Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 90822 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 90822 B1


PL 90822 B1

, POLSKA LUDOWA RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY Patent dodatkowy do patentu nr Zgłoszono: 07.02.74 (P. 168631) Pierwszeństwo: 90822 MKP GOlc 15/00 F16m 11/00 Int. Cl.2 G01C 15/00 F16M 11/00 URZĄD PATENTOWY PRL Zgłoszenie ogłoszono: 01.09.75 Opis patentowy opublikowano: 15.08.1977 Twórcywynalazku: Mirosław Żak, Mieczysław Smółka, Lucjan Spyra Uprawniony z patentu: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartografi? czne, Katowice (Polska) Statyw do wtyczania osi celowej lunety instrumentu w zadane dwa punkty Przedmiotem wynalazku jest statyw do wtyczania osi celowej lunety instrumentu w zadane dwa punkty skrajne. Przez punkty te przechodzi linia pomiarowa zwana stałą prostą. Wzdłuż stałej prostej wyznaczone są pośrednie żeniami elementów przy blokowaniu w poszczególnych kierunkach. Dla umożliwienia dokładnego wtyczania w stałą prostą praktycznie wszystkich typów instrumentów i lunet skon? struowano statyw, który umożliwia osiągnięcie tego celu punkty pomiarowe na przykład środki wytoczeń ustawia? nego korpusu turbiny. Niektóre układy optyczne lunet używane do realizowa? nia stałej prostej mają dodatkowo wbudowane ruchome, szklane płytki płaskorównoległe, usytuowane prostopadle dzięki dwuetapowemu wtyczaniu osi celowej. Statyw według wynalazku umożliwia również wielo? krotną powtarzalność, jego ustawienia na stanowisku bez potrzeby regulacji jak i przestawiania lunety, na inne stanowisko pomiarowe. do osi celowej i nachylane wokół osi poziomej i pionowej, przecinających się z celową. Nachylanie płytek pozwala na równoległe przesuwanie osi celowej to jest doprowadzanie 10 jej do pokrycia się ze stałą prostą z dużą dokładnością lecz w niewielkim zakresie. Lunety te nie mają jednak rozwią? zań konstrukcyjnych, które by zapewniały wychylanie osi 15 Statyw według wynalazku został przedstawiony na ry? sunku, na którym fig. 1 przedstawia statyw w przekroju pionowym a fig. 2 - rzut z góry z częściowymi przekrojami poziomymi przegubu i mechanizmu krzyżowego w płasz? czyźnie A-A zaznaczonej na fig. 1. celowej z dokładnością odpowiadającą dokładnościom przesuwań równoległych. Statyw wyposażony jest w uchylny stolik 1, który może być wychylany w płaszczyźnie poziomej i pionowej. Jeden koniec stolika jest umocowany w sprzęgle Cardana 2 zaś drugi przeciwległy koniec stolika w kształcie walca 3, jest 20 Do wyżej opisanych celów istnieją urządzenia pomocni? cze w postaci statywów, na których umieszczone są lunety pomiarowe. Pełna jednak realizacja stawianych wymagań umieszczony w mechanizmie ruchu krzyżowego 4. Sprzę? gło Cardana i mechanizm ruchu krzyżowego są zespolone z płytą nośną 5. Walec 3 uchylnego stolika 1 jest usytuowa? odbywa się kosztem wielkich rozmiarów tych urządzeń, znacznego ciężaru i braku uniwersalności. Jedne stanowią konstrukcje wolnostojące, bardzo duże i ciężkie oraz trud? ne do stosowania w warunkach montażowych a ponadto ny w mechanizmie ruchu krzyżowego 4 w taki sposób, że jego oś jest zawsze prostopadła do płaszczyzny przecho? 25 dostosowane jedynie do ściśle określonego typu instru? mentu. Inne statywy, przystosowane do ustawiania wprost na elementach turbiny, są bardzo rozbudowane i ciężkie. Ruch pionowy w tych statywach uzyskuje się dzięki zasto? sowaniu równi pochyłej. Charakteryzują się one niedosta? teczną płynnością ruchów oraz znacznymi luzami i naprę90822 dzącej przez jedną z osi sprzęgła Cardana 2. Płyta nośna 5 jest wsparta na trzech śrubach nastawczych 6 ustawianych na niezależnej podstawie 7. Podstawa jest mocowana na słupie obserwacyjnym lub montowanym elemencie. W górnej powierzchni podstawy 30 7 są wykonane nawiercenia stożkowe 8 i kanał pryzmowy 90822 9, w które wstawiane są dwie śruby nastawcze 6 statywu natomiast trzecia śrubanastawcza 6 opierasię o płaszczyz? nę podstawy 7. krycia osi celowej z dwoma zadanymi punktami, Ścisłe pokrycie się osi celowej z tymipunktami uzyskuje sięprzez wej obrotem śrubnastawczych mechanizmu krzyżowego4. Równoległe przesunięcia osi celowej uzyskuje się przy wykorzystaniu płytek płasko-równoległych 16 i 17 lunety. Zastrzeżenia patentowe lo Na stoliku 1 płyta 10 osadzona swym wycięciem poprze? cznym 11 na trzpieniu 12. W podłużne wsporniki stolika 1 wkręcone są 3 śruby 13 rozmieszczone, po obydwu stro? nachylanie osi celowej w płaszczyznach poziomej i piono? nach płyty 10, symetrycznie w stosunku do trzpienia 12. płaszczyzny płyty 10 i służą do jej przesuwania, skręcania 14 i kanał pryzmowy 15, które służą do stabilnego ijednoz? nacznego ustawiania dwóch nóg instrumentu lub lunety Śruby 13 swymi zakończeniami opierają się o boczne i unieruchamiania. Podobnie jak na podstawie 7, na górnej 1. Statyw do wtyczania osi celowej lunety instrumentu w zadane dwa punkty, znamienny tym, że jestwyposażany w uchylny stolik 1, którego jeden koniec jest umocowany w sprzęgle Cardana 2 zaś drugi, przeciwległy w kształcie 15 powierzchni płyty 10 wykonane są nawiercenia stożkowe względem statywu przy wielokrotnym ich zdejmowaniu i zakładaniu/Trzecia noga instrumentu lub lunety opiera się o płaską powierzchnię płyty 10. walca 3 jest umieszczony w mechanizmie ruchu krzyżowe? go 4 przy czym sprzęgło Cardana 2 i mechanizm ruchu Niezależną podstawę 7 mocuje się na wypoziomowanej powierzchni słupa pomiarowego o odpowiednio zaprojek? towanej wysokości. Mocowanie niezależnej płytywykonu? je się dowolnie jednym ze znanych sposobów. Usytuowanie 20 krzyżowego 4 przytwierdzone są na stałe do płyty nośnej 5 wspartej na trzech śrubach nastawczych 6 ustawianych na niazależnej podstawie 7. 2. Statyw według zastrz. 1, znamienny tym, że walec 3 słupa obserwacyjnego wyznacza jednocześnie położenie niezależnej podstawy 7. Na podstawie 7 ustawia sięstatyw, a na jego płycie 10 lunetę lub instrument. uchylnego stolika 1 jest usytuowanyw mechanizmieruchu krzyżowego 4 w taki sposób, żejego oś jest zawsze prosto? padła do płaszczyzny przechodzącej przez jedną z osi sprzęgła Cardana 2. 25 Następnie śruby poziome i pionowe mechanizmu krzyżo? wego 4 oraz płytki płasko-równoległe lunety 16 i 17, służące do precyzyjnego przesuwania osi celowej, ustawia się w środkowym położeniu. 3. Statyw według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że na Za pomocą śrub nastawczych 6, statyw wraz z instrumen? uchylnym stoliku 1 leży płyta 10 osadzona swym wycię? ciem poprzecznym 11 na trzpieniu 12, a o boczne płasz? czyzny płyty 10 opierają się zakończenia trzech śrub 13 30 tem nachyla się iprzesuwa w kierunkupionowym, a pokrę? cając śruby 13 instrument przesuwa się w kierunku po? przecznym i dokonuje częściowego obrotu wokół trapienia 12. Ruchami tymi doprowadza się w przybliżeniu do po? wkręcone w podłużne wsporniki uchylnego stolik 1 przy czym śruby 13 rozmieszczone sąpo obydwu stronach płyty 10, symetrycznie w stosunku do trzpienia 12. fig 2 Skład wykonano w DSP, zam. 1230 Druk w UP PRL, nakład 125 + 20 egz. Cena zł 10,-

Grupy dyskusyjne