Money.plTechnologiePrzemysłProgram Infrastruktura i ŚrodowiskoZmiany w dokumentach
Zmiany w dokumentach

Nowy wzór wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

2 lutego 2010 r. wchodzi w życie nowy wzór wniosku o płatność dla beneficjenta Programu Infrastruktura i Środowisko wraz z zaleceniami do jego stosowania.

Zmiana definicji "dofinansowania" w obowiązujących wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

W związku ze zmianą systemu przepływów finansowych w ramach programów operacyjnych (wprowadzoną ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), w Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko z 3 września 2009 r. ulega zmianie definicja ,,dofinansowania". Zachęcamy do zapoznania się z wprowadzonymi zmianami.

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

Zaktualizowano Szczegółowy opis priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko. Wprowadzone zmiany dotyczą w szczególności dostosowania zapisów dokumentu do zmienionych przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Korekta w katalogu wskaźników obowiązkowych dla działania 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, Programu Infrastruktura i Środowisko

24 listopada 2009 r. dokonana została korekta w zakresie katalogu wskaźników obowiązkowych w działaniu 12.2 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym, Programu Infrastruktura i Środowisko.

Opublikowano Zalecenia Instytucji Zarządzającej Programem Infrastruktura i Środowisko w sprawie występowania pomocy publicznej w sektorach: kultura i szkolnictwo wyższe

Adam Zdziebło, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zatwierdził dokumenty w sprawie występowania pomocy publicznej w sektorach: kultura i szkolnictwo wyższe.

Zmiany w kryteriach wyboru projektów Programu Infrastruktura i Środowisko

W trakcie VIII posiedzenia Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko zatwierdził zmiany w kryteriach wyboru projektów. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wprowadzonych zmian.

Uaktualniono Zalecenia w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

2 września 2009 r. Adam Zdziebło, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, zatwierdził dokument Zalecenia w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Niniejszy dokument wchodzi w życie w ciągu 7 dni od daty zatwierdzenia - tj. 9 września 2009 r.

Opublikowano nową wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko wraz z załącznikami

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła nową wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko wraz załącznikiem nr 2 Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach POIiŚ oraz załącznikiem nr 3 Indykatywna tabela finansowa. Dokument obowiązuje od 3 września 2009 r.

Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

3 września 2009 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła aktualizację Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wytyczne obowiązują od 4 września 2009 r.

Wyniki aktualizacji list projektów kluczowych

Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych dla Programów: Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka i Rozwój Polski Wschodniej. Obecnie na listach znajduje się 626 projektów o orientacyjnej całkowitej wartości ok. 229,9 mld złotych. Szacunkowa wartość dofinansowania tych projektów to ponad 141,1 mld złotych.

Grupy dyskusyjne