Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 87325 B2
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 87325 B2


PL 87325 B2

POLSKA OPIS PATENTOWY RZECZPOSPOLITA LUDOWA 87325 PATENTU TYMCZASOWEGO Patent tymczasowy dodatkowy do patentu MKP B29c 29/00 C14b 13/00 Zgłoszono: Pierwszeństwo: 21.05.73 (P. 162 712) Int. Cl3 B29C 29/00 C14B 13/00 URZĄD PATENTOWY PRL Zgłoszenie ogłoszono: 01.06.74 Opis patentowy opublikowano: 30.11.1076 CZYTELNIA Twórca wynalazku: Wacław Kozyra Uprawniony z patentu tymczasowego: Biuro Projektów Przemysłu Skórzanego, Kraków (Polska) Sposób wytwarzania płytek podłogowych z odpadów obuwniczych Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania płytek podłogowych przez przerób odpadów powsta? łych przy wyrobie obuwia. Znane są różne sposoby przerobu tworzyw skóropodobnych jednak odpady powstałe przy produkcji obuwia były dotychczas bezużytecznie magazynowane na hałdach w pobliżu zakładów obuwniczych, zanieczy? szczając naturalne środowisko lub spalanych w specjalnych, kosztownych urządzeniach. Odpady te nie były przerabiane ani też w inny sposób użytkowane. Sposób według wynalazku przewiduje wytwarzanie płytek podłogowych poprzez odpowiedni przerób odpadów, powstających przy produkcji obuwia przez ich segregację, rozwłóknianie i żelowanie zdoditkiem lepiszcza. W skład odpadów powstających przy produkcji obuwia przeważnie wchodzą takie składniki, jak: styrogum, transparent, tuniskór, poligum, wtórna skóra, skay, płótno do wykładania, tektura i tkaniny typu miś. Istota wynalazku polega na tym, że odpady w znany sposób są poddawane segregacji pod względem rodzaju przy pomocy separatorów wodnych a następnie procesowi oddzielania zanieczyszczeń metalowych, przy pomocy separatorów elektromagnetycznych i tak przesegregowane odpady są poddawane rozwłóknianiu, przy pomocy defibratorów a po zmieleniu skóry wtórnej i skayu w młynie typu Bauera względnie holendrze, odważa się surowce sypkie i dodaje lepiszcze w odpowiedniej proporcji poddając masę mieszaniu w mieszarce typu Werner- PflekJerer. Tak uzyskaną mieszaninę poddaje się operacji żelowania w temperaturze 120°-200°C, po czym masa zostaje formowana, w taśmę najlepiej na walcarce formującej i gładzona w kalandrze i po bezprzeponowym ochłodzeniu krajana na płytki odpowiednich wymiarów. Jako lępiszcra służą żywica kumaronowa w ilości 5% wagowych i kalafonia w ilości do 2% wagowych. Uzyskane w ten sposób płytki charakteryzują się dużą izolacją termiczną i akustyczną, odpornością na zawilgocenie i małą zawartością części lotnych. Procentowy udział wagowy składników w przykładzie wynosi: styrogum brązowy 12,7 styrogum beżowy i biały styrogum czarny 11,8 3,2 10,9 5,45 transparent brązowy transparent czarny 2 87 325 tuniskór c2amy 3,65 poligum 2,30 wtórna skóra 14,55 skay 3,65 płótno do wykładania 5,45 tektura 11,80 tkaniny typu miś 11,55 Po przesegregowaniu, rozwłóknieniu i odważeniu wyżej wymienionych składników dodaje się lepiszcze w postaci żywicy kumaronowe) w ilości 5% wagowych i kalafonii w ilości 2% wagowych. Zastrzeżenie patentowe Sposób wytwarzania płytek podłogowych z odpadów obuwniczych, w skład których wchodzą różnokolo? rowe styrogumy i transparenty, tuniskór, poligum, wtórna skóra, skay, płótno, tektura I tkaniny typu miś, poprzez wyeliminowanie z odpadów zanieczyszczeń metalowych, rozwłóknienie surowca i dodanie lepiszcza, znamienny tym, że jako lepiszcze stosuje się żywicę kumaronową, w ilości do 5% wagowych i kalafonię w ilości do 2% wagowych w stosunku do masy surowca, przy czym masę żeluje się w temperaturze 120°C-200°C, następnie formuje się taśmę, gładzi w kalandrze a po ochłodzeniu tnie na płytki. Skład - Prac. Poligraf. UP PRL Druk - WOSI ?Wspólna Sprawa" Format A4. Nakład 120+18. Cena 10 zł

Grupy dyskusyjne