Money.plTechnologiePrzemysłProgram Infrastruktura i ŚrodowiskoZmiany w dokumentach
Zmiany w dokumentach

Aktualizacja wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

12 maja 2009 r. minister rozwoju regionalnego, Elżbieta Bieńkowska, zatwierdziła aktualizację Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wytyczne obowiązują od 13 maja 2009 r.

Opublikowano nową wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko wraz z załącznikiem nr 2

Minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska zatwierdziła nową wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko wraz załącznikiem nr 2 Organizacja systemu oceny i wyboru projektów w ramach POIiŚ. Dokument obowiązuje od 13 maja 2009 r.

Rozpoczęła się kolejna aktualizacja listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko

Do 31 lipca 2009 r. potrwa aktualizacja Listy projektów indywidualnych dla Programu Infrastruktura i Środowisko. Obejmie ona wprowadzenie, na obecnie obowiązującej liście, zmian wynikających z efektów procesu monitorowania przygotowania projektów indywidualnych oraz włączenie nowych propozycji inwestycji.

Aktualizacja wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

13 lutego 2009 r. opublikowany został Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie zmienionych Wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (M.P. Nr 9, poz. 108).

Nowelizacja Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód

Zakończony został proces zmiany Wytycznych w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód. Wprowadzone zmiany wynikają m.in. z rozporządzenia Rady (WE) nr 1341/2008 z 18 grudnia 2008 r., zmieniającego zapisy art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, ograniczającego jego stosowanie wyłącznie do operacji współfinansowanych przez EFRR lub Fundusz Spójności, których całkowity koszt przekracza 1 mln EUR.

Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko

26 maja 2008 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zmodyfikowaną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Wstępna wersja Programu Infrastruktura i Środowisko, 2007-2013

1 sierpnia 2006 roku RM zaakceptowała kierunkowo projekt Programu Infrastruktura i Środowisko. Na realizację Programu zostanie przeznaczonych 26054,7 mln euro. Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 21 275,2 mln euro (w tym ze środków Funduszu Spójności - 18 927,6 mln euro oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 2 347,6 mln euro), z publicznych środków krajowych - 3 754,5 mln euro, a ze środków prywatnych 1 025 mln euro.

Wstępna wersja Programu Infrastruktura i Środowisko, 2007-2013

1 sierpnia 2006 roku RM zaakceptowała kierunkowo projekt Programu Infrastruktura i Środowisko. Na realizację Programu zostanie przeznaczonych 26054,7 mln euro. Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 21 275,2 mln euro (w tym ze środków Funduszu Spójności - 18 927,6 mln euro oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 2 347,6 mln euro), z publicznych środków krajowych - 3 754,5 mln euro, a ze środków prywatnych 1 025 mln euro.

Wstępna wersja Programu Infrastruktura i Środowisko, 2007-2013

1 sierpnia 2006 roku RM zaakceptowała kierunkowo projekt Programu Infrastruktura i Środowisko. Na realizację Programu zostanie przeznaczonych 26054,7 mln euro. Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 21 275,2 mln euro (w tym ze środków Funduszu Spójności - 18 927,6 mln euro oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 2 347,6 mln euro), z publicznych środków krajowych - 3 754,5 mln euro, a ze środków prywatnych 1 025 mln euro.

1 2 3 4 5
starsze
Grupy dyskusyjne