Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 77939 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 77939 B1


PL 77939 B1

POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA OPIS PATENTOWY 77939 Patent dodatkowy do patentu nr KI. 491,19/04 Zgłoszono: 30.12.1972 Pierwszeństwo: (P. 160119) MKP B23p 19/04 &I&LIOTEKA URZĄO PATENTOWY PRL Zgłoszenie ogłoszono: 15.11.1973 Opas patentowy opublikowano: 15. 07. 1975 Twórcy wynalazku: Mirosław Żak, Mieczysław Smółka, Lucjan Spyra, Wiesław Bączkowski, Hubert Rak, Józef Janecki Uprawniony z patentu: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartogra? ficzne, Katowice (Polska) Sposób ustawiania półpanewek lub cylindrów wzdłuż zadanej osi montażu wału oraz urządzenie do ustawiania półpanewek lub cylin? drów wzdłuż zadanej osi montażu wału Przedmiotem wynalazku jest sposób ustawiania półpanewek lub cylindrów wzdłuż zadanej osi mon? tażu wału oraz urządzenie do stosowania tego spo? sobu. Przy montażu dużego turbogeneratora łączna dłu? gość wałów wynosi kilkadziesiąt metrów, a środki nie korpusów w płaszczyźnie prostopadłej do osi montażu. Czynności te powtarza się kolejno dla od? cinków pomiędzy następnymi, sąsiednimi półpanewkami. Sposób ten, pracochłonny ze względu na ko? nieczność stosowania ciężkiego wału kontrolnego i dodatkowego sprzętu, w praktyce nie zapewnia odpowiednio dokładnego usytuowania środków panewek wałów i otworów korpusów wirników nie leżą wzdłuż linii prostej lecz wzdłuż linii krzywej. Linia ta zwana osią montażu leży w płaszczyźnie pionowej przechodzącej także przez linię prostą od? 10 otworów korpusów względem jednej linii na całej długości montażu. niesienia, od której jest odchylona oś montażu o wartości strzałek ugięcia zespołu wałów w miej? scach ustawienia panewek pośrednich lub otworów korpusów wirników. Znany jest również optyczny sposób ustawiania, w którym prostą odniesienia jest oś celowa instru? mentu. Używane do tego celu urządzenie celowni? cze realizuje zasadę automatycznego materializową15 Dotychczas stosowane sposoby ustawiania półpa? newek lub cylindrów w zadanej osi montażu umo? żliwiały ich usytuowanie tylko wtedy, gdy oś lub jej odcinek montażu leżały wzdłuż linii prostej. Sposoby te, których dokładność ustawiania nie była zbyt wysoka, nie pozwalały na ustawianie środków półpanewek wzdłuż krzywej osi imontażu. Jednym ze znanych sposobów jest stosowanie tak zwanego wału kontrolnego do ustawiania najpierw dwóch najbliższych siebie półpanewek, pomiędzy nia środka cylindra lub innego punktu lezącego w pionowej płaszczyźnie symetrii przekroju. Zasada ta opiera się na geometrycznym twierdzeniu, iż norr malna do cięciwy koła wystawiona w jej środku przechodzi również przez 20 środek tego koła. Urzą^ dzenie to nie daje jednak możliwości kontroli usy? tuowania go w cylindrze jak również możliwości wprowadzenia poprawek wynikających z ugięcia wału. :; którymi umieszcza się korpusy wirników. Po wstęp? nym ustawieniu każdego korpusu, nakłada się wał kontrolny i mierzy, wzdłuż promieni, różnice odle? głości od osi wału kontrolnego do powierzchni cy? lindrycznych otworów ustawianych korpusów. We? dług otrzymywanych różnic koryguje się ustawie- 25 Istnieje również celownik umożliwiający spełnie? nie funkcji zarówno kontroli jak i wprowadzenia poprawek, jednakże może on być wyłącznie stoso? wany do ustawiania cylindrów o jednakowej śred? nicy. 30 Celem wynalazku jest usunięcie wad urządzeń wyżej wymienianych oraz opracowanie sposobu 77939 * ustawiania półpanewek i cylindrów wzdłuż zadanej osi montażu turbiny. Cel ten został osiągnięty przez opracowanie spo? 4 mienia krzywizny powierzchni nośnej półpanewki lub cylindra dobiera się długość i rozstaw nóg 2,2a urządzenia tak, aby tuleja 3 z osadzanym w niej sobu, w którym dla poszczególnej półpanewki lub cylindra najpierw wyznacza się środek krzywizny powierzchni nośnej w płaszczyźnie prostopadłej do osi półpanewki lub cylindra, a następnie w zależ? ności od miejsca w osi montażu i wielkości obcią? żenia półpanewki lub cylindra określa się punkt mimośrodowy przesunięty w pionie w stosunku do 5 trzpieniem 4 mogła znajdować się w przybliżeniu w środku krzywizny, a kąt utworzony przez ten środek i miejsca styku, wyznaczane przez stopy, .był bliski 90°. Przygotowane urządzenie ustawia się na powierz? chni nośnej 8 i poziomuje według poziomnicy 18 tak, aby stopy nóg 19, 19a przylegały do tej po? wyznaczonego środka krzywizny i oddalany od nie? go o wartość strzałki ugięcia, po czym tak wyzna? czony punkt mimośrodowy stabilizuje się tarczą ce? wierzchni, a zderzaki 20, 20a do powierzchni bocz? nej 9 półpanewki lub cylindra. Następnie przez do? prowadzenie nóżki czujnika 7 do styku z powierz? chnią nośną oraz obrót trzpienia 4 wraz z ramie? 15 lowniczą sprzęgniętą z elementem półpanewki lub cylindra, które wtycza się według tego punktu w linię prostą odniesienia w odpowiednie miejsce korpusu turbiny. niem 5 bada się w wybranych punktach powierz? chni nośnej 8 różnice odczytów na czujniku 7. Przez przesuwanie tulei 3 w kierunku poziomym Sposób według wynalazku został zrealizowany przez budowę urządzenia składającego się z płyty nośnej wspartej, na osadzonych w niej przesuwnie i uchylnie nogach zakończonych stopami i połączo? nej z tuleją, w której jest osadzony obrotowo trzpień wraz z przesuwnym ramieniem zakończo? nym mostkiem tak ukształtowanym, że osadzony 20 w otworach mostka czujnik styka się z powierzch? nią nośną lub boczną półpanewki albo cylindra. Wielkości wskazań czujnika pozwalają na znalezie? nie środka krzywizny i punktu mimośrodowego wtyczanego w linię prostą odniesienia za pomocą tarczy celowniczej osadzanej w miejsce trzpienia w tulei urządzenia. Urządzenie do stosowania sposobu według wyna? 25 30 i pionowym śrubami 15, 15a i 16, 16a uzyskuje się ma czujniku jednakowe odczyty w różnych miej? scach jego położenia, a tym isamym wyznacza się środek krzywizny. Po doprowadzeniu ramienia 5 do pozycji pionowej przesuwa się tuleję w pionie we? dług wskazania na czujniku 7, ruchem śrub 16, 16a o znaczną wielkość strzałki ugięcia dla danego ele? mentu. Następnie wyjmuje się trzpień wraz z ra? mieniem, a w jego miejsce wstawia tarczę celow? niczą. Tak sprzężone urządzenie z elementem pół? panewki lub cylindra wtycza się według położenia środka tarczy w linię prostą odniesienia w odpo? wiednie miejsce korpusu turbiny. lazku zostało przedstawiane na rysunku, na któ? rym fig. 1 przedstawia schemat urządzenia w wi? doku z przodu a fig. 2 trzpień wraz z przesuwnym ramieniem w widoku z boku. 35 Zastrzeżenia patentowe Jak wskazano na fig. 1 urządzenie składa się z płyty nośnej 1 wspartej na osadzonych w niej przesuwnie i uchylnie nogach 2, 2a i połączonej ż tuleją 3. W tulei jest osadzony obrotowo trzpień 4 wraz z przesuwnym ramieniem 5 zakończonym 40 mostkiem 6, w którego otworach wzajemnie do sie? bie prostopadłych, osadza się czujnik 7. Czujnik styka się z powierzchnią nośną 8 lub powierzchnią boczną 9 półpanewki albo cylindra. Płyta nośna 1 jest połączona z tuleją 3 za pomocą 45 1. Sposób ustawiania półpanewek lub cylindrów wzdłuż zadanej osi montażu wału, znamienny tym, że dla poszczególnej półpanewki lub cylindra naj? pierw wyznacza się środek krzywizny powierzchni nośnej w płaszczyźnie prostopadłej do osi półpa? newki lub cylindra, a następnie w zależności od miejsca i wielkości obciążenia półpanewki lub cy? lindra w osi montażu, określa się punkt mimośro? dowy przesunięty w pionie w stosunku do wyzna? czonego środka krzywizny, oddalony od niego o war? tość strzałki ugięcia, po czym tak wyznaczony punkt dwóch par prostopadłych do siebie prowadnic 10, lOa i 11, lla oraz płyt pośrednich 12 i 13. Poziome prowadnice 10, lOa oraz wsporniki 14 i 14a wraz ze śrubami 15, 15a są umieszczone na płycie nośnej 1 i służą do przesuwania tulei w kierunku poziomym. 50 stabilizuje się tarczą celowniczą sprzęgniętą z ele? mentem według w linię korpusu półpanewki lub cylindra, które wtycza się zastabilizowanego punktu mimośrodowego prostą odniesienia w odpowiednie miejsce turbiny. Śruby 16, 16a wraz ze wspornikami 17, 17a służą do pionowego przesuwania tulei, a tym samym pły? ty 13, osadzonej przesuwnie w prowadnicach 11, lla przytwierdzonych do płyty 12. Do płyty jest przymocowana poziomnica 18, któ? 55 rej oś jest równoległa do poziomych prowadnic 10 i lOa. Do nóg 2 i 2a są przymocowane stopy 19, 19a W kształcie walców o osiach równoległych do osi tulei 3, a do stóp przytwierdzone są zderzaki 20, 60 2. Urządzenie do ustawiania półpanewek lub cy? lindrów wzdłuż zadanej osi montażu wału, zna? mienne tym, że składa się z płyty nośnej (1) wspar? tej na osadzonych w niej przesuwnie i uchylnie nogach (2, 2a) zakończonych stopami {19, 19a) i po? łączonej z tuleją (3), w której jest osadzony obro? towo (trzpień (4) wraz z przesuwnymi ramiiendem (5) zakończonym mostkiem (6), tak ukształtowanym, aby osadzany w otworach mostka czujnik (7) sty? kał się z powierzchnią nośną (8) lub powierzchnią boczną (9) półpanewki albo cylindra. 20a, których powierzchnie oporowe leżą w jednej płaszczyźnie prostopadłej do osi tulei 3. Posługiwanie się urządzeniem według wynalazku Jest następujące. W zależności od wielkości pro? 3. Urządzenie według zastrz. 2, znamienne tym, że tuleja (3) jest połączona z płytą nośną (1) za po? mocą dwóch par prostopadłych do sietie pro- 7W3S 6 wadnic (10, lOa) i (11, lla) i płyt pośrednich (12) i i(13) przyczyni oś pozftomnilcy (18), umieszczonej dzone są zderzaki (20, 20a), których powierzchnie opprowe leżą w jednej płaszczyźnie prostopadłej do osi tulei (3). na płycie nośnej (1) jest równoległa do pary pro? wadnic (10) i (lOa). 4. Urządzenie według zastrz. 2?3, znamienne tym, że stopy (19, 19a) są w kształcie walców o osiach równoległych do osi tulei (3), zaś do stóp przytwier- 5. Urządzenie według zastrz. 2?4, znamienne tym, że trzpień (4) osadzony w tulei (3) jest wymienny na tarczę celowniczą, tulei (3), której środek leży w osi Fig) KI. 491,19/04 77939 MKP B23p 19/04 Fig 2 Krak. Zakł. Graficzne Nr 3 zam. 264/75 Cena 10 złGrupy dyskusyjne