Money.plTechnologie dla biznesuPrzemsyłProgram Infrastruktura i ŚrodowiskoWnioski o dofinansowanie
Wnioski o dofinansowanie

 

UWAGA: Formularz wniosku o dofinansowanie (odrębnie dla projektów infrastrukturalnych oraz projektów produkcyjnych) w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko jest, co do zasady, odpowiednikiem formularza wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego, który stanowi załącznik (odpowiednio XXI oraz XXII) do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 (z późniejszymi zmianami).
Dostępne są dwa rodzaje formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, a wyłącznym kryterium rozróżnienia jest typ projektu, tj.:

 • formularz wniosku o dofinansowanie dla inwestycji produkcyjnej - dotyczy projektów skierowanych na podniesienie zdolności produkcyjnych;
 • formularz wniosku o dofinansowanie dla inwestycji infrastrukturalnej - dotyczy pozostałych projektów, innych niż produkcyjnych.

Pobierz pliki:
Formularz wniosku o dofinansowanie - dotyczy inwestycji infrastrukturalnej (479 KB)
Formularz wniosku o dofinansowanie - dotyczy inwestycji produkcyjnej (425 KB)
Formularz wniosku o dofinansowanie - dotyczy V priorytetu (193 KB) 

Formularz wniosku o dofinansowanie - dotyczy projektów z zakresu przygotowania dokumentacji (działanie 1.1) (314 KB)

Formularz wniosku o dofinansowanie z instrukcją - dotyczy projektów z zakresu przygotowania dokumentacji (działanie 1.1) (448 KB)

Formularz wniosku odofinansowanie - dotyczy projektów z zakresu przygotowania dokumentacji (działanie 9.3) (304 KB) 

 

Wstępne sugestie instytucji pośredniczących co do właściwego rodzaju formularza wniosku zostały wskazane w ,,Instrukcji do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko".

Instrukcja do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko adresowana jest do wszystkich potencjalnych beneficjentów i ma na celu pomóc beneficjentom w poprawnym wypełnieniu formularza wniosku o dofinansowanie. ,,Instrukcja" została skonstruowana w formie komentarzy do poszczególnych punktów formularza wniosku o dofinansowanie i wkomponowana w ten dokument. Oznacza to, że zawiera ona w sobie nie tylko instrukcję (tj. wykładnię poruszonych zagadnień, wymagania) ale również sam formularz wniosku.


Pobierz pliki:

Instrukcja do wniosku o dofinansowanie (inwestycje infrastrukturalne) - I, II, III priorytet (560 KB) 
Instrukcja do wniosku o dofinansowanie (inwestycje produkcyjne) - IV priorytet (511 KB) 
Instrukcja do wniosku o dofinansowanie (inwestycje infrastrukturalne) - VI, VII, VIII priorytet (573 KB)
Instrukcja do wniosku o dofinansowanie (inwestycje infrastrukturalne) - IX, X priorytet (wybrane działania) (548 KB) 
Instrukcja do wniosku o dofinansowanie (inwestycje produkcyjne) - IX, X priorytet (wybrane działania) (510 KB)
Instrukcja do wniosku o dofinansowanie (inwestycje infrastrukturalne) - XI priorytet (547 KB)
Instrukcja do wniosku o dofinansowanie (inwestycje infrastrukturalne) - XII priorytet (506 KB)
Instrukcja do wniosku o dofinansowanie (inwestycje infrastrukturalne) - XIII priorytet (597 KB)
 

Katalog wskaźników obowiązkowych - I-V priorytety (1,14 MB) 
Katalog wskaźników obowiązkowych - VI-VIII priorytety (69 KB) 
Katalog wskaźników obowiązkowych - IX-X priorytet (1,10 MB) 
Katalog wskaźników obowiązkowych - XI priorytet (1,07 MB) 
Katalog wskaźników obowiązkowych - XII priorytet (1,07 MB) 
Katalog wskaźników obowiązkowych - XIII priorytet (1,37 MB) UWAGA: Duży projekt - jedną z klasyfikacji projektów, jakich dokonuje się w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (oraz innych programów perspektywy 2007-2013) jest podział na projekty duże (zgodnie z definicją zawartą w art. 39 rozporządzenia 1083/2006) oraz projekty, które nie są zaliczane do dużych projektów (potocznie nazywane projektami "małymi").

Ze względu na szczególny charakter projektu dużego, Instytucja Zarządzająca POIiŚ przygotowała Vadamecum Beneficjenta dużego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (wraz z załącznikami). Dokument ten syntetycznie prezentuje najważniejsze informacje na temat sposobu postępowania z dużym projektem w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 
Pobierz pliki:

Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko - wersja 4.0 z lutego 2011 r. (479 KB)
Formularz wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego - inwestycje w infrastrukturę (558 KB)
Formularz wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego - inwestycje w produkcję (482 KB)

Zalecenia Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w sprawie sposobu oceny i postępowania odnośnie dzielenia projektów w kontekście przepisów dotyczących wydatkowania środków unijnych i pomocy publicznej w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (zalecenia nr 13/2010) (264 KB)

Wskazówki dot. sposobu przygotowania wersji elektronicznej dokumentacji środowiskowej załączanej do wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego (37 KB)
Decyzja Komisji Europejskiej dotycząca dużego projektu (58 KB) 


Sektor transportu (priorytety VI, VII, VIII). Załączniki do wniosku o dofinansowanie dla projektów drogowych, lotniczych oraz transportu publicznego (,,Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści").

Prezentowany dokument: ,,Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści (dla dużych projektów)" ma na celu istotne dla Komisji Europejskiej podsumowanie oraz  krótką aktualizację podstawowych informacji dotyczących formalnych etapów przygotowania projektu oraz jego podstawowych parametrów (koszty inwestycji,  prognozy ruchu, analiza socjo-ekonomiczna, ocena finansowa, harmonogram realizacji inwestycji, itd.). Dokument taki powinien być opracowany dla projektów, których wykonalność została potwierdzona na etapie wcześniejszych studiów i analiz; nie zastępuje on pełnego opracowania studium wykonalności, gdzie potencjalny projekt jest poddawany analizom, nie tylko ekonomiczno-finansowym, ale także technicznym, prawnym, środowiskowym, etc.

Niniejszy dokument jest obowiązkowy dla dużych projektów (projekty powyżej 50 mln euro dla priorytetów VI i VIII oraz powyżej 25 mln euro w ramach priorytetu VII Transport przyjazny środowisku które nie wchodzą w skład sieci transeuropejskich) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dokument ten może być również wymagany dla pozostałych projektów transportowych, jeżeli taki wymóg zostanie wprowadzony przez instytucję pośredniczącą.

Istotą dokumentu jest prezentacja podstawowych, najważniejszych i zagregowanych informacji o projekcie przedstawianym przez potencjalnego beneficjenta do współfinansowania ze środków pomocowych UE. Z założenia taki dokument będący nieodłącznym elementem wniosku o dofinansowanie nie powinien przekroczyć 60-100 stron w zależności od charakteru projektu i sektora transportowego.

Celem dokumentu jest standaryzacja procesu przygotowywania projektów oraz przede wszystkim skrócenie procesu ich oceny na szczeblu krajowym i Komisji Europejskiej (dot. projektów dużych, wymagających akceptacji KE).

Dokument ,,Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści" ma za zadanie wykazanie, że wybrana opcja i zakres projektu na tle innych analizowanych (wcześniej) wariantów czy opcji wypada najkorzystniej. Opracowanie takie m.in. powinno:

 • pokazać ,,ścieżkę dojścia'' do podstawowych wariantów spełniających na tym etapie kryteria techniczne, prawne i środowiskowe (są to wyniki analizy wszystkich wcześniej wyłonionych wariantów inwestycyjnych),
 • oraz zawierać analizę kosztów i korzyści dla wyłonionych do końcowej analizy opcji inwestycyjnych.

Celem takiego podejścia jest przedstawienie wyczerpującej i przekonywującej argumentacji przemawiającej za wybranym rozwiązaniem (wariantem inwestycyjnym). Przedmiotowy dokument ma być podsumowaniem i aktualizacją analiz już przeprowadzonych oraz ewentualnie uzupełnieniem informacji tak, aby zatwierdzający wniosek miał pełen i najbardziej aktualny obraz sytuacji o przedstawianym projekcie.

Ze względu na określoną specyfikę poszczególnych sektorów transportu dokument ,,Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści" został opracowany oddzielnie dla podstawowych sektorów, tj. dla projektów:

 • infrastruktury drogowej,
 • infrastruktury kolejowej,
 • transportu publicznego,
 • infrastruktury lotniskowej.

Obecna forma i zakres dokumentu ,,Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści" przygotowanego przez inicjatywę JASPERS dla Ministerstwa Infrastruktury oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego została poddana  konsultacjom z najważniejszymi beneficjentami m.in. z GDDKiA, PKP, największymi beneficjentami samorządowymi, oraz agencjami i stowarzyszeniami reprezentującymi poszczególne sektory transportowe. Prezentowany dokument odpowiada zarówno potrzebom merytorycznym beneficjentów jak i oczekiwaniom Komisji Europejskiej oraz Instytucji Krajowych.

O ile dokument: ,,Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści" powinien być całkowicie zgodny z wnioskiem o dofinansowanie w zakresie wszystkich prezentowanych informacji i danych, to inne dokumenty jak studium wykonalności, o ile muszą stwierdzać wykonalność projektu, co do szczegółowych parametrów (np. kosztów inwestycji, wskaźników finansowych) nie muszą być całkowicie zgodne z wnioskiem o dofinansowanie (studium wykonalności powstaje najczęściej znacznie wcześniej, na początkowym etapie prac przygotowawczych projektu). Oznacza to, że mając wykonane studium wykonalności, beneficjent nie musi aktualizować lub wykonywać całego studium od nowa, ale wystarczające jest przygotowanie w/w dokumentu.

Opracowywanie dokumentu ,,Rezultaty studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści" jest szczególnie przydatne dla przygotowywanych obecnie projektów transportowych, których wykonalność została już zbadana i stwierdzona w przeszłości, ale:

 • nie ma ostatnio wykonywanych lub zaktualizowanych studiów wykonalności,
 • istnieją wątpliwości, co do kompletności merytorycznej studiów, które zostały opracowane w ostatnim czasie,
 • beneficjent chciałby uporządkować i usystematyzować informacje zawarte w aktualnym studium wykonalności celem przedstawienia projektu w bardziej przyjaznej dla oceniającego formie.

Pobierz pliki:
Załącznik do wniosku o dofinansowanie dla projektów drogowych w ramach POIiŚ (232 KB) 
Załącznik do wniosku o dofinansowanie dla projektów lotniczych w ramach POIiŚ (260 KB) 
Załącznik do wniosku o dofinansowanie dla projektów transportu publicznego w ramach POIiŚ (293 KB)
Załącznik do wniosku o dofinansowanie dla projektów kolejowych w ramach POIiŚ (369 KB) 
Załącznik do wniosku o dofinansowanie dla projektów kolejowych taborowych w ramach POIiŚ (272 KB)

 


Przykładowa ścieżka postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie dla przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego

Prezentujemy dokument, który przedstawia przykładowy opis schematu działań, które powinny podjąć beneficjenci w związku z przygotowaniem projektów z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi lub gospodarki wodno-ściekowej przewidzianych do realizacji w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w wariancie instytucjonalnym, który zakłada udział przedsiębiorcy zewnętrznego wyłonionego na podstawie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (koncesjonariusz).

Celem tego dokumentu jest ułatwienie beneficjentom rozplanowania działań związanych z wyborem koncesjonariusza, które trzeba podjąć równolegle do działań związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu.

Dokument został opracowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko.

Pobierz pliki:

Przykładowa ścieżka postępowania w zakresie ubiegania się o dofinansowanie dla przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego (44 KB) 

 

 

 

 

Grupy dyskusyjne