Money.plTechnologie dla biznesuPrzemsyłProgram Infrastruktura i ŚrodowiskoStudium wykonalności
Studium wykonalności

Podstawowym elementem dokumentacji projektowej dla projektów realizowanych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko jest studium wykonalności.

Studium wykonalności jest wymaganym załącznikiem dla projektów realizowanych w trybie indywidualnym, trybie konkursowym oraz trybie systemowym w odniesieniu do projektów wytypowanych przez Ministra Zdrowia w zakresie sektora ochrony zdrowia.

W celu wsparcia potencjalnych beneficjentów w procesie przygotowania dokumentacji projektowej dla projektów realizowanych w ramach POIiŚ instytucje pośredniczące/instytucje wdrażające (instytucje pośredniczące II stopnia) przygotowały zakresy studium wykonalności wymaganych dla poszczególnych typów projektów realizowanych w ramach priorytetu/działania:


Priorytet I: Gospodarka wodno-ściekowa 


Priorytet II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi  


Priorytet III: Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

Działanie 3.1.

Działanie 3.2. oraz Działanie 3.3.

Priorytet IV: Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

Priorytet V: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych - Instytucja pośrednicząca nie wymaga opracowania studium wykonalności dla projektów realizowanych w ramach tego priorytetu. Przewiduje się natomiast opracowanie planu realizacji przedsięwzięcia.

Działanie 5.1.

Priorytet VI: Drogowa i lotnicza sieć TEN-T - Dokument dla lotnisk w przygotowaniu*

Priorytet VII: Transport przyjazny środowisku - Dokument w przygotowaniu*

Działanie 7.2 Rozwój transportu morskiego 


Priorytet VIII: Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe


Priorytet IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna 


Priorytet X: Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii 


Priorytet XI: Kultura i dziedzictwo kulturowe 


Priorytet XII: Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia 


Priorytet XIII: Infrastruktura szkolnictwa wyższego 

Grupy dyskusyjne