Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 7876 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 7876 B1


PL 7876 B1

20 września 1928 r. ,v O PAT?/V> H>. Wg A4ICD RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS Nr 7876. PATENTOWY KI, 72 a Rudolf von Frommer (Budapeszt, Węgry). 29. Rączka do zamka broni palnej. Zgłoszono 17 maja 1924 r. Udzielono 30 czerwca 1927 r. Pierwszeństwo: 19 maja 1923 r. (Węgry), Wynalazek dotyczy rączki do broni palnej, różniącej zamka równocześnie z ruchem rączki przy otwie? się od dotychczas znanych tern, że w tych ostatnich rączka z częścią zamka, którą miała w ruch wpro? wadzać, była połączona w sposób sztywny, podczas gdy rączka według wynalazku jest w ten sposób połączona z zamkiem lub z jakąkolwiek jego częścią, że może prze? suwać się w stosunku do całego zamka lub do jego części. Celem takiego układu jest zaryglowywanie względnie odryglowywanie zamka raniu i zamykaniu zamka, W tym celu dotychczas umieszczano obok rączki lub na niej dźwignię kątową, która przy otwieraniu zamka przy? ciskała się do rączki, skutkiem czego przy otwieraniu i zamykaniu zamka włączano lub wyłączano narząd sprzęgający. Oprócz skomplikowanej konstrukcji jdotychczaso? we urządzenia posiadały nadto i tę wadę, że uruchomianie ich wymagało stale spe? lub poszczególnej jego części z innemi czę? ściami składowemi broni w sposób prosty i pewny, przyczem zaryglowywanie względ? nie odryglowywanie sprzęgła odbywa się cjalnej uwagi. Wynalazek niniejszy nato? miast nietylko bardzo upraszcza konstruk? cję lecz również posiada tę zaletę, że po? ruszająca zamek rączka, którą przy prze? suwaniu zamka zawsze musi się ująć, jest tak umieszczona, że samoczynnie wyłącza względnie włącza narząd sprzęgający, przycz^m nie potrzeba'specjalnie zwracać uwagi ria to, aby równocześnie z rączką wprawiać w ruch jakąś inną część broni* Przy zamykaniu zamka, gdy rączka 1 zo? staje odchylona zpowrotem do położenia przedniego, przedstawionego na rysunku, Dwa wykonania rączki, według wyna? lazku, są przedstawione na załączonym ry? dźwignia sprzęgająca 7 może, pod działa? niem sprężyny iglicznej 12, znowu zacze? pić się o część nieruchomą 8, przyczem nie przeszkadza to ruchom rączki 1, gdyż dźwignia 7, ślizgając się po skosie 15 czę? sunku. Fig. 1 daje przekrój zamka, rącz? ka którego jest przegubowo połączona z trzonem zamkowym, mającym kształt tło? ka; fig. 2 ? również w przekroju postać wykonania, w którem rączka jest połączona również przegubowo ze specjalnym drąż? kiem otwierającym, sprzężonym kiem. ści nieruchomej 8 swem ścięciem 14, może dzięki odstępowi 4 odsunąć się, nie odpy? chając wtył rączki i nie powodując jej ob? rotu około sworznia 2. W wykonaniu przedstawionem na fig. 2 rączkę można również obracać dookoła z zam? sworznia 2; jest ona przegubowo połączo? W wykonaniu przedstawionem na fig 1 rączka 1 jest przegubowo połączona z trzo? nem zamkowym 3 zapomocą sworznia 2. na z trzonem zamkowym 3. Palec 9 i wy? skok 13 drążka sprzęgającego 7 działają podobnież jak w wykonaniu przedstawio? nem na fig. 1. Na palec 9 działa sprężyna 16 za pośrednictwem trzpienia 17. Drą? Granice odchylenia rączki zależą od wiel? kości odstępu 4 pomiędzy wyskokiem 13 drążka sprzęgającego 7 a oporkiem 6 trzonu zamkowego. Rączka 1 opiera się zprzodu w punkcie 5 o trzon zamkowy, a ztyłu w punkcie 20 o wyskok 13> tak, że gdy rączka zostaje odchylona wtył, to zo? żek sprzęgający sprzęga się z ruchomą żer? dzią 18, dzięki powierzchni skośnej 19 w podobny sposób jak przy wykonaniu po? przednio opisanem z nieruchomą częścią 8 broni. staje zatrzymana przez oporek 6. Drążek sprzęgający 7 jest również przegubowo o- Zastrzeżenia patentowe. sadzony na sworzniu 2, zapomocą którego zamek jest przymocowany do jakiejkolwiek nieruchomej części 8 broni. Drążek sprzę? gający 7 posiada palec 9, na który działa sprężyna igliczna 12 zapomocą pierścienia naciskającego 10. Przez otwór pierścienia 1. Rączka zamka broni palnej, znamien? na tern, że jest z zamkiem połączona rucho? mo w ten sposób, że przy wprawianiu w ruch zamka (otwieraniu bądź zamykaniu go) rączka ta wykonywa oprócz tego w sto? sunku-do zamka ruch względny, który po? naciskającego 10 przechodzi iglica 11, tak że pierścień ten służy jako oparcie dla sprężyny iglicznej 12. Sprężyna 12 pcha naprzód rączkę 1 zapomocą pierścienia na? ciskającego 10, który ciśnie na palec 9, tak że rączka / w położeniu spoczynku w punkcie 5 przylega do trzonu zamkowego 3. Gdy się zamierza zamek otworzyć i pocią? ga się wtył rączkę 1, to działająca wów? czas na rączkę siła obraca ją około sworz? nia 2. Wówczas wyskok 13 podnosi dźwi? woduje połączenie względnie rozłączenie się z zamkiem narządu sprzęgającego. 2. Postać wykonania rączki według zastrz. 1, znamienna tern, że rączka jest przegubowo połączona z zamkiem albo z narządem, poruszającym się przy ruchach zamka, tak że przy ruchu zamka rączka się obraca. 3. Postać wykonania rączki według zastrz. 1 i 2, znamienna tern, że narząd, gnię sprzęgającą 7 i zaczep jej odchodzi od części 8 tak, że można zamek otworzyć. sprzęgający j'ą z zamkiem, stanowi osobną część mogącą się poruszać w stosunku do rączki, tak że ruch względny tego narządu, niezbędny do wykonania sprzężenia, nie działa na rączkę. i narząd sprzęgający igliczna. działa rączki sprężyna według 6, Postać wykonania według że zarówno 4. Postać wykonania rączki zastz. 1?3, znamienna tern, zastrz. 1?5, znamienna tern, że na rączkę i narząd sprzęgający działa odrębna sprę? żyna. Rudolf von Frommer. rączka, jak też narząd sprzęgający, są osadzone tak, że obracają się około wspól? nego sworznia, 5. Postać wykonania rączki według zastz. 1?4, znamienna tern, że na rączkę Zastępca: Inż. S. Pawlikowski, rzecznik patentowy. ^r-2 /9 76 V/S? Druk L. Bogusławskiego, Warszawa.


Grupy dyskusyjne