Money.plTechnologie dla biznesuPrzemsyłProgram Infrastruktura i ŚrodowiskoDokumenty programowe
Dokumenty programowe

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (wersja 4.0, zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z 27 stycznia 2014 r.)
Pobierz plik  (3,4 MB) 
Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko (wersja 4.3 z dnia 5 grudnia 2014 r.) 
Pobierz plik  (1,76 MB)   
Pobierz plik  (1,77 MB)  (tryb "rejestruj zmiany")
Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ - Kryteria wyboru projektów - dokument zaktualizowany przez XXVIII Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko, przyjęty uchwałami z 3 czerwca 2014 r. 
Pobierz plik  (3,72 MB)  
Pobierz plik  (4,66 MB)  (tryb "rejestruj zmiany")
Załącznik nr 2 do Szczegółowego Opisu Priorytetów POIiŚ - organizacja systemu oceny i wyboru projektów (wersja dokumentu 4.3 z 5 grudnia 2014 r.)
Pobierz plik  (435 KB)  
Pobierz plik  (435 KB)   (tryb "rejestruj zmiany")
Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Priorytetów POIiŚ - Tabela 1. Indykatywna tabela finansowa zobowiązań w podziale na Priorytety i Działania (wersja dokumentu 4.3 z 5 grudnia 2014 r.)
Pobierz plik  (227 KB)  
Pobierz plik  (248 KB)  (tryb "rejestruj zmiany")
Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ - wydatki przeznaczone na realizację Strategii Lizbońskiej (wersja dokumentu 4.3 z 5 grudnia 2014 r.)
Pobierz plik  (132 KB) 
Pobierz plik  (133 KB) (tryb "rejestruj zmiany")
Załącznik nr 5 do Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ - Tabela wskaźników produktu i rezultatu na poziomie działania (wersja dokumentu 4.3 z 5 grudnia 2014 r.)
Pobierz plik  (299 KB)
Pobierz plik  (299 KB) (tryb "rejestruj zmiany")

UWAGA!: Zalecenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Środowiska i Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dla inwestorów/beneficjentów oraz właściwych instytucji w zakresie weryfikacji i zapewnienia spełniania przez przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych w okresie programowania 2007-2013 wymagań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej (z dnia 5 lutego 2014 r.)
Pobierz plik  (189 KB)

UWAGA!: Załącznik nr 1 do Zaleceń w zakresie weryfikacji i zapewnienia spełniania przez przedsięwzięcia współfinansowane z funduszy unijnych w okresie programowania 2007-2013 wymagań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej  - Zaświadczenie o zatwierdzeniu ekspertyzy dotyczącej zgodności projektu z RDW
Pobierz plik  (885 KB) 

Zalecenia dla beneficjentów funduszy Unii Europejskiej dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - wersja z 10 kwietnia 2009 r.

Pobierz plik 
Zalecenia Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko dotyczące rozliczania i dokumentowania przedsięwzięć realizowanych siłami własnymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - dokument z dnia 1 lipca 2010 (plik dostępny w dwóch formatach: pdf i doc).
pobierz plik  
pobierz plik  
Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC oraz niektórych klauzul umownych w projektach finansowanych ze środków Funduszu Spójności  oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Pobierz plik 
Zestawienie naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych, popełnionych przez beneficjentów Funduszu Spójności i Programu Infrastruktura i Środowisko, stwierdzonych podczas kontroli zrealizowanych przez Prezesa UZP - wersja z 22 listopada 2010 r.

Pobierz plik (92 KB)
Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2009 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków UE

Pobierz plik (535 KB)
Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2010 r. przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczących zamówień współfinansowanych ze środków UE

Pobierz plik (0,97 MB) 


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 (C) Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 (C) Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

NSS Unia Europejska
Grupy dyskusyjne