Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plTechnologie dla biznesuPrzemysłPatentyPL 974 B1
Wyszukiwarka patentów
  • od
  • do
Patent PL 974 B1


PL 974 B1

15 lutego 1925 r. \> $054 ęu RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OPIS NQ 974. PATENTOWY KI. 52 a 22. The Singer Manufacturing Company. Elizabeth (St. Zj. Am.). Maszyna do wszywania w kapelusze pasków od potu. Zgłoszono: 11 marca 1920 r. Udzielono: 15 listopada 1924 r. Pierwszeństwo: 29 listopada 1915 r. (Austrja). Wynalazek dotyczy maszyn do szy? cia, przeznaczonych do wszywania w ka? ka igielnego, poruszającego się poziomo tam i zpowrotem, współdziałającego tam i zpowrotem pelusze pasków od potu i ma na celu wytworzenie trwałej maszyny o rozmia? rach ograniczonych, przy której zarów? no ogniwo do podpierania kapelusza, jak tarcza posuwna i tarcza przyciskowa są przesuwalne, w celu łatwego wprowa? dzania i usuwania kapelusza. Głownem ogniwem do podpierania kapelusza jest kolista tarcza o ruchu uniwersalnym. z poruszającym się i ruchomym bocznie chwytaczem pętli? cy, który znajduje się pod oddziaływa? niem żłobkowej tarczy wału napędne- go, podczas gdy urządzenie posuwne składa się głównie z urządzonej pozio? mo tarczy z uzębioną powierzchnią ob? wodową. Tarcza ta jest podparta przez znajdu? jące się pod oddziaływaniem sprężyny i obsługiwane przez pedał ramię przy? ciskowe, posiadające tarczę przyciskową i pewne człony do prowadzenia sznura i kapelusza. Z roboczej płyty maszyny rozciąga się ramię, którego górna część jest wy? gięta ku dołowi i posiada przy swoim dolnym końcu panewkę do przyjęcia ru? chomej trzonym bocznie przy tarczy swoim przj^ciskowej. górnym końcu Tarcza ta jest odppwiednio osadzona na skierowanym ku górze czopie, zaopa?w gwint w celu przyjęcia umocowującej śruby dla klocra igielnego. Kloc igielny Stosowane w tej maszynie urządze? nie do wytwarzania ściegów jest znanej konstrukcji i składa się głównie z drąż? posiada prowadnicę dla igły i spółdziałający z * chwytac.zera pętlicy paluch pęt? licy. Umieszczone na ramieniu przyciskowem ramię nastawialne, wystające poza tarczę przyciskową, posiada sztyw? ny paluch prowadniczy dla fałdy kape? się w położeniu szycia, fig. 3 jest przed? stawionym w częściowym przekroju wi? dokiem tarczy przyciskowej i posuwnej, kloca igielnego i palucha pętlicy, pro? lusza i podtrzymuje wahadłową prowad? nicę sznurową, przyczem te prowadnice są położone po obu stronach toru igiel? nego. . Główne podpierające ogniwo dla kapelusza stanowi kolista tarcza, połą? czona przegubem kulkowym ze znajdu'jąćem się pod', oddziaływaniejn spręży? ny ramieniem, trzymającem fałdę skrzy? dła kapelusza naprzeciw dolnych boków prowadnicy fałd i sznurów. Drugie pod? pierające ogniwo dla kapelusza stanowi wadnic sznurów i fałd, igły i chwytacza pętlic, fig. 4 jest perspektywicznym ry? sunkiem dolnego* boku prowadnic dla fałdy sznura i kapelusza z ramieniem ją podpierającem, a fig. 5 jest w częścio? wym przekroju widokiem tarczy przy? ciskowej i posuwnej i tarczy podpiera? jącej dla kapelusza. Maszyna składa się z podstawowej płyty A, wanego roboczej płyty B i ze skiero? wgórę stojaka C maszyny Przez stojak C rozciąga się wał napędny i, zaopatrzony w koła rozpędowe by płyta odcinkowa, umocowana na ramie? niu przyciskowem wahadłowo tak, że może się uchylać bocznie stosownie do b i w zaopatrzony w żłobek krążek sznurowy 2. Pręt igielny 3 jest przesuwalny tam i zpowrotem poziomo w sto? różnych wielkości i kształtów kapelusza. Górna część ramienia przyciskowego jest nieruchomo połączona z dolną czę? ścią, wahadłowo podpieraną pod płytą roboczą maszyny i zaopatrzoną w wy? sownych łożyskach stojaka C i jest za? opatrzony w zacisk igielny 4, w którym jest umocowana igła 5. Z igłą współ? pracuje chw}7tacz 6 pętlicy, osadzony w nasuwce 7 ramienia wahadłowego, otrzymującego biegnące tam i zpowro? tem oraz boczne ruchy od żłobkowego stające ku dołowi, znajdujące się pod oddziaływaniem sprężyny i obsługiwane przez pedał ramię w sposób taki, że powierzchnie tarczy przyciskowej i tar? czy posuwnej, znajdujące się zwykle w podatnem zetknięciu, są przy naci? skaniu pedału rozdzielane. Połączenie kulkowe pomiędzy podpierającą kape? lusz tarczą i ramieniem podstawy umoż? cylindra 9 i od innych ogniw, łączących się z wałem napędnym 1. Z roboczej płyty maszyny rozciąga się pionowy liwia odchylanie się tarczy od tarczy przyciskowej przy cofaniu, ramienia dla wytworzenia swobodnej przestrzeni po? między tarczą przyciskową, tarczą pod? pierającą i tarczą posuwną. wał iO, posiadający przy górnym swoim końcu poziomą tarcz? posuwną 11, wykonywującą z przerwami ruchy posuwne od odpowiednich i na rysunku nieprzedstawionych urządzeń napędnych. Urządzenie do wytwarzania ściegów nie stanowi części niniejszego wynalazku i przeto nie wymaga bliższego opisu. Współpracująca z tarczą posuwną 11 tarcza przyciskowa 12 jest dla swojego obracania ułożyskowana w panewce ło? żyskowej 13, osadzonej przy końcu zwi? Na rysunku fig. 1- jest perspektywicz? nym widokiem z częściowym przekro? jem przez maszynę, przyczem podstawa maszyny jest oznaczona linjami przery* wanemi, fig. 2 jest perspektywicznym widokiem kilku części, które są zdjęte z maszyny> przyczem kapelusz znajduej ? 2 sającej części 14* ramienia przycisko? wego 14, rozciągającego się ze swej strony z roboczej płyty maszyny. Tar? cza przyciskowa 14 obraca się na zwę* ? żonej części czopa 15, ustalonego w pa? newce łożyskowej 13 przy pomocy śru? by zaciskowej 16. Kloc igielny 17 jest ustalony przy górnym końcu czopa 15 przez śrubę 18 tak, że jego dolny bok leży na górnym boku tarczy przy? ciskowej 12, przez co tarcza ta jest utrzymywana w swojem położeniu. Kloc mienna 24 tworzy dalej dźwigarek dla prowadnicy 27 sznura, która może się kołysać przy dźwigarku przy pomocy riagwintowanego czopa 28 i która wy? kazuje skierowany ku górze paluch 29. Prowadnica 27 sznura posiada występ 30, wystający nieco poza obwód tarczy przy? ciskowej i przedziurawiony dla przyję? igielny 17 posiada nasadkę 17*, której ścianka znajduje się na torze biegnącej tam i zpowrotem igły. Na przeciwle? głym boku toru igielnego kloc igielny jest zaopatrzony w nastawialny paluch 19 pętlicy, który przedstawia uzupełnienie nasadki 17x przy wytwarzaniu dla igły pałąka ochronnego i który wykazuje przy swoim końcu odgiętą i rozciąga? cia i prowadzenia sznura c, przechodzą? cego dalej przez otwór palucha 29. Ukształtowanie ramienia 21 i jego na? sadki 24 umożliwia nastawianie palucha prowadniczego 26 i prowadnicy 27 sznu? ra w kierunku pionowym lub poziomym w celu uwzględnienia równych grubości materjału lub pożądanych zmian prowa? dzącego przez obrabiany przedmiot ście? gu i t. d. Głownem ogniwem podpierającem dla kapelusza jest tarcza 31 ze ściętą kra? wędzią 31 x. Tarcza 31 jest zaopatrzona w środkowe wydrążenie, w które wcho? jącą się bocznie część 19x, przez której skośną powierzchnię pętlica jest cią? gniona przez chwytacz pętlicy podczas cofania się igły tak, że ciągnienie nitki przy ruchu chwytacza pętlicy poprzecz? nie do zagłębienia igły w celu wytwo? rzenia pętlicy, więcej ciąży na paluch, aniżeli na pasek od potu i pasek ten nie zostaje przez nitkę rozrywany. Pa? dzi głównie kolista głowica lub kula 32 przy końcu czopa 32x , zaciśniętego przez luch pętlicy jest ze względu na chwy? tacz pętlicy ustalony tak, że pętlica ze? ślizguje się z niego przed wejściem w nią igły. Panewka igielna 13 ramienia przy? ciskowego jest zaopatrzona w płaskie łoże 20, położone bezpośrednio pod tarczą przyciskową 12 i przyjmujące dolną część 21x ramienia 21. Przecho? śrubę nastawniczą 33 w otworze przy końcu ramienia 34. Ramię 34 jest luźno osadzone na czopie 35, umocowanym przy pomocy śruby 36 w otworze ra? mienia przyciskowego. Tarcza 31 jest trzymana na kuli 32 pokrywą 3?, posiar dającą środkowe wyżłobienie, ukształ? towane tak, że w to wyżłobienie wcho? dzi przednia część kuli. Pokrywa zaś 37 zostaje umocowana przy tarczy śruba? mi 38. Ramię 34 niosące tarczę posia? dząca przez szparę ramienia śruba 22 umożliwia pionowe nastawianie ramie? da skierowaną ku dołowi nasadkę 39, znajdującą się w zetknięciu z śrubą na? stawniczą 40 w nagwintowanym otwo? nia. Jego kątowa górna część posiada płaskie biegnące poziomo łoże, wystają? ce poza tarczę przyciskową i przedziura? rze ramienia przyciskowego. Przez obra? canie tej śruby w prawo tarcza 31 może być unoszona wbrew napięciu spręży? wione w celu przyjęcia śruby 23, prze? chodzącej przez szparę w ramiennej na? sadce 24, do której śrubami 25 jest przy? twierdzony zakrzywiony paluch prowadniczy 26, wystający nieco poza tarcze przyciskowe i posuwne. Nasadka za? ? 3 ny 41, której jeden koniec jest przyr twierdzony do ramienia 34, a przeciw? legły koniec jest umocowany w otwo? rze czopa 35. Przez obracanie śruby nastawniczej w kierunku przeciwnym t. j. ? w lewo tarcza zostaje opuszczana działa? niem sprężyny 41. Drugiem ogniwem podpierającem dla kapelusza jest płyta prowadnicza 42 w kształcie odcinka, umocowana przy swoim dolnym końcu przy drążku wahadłowym 43, którego zaopatrzony w wydrążenie koniec jest śrubami 44 ustalony na sworzniu 45 luźno spoczywającym w zaopatrzonych w otwory nasadkach 48 ramienia kąto? wego 47. Ramię 47 posiada kryzę 47x pasującą w wydrążenie w powierzchni ramienia. 14. nia ramienia. Śruba przechodząca przez Boczny ruch płyty pro- przeto podpierająca kapelusz tarcza 31 i płyta 42, jak również tarcza przyci? skowa 12 zostają oddalone od tarczy po? suwnej. Do wskazanego celu na ramie maszyny umieszczona jest wahadłowo zapomocą czopa 57, o nacięciach śrubo? wych dźwignia podnosząca 56, której wolny koniec jest zagięty ku górze i znaj? duje się w zetknięciu z końcem dolnej przyciskowej części. Do drugiego koń? ca dźwigni 56 jest przyłączony drążek pedałowy 58, przy którego pomocy ra? mię przyciskowe i jego przynależne części mogą być odpychane przez na? szparę ramienia 47 służy do nastawia? wadniczej 42 zostaje ograniczony przez oporek, składający się głównie z usta? lonej, przy ramieniu kątowem 46\ śru? bą 50 płyty 49, w punkcie 49x odjętej ku górze tak, że występuje ona nieco naprzód poza dolną krawędź tarczy. Ramię 14 składa się z dwóch części. ciśnięcie nogi tak, że robotnik ma obyd? wie ręce wolne do wprowadzania obra? bianego Przedmiotu lub do usuwania go z maszyny. Dolna część ramienia leży całkowicie pod roboczą płytą i wystaje ku tyłowi Tarcza posuwna styka się bezpośred? nio ze skrzydłem kapelusza wpobliżu jego fałdy, a obwód tarczy 31 ? z fałdą pod torem biegnącej tam i zpowrotem igły. W ten sposób kapelusz jest moc? no trzymany w miejscu wytwarzania ście? aż do punktu pod stojakiem C maszyny. Nóżka górnej ramiennej części jest przedstawiona kolistą i zwężoną przy swoim dolnym końcu, jak to jest wska? zane w punkcie 51 na fig. 1. Ta część 51 wchodzi w otwór dolnej ramiennej czę? gów, na skutek zetknięcia podpierającej tarczy z jedną powierzchnią materjału i przez sczepienie przeciwległych za? zębionych tarcz do posuwu i do przy? ciskania z drugą powierzchnią materja? łu. Pionowe nastawianie tarczy podpie? rającej określa ścieg, prowadzący przez obrabiany przedmiot. Ukształtowanie prowadnic}^ sznuro? ści; obie części są z sobą połączone śrubą 52. Zjednoczone przyciskowe czę? ści ramienne są wahadłowo ułożyskowane na czopach lub spiczastych śrubach, wej z przynależnemi członami zezwala na odchylanie przez robotnika prowad? nicy wewnątrz obwodu tarczy posuw? nej i poza zetknięciem z kapeluszem. Oba paluchy prowadnicze mogą być swojem ramieniem podpierającem usta? z których jedna jest wskazana przy 53 na fig. 1. Wystające ku tyłowi ramię 54 dolnej ramiennej części jest zwykle na? ciskane ku dołowi przez umieszczoną w stojaku C sprężynę 55, służącą do przyciskania tarczy przyciskowej do za? zębionej powierzchni obwodowej tarczy posuwnej. Jednak, jeśli kapelusz ma być wprowadzony do położenia szycia lub usunięty z maszyny, wówczas ramię lane zarówno w pionowym, jak w po- '^ ziomym kierunku w celu uwzględnienia zmian w grubości materjału na kapelu? sze lub w ściegach, prowadzących przez obrabiany przedmiot. W szczególnem ukształtowaniu i roz? mieszczeniu oddzielnych części mogą. 4 ? ? przyciskowe jest odchylane ku górze? wbrew działaniu napięcia sprężyny 55, ? naturalnie, być przedsięwzięte rozmaite odmiany, bez zmiany cechy wynalazku. Tak, np., płyta prowadnicza 43 może być prosta zamiast półkolistej, a ramię przyciskowe może również składać się tylko z jednej części. Jednakże jego ukształtowanie w postaci kilku części ułatwia zmontowanie. 3. Maszyna podług zastrz. 1, tern zna? mienna, że przegubowa płyta prowadni? cza (42) znajduje się w połączeniu z ra? Zastrzeżenia patentowe. mieniem przyciskowem. 4. Maszyna podług zastrz. 1 i 2, tern znamienna, że na ramieniu przycisko? wem jest ułożyskowana dźwignia (34), połączona sprzęgłem przegubowem z tar? czą podpierającą (31) i znajdująca się pod oddziaływaniem sprężyny (41), wbrew której działaniu może być unoszona. 5. Maszyna podług zastrz. 1, tem zna? mienna, że na ramieniu przyciskowem jest nastawialnie urządzone ramię (31), 1. Maszyna do wszywania w kapelu? sze pasków od potu z tarczą przyci? skową, niesioną przez ramię przyciskowe i współdziałającą z tarczą posuwną, tern znamienna, że pomiędzy czynnemi po? wierzchniami tarcz przyciskowej i po- suwnej (12, 11) umieszczona pionowo tarcza podpierająca (31) jest obracalna około osi, biegnącej poprzecznie do osi tarczy przyciskowej w celu zetknięcia się wystające poza tarczą przyciskową, nio? sące sczepiający się z fałdą kapelusza paluch prowadniczy (36) i wahadłową, wykazującą przeborowaną nasadkę, sznu? rową prowadnicę (37). 6. Maszyna podług zastrz. 1 i 5, tem znamienna, że na ramieniu przyciskowem z kapeluszem przy jego fałdzie pomię? dzy skrzydłem i głową. 2. Maszyna podług zastrz. 1, tern zna? mienna, że tarcza podpierająca (31) jest również ułożyskowana przy ramieniu (14) niosącem tarczę przyciskową, a które może być odciągane wbrew działaniu sprężyny (55). jest urządzony igielny blok prowadni? czy (17) z nastawialnym paluchem (19) pętlicy, przez którego zgiętą część (19x), wystającą poza prowadnicą igły, jest ciągniona pętlica przez chwytacz (6) pęt? licy podczas cofania igły. The Singer Manufacturing Company. Zastępca: M. Brokman, rzecznik patentowy. Do opisu patentowego JSJa 974, Ark. I. ^Ź7J ' i-;^>H ,' ii Do opisu patentowego N° 974. Ark. TT. l^Źyź. ?AKŁGRAF.KOZIAŃSKICHW WARSZAWIE


Grupy dyskusyjne