Money.plTechnologie dla biznesuPrzemsyłProgram Infrastruktura i ŚrodowiskoUmowy o dofinansowanie
Umowy o dofinansowanie

 

Wzory umów o dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko zostały przygotowane i zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko.

Ze względu na specyfikę poszczególnych priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko oraz specyfikę różnych kategorii beneficjentów zostało przygotowanych kilka wzorów umów o dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko:

 • wzór ogólny mający zastosowanie do wszystkich sektorów dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi;
 • wzór ogólny mający zastosowanie dla beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi;
 • wzory umów dostosowane do specyfiki poszczególnych sektorów Programu Infrastruktura i Środowisko.

Na podstawie ww. wzorów ogólnych przygotowane zostały wzory umów o dofinansowanie oddzielnie dla:

 • priorytetu I, dostosowany do specyfiki samorządowych projektów środowiskowych;
 • priorytetu II, dostosowany do specyfiki samorządowych projektów środowiskowych;
 • priorytetu III, dostosowany do specyfiki samorządowych projektów środowiskowych;
 • priorytetu IV, ze względu na rodzaj beneficjenta, jakim jest przedsiębiorca;
 • priorytetu V, z uwzględnieniem specyfiki o charakterze nieinfrastrukturalnym;
 • priorytetów VI-VIII, zastosowanie mają ogólne wzory umów o dofinansowanie; dodano wzór umowy o dofinansowanie dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi dla działania 7.4 PO IiŚ
 • priorytetów IX-X, zastosowanie mają ogólne wzory umów o dofinansowanie, dodano wzór umowy o dofinansowanie dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi dla działań 9.4-9.6 oraz 10.3  PO IiŚ
 • priorytetu XI, z uwzględnionym specyficznym podziałem zadań i obowiązków między Instytucją Pośredniczącą i Wdrażającą w sektorze kultury:
  - wzór dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi;
  - wzór dla beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi;
 • priorytetu XII dostosowany do specyfiki projektów, w których nie występuje pomoc publiczna i nie mają zastosowania postanowienia dotyczące dużych projektów w rozumieniu art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999;
 • priorytetu XIII, w ramach którego projekty nie są finansowane z Funduszu Spójności.
 • priorytetów XIV i XV

Wzory załączników do umów stanowią integralną część każdego wzoru umowy o dofinansowanie.

WAŻNE: Wszelkie zmiany wzoru umowy o dofinansowanie i wprowadzanie dodatkowych warunków dla beneficjentów wymagają akceptacji Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko.

 

Priorytet I-XIII:

UWAGA: Zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie w sektorze Energetyka (priorytet IX) Programu Infrastruktura i Środowisko dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi.

Wersja archiwalna aktualna do 8 maja 2014 r. dostępna w Archiwum 

Priorytet Wzór umowy dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi Wzór umowy dla państwowych jednostek budżetowych Załączniki
I Umowa o dofinansowanie dla sektora środowiska - Priorytet I Umowa o dofinansowanie ogólna dla państwowych jednostek budżetowych - Priorytety I-III  Załączniki 
II Umowa o dofinansowanie dla sektora środowiska - Priorytet II Umowa o dofinansowanie ogólna dla państwowych jednostek budżetowych - Priorytety I-III  Załączniki 
III

Umowa o dofinansowanie dla sektora środowiska - Priorytet III

Umowa o dofinansowanie ogólna dla państwowych jednostek budżetowych - Priorytety I-III  Załączniki 
IV Umowa o dofinansowanie dla sektora środowiska - Priorytet IV  Załączniki 

Umowa o dofinansowanie dla sektora środowiska - Działanie 4.1 

V Umowa o dofinansowanie dla sektora środowiska - Priorytet V  Umowa o dofinansowanie ogólna dla państwowych jednostek budżetowych - Priorytet V  Załączniki 
VI Umowa o dofinansowanie ogólna - Priorytety VI-VIII Umowa o dofinansowanie ogólna dla państwowych jednostek budżetowych - Priorytety VI-VIII Załączniki 
VII

Umowa o dofinansowanie ogólna - Priorytety VI-VIII  

 

Umowa o dofinansowanie dla sektora transportu - Działanie 7.4

Umowa o dofinansowanie ogólna dla państwowych jednostek budżetowych - Priorytety VI-VIII Załączniki 
VIII Umowa o dofinansowanie ogólna - Priorytety VI-VIII Umowa o dofinansowanie ogólna dla państwowych jednostek budżetowych - Priorytety VI-VIII Załączniki 
IX Umowa o dofinansowanie ogólna - Priorytet IX Umowa o dofinansowanie ogólna dla państwowych jednostek budżetowych - Priorytet IX 


Umowa o dofinansowanie ogólna dla państwowych jednostek budżetowych - Działania 9.1, 9.2, 9.3 
Załączniki 
Umowa o dofinansowanie dla sektora energetyka - Działania 9.4, 9.5, 9.6 
X Umowa o dofinansowanie ogólna - Priorytet X  Umowa o dofinansowanie ogólna dla państwowych jednostek budżetowych - Priorytet X  Załączniki 
Umowa o dofinansowanie dla sektora energetyka - Działanie 10.3 
XI Umowa o dofinansowanie dla sektora kultury - Priorytet XI  Umowa o dofinansowanie dla państwowych jednostek budżetowych - Priorytet XI  Załączniki 
XII Umowa o dofinansowanie dla sektora zdrowia - Priorytet XII  Umowa o dofinansowanie ogólna dla państwowych jednostek budżetowych - Priorytet XII  Załączniki 
XIII Umowa o dofinansowanie dla sektora nauki - Priorytet XIII Umowa o dofinansowanie ogólna dla państwowych jednostek budżetowych - Priorytet XIII  Załączniki
XIV
Umowa o dofinansowanie Rocznego Planu Działań w ramach priorytetu XIV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013  

Decyzja o dofinansowaniu Rocznego Planu Działań w ramach priorytetu XIV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

XV
Umowa o dofinansowanie Rocznego Planu Działań w ramach priorytetu XV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013  

Decyzja o dofinansowaniu Rocznego Planu Działań w ramach priorytetu XV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013

 

Poprzednie aktualizacje


18 marca 2014 r.

Zmianie uległy wzory umów o dofinansowanie w sektorze Transport (priorytet VI-VIII) Programu Infrastruktura i Środowisko dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz dla państwowych jednostek budżetowych. Wersje archiwalne aktualne od 4 do 17 marca 2014 r.

24 marca 2014 r.

Zmianie uległy wzory umów o dofinansowanie w sektorze Środowisko (priorytet I-V) Programu Infrastruktura i Środowisko dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz dla państwowych jednostek budżetowych. Wersje archiwalne od 4 marca do 23 marca 2014 r.

4 marca 2014 r.

Zmianie uległy wzory umów o dofinansowanie w sektorze Środowisko (priorytet I-V) Programu Infrastruktura i Środowisko dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi w zakresie:

 1. zmiany terminu osiągnięcia efektu ekologicznego (§ 11 ust. 3a) -  priorytet I - IV (bez wzoru umowy dla działania 4.1.);
 2. procedury opiniowania zmian w projektach POIiŚ (§ 4 ust. 5-7) -  priorytet I - III oraz V;
 3. zmiany zakresu rzeczowego przed uzyskaniem decyzji KE (§ 4 ust. 9 i 9a - we wzorze dla priorytetu IV odpowiednio § 4 ust. 8 i 8a, § 21 ust. 4 i 7)  -  priorytet I- IV (bez wzoru umowy dla działania 4.1.)

Dodatkowo zmianie uległy wzory umów o dofinansowanie w sektorze Transport (priorytet VI-VIII) Programu Infrastruktura i Środowisko dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi w zakresie wysokości płatności końcowej (§ 8 ust. 1 i 2).  Wersje archiwalne aktualne do 3 marca 2014 r.

20 marca 2013 r.

Zmianie uległy wzory umów o dofinansowanie w sektorze Środowisko (priorytet I-V) Programu Infrastruktrura i Środowisko w zakresie uwzględnienia stanu realizacji projektu na etapie zakończenia oceny zmienionego zakresu projektu w przypadku modyfikacji umowy w zakresie warunków realizacji projektu.  (paragraf 4 ust. 11 - Priorytet I - III, paragraf 4 ust. 10 - Priorytet IV, V, I - III oraz V wzoru umowy dla państwowych jednostek budżetowych, paragraf 4 ust. 6 - Priorytet IV, Działanie 4.1).

Dodatkowo zmianie uległy wzory umów o dofinansowanie dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi oraz dla państwowych jednostek budżetowych w sektorze Zdrowie (priorytet XII) Programu Infrastruktura i Środowisko w zakresie doprecyzowania zapisu o obowiązku dotyczącego kontroli projektu, w tym udostępnienia dokumentów oraz zapewnienia dostępu do miejsc realizacji projektu właściwym organom (paragraf 19 ust. 3).  Wersje archiwalne aktualne do 19 marca 2013 r.  

4 października 2012 r.

Zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi w sektorze Kultura Programu Infrastruktura i Środowisko w zakresie usunięcia błędu redakcyjnego (§ 4 ust. 14). Wersja archiwalna aktualna do 3 października 2012 r.

20 marca 2012 r.

Zmianie uległy wzory umów o dofinansowanie w priorytetach I-XIII  POIiŚ. Modyfikacja dotyczy postanowień tzw. warunkowej klauzuli środowiskowej określonej w § 4a ust. 1 mającej zastosowanie do projektów, co do których przewiduje się przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko na etapie postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę (albo innej decyzji budowlanej).

Dodatkowo zmianie uległy wzory umów o dofinansowanie dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi w sektorze Energetyka POIiŚ w ramach Działań 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 POIiŚ w zakresie zakresie zmiany postanowień dotyczących zabezpieczenia wykonania umowy (§ 20 ust. 2) oraz zmiany liczby egzemplarzy umowy (§ 21 ust. 12). Wersje archiwalne aktualne do 19 marca 2012 r.

27 stycznia 2012 r.

Zmianie uległy wzory umów o dofinansowanie dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi w sektorze Energetyka POIiŚ w ramach działań 9.1, 9.2, 9.3 POIiŚ w zakresie wprowadzenia postanowień dotyczących cesji wierzytelności (par. 4 ust. 17 - 20) oraz 9.4, 9.5, 9.6 i 10.3 POIiŚ w zakresie zmiany postanowień dotyczących sposobu obliczania dofinansowania (par. 6 ust. 1). Wersje archiwalne aktualne do 26 stycznia 2012 r.

24 maja 2011 r.

Zmianie uległy wzory umów o dofinansowanie projektów w priorytetach I - V, IX - X oraz XI Programu Infrastruktura i Środowisko. Wersje archiwalne aktualne do 23 maja 2011 r.

30 czerwca 2011 r.

Zmianie uległy wzory umów o dofinansowanie dla państwowych jednostek budżetowych jak i dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi Działań 9.1, 9.2 oraz 9.3 Programu Infrastruktura i Środowisko w zakresie dodania zapisów dotyczących Generatora Wniosku o Płatność -  Wersje archiwalne aktualne do 29 czerwca 2011 r.

6 września 2011 r.

Zmianie uległ wzór umowy o dofinansowanie dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi Działań 9.1, 9.2 oraz 9.3 Programu Infrastruktura i Środowisko w zakresie postanowień dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy (par. 20 ust. 2-5). Wersje archiwalne aktualne do 5 września 2011 r.

 

Wszystkie archiwalne wersje umów o dofinansowanie z kolejnych aktualizacji zostały zamieszczone w dziale: Dokumenty archiwalne 

 

Ewentualne pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: pois@mir.gov.pl

 

 

 

Grupy dyskusyjne