Money.plTechnologie dla biznesuPrzemsyłProgram Infrastruktura i ŚrodowiskoDla instytucji realizujących program
Dla instytucji realizujących program


Zapobieganie, identyfikowanie i reagowanie w przypadku symptomów oszustw

NOWE: 1) Zalecenia Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko nr 18/2013 dotyczące zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku symptomów oszustw

6 lutego 2013  r. Adam Zdziebło, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zatwierdził dokument Zalecenia Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko nr 18/2013 dotyczące zapobiegania, identyfikowania i reagowania w przypadku symptomów oszustw w szczególności w zakresie zmów cenowych przy wdrażaniu projektów POIiŚ.

Niniejszy dokument wchodzi w życie 13 lutego 2013 r.


         

 Pobierz pliki:

***

Przepływy finansowe w systemie

1) Zalecenia w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

23 sierpnia 2011 r. Adam Zdziebło, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zatwierdził dokument Zalecenia w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Niniejszy dokument wchodzi w życie 1 września 2011 r.

Pobierz pliki:

Pismo IZ POIiŚ z 23 sierpnia 2011 r. (531 KB)

Zalecenia w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (213 KB)

Zestawienie zgłoszonych uwag do Zaleceń w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach POIiŚ (82 KB)

2) Konsultacje zmian do Zaleceń w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach POIiŚ 

Konsultacje zmian do Zaleceń w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach POIiŚ polegających na uproszczeniu wzoru Poświadczenia i deklaracji wydatków oraz wniosku o płatność, jak również doprecyzowaniem informacji w zakresie częściowego zamknięcia w związku z aktualizacją Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w Programach Operacyjnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013.

Konsultacji podlegają zmiany w treści Zaleceń oraz załacznikach nr: 2a, 3a, 4 oraz 6b. Uwagi i komenatrze należy przekazywać do 29 lipca 2011 r. w formie papierowej i elektronicznej na adresy wskazane w treści przekazanego pisma przewodniego


Pobierz pliki:

Zalecenia w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (533 KB)

Załącznik nr 2a - wniosek od IW do IP (129 KB)

Załącznik nr 3a - wniosek od IP do IZ (125 KB)

Załącznik nr 4 - instrukcja wypełniania Załączników nr 2 i 3 (244 KB)

Załącznik nr 6b - Deklaracja wydatków (zestawienie tabelaryczne) (25 KB)

***

Kontrole

 

1) Materiały ze szkolenia pt. Kontrola wyodrębnionej ewidencji księgowej w ramach wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko

Poniżej publikujemy materiały ze szkolenia pt. Kontrola wyodrębnionej ewidencji księgowej w ramach wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko dla instytucji w systemie POIiŚ, które odbyło się w maju i czerwcu 2010 r.

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta Programu Infrastruktura i Środowisko został przygotowany jako materiał szkoleniowy oraz został uzupełniony o uwagi zgłoszone przez uczestników szkolenia. Jest to zbiór informacji na temat wyodrębnionej ewidencji księgowej oraz metod prowadzenia kontroli w tym zakresie.

Pobierz pliki:

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta Programu Infrastruktura i Środowisko (473 KB)
Załączniki do podręcznika (5,79 MB)

 

2) Materiały ze spotkania dot. problemów związanych z korygowaniem wydatków nieprawidłowo poniesionych

Poniżej publikujemy materiały ze spotkania, które odbyło się 1 czerwca 2010 r. i dotyczyło problemów związanych z korygowaniem wydatków nieprawidłowo poniesionych w związku z wykryciem błędów w zamówieniach publicznych.

Pobierz pliki:

Wyłączanie wątpliwych wydatków w związku z audytami Komisji Europejskiej - prezentacja IZ POIiŚ (1,99 MB)
Zestawienie tabelaryczne problemów związanych z korygowaniem wydatków nieprawidłowo poniesionych (169 KB)

 

3) Materiały dot. korekt finansowych za naruszenia Prawa zamówień publicznych

Poniżej publikujemy materiały dotyczące korekt finansowych za naruszenia Prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów finansowanych z Funduszy Europejskich.

Pobierz pliki:

Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (aktualizacja z 28 kwietnia 2011 r.) (86 KB)

Zalecenia Nr 6/2010 Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko w sprawie stosowania dokumentu pn. Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE (363 KB)


4) Zalecenia IZ POIiŚ nr 17/2012 w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach POIiŚ

8 paździenika 2012 r. Adam Zdziebło, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zatwierdził Zalecenia IZ POIiŚ nr 17/2012 w zakresie sposobu korygowania wydatków nieprawidłowo poniesionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Dokument wchodzi w życie w ciągu 7 dni od daty zaakceptowania, czyli 15 października 2012 r.

Pobierz pliki:

***

Pomoc techniczna - nabór wniosków

NOWE: Nabór wniosków o dofinansowanie RPD PT POIiŚ na lata 2014-2015 w ramach priorytetu XIV Pomoc techniczna Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Programu Infrastruktura i Środowisko; priorytetu XV Pomoc techniczna: Fundusz Spójności, Programu Infrastruktura i Środowisko.

Poniżej załączono dokumenty, w których ujęto szczegółowe informacje na temat sposobu przygotowania oraz realizacji projektów PT POIiŚ.

Pobierz plik:
RPD PT nabór 2014-2015  (3,2 MB)

 
***Monitorowanie i sprawozdawczość

 

Lista wskaźników obowiązkowych:

Katalog wskaźników obowiązkowych - I-V priorytety (1,18 MB) 
Katalog wskaźników obowiązkowych - VI-VIII priorytety (60 KB) 
Katalog wskaźników obowiązkowych - IX-X priorytet (1,11 MB)
Katalog wskaźników obowiązkowych - XI priorytet (1,08 MB) 
Katalog wskaźników obowiązkowych - XII priorytet (1,07 MB) 
Katalog wskaźników obowiązkowych - XIII priorytet (1,39 MB)

 

***

Pomoc publiczna

 

1) Zalecenia IZ POIiŚ w sprawie sposobu oceny i postępowania odnośnie dzielenia projektów w kontekście przepisów dotyczących wydatkowania środków unijnych i pomocy publicznej w POIiŚ 2007-2013 (zalecenia nr 13/2010).


22 grudnia 2010 r. został zatwierdzony do stosowania dokument pn. Zalecenia Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w sprawie sposobu oceny i postępowania odnośnie dzielenia projektów w kontekście przepisów dotyczących wydatkowania środków unijnych i pomocy publicznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (zalecenia nr 13/2010).

Dokument reguluje kwestię oceny i sposób postępowania w odniesieniu do tzw. ,,sztucznego dzielenia projektów", oznaczającego zabieg polegający na wydzieleniu z projektu mniejszych komponentów w celu uniknięcia obowiązków zgłoszeniowych i notyfikacyjnych wobec KE wynikających z przepisów UE dotyczących wydatkowania środków unijnych oraz pomocy publicznej.

Pobierz plik:

Zalecenia Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w sprawie sposobu oceny i postępowania odnośnie dzielenia projektów w kontekście przepisów dotyczących wydatkowania środków unijnych i pomocy publicznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (zalecenia nr 13/2010)  (264 KB)

 

2) Zalecenia Nr 1/2009 IZ POIiŚ w sprawie sposobu oceny występowania w projektach w priorytecie XI Kultura i dziedzictwo kulturowe POIiŚ

3 listopada 2009 r. Adam Zdziebło, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zatwierdził dokument Zalecenia Nr 1/2009 Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko w sprawie sposobu oceny występowania w projektach w priorytecie XI Kultura i dziedzictwo kulturowe POIiŚ, pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz postępowania w takich sytuacjach. 

Dokument został zaktualizowany 15 lutego 2010 r.

Pobierz plik:

Zalecenia dotyczące pomocy publicznej dla sektora kultury z 3 listopada 2009 r. - wersja 2.0  (241 KB)

 

3) Zalecenia Nr 2/2009 IZ POIiŚ w sprawie sposobu oceny występowania w projektach w priorytecie XIII pomocy publicznej

5 listopada 2009 r. Adam Zdziebło, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zatwierdził dokument Zalecenia Nr 2/2009 Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w sprawie sposobu oceny występowania w projektach w priorytecie XIII pomocy publicznej w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) oraz postępowania w takich sytuacjach.

Dokument został zaktualizowany 17 czerwca 2010 r.

Pobierz plik:

Zalecenia dotyczące pomocy publicznej dla sektora szkolnictwa wyższego z 5 listopada 2009 r. - wersja 2.0 (262 KB)


 

 

Grupy dyskusyjne