do kanału torusowego, strumienia cieczy, napływającego równolegle do kosza sitowego za pomocą umiejscowionych na stałe łopatek kierowniczych, lecz zawirowanie takie tylko w pobliżu wierzchołka stożka sita zdolne jest odepchnąć ciała stałe o większej grubości w po? bliże ścian przewodu rurowego. Natomiast w przy? padku ciał stałych o wyżej wymienionej struktu? rze włóknistej lub płaskiej, których grubość nie różni się prawie od grubości wody chłodzącej, otaczającego dno sita stożkowego. W tym kanale dzięki króćcowi łączącemu, ustawionemu stycznie do osi torusa, wywoływany jest dodatkowy stru? 20 mień okrężny, który porywa ciała stałe unoszące się w kanale i odprowadza je przez ustawiony stycznie króciec. Doświadczenia uzyskane przy stosowaniu znanych urządzeń sitowych pozwalają stwierdzić, że w przypadku siłowni z narostami muszlowymi w systemie wody chłodzącej wystę? 25 pować mogą w wodzie chłodzącej również inne zanieczyszczenia, na przykład o strukturze włók? nistej, jak wodorosty, trawy lub też o strukturze przeważnie płaskiej, jak liście lub ? ostatnio co- łopatki kierownicze pozostają bezużyteczne. Umiej? scowione na stałe łopatki wykazują ponadto tę wadę, że przy.czystej powierzchni sita zwiększają niepotrzebnie straty ciśnienia separatora, natomiast przy mocno obłożonej powierzchni sita wykazują niewielką skuteczność wobec słabnącego przez to na ogół strumienia cieczy. W przypadku znanych konstrukcji oczyszczanie powierzchni sit zanie? czyszczonych takimi ciałami jest raczej praktycznie i w razie konieczności możliwe tylko wtedy, gdy przed separatorem zamknięta zostanie zasuwa a słupowi wody pozostałemu w separatorze przez okrężny strumień w kanale torusowym nadany 77 022 77 022 3 4 zostanie również ruch wirowy, wskutek czego ciała stałe osadzone na sicie mogą być spłukane i od? prowadzone po otwarciu zasuwy. Przy takim pro? py nie biegnie równolegle do osi środkowej kad? łuba, lecz pod pewnym kątem, aby dodatkowo wzmocnić burzliwość przepływu strumienia cieczy. 5 Korzyści osiągane dzięki wynalazkowi polegają na tym, że pozwala on na skonstruowanie urzą? dzenia sitowego służącego do oddzielania ciał sta? łych ze. strumieni cieczy w przewodach rurowych, cesie płukania używać trzeba stosunkowo dużych, a tym samym nieekonomicznych ilości środka płu? czącego, zwłaszcza wtedy gdy dla utrzymania głów? nego strumienia nie można w pełni zamknąć za? suwy. za pomocą którego obok ciał stałych o dużej sta? łości i grubości, które zsuwają się z powierzchni sita kosza sitowego, można przy praktycznie stale utrzymywanym strumieniu cieczy i bez dużych strat ciśnienia w strumieniu cieczy w sposób ciągły oddzielać również ciała stałe o przeważnie włók? nistej lub płaskiej strukturze, które dostosowują się do powierzchni sita i mają tendencję do osa? dzania się. Zastosowanie wynalezionego urządzenia sitowego nie ogranicza się zwłaszcza do określo? nych rodzajów ciał stałych, lecz jest praktycznie możliwe w przypadku wszelkich ciał stałych wy? stępujących w wodzie chłodzącej. Wynalezione Celem wynalazku jest usunięcie tych trudności i opracowanie urządzenia sitowego, za pomocą któ? rego oddzielić można ciała stałe niezależnie od ich struktury i grubości przy utrzymywanym ciągle strumieniu cieczy, minimalnej stracie ciśnienia, a jednocześnie bardzo prostej budowie. Cel ten osiągnięto przez opracowanie urządze? nia według wynalazku, dzięki temu, że kadłub w obrębie kosza sitowego posiada boczny króciec 15 wlotowy dla zanieczyszczonej wody, a w tym króćcu wlotowym zainstalowane jest co najmniej jedno przestawne urządzenie kierownicze służące do stycznego odchylania strumienia zanieczyszczonej 20 urządzenie sitowe wyróżnia się przy tym szczególnie prostą i niezawodną budową i wykazuje w rezulta? cie podczas pracy lepszy współczynnik sprawności. Urządzenie według wynalazku jest przykładowo 25 wody wpływającego poprzecznie do kosza sitowego. Przez styczne odchylanie strumienia zanieczyszczo? nej wody należy przy tym rozumieć zmianę jego kierunku stycznie do powierzchni sita przy wlocie pokazane na rysunku, przedstawiającym tylko je? den przykład wykonania, na którym fig. 1 przed? stawia przekrój pionowy wynalezionego urządze? w pierścieniowe pomieszczenie pomiędzy koszem sita a kadłubem. Zastosowane w wynalazku środki wykorzystują doświadczenie wskazujące, że róż? nego rodzaju ciała stałe, w tym również o wy? 31 nia sitowego, a fig. 2 ? przekrój poziomy przed? miotu wynalazku, uwidocznionego na fig. 1. mienionej wyżej strukturze włóknistej lub płaskiej nie gromadzą się na powierzchni sita, przez które przepływa strumień cieczy, lub też, że odrywają się od niej natychmiast i ciągle na nowo w przy? padku odpowiednio dobranych znamionowych pa? Urządzenie sitowe do oddzielania ciał stałych ze strumieni cieczy w przewodach rurowych, za? wiera kadłub 1 separatora z wbudowanym koszem sitowym 2, którego otwarte zakończenie 3 połączone jest ze ścianką 4 kadłuba, a ponadto posiada w rametrów szybkości, kierunku i turbulencji. W rozwiązaniu według wynalazku można poprzez odpowiednie nastawienie urządzenia kierowniczego tak odchylić strumień cieczy wchodzący do pierś? cieniowego pomieszczenia pomiędzy ścianką kad? łuba i koszem sitowym, że napływa ona na po? wierzchnię sita bardziej lub mniej stycznie; w po? mieszczeniu pierścieniowym zachodzi przy tym 35 pobliżu dna sita co najmniej jeden otwór wylo? towy 5 zanieczyszczeń. Kadłub 1 posiada w obrębie kosza sitowego 2 boczny króciec wlotowy 6 do zanieczyszczonej wody. W tym króćcu wlotowym 6 zainstalowane jest co najmniej jedno przestawne 40 urządzenie kierujące 7 do stycznego napływu cie? czy do kosza sitowego 2 lub stycznego odchylania strumienia zanieczyszczonej wody wpływającego po? zwększenie szybkości połączone z silną turbulencją. Zanieczyszczenia, w postaci opisanych wyżej ciał stałych, nie osadzają się, lecz wędrują w kierunku głównych składników przepływu, a mianowicie w kierunku dna sita, skąd mogą być usunięte i odprowadzone z kadłuba separatora przez znaj? dujący się tam otwór wylotowy zanieczyszczeń. Według preferowanej postaci wykonania wynalazku, przestawne urządzenie kierownicze składa się z usytuowanej obrotowo w króćcu wlotowym klapy, 45 przecznie do kosza sitowego 2. Strumień zanie? czyszczonej wody wskazuje strzałka. Przestawne urządzenie kierujące składa się z klapy 7 zamo? cowanej obrotowo w króćcu wlotowym 6, której powierzchnia kierująca odpowiada mniej więcej przekrojowi przepływu króćca. Umożliwia to usta? wianie klapy 7 w położeniach pomiędzy pełnym otwarciem i pełnym zamknięciem przekroju prze? pływu w króćcu wlotowym 6, a więc przestawia? nie względnie ustawienie pomiędzy 0 i 90° w za? leżności od pożądanej turbulencji. Przy odróżnieniu 50 której powierzchnia kierująca odpowiada mniej 55 więcej przekrojowi przepływu króćca. Stwarza to od konstrukcji przedstawionej na fig. 1, może być korzystne, jeśli oś obrotu 8 klapy 7 biegnie nie równolegle do osi środkowej 9 kadłuba 1 lecz pod pewnym kątem, w celu dodatkowego wzmocnie? nia burzliwości przepływu strumienia cieczy. Zastrzeżenia patentowe możliwość ustawienia klapy, pomiędzy jej krań? cowymi położeniami, w każdym pożądanym po? łożeniu przejściowym, a tym samym przystosowa? nia stanu przepływu w pomieszczeniu pierścienio? wym do wymogów stawianych przez wielkość za? nieczyszczeń. W okresach występowania nielicz? nych tylko zanieczyszczeń może okazać się celowe pozostawianie klapy w położeniu pełnego otwarcia dla wyeliminowania dających się uniknąć strat 60 ciśnienia. Możliwa jest także praca z przerwami. W ogóle może być korzystne, jeśli oś obrotu kla? 1. Urządzenie sitowe do oddzielania ciał stałych ze strumieni cieczy w przewodach rurowych, za? wierające kadłub separatora z wbudowanym ko? szem sitowym, do którego napływa z zewnątrz 77 022 6 strumień cieczy, a którego otwarte zakończenie po? łączone jest ze ścianą kadłuba, oraz co najmniej jeden otwór wylotowy zanieczyszczeń, usytuowany w pobliżu dna sita, znamienne tym, że kadłub w pływającego poprzecznie do kosza sitowego (2). 2. Urządzenie sitowe według zastrz. 1, znamienne obrębie kosza sitowego (2) posiada boczny króciec wlotowy (6) dla brudnej wody, a w tym króćcu wlotowym (6) zainstalowane jest co najmniej jedno przestawne urządzenie kierujące (7) do stycznego odchylania strumienia zanieczyszczonej wody na- tym, że przestawne urządzenie kierujące składa się z zamocowanej obrotowo w króćcu wlotowym (6) klapy (7), której powierzchnia kierująca odpo? wiada przekrojowi przepływu króćca (6). 3. Urządzenie sitowe według zastrz. 1 lub 2, zna? mienne tym, że oś obrotu klapy (7) biegnie pod kątem do osi środkowej kadłuba. i 1 1 i 1 ! / /ii / i i i i 1 I 1 ' -9 1 l i i L i \\ i \ \J Ą r e s w <3 ) t?


Grupy dyskusyjne