Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 7708 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 7708 B1


PL 7708 B1

10 września 1928 r. o-pAT^- 4*4 'A h *4hX RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS Nr 7708, PATENTOWY KI. 30 f 6. Max Bagiński (Berlin, Niemcy). Przyrząd do masowania. Zgłoszono 9 października 1926 r. Udzielono 10 czerwca 1927 r. Przedmiotem niniejszego wynalazku w danej chwili przykryte są wspomnianemi wgłębieniami, i nietylko naprężają skórę wewnątrz tychże brzegów, lecz również i zewnątrz nich się znajdującą, t. j. pomię? jest przyrząd do masowania, składający się.z jednej lub większej ilości cylindrycz? nych części z elastycznego materjału, umieszczonych na osi. Zasada wynalazku polega na tern, że dzy sąsiedniemi wgłębieniami. Inna zasadnicza cecha niniejszego wy? nalazku polega na tern, że tak na dnie wgłębień, jak też i pomiędzy niemi na ze? wnętrznej powierzchni cylindrycznych części umieszczone są występy w kształcie stożków z elastycznego materjału, które wywierają na skórę ciśnienie, skierowane powierzchnia cylindrycznych części, wyko? nanych z miękkiej gumy, posiada wgłę? bienia z wystającemi brzegami o dowolnym kształcie. Wskutek łatwego dostosowywa? nia się miękkiej gumy do powierzchni cia? ła, wspomniane wgłębienia, zależnie od ich wykonania oraz nacisku iprzyrządu przy użyciu, działają mniej lub więcej ssąco. Działanie ssące staje się zwłaszcza wtedy bardzo silne, jeżeli wgłębienia rozszerzają się ku dołowi w kształcie baniek i posia? dają wystające brzegi. Brzegi te bowiem wgłąb ciała oraz natężenie dośrodkowe i w ten sposób powodują otwieranie się po? rów skóry. Podobnie jak i dotychczas znane wałki do masowania, również i przyrząd według niniejszego wynalazku przesuwa się w jed? ną stronę i zpowrotem po powierzchni cia- oddzielają szczelnie te miejsca ciała, które ta z &dpome&nm Ultęjrfciem, zależnie od żądanego działania oraz masowanych pz^sci ciała. Występuje przytern skoi*Woówane działanie, jakie nie da się osiągnąć żad? konania przyrządu, przyczem cylindrycźn^część masująca składa się z kilku czę^ści; ,F{jg.;; 5. wskazuje widok zewnętrzny części przyrządu według fig. 4 w powiekszonej skali. Fig. 6 wskazuje przekrój nym z dotychczas używanych przyrządów do masowania. Podczas kpwiem, gdy ??o*p^ przyjpądu według lig. 15 po linji //?//. Fig. 5 po linji /// ? ///. wane obecnie wałki gniotą tylko 4M^r 7 ^$k^tzuje przekrój przyrządu według fig. przyrząd według niniejszego wynalazki ^ powodu swej elastyczności ściśle przylega do skóry, a rozpłaszczając się szeroko wy? /?;'$# wykonaniu przedstawionem na fig. 1 i 3 na osi 2 zaopatrzonej uchwytami / ciska powietrze z wgłębię?* Wskutek cią? głego toczenia--się w jednia stronę i zpewrotern elastyczne części przyjmują ponownie wnieęzcępny i^-^i^/^jpę^jobrsicać się jeden elastyczny watek 3, zaopatrzony cylindrycznemi wgłębieniami 4 oraz rowkami pierwotny kształt, przyczepi powstająca pod wgłębieniami próżnia wywołuje wsy? sanie skóry i działa odświeża.jąco na od? czynia krwionośne. Równocześnie wystają? 5, biegnącemiGrupy dyskusyjne